پنجشنبه٬ ٩  آبان ١٣٨٧ - ٣٠ اکتبر ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٥

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگران در ايران

کارگران کيان تاير مديران منابع انساني و مالي کارخانه را بيرون کردند

بنابه خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، كارگران شركت كيان تاير (لاستيک البرز سابق) به اين دليل که مديران منابع انساني و مالي کارخانه ليست بيمه کارگران را به سازمان تأمين اجتماعي رد نکرده بودند، روز ۵ آبان ماه مجمع عمومي برپا كرده و رأي به بيرون كردن مديران منابع انساني و مالي از كارخانه دادند. مجمع با سخنراني تعدادي از نمايندگان كارگران شروع شد و سپس كارگران بعد از تصميم به اخراج اين دو مدير، متحدانه اين تصميم را به آنها ابلاغ كردند. اما بعد از اينكه آنها حاضر به ترك كارخانه نشدند كارگران در مقابل ساختمان اداري كارخانه تجمع كردند و با سر دادن شعار وارد ساختمان اداري شده و بر تصميم خود ـ يعني اخراج مديران از كارخانه ـ پافشاري كردند. بيش از نيمي از ١٣٠٠ كارگر شركت كيان تاير قراردادي هستند. كارگران در جريان اعتراض ۵ آبان ماه خود متوجه شدند كه مدير كارخانه در طول ماههاي گذشته قراردادهاي اين كارگران را تمديد نكرده است كه به فضاي اعتراضي بيشتري دامن زد. اين خبر مي افزايد كه با تشديد اعتراض كارگران و مقاومت مديران مزبور در برابر تصميم كارگران، نيروي آگاهي اسلامشهر به محل اعتراض كارگران آمد و پس از مذاكره با كارگران، مدير منابع انساني مجبور به ترك كارخانه شد و سپس مدير مالي كارخانه نيز مجبور شد محل را ترك كند.
شايان ذكر است كه هيئت حل اختلاف اداره كار اسلامشهر مدتي است كه رأي به پرداخت بيمه اين كارگران و رد ليست بيمه آنها به سازمان تأمين اجتماعي داده است، اما مديران منابع انساني و مالي كارخانه به بهانه نبود دستور كارفرما در اين مورد، اقدامي نكرده اند. كارگران التيماتوم داده اند كه اگر تا روز سه شنبه ٧ آبانماه به مطالباتشان پاسخ داده نشود، در مقابل نهادهاي دولتي دست به تجمعات بزرگتري خواهند زد.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران شركت كيان تاير قاطعانه حمايت مي كند و كارگران را به تشكيل منظم مجمع عمومي خود و اتخاذ تصميم در مجمع عمومي فرامي خواند. حزب همچنين از همه كارگران و مردم تهران مي خواهد كه از اعتراض كارگران شركت كيان تاير حمايت كنند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧ اكتبر ٢٠٠٨، ٦ آبان١٣٨٧

 

اعتراض كارگران شركتهاي پيمانكاري در پتروشيمي كارون
كارگران خواهان پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده هستند

بنا به دو گزارش كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، كارگران دو شركت پيمانكاري در پتروشيمي كارون در دو اقدام جداگانه بر عليه پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتراض زدند. بنا به اين گزارشات، ابتدا كارگران شركت تلاشكاران (كارگران خدمات پتروشيمي كارون) در اعتراض به حقوق پرداخت نشده ٤ ماه خود روز ٦ آبان ٨٧ در مقابل امور اداري كارخانه تجمع كرده و دست به اعتراض زدند. مديريت با تهديد تلاش كرد كارگران را متفرق كرده و به سر كار برگرداند. کارگران مرعوب تهديد کارفرما نشده و متحدانه يك مهلت ٣ روز به مديريت دادند و اعلام کردند در صورت عدم تحقق خواستهايشان مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.
كارگران شركت فيرمكو (پيمانكار تعمير و نگهداري پتروشيمي كارون) نيز روز ٧ آبان ماه امسال در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده ٣ ماهه، در مقابل دفتر شركت پتروشيمي دست به يك تجمع اعتراضي زدند. سرپرست كارگاه با كمك رئيس بهره برداري كه نماينده كارفرما نيز هست، كارگران را تهديد به اخراج كرد، اما با مقاومت كارگران مواجه شد و بلافاصله لحنش را تغيير داد. كارگران با پافشاري بر خواست پرداخت دستمزدهاي خود، از رفتن به سر كار امتناع كردند و بعد از مذاكره با مديريت، التيماتوم دادند كه در صورت عدم رسيدگي به مطالباتشان در طول يک هفته، اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض اين كارگران قاطعانه حمايت مي كند و ديگر كارگران پتروشيمي، اعم از پيمانكاري و غيرپيمانكاري را به حمايت از همكاران خود فرامي خواند. پيروزي كارگران و عقب نشيني كارفرما و دولتشان تنها در گرو اتحاد و يكپارچگي كارگران است.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٣١ اكتبر ٢٠٠٨، ١٠ آبان ١٣٨٧

اعتصاب در کارخانه پتروشيمي لردگان

روز دوشنبه 6 آبان کارگران پتروشيمي لردگان در استان چهار محال بختياري در اعتراض به پرداخت نکردن دستمزدهايشان دست از کار کشيدند. اکثر کارگران اين واحد قراردادي بوده و مدت نزديک به دو ماه مي باشد که دستمزد نگرفته اند. کارگران خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه شان مي باشند. اين کارخانه 400 نفر پرسنل دارد.

تعطيلي کارخانه فرش کرمانشاه

اين کارخانه از مدتها پيش با مشکلات مالي روبرو بود و مديريت به دليل کمبود منابع ارزي از اوايل هفته گذشته به کارگران اعلام کرده است که بر سر کار حاضر نشوند. به همين دليل 250 کارگر بيکار شده اند.

نساجي خاتم الانبياءبوكان

کارگران نساجي مدت چهار ماه مي باشد که دستمزدهايشان را دريافت نکرده اند.کارگران به عدم پرداخت دستمزدهايشان معترض مي باشند.از تعداد 500 کارگر شاغل در اين کارخانه تعداد بيش از 400 نفر اخراج شده اند.

سازمايه پاکدشت

کارگران اين کارخانه روز 27 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و نبود امنيت شغلي و خطر بيکارسازي در برابر دادگسنري اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند.کارگران خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه شان بوده و اعلام کرده اند که به اعتراضات خود براي دريافت دستمزدهايشان ادامه خواهتد داد.

كارگران كارخانه چيني حميدقم

تعدادي از کارگران کارخانه چيني حميد قم در اعتراض به عدم پرداخت بيش از 8 ماه دستمزهايشان روز 28 مهر در برابر ساختمان راديو و تلويزيون رژيم تجمع اعتراضي برپا کردند. کارگران خواهان پرداخت قوري دستمزدهاي معوقه مي باشند.کارفرما تاکنون پاسخي به خواسته هاي کارگران نداده است.
اعتصاب کارگران شرکت برق گيلان در اعتراض به ٤ ماه حقوق معوقه. به گزارش آژانس ايران خبر٬ روز چهارشنبه ٢٤ مهر، پرسنل اداره ي برق گيلان، در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضي زدند. کارکنان اين اداره از تير ماه حقوق و مزايا نگرفته اند و در شرايط بسيار سختي روزگار مي گذرانند. يكي از كاركنان اين اداره به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت: در طول سه سال گذشته هيچ گونه افزايش حقوقي براي کارکنان اين شرکت در نظر گرفته نشده است. هيچ مزاياي اضافه اي دريافت نكرده ايم، نه عيدي و نه پاداش و نه بن و هيچ چيز ديگر، ٤ ماه هم هست حتي يك ريال حقوق نگرفته ايم، آقايان بگويند ما در اين تورم چطور زندگي كنيم و خرج خانواده هايمان را بدهيم؟

ناامني محيط کار در شرکت ايران رادياتور موجب حادثه براي يکي از کارگران شد.

 به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري (منطقه شمال)- کامران پاک باز، کارگر شرکت ايران رادياتور در مورخه ١٧ مهر ماه ٨٧، به علت فرسوده بودن دستگاه داي کاست و بسته شدن ناگهاني درب دستگاه، داخل دستگاه افتاده و وي در حالي که دچار خفگي و بيهوشي شده بود، با دهان پر از کف از دستگاه بيرون کشيده شد. هم‌اکنون نامبرده در بيمارستان رشت بستري ميباشد .
جانباختن يک کارگر بر اثر سقوط در چاه در سمنان. به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگري "رئوف فتاح‌نژاد" کارگري در شهر سمنان در حين حفر چاه به درون چاه سقوط کرده و متاسفانه بعد از چندي جان خود را از دست مي‌دهد.
رئوف فتاح‌نژاد ساکن باشبلاخ منطقه سقز بود که براي امرار معاش، به عنوان کارگر فصلي در شهر سمنان مشغول به کار اشتغال داشت. جان باختن "رئوف فتاح‌نژاد" به خانواده٬ بستگان٬ همکاران و همه کارگران تسليت ميگوييم.
كارگران چيني اشكان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوقشان دستگاههاي اين كارخانه را مصادره كردند . بر اساس گزارش آژانس ايران خبر , كارگران كارخانه چيني اشكان در اعتراض به عدم پرداخت چند ماهه حقوق و نبود توليد, دستگاه هاي كارخانه را مصادره كردند. يك فعال كارگري در اين رابطه به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت: كارگران كارخانه دستگاه ها را مصادر كردند, بعد از طرف صاحب كارخانه پيام آمد كه ميخواهد پول واريز كند به دستگاه هاي كارخانه دست نزنيد! ولي متاسفانه هنوز خبري نشده است!!!
ما در اين رابطه به دادگستري مراجعه كرديم ولي از طرف آنها هم پاسخ مشخصي دريافت نكرديم.
اين كارگر در ادامه افزود: وقتي خبر مصادره دستگاهها توسط كارگران به بانك مركزي رسيد٬ از سوي اين بانك پيام آمد كه دستگاههاي كارخانه متعلق به بانك مركزي مي باشد و كارگران حق اين كاررا نداشته اند و نبايد آسيبي به دستگاهها وارد شود.در ضمن نيرو ي انتظامي زيادي براي دستگيري كارگران به كارخانه ريخته بودند و قصد داشتند كه بچه هايي كه اعتراض كردند را دستگير كنند, كه اين اقدام دولت مجددا خشم كارگران را بر انگيخت.

اعتصاب کارگران سد ماملو

 صبح روز ٢٨ مهر حدود ٥٠٠ نفر از کارگران شاغل در کارگاه سد ماملو در نزديکي منطقه نظامي پارچين در اعتراض به ٥ ماه دستمزد پرداخت نشده و ديگر مزاياي خود دست به تجمع اعتراضي زدند.
از آنجا که کارگران سدسازي در منطقه نظامي پارچين قرار دارد ٬ شرايط اضطراري اي بر اين کارگاه حاکم است. تحت فشار اعتراض کارگران مديريت اعلام کرده است که تا آخر هفته حقوق کارگران را پرداخت مي کند اما کارگران به اين وعده ها باور ندارند و اعلام کرده اند تا رسيدن به حقوق خود به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.

كارگران نيشكر هفت تپه در مجمع عمومي خود اعضاي هيئت مديره سنديكاي خود را انتخاب كردند

 بنا به اطلاعيه اي كه "هيئت مؤسس سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه" روز چهارشنبه اول آبانماه ١٣٨٧ منتشر كرده است، صبح آن روز كارگران در مجمع عمومي خود اعضاي هيئت مديره سنديكا را انتخاب كردند. متن كامل اين اطلاعيه چنين است:
"انتخابات اساسنامه و اعضاي هيئت مديره سنديكاي شركت نيشكر هفت تپه
صبح امروز با ورود کارگران در حالي که خود را براي شرکت در انتخابات آماده مي‌کردند با بخشنامه مسئولين کارخانه که آنان را از شرکت در انتخابات منع مي‌کرد و انتخابات را منوط به دستور و اجازه اداره کار مي‌دانست مواجه شدند.
انتخابات در ساعت ٨ صبح آغاز و تا ساعت ١٢ ادامه داشت. در کنار هر صندوق چهار ناظر از بخش کشاورزي و کارخانه حضور داشتند و پس از آن صندوق‌ها به مکاني ديگر منتقل و توسط ناظرين شمارش شد.
لازم به ذکر است با وجود مدت کم براي راي‌گيري (حدود چهار ساعت) و موانع ايجاد شده و جو موجود در کارخانه بيش از هزار نفر از کارگران در اين راي‌گيري شرکت کردند.
در طي مدت راي‌گيري نيروهاي امنيتي حضور پر رنگي داشتند اما برخورد خاصي صورت نگرفت.
در اين انتخابات اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل انتخاب شدند:
١- فريدون نيکو‌فرد ٩١٩ راي ٢- نجات دهلي ٦٦٧ راي ٣- علي نجاتي ۵٧٨ راي ٤- رحيم بسحاق ۵٤٠ راي ۵- جليل احمدي ٣٩٨ راي ٦- علي شريفي ٣٩٤ راي ٧- رضا رخشان ٣۵٢ راي ٨- محمد حيدري‌مهر ٣٠٢ راي ٩- قربان علي‌پور ٢٨٤ راي.
با پيگيري‌ها و تلاش کارگران انتخابات با نظم کامل و عادلانه برگذار شد.
گزارش تکميلي و اسامي اعضاي البدل به زودي اعلام خواهد شد.
هيئت موسس سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
چهارشنبه يکم آبان ماه ١٣٨٧"
بنا به خبر ديگري كه در سايت "اتحاديه آزاد كارگران ايران" درج شده است، ۵ نفر به نامهاي سيد مهرداد عباسيان، جانمحمد خدادادي، ابراهيم اميري، رضا سعدي و حسن زهيري نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره سنديكا انتخاب شده و دو نفر ديگر به اسامي محمود آل كثير و علي راد احمدي نيز به عنوان بازرسهاي سنديكا انتخاب شده اند.
بدنبال ايجاد سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، جمعي از کارگران ايران خودرو در نامه اي خطاب به کارگران هفت تپه تشکيل سنديکا را به آنان تبريک گفته و اعلام کرده اند که: "ما کارگران ايران بخصوص کارگران ايران خودرو نيز بايد بدانيم که براي تداوم مبارزه براي رسيدن به خواسته‌هايمان چاره اي جز تشکيلات نداريم. بايد باور کنيم که ما نيز مي توانيم همانطوريکه کارگران شرکت واحد و اينک کارگران هفت تپه توانستند تشکل خود را ايجاد کنند." کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري2/8/87. سنديکاي شرکت واحد
حزب كمونيست كارگري تشكيل سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه را به كارگران شركت نيشكر هفت تپه صميمانه تبريك ميگويد و همه كارگران ديگر مراكز كارگري را به ايجاد تشكلهاي خود فرا ميخواند. حزب کمونيست کارگري همچنين تاکيد ميکند که هر تشکل کارگري تنها در صورتي توان نمايندگي کارگران را دارد که بر پايه مجمع عمومي و مشارکت فعال و دسته جمعي کارگران متکي باشد. حزب سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه را به برپائي منظم مجمع عمومي کارگران و بحث و تصميم گيري در مجمع عمومي فراميخواند. آزادي، برابري، حزب کمونيست کارگري ايران. ٢۵ اكتر ٢٠٠٨، ٤ آبانماه ١٣٨٧

اخبار اعتراضات کارگران کارخانه پرريس در سنندج
، هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج ناگزير به صدور حکم قطعي ابقا در کارگران پرريس شد
بنا بر گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران در سايت اتحاد٬ پس از صدور راي هيئت حل اختلاف براي ابقا به کار کارگران پرريس و حذف قيد قرارداد موقت کار از قراردادهاي اين کارگران در راي مزبور، کارفرماي پرريس تلاش کرد اين کارگران را با قرارداد موقت شش ماهه بر سر کار بازگرداند. اما روز ٧ آبان کارگران اين کارخانه آخرين پيشنهاد کارفرما را براي انعقاد قرارداد موقت ٨ ماهه رد کردند و با مراجعه به اجراي احکام دادگستري، راي هيئت حل اختلاف را به اجرا گذاشتند. قرار است اجراي احکام دادگستري سنندج روز شنبه براي اجراي حکم هيئت حل اختلاف به کارگران جواب بدهد.
لازم به يادآوري است کارگران پرريس تا تير ماه امسال با قراردادهاي موقت يکماهه در اين کارخانه مشغول بکار بودند. اما پس از ٤٥ روز اعتصاب و مبارزاه موفق شدند راي هيات تشخيص اداره کار سنندج را در هيات اختلاف اين اداره بشکنند و حکم قطعي ابقا در کار و دريافت کليه مطالبات معوقه و ايام بلاتکليقي را دريافت کنند. با صدور اين حکم و حذف قيد موقت از قراردادهاي اين کارگران در راي مزبور، کارفرما تلاش کرد اين بار با قرار دادموقت ٨ ماهه اين کارگران را بکار بگيرد اما کارگران پرريس آنرا قبول نکرده اند و با مراجعه به اداره کار و اجراي احکام دادگستري خواهان اجراي بي کم و کاست راي هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج شده اند. بنا بر همين گزارش کارگران پرريس برخي اخبار منتشره مبني بر تجمع در مقابل اداره کار و تلاش کارفرما براي فرستادن آنها به مرخصي اجباري را تکذيب کردند.

در راي صادر شده هيات حل اختلاف آمده است:
هيئت حل اختلاف پس از بررسي محتويات کلي پرونده و استماع اظهارات نماينده کارگران و نماينده کارفرما به اتفاق آرا ضمن نقض راي بدوي به استناد مواد 2، 3، 34، 36، و 165 قانون کار و اقرار صريح نماينده کارفرما در صورتجلسه مورخ 31/6/87 هيات بدوي مبني بر ادامه کار پرسنل در مهر ماه سالجاري و استارت فعاليت در جريان تهيه منابع مالي که خود مويد حذف موضوعيت قرارداد کار موقت مي باشد و علاوه بر آن اداره تشخيص هويت کردستان وفق نامه مورخ 24/7/87 که تصوير آن توسط نماينده کارگران تسليم هيئت گرديده مفاد مندرج در قراردادهاي منعقده را به بعد از امضاي کارگران تشخيص هويت نموده که عموما بر خلاف نص صريح مادتين 7 و 10 قانون کار مي باشد به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:
کارفرماي شرکت ريسندگي پرريس سنندج مکلف است از تاريخ صدور راي هيات حل اختلاف نسبت به بازگشت بکار اوليه هر يک از خواهانها آقايان( امجد زماني، شريف ساعد پناه، تورج عزتي فريدون قاسمي و... - مجموعا 35 کارگر شاکي شرکت ريسندگي پرريس نام برده شده است) در کار اوليه اقدام نموده و مبالغ ذيل را از بابت حقوق و مزاياي معوقه و دستمزد ايام بلاتکليفي لغايت 28/7/87 در وجه خواهانهاي مربوطه پرداخت نمايد". مبالغ در ادامه راي قيد مذکور شده است. در پايان اين راي نيز آمده است: راي صادره به اتفاق آرا در دو برگ تنظيم و به استناد ماده 159 قانون کار قطعي و لازم الاجراست.
بدنبال اعتراضات فشرده کارگران پرريس هيات حل اختلاف حکم فوق را صادر کرد. از جمله به گزارش سايت اتحاد در روز ٢٩ مهر ساعت ٣٠/١٦ جلسه هيئت حل اختلاف براي رسيدگي به اعتراض کارگران پرريس به راي هيئت تشخيص برگزار شد. همزمان با برگزاري اين جلسه کارگران پرريس در مقابل اداره کار با در دست داشتن پلاکادرهايي دست به تجمع زدند. در اين تجمع کارگران فرش غرب بافت نيز در همبستگي با کارگران پرريس شرکت کرده بودند و عليرغم خواست مسئولين حراست اداره کار و ماموران امنيتي براي جمع آوري پلاکاردها و پايان دادن به تجمع، اين کارگران تا پايان جلسه هيئت حل اختلاف به تجمع خود ادامه دادند.
در اين جلسه که آقايان شريف ساعد پناه و امجد زماني به عنوان نماينده هاي کارگران و جعفر عظيم زاده به عنوان وکيل قانوني کارگران شرکت کرده بودند، آنان جوابيه اداره تشخيص هويت استان کردستان را در مورد قراردادهاي کارگران به هيئت حل اختلاف ارائه داده و ضمن صحبتهاي مبسوطي در مورد اظهارات خلاف واقع نماينده کارفرما و بهانه نبود مواد اوليه، خواهان پرداخت دستمزد ايام تعليق، ابقا در کار همه کارگران و رسيدگي به جعل قراردادهاي کارگران از سوي هيئت حل اختلاف شدند. در اين جلسه نماينده کارفرما دچار تناقض گويي هاي متعددي شد و در پايان جلسه مقرر گرديد پس از اظهار نظر دادگستري بر روي جوابيه اداره تشخيص هويت استان کردستان، هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج راي خود را در مورد خواستهاي کارگران پرريس صادر کند.
اداره تشخيص هويت استان کردستان با شکايت کارگران پرريس زمان امضاي قراردادهاي کارگران و متن هاي وارد شده بر آنها را مورد بررسي قرار داده و در جوابيه خود نوشته است که تاريخ نگارش متن و زمان قيد شده در قراردادها پس از امضاي ذيل آنها بر قراردادها وارد شده است و بدين ترتيب بر سند سازي جعلي کارفرما براي اعلام پايان تاريخ قراردادهاي کارگران صحه گذاشته است. سند سازي جعلي از سوي کارفرما با شکايت کارگران از کارفرما قرار است در دادگستري سنندج مورد رسيدگي قرار بگيرد.
لازم به يادآوري است آقاي دکتر خليل بهراميان که به اتفاق جعفر عظيم زاده به عنوان وکلاي کارگران از سوي آنان به اداره کار سنندج معرفي شده بود به دليل کسالت جسماني نتوانست در اين جلسه شرکت کند. طبق گزارش ديگري در ٢٣ مهر کارفرماي پرريس طي تماسي تلفني از ١٢ نفر از کارگران دعوت بکار کرده بود٬ اما اين کارگران متحدانه اعلام کرده بودند همه ما بايد با هم بر سر کارمان بازگرديم و به اين ترتيب توطئه کارفرما براي ايجاد دو دستگي در ميان کارگران با عکس العمل قاطعانه آنان روبرو شد.

پيام همبستگي سنديکاي کارگران شرکت واحد به مناسبت هفته اقدام جهاني . پيام همبستگي
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از اعلام هفته همبستگي جهاني با کارگران ايران که از تاريخ ٢٢ تا ٢٨ مهر ماه و توسط فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل ( آي تي اف ) اعلام شده است، تشکر و قدرداني مي کند .
حمايت هاي بي دريغ و دوستانه شما اميد و توانايي ما را در راه مبارزه براي دست يابي به اهداف صنفي مان، احقاق حقوق پايه اي کارگران و حفظ و گسترش تشکل مستقل کارگري مان استوارتر مي دارد .
ما در سنديکاي کارگران شرکت واحد در هفته همبستگي جهاني براي بهبود وضعيت کارگران حمل ونقل در سطح جهان و به ويژه ايران خود را در کنار شما مي بينيم واز خواسته هاي به حق همه همکاران خود در بخش هاي مختلف حمال ونقل حمايت مي کنيم. ما از تمام کارگران شرکت واحد و همه کارگران ايران انتظار داريم در سطح گسترده به اين کمپين همبستگي بپيوندند.
اين اقدام بين المللي شما براي ما فرصتي دوباره است تا به همراه همه کارگران در ايران بر خواسته هاي به حق خود تاکيد کنيم:
1- سنديکاي کارگران شرکت واحد خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط آقاي منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکا از زندان است.
2- سنديکاي کارگران شرکت واحد ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري را حق مسلم کارگران مي داند و بر آن تاکيد دارد.
3- سنديکاي کارگران شرکت واحد خواهان ابطال تمامي پرونده هايي است که براي فعالان سنديکايي و ديگر کارگراني که به جرم مبارزه براي برپايي تشکل واحقاق حقوق صنفي شان تشکيل شده است.
4- سنديکاي کارگران شرکت واحد براي بازگشت به کار کارگران اخراج شده سنديکايي که تنها به خاطر دفاع از حقوق صنفي خود و همکارانشان از کار اخراج شده اند، پا فشاري مي کند.
با اميد به گسترش عدالت در همه جهان
سنديکاي کارگران شرکت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
١٣٨٧/٧/٢٣

كارگران نساجي كرمانشاه به تعطيلي كارخانه اعتراض كردند

بنابه خبري كه مهرداد آذربان، خبرنگار سازمان جوانان كمونيست امروز اول آبانماه از كرمانشاه براي حزب كمونيست كارگري ارسال كرده است، روز ٢۵ مهرماه ١٣٨٧، كارخانه نساجي كرمانشاه كه سالهاي زيادي در حالت نيمه تعطيل به كار خود ادامه مي داد، به بهانه نبود مواد اوليه رسما تعطيل شد و موجب بيكاري ٢٧۵ نفر از كارگران رسمي و قراردادي شاغل در اين كارخانه گرديد. كارگران بيكار شده هنوز عيدي و پاداش و نيز سنوات سال ١٣٨٦، و همچنين حقوق ماههاي شهريور و مهرماه سال ١٣٨٧ را دريافت نكرده اند. اين خبر در ادامه مي افزايد كه كارگران ابتدا روز ٢٧ مهرماه در مقابل استانداري كرمانشاه دست به تحصن زدند و با وعده استاندار مبني بر اينكه به كار بازخواهند گشت مواجه شدند. كارگران سپس به اداره كار استان مراجعه كردند و با همين وعده از جانب مقامات اداره كار مواجه شدند. اما كارگران تا امروز هنوز به سر كار باز نگشته اند و ٨٠ تن از اين كارگران به نمايندگي از بقيه كارگران در مقابل خانه امام جمعه كرمانشاه دست به تجمع زدند كه پس از حدود ٤ ساعت در آنجا، تنها با وعده هاي توخالي مواجه شدند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران نساجي كرمانشاه قاطعانه حمايت مي كند و از همه كارگران و مردم بويژه در كرمانشاه مي خواهد كه از اعتراض اين كارگران بهرشکل که ميتوانند حمايت كنند. آزادي، برابري، حکومت کارگري. مرگ بر جمهوري اسلامي. زنده باد جمهوري سوسياليستي. حزب کمونيست کارگري ايران. ٢٢ اكتبر ٢٠٠٨، اول آبانماه ١٣٨٧

کارگران کارخانه سلفچگان آئينه تمام نماي فقر و بي پناهي
به نقل از سايت اتحاد
عليرغم استثمار وحشيانه کارگران کارخانه لوله و پوشش سلفچگان قم در سالهاي گذشته، سال ٨٧ يکي از بدترين سال ها براي آنان بود.
طي چند ماه از اواخر ارديبهشت تا اواخر تير ماه امسال، ٤١ نفر از کارگران اين کارخانه بدون هيچ دليلي از کار اخراج شده اند.
کارگراني که در زير يوغ قيود ملي و مذهبي که از سوي کارفرما بر آنان حقنه شده بود ١٢ ساعت کار در روز، اضافه کاري اجباري در روزهاي تعطيل و دوري مطلق از خانواده را پذيرفته و به اهانت مديران و نبود ايمني در کارخانه و سوانح کاري روزمره در آن و شرايط بسيار نازل رفاهي و غذايي تن داده بودند.
کارگراني که حتي حق انتخاب محل سکونت شان نيز از آنان سلب شده بود و با ابلاغيه استانداري قم مجبور شده بودند تا محيط زندگي شان را از قم به ساوه منتقل کنند و با طي ٦٥ کيلومتر راه در روز و ١٢ ساعت کار در کارخانه، شبها فقط جنازه هايشان را به خانه برسانند.
و اما پس از سالها بهره کشي وحشيانه از اين کارگران در زير پرچم قومي گري کرد، ٤١ نفر از آنان از کار خود اخراج شدند تا کارفرماي اين کارخانه با حفظ توليد در سطح قبل از اخراج اين کارگران و با تحميل شرايط هر چه وحشيانه تر بر کارگران شاغل باقي مانده، بيش از پيش پروارتر شود.
آنچه مسلم است اين است که تعرض وحشيانه صاحبان سود و سرمايه هيچ مرزي نمي شناسد و کارفرماي اين کارخانه حتي در موج اين اخراج سازيها به دو تن از کارگراني هم که نقص عضو شده بودند رحم نکرد و حمه رحيمي بدليل فشار کاري بالا در شهريور ٨٤ اقدام به خودکشي نمود تا پرونده اي ننگين و جنايتي ديگر را بر پيشاني سرمايه داري ايران حک کند.
کارگران اين کارخانه در ٢٥ ارديبهشت ٨٧ در اعتراض به کيفيت بد غذا، دست به اعتصاب زدند. مدتهاي مديدي بود که عليرغم حقنه کردن تعصبات کور قومي و مذهبي از سوي کارفرما بر کارگران، آنان اعتراضات پراکنده اي را در قالب گروه هاي کوچک در خوابگاه و يا محيط کار و بدون حصول نتيجه اي سازمان ميدادند.
درتاريخ ٢٤ ارديبهشت ٨٧ يکي از کارگران واحد بهداشت و ايمني به نام جمال ميراني(عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران) بر سر بهداشت و کيفيت بسيار پايين غذا با پيمانکار آشپزخانه درگير شد و به همين دليل يک هفته از کارش معلق گرديد.
شب همان روز، چند تن از کارگران در خوابگاه گرد هم آمده و به چاره جويي پرداختند. آنان قراري بين خود گذاشتند مبني بر اين که همگي با خودداري از رفتن به رستوران، اعتراض شان را به بهداشت و کيفيت بسيار پايين غذا نشان دهند و خواهان بازگشت به کار جمال ميراني شوند. روز ٢٥ ارديبهشت ساعت ١٢ ظهر تا ساعت ١٥ کليه پرسنل (تعداد ٣٢٠ نفر) به استثناي مديران دست به اعتصاب زدند. به دنبال آن چند نفر از کارگران از طرف مديريت به دفتر مديريت کارخانه فراخوانده شدند و مديريت موفق گرديد با وعده بهبود وضعيت کيفي و بهداشتي غذا و قول بازگشت به کار جمال ميراني، کارگران را متقاعد کند تا برسر کارهايشان باز گردند. اما در تاريخ ٢٨ ارديبهشت و با فروکش کردن موج اعتراض کارگران، ابتدا سلام شيخي از اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران از کار اخراج شد.
درپي اين اخراج تعدادي از کارگران دست به تحرکاتي زدند تا بتوانند همکاران خود را به حمايت از شيخي ترغيب نمايند اما بعلت بي تجربگي و حاکم کردن فضاي تعصبات قومي از سوي کارفرما بر کارگران، آنان موفق به سازمان دادن حرکت اعتراضي مورد نظر خود نشدند و يکي پس از ديگري و تک تک و چند نفره اخراج شدند. در ضمن اين اخراج ها که تا اواخر تير ماه ادامه داشت مديريت کارخانه با توطئه چيني و کشاندن نيروهاي اطلاعاتي امنيتي به کارخانه، اقدام به پرونده سازي براي مجيد نصيري- يکي ديگر از اعضا اتحاديه آزاد کارگران ايران- نمود. مجيد نصيري بازداشت شد و پس از ١١ روز آزاد گرديد.
موج اخراج در اين کارخانه تا کنون منجر به بيکاري بيش از ٤١ نفر از کارگران شده است و پيش بيني ميشود تا پايان مهر ماه امسال نيز ٤٠ نفر ديگر از آنان که در حال حاضر قراردادهاي شان از ٣ ماه به يک ماه تقليل يافته است، از کار اخراج شوند.
کارفرما و مديران گماشته اش براي توجيه اخراج کارگران در صدد صدور گواهي عدم نياز به اين کارگران جهت دريافت مستمري بيمه بي کاري به آنان هستند. اين در حالي است که کارگران اخراجي -که اکثرا مهاجر بوده و از شهرهاي کردستان به اين محل نقل مکان کرده اند-، به جز چند نفرشان هنوز موفق به گرفتن بيمه بيکاري نشده اند و نيز هيچ کدام از آن ها نتوانسته اند حکم ابقاء به کار بگيرند.
کارفرماي اين کارخانه سالهاست موفق شده است تحت پرچم تعصبات قومي و همشهري گري و صد البته براي جيب خودش! کارگران بيکار و محروم را از صدها کيلومتر از شهرها و روستاهاي محل سکونت شان در مناطق غرب کشور به قربانگاه اش در کارخانه لوله و پوشش سلفچگان قم بکشاند و صاحب ميلياردها ثروت شود و از سويي با منت گذاري بر مردم محروم اين مناطق به بهانه دست و پا کردن کار براي آنان در کارخانه لوله و پوشش سلفچگان، اعتباري براي خود دست و پا نمايد.
و اما حاصل تن دادن به تعصبات قومي و مذهبي براي ما کارگران چيزي جز تبديل شدنمان به قربانياني خاموش در برابر صاحبان سرمايه نيست و کارخانه لوله سلفچگان قم نماد چنين قرباني شدني است.
ما کارگران متشکل در اتحاديه آزاد کارگران ايران تضمين ميکنيم با زدودن هر گونه تعصب قومي و مذهبي در ميان هم طبقه اي هاي مان، نويد بخش پايان دادن به سيه روزي هاي تحميل شده از سوي صاحبان سرمايه تحت هر پرچم و تعصبي بر طبقه کارگر باشيم.
زنده باد همبستگي کارگري
تهيه و تنظيم سلام شيخي عضو هيئت مديره و مسئول تشکيلات اتحاديه آزاد کارگران ايران

اسامي کارگران اخراجي توليد لوله و پوشش سلفچگان قم
١- سلام شيخي سرچشمه ٢- جمال ميراني ٣- مجيد نصيري ٤- لقمان سلطاني ٥- بابک منصورپور ٦- ناصر حسن زاده ٧- کاوه صوفي ٨- ابراهيم خشک خان ٩- کوروش شمامي ١٠- حسين لبريز ١١- محمد امين حاج رحيمي ١٢- رحمت پيرمندي ١٣- يدالله دولت بين ١٤- آرمان مکاري ١٥- مهدي راشدي ١٦- مهدي محمودي ١٧- قادر عزيزي ١٨- رحيم بلاژ ١٩ - ايوب يزداني ٢٠- آرش عبدوي ٢١- يونس حسيني ٢٢- ادريس محمودزاده ٢٣- سمکو معروفي ٢٤- کاوه شيخ محمدي ٢٥- محمد امين شفيعي ٢٦- عرفان حسيني ٢٧- جلال عنايتي ٢٨- سليمان سهرابي ٢٩- ابوبکر علي ترکه ٣٠- بهرام منصوري ٣١- ايوب فرنگي ٣٢- خليل زارع ٣٣- محمد گلابي ٣٤- محمد حيدري ٣٥- جمال خضرپور ٣٦- محمد محمد زاده ٣٧- سيامک خسروي ٣٨- احمد بيت سياح ٣٩- مهدي صباغي ٤٠- پيام رحمان زاده ٤١- حسن مام خضري


اطلاعيه

 گشايش سايت سرمايه اثر کارل مارکس. کتاب سرمايه (کاپيتال)، جلد اول، ترجمه جمشيد هاديان، نشر ارديبهشت ۸۶ (مه ۲۰۰۷)، از روز شنبه ۲۰ مهر ۸۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۰۸) روي اينترنت قرار گرفته و از طريق آدرس کاپيتال فارسي دات کام قابل دسترسي است:
www.kapitalfarsi.com
لطفا افتتاح سايت کاپيتال را به دوستان و آشنايان خود اطلاع دهيد.در انتظار دريافت نظرات و پيشنهادات شما هستيم.جمشيد هاديان. ۲۱ مهر ۱۳۸۷؛ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸


اهداي 100 ميليون تومان پول به نمايندگان مجلس و سخنان يک کارگر

 يکي از کارگران کارخانه صندوق نسوز کاوه در رابطه با اهداقي ١٠٠ ميليون تومان پول به نمايندگان مجلس در گفتگو با آژانس ايران خبر معترضانه ميگويد : لاريجاني گفته است قشر ضعيف كشور همين نماينده هاي مجلس هستند! اگر آنها ضعيف هستند ما قشر كارگر پس چي هستيم؟ما كه يك مرغ در خانه هايمان پيدا نميشود ،حتما ثروتمند جامعه هستيم !!ما كه سال به سال گوشت نميخوريم ،سال به سال برنج نميخوريم...ما ضعيف هستيم يا آن نماينده هاي مجلس كه ماشين 20 ميليوني زير پايشان است،آنهايي كه 100 ميليون پول بلاعوض ميگيرند،آنهايي كه حقوق كلان ميگيرند ...كدام ما ضعيف است؟! كارگري كه صبح زود از ناكجا آباد تهران مي آيد اينجا كار ميكند و جان ميكند به خاطر 8 هزار تومان حقوق در ماه كه بخواهد با آن زن و بچه اش را سير كند و مدرسه بفرستد و به هزار درد بي درمانش پاسخ بدهد ضعيف نيست ؟ كه تازه همين هم به او داده نميشود! ما كارگران فقير هستيم يا نماينده هاي گردن كلفت مجلس؟!
در اين مملكت اعتراض هم بكني سرت را ميبرند.كاري ندارند مردي ،زني،بچه اي ،بزرگي،دختري...يا چه كاره هستي.حرف كه بزني سرت بالاي دار است.اينجا، حكومت ديكتاتوري حاكم است. چرا اين صد ميليون را به كارگر نميدهند؟ چرا وقتي ميخواهند سهام عدالت به كارگر بدهند پدرشان را در مي آورند آخرش هم نميدهند ؟
خانم من بيماري ام اس دارد ميخواهند يك برگه بدهند كه دكتر ويزيت كند پدرم را در مي آورند، من پول لازم دارم يا اين نماينده مجلس ؟آيا يك نماينده مجلس پشت دوا درمان زنش ميماند؟ پشت درمان بچه اش ميماند؟
خانمم را براي ويزيت بردم مطب دكتر جمشيد لطفي، يك بيمار پول نداشت ويزيت دكترش را بدهد گريه ميكرد.مردم اين صحنه را ديدند و آوردند 1000 تومان 1000 تومان جمع كردند تا 8 هزار تومان شد و به او دادند كه پول ويزيت بدهد، تازه پول داروهايش را از كجا ميخواهد بياورد خدا ميداند!!ما در اين مملكت داريم زندگي ميكنيم كه با اين همه درد در پائين ،100 ميليون به نماينده ميدهند كه راست راست راه برود و بهترين ماشين هم زير پايش باشد و در قصر و ويلا هم زندگي بكند و بهترين غذا را هم بخورد و بهترين لباس را هم بپوشد .بيماري ام اس مينيمم ماهي 100 هزار تومان خرج دارد.يك آمپول 20 هزار تومان است.