پنجشنبه٬ ٢٥ مهر١٣٨٧ - ١٦ اکتبر ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

از: کميته همبستگي بين المللي کارگري) (WPI
به: فدراسيون جهاني حمل و نقل (آي.تي.اف)


کميته همبستگي بين المللي کارگري از فراخوان فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل در همبستگي با خواستهاي کارگران بخش حمل و نقل جهان و در حمايت از مبارزات کارگران ايران استقبال ميکند

دوستان عزيز!
از حرکت شما مبني بر برگزاري "هفته اقدام حمل و نقل جاده اي" ( ۱۳ تا ۱۹ اکتبر- ۲۲ تا ۲۸ مهر) که به منظور بهبود وضعيت کارگران اين بخش و همچنين به نشانه همبستگي با کارگران ايران و براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاي شرکت واحد از زندان در دستور گذاشته ايد٬ استقبال ميکنيم.

حمايتهاي تا کنوني جهاني يک نقطه اتکا مهم براي کارگران و مردم ايران در مبارزه عليه رژيم اسلامي بوده است۔ کميته همبستگي بين المللي کارگري٬ صميمانه از تلاشهاي تا کنوني شما در اين جهت و اين آخرين فراخوان شما به يک همبستگي بين المللي با کارگران ايران قدرداني ميکند۔

کميته همبستگي بين المللي کارگري در عين حال خود را در اين اقدام جهاني شما بعنوان تلاشي براي بهبود فوري وضعيت کارگران حمل و نقل در جهان٬ در کنار شما ميداند و به سهم خود در تظاهرات و تجمعات اعلام شده از سوي شما به اين مناسبت شرکت خواهد داشت۔ ما در همانحال از همه کارگران و انسانهاي آزاديخواه در ايران و در سراسر جهان ميخواهد که وسيعا به اين کارزار جهاني بپيوندند.

دوستان !
امروز در ايران همه بخش هاي جامعه در اعتراض و مبارزه بسر ميبرند و خواستهاي مشترکي مبارزات بخش هاي مختلف جامعه را به هم پيوند ميدهد۔ ميدانيد که کارگران در ايران از پايه اي ترين حقوق خود حق تشکل و حق اعتصاب محرومند. ميدانيد که بيش از يک ميليون کارگر در ايران با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند و بيش از ٨٠ درصد کارگران٬ بصورت قراردادهاي موقت و بعضا سفيد امضا به کار اشتغال دارند. ميدانيد که فعالين و رهبران اعتراضي کارگري و ديگر بخش هاي جامعه در ايران همواره زير فشار و تهديد رژيم اسلامي قرار دارند۔

در چنين شرايطي کارگران و مردم ايران بيش از هر وقت به حمايت بين المللي کارگري و انسانهاي آزاديخواه نياز دارند و اين اقدام شما بدون شک گامي مهم در تقويت جنبش اعتراضي کارگران و مردم ايران است. از همين رو ما از اقدام بين المللي شما در همبستگي با کارگران ايران با تمام قوا استقبال ميکنيم و بر خواستهاي زير تاکيد داريم:

١- آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاي شرکت واحد و همه زندانيان سياسي از زندان.

٢- ما خواهان اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار و تمامي نهادهاي بين المللي در سطحي جهاني هستيم.

٣- ما خواهان توقف فشار و تهديد بر روي فعالين کارگري٬ معلمان، زنان و رهبران اعتراضي بخش هاي مختلف جامعه و رفع محکوميت از همه کساني هستيم که بدليل پيگيري خواستهاي انساني خود از سوي سازمانهاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي برايشان پرونده سازي شده است۔

٤- حق تشکل٬ حق اعتصاب و آزادي بيان و تظاهرات٬ حقوق پايه اي کارگران و همه مردم است و جمهوری اسلامی باید ملزم به رعایت این حقوق انسانی شود۔
.

شهلا دانشفر هماهنگ کننده کميته همبستگي بين المللي کارگري) ((WPI
بهرام سروش- روابطه عمومي

١٣ اکتبر ٢٠٠٨- ٢٢ مهر ١٣٨٦