پنجشنبه٬ ٢٥ مهر١٣٨٧ - ١٦ اکتبر ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کودکان مقدمند
گزارشي از مراسم هاي باشکوه روز جهاني کودک در ايران

روزهاي گذشته شاهد برگزاري مراسم ها و جشن هاي متعددي در چندين شهر به مناسبت روز جهاني کودک بوديم. مراسم هائي که هرکدام به نوبه خود پر از ابتکار و تلاش دهها و صدها فعال مدافع حقوق کودک و مردمي است که براي برپائي يک زندگي انساني براي کودکان تلاش ميکنند. حضور وسيع مردم آزاديخواه در اين مراسم ها، قطعنامه هاي راديکال و بسيار انساني، سخنراني هاي پرشور و پلاکاردهاي زيبا و پرمحتوائي که در خيابانها و ميتينگ ها به چشم ميخورد همگي نشاندهنده يک پيشروي بزرگ در جامعه ايران است. هزاران نفر در اين ميتينگ هاي سياسي و انساندوستانه، شرکت کردند و اعلام کردند که اين زندگي شايسته کودکان نيست. اعلام کردند که اين وضع را نميپذيرند و دنياي ديگري ميخواهند. اعلام کردند که کودک مليت و مذهب و اديئولوژي ندارد، جنگ نميخواهد، فقر و تبعيض نميخواهد، اعدام و خشونت نميخواهد، بهداشت و تغذيه رايگان، تحصيل رايگان و رفاه و تامين ميخواهد. هزاران نفر در پاسخ به فراخوان فعالين حقوق کودک در شهرهاي سنندج، کرمانشاه، تهران، پيرانشهر، کامياران و ... همراه با کودکان خود به اين مراسم ها رفتند و برگ زرين ديگري بر جنبش آزاديخواهي و برابري طلبي، بر جنبشي که بر پرچم آن نه به سرمايه و نه به جهنم جمهوري اسلامي نوشته شده است افزودند.
گزارش برخي از اين مراسم ها که تا اين تاريخ به ما رسيده است:

١٩ مهر روز جهاني کودک در پارک لاله در تهران
روز ١٩ مهر به فراخوان سه ان جي او در تهران٬ انجمن گلهاي زندگي٬ انجمن تلاش براي جهان شايسته کودکان و جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان٬ مراسمي در آمفي تاتر پارک لاله در ساعت ٣ بعد از ظهر برگزار شد و بيش از هزار وسيصد نفر در آن شرکت کردند. در اين مراسم پلاکاردهاي رنگي و شعار هاي راديکال و ميز هاي اطلاعاتي در خصوص روز جهاني کودک توجه مردم را بخود جلب ميکرد . محدوده آمفي تاتر مملو از جمعيت با ترکيب مختلف و رده هاي مختلف سني بود. هر لحظه بر شمار جمعيت افزوده ميشد. شخصيت هاي سياسي اجتماعي و صاحبنظران٬ کارگران و خانواده هاي آنان٬ فعالين حقوق زن٬ نمايندگان انجمن هاي کودکان و زنان و مردان آزاديخواه و انساندوست با حضور گسترده خود آمفي تاتر و محدوده آنرا پر کرده بودند. بچه ها را در اين روز شرکت نداشتند. زيرا در مراسم دو روز قبل به همين مناسبت که جشن روز جهاني کودک بود کودکان شرکت داشتند اما اين روز به روز اعتراض بزرگترها به بيحقوقي کودک اختصاص يافته بود. شرکت کنندگان خيلي زود در محل حاضر شده بودند و ازدحام جمعيت فرصت اعلام برنامه را نداد و در ميان شور شرکت کنندگان مستقيم مراسم شروع شد و با خواندن شعري در رابطه با کودکان کار و خيابان فضا پرشورتر شد. در اين مراسم نماينده جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان مطلبي در اعتراض به اعدام کودکان خواند و بحثي بر سر وضع کودکان بعنوا ن قربانيان اين شرايط صورت گرفت. مجري برنامه از آمار وضعيت نابسامان کودکان در سطح جهان و وضعيت آنها در ايران صحبت کرد. بعد از آن يکي از فعالين حقوق کودک در مورد نحوه فعاليت در عرصه حقوق کودک صحبت کرد. و با تفکيک دو جنبش چپ و راست در اين عرصه گرايشات راست را مورد نقد قرار داد. سپس فيلمي از يک کودک کار و خيابان و کشيده شدن کودک به تن فروشي براي امرار معاش به نمايش گذاشته شد. در ساعت ٥ و سي دقيقه٬ هنگاميکه هوا تاريک ميشد و جمعيت هر لحظه افزايش مي يافت نماينده انجمن کودکان کار و خيابان که از دعوت کنندگان مراسم بود٬ در مورد واقعيت هاي زندگي خانواده هاي محروم و تاثير فقر بر شخصيت کودکان و روي آوردن آنها به کار خياباني و تن فروشي و غيره بعنوان محصول مناسبات موجود صحبت کرد. و توسط يکي از فعالين حقوق کودک٬ در مورد موقعيت کودک در ايران و پايمال شدن تمامي حقوق کودکان بحث پرشوري انجام گرفت. در مجموع حدود ١١ نفر سخنراني کردند. از جمله شهاب روزبهاني از طرف جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان٬ عليرضا عسکري٬ اکبر يزدي٬ بني هاشمي٬ محمد لطفي٬ بهرام رحيمي و چند نفر ديگر از فعالين حقوق کودک در اين مراسم سخنراني کردند. همچنين آقاي احسني به نمايندگي از انجمن زنان و کودکان سخنراني کرد. در نهايت ساعت ٦ عصر ضمن اينکه هنوز مردم مي آمدند مراسم در ميان شور و شادي مردم پايان يافت.

بندهاي قطعنامه روز جهاني کودک در پارک لاله:

دفاع از کودکان وظيفه بزرکتر هاست و ما براي رسيدن به حقوق کودکان منتظراني آرام و سربه زير نخواهيم بود ما براي تغيير وضع کودکان خواهان موارد زير هستيم.
١- رعايت تقدم حقوق کودک بر هرگونه مصلحت اقتصادي. سياسي. اجتماعي مذهبي و غيره. نگاه احترام آميز جامعه به کودکان کار و خيابان به عنوان انساني که حقوقش مورد تعرض قرار گرفته است مي بايد اساس تعاريف دولت و جامعه قرار بگيرد و تمامي نگرشها و تعاريفي که بر هر طريقي آنان را عوامل قاچاقچيان. فروشندگان مواد مخدر و باندهاي فحشا و ولگرد معرفي مينمايند بايد تغير کند.
٢- دوران کودکي مهمترين زمان براي شکل گيري و تکوين شخصيت کودک مي باشد. از اين منظر کودکان کار و خيابان مورد تهديد مي باشند. لذا مسئولين موظفند بدون فوت وقت حمايت هاي مقتضي را در دستور کار قرار دهند.
٣- آموزش اجباري و رايگان حق همه کودکان است. تامين امکانات آن بايد توسط دولت فراهم گردد.
٤- عوارض جسمي و روحي ناشي از کار تا آخر عمر کودک ماندگار است و در حقيقت کار فرصت کودکي را از آنان سلب ميکند. ما خواهان لغو همه اشکال کار کودکان هستيم.
٥- ممنوعيت و اعلام جرم عليه تمام اشکال شکنجه و آزار کودکان به هر شکل و بهانه از قبيل( تنيبه. تربيت و سو استفاده هاي مختلف و غيره ) توسط هر شخص و ارائه راهکارهاي حقوقي و اجتماعي جهت مقابله با آن
٦- جمع آوري گروهي کودکان کار در خيابان نه تنها مشکلي از آنها حل نميکند. بلکه خود آسيب هاي جدي اي به آنها وارد ميکند. لذا ما خواستار توقف فوري اين شيوه ها هستيم.
٧- به منظور ايجاد ممنوعيت براي کار کودکان ما خواستار در نظر گرفتن بيمه هاي تامين اجتماعي فراگير و پرداخت بيمه بيکاري بدون قيد و شرط به خانواده هاي آنها هستيم..
٨- با وجود فراواني کودکان کار و خيابان و معدود بودن مکانهاي دولتي که مورد اعتماد کودکان باشد. لذا ما خواهان ايجاد تسهيلات قانوني و مالي از طرف مسولين براي تاسيس مکانهاي ثابت و قابل دسترس براي کودکان از طرف ان جي او ها بدون دخالت دولت مي باشيم
٩- کودکان مهاجر٬ بويژه مهاجرين جنگي جدا از مليت نژاد مذهب و غيره٬ بخصوص کودکان افغاني و عراقي در ايران بايد از تمامي امکانات رايج در کشور بدون هيچ قيد و شرطي برخوردار گردند.
١٠- از آنجا که دولت جمهوري اسلامي ايران٬ از امضا کنندگان پيماننامه جهاني حقوق کودک است٬ از اينرو تبليغ٬ ترويج و آموزش اين حقوق از وظايف و تعهدات دولت و دستگاههاي ذيربط و رسانه هاي گروهي راديو تلويزيون مطبوعات و آموزش و پرورش مي باشد. ما خواهان فوري اين اقدامات هستيم.
١١- لغو وجوه ورودي بيمارستانها و مراکز بهداشت و درمان بيمار و همچنين هزينه و شهريه تحصيلي و ديگر امکانات و سرويس هاي عمومي براي کودکان
١٢- حمايت قانوني از سرپرستي توسط مادر و پدر بطور يکسان در هنگام جدايي.
١٣- قربانياني که از آنها بعنوان ارازل و اوباش نام برده ميشود . محصول بي توجهي جامعه به نيازهاي انساني آنهاست. جامعه و مسولين آن بايد با توجه به اين نيازها از کشيده شدن آنها به اين ورطه جلوگيري کنند

١٤- ما خواستار اجراي فوري و دقيق مفاد پيمان نامه جهاني حقوق کودک و ديگر مصوبات بين المللي براي حمايت از حقوق کودکان بويژه کودکان کار و خيابان هستيم.
انجمن گلهاي زندگي٬ جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان٬ جمعيت دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان- مهر ١٣٨٧
گزارش دريافتي کانال جديد

***

روز جهاني کودک در تهران ١٦ و ١٨ مهر

سه شنبه ١٦ مهرماه ١٧ نهاد فعال در عرصه کودک از جمله "جمعيت دفاع از حقوق کودکان" و "جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان واقع در شهر ري" در پارک شهر تهران در منطقه گلوبندک تجمع مشترک داشتند. هر کدام از اين نهادها بيانيه خود را در ميان جمعيت پخش کردند. حدود هزار و پانصد نفر در اين مراسم شرکت کردند و برنامه دو ساعت به طول انجاميد.
روز ١٨ مهر نيز از سوي جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان واقع در شهر ري در فرهنگ سراي ولا واقع در ميدان نماز مراسم ديگري برپا شد که حدود ٥٠٠ نفر در آن شرکت کردند. مراسم با سرود و کف زدن و هلهله و شادي کودکان شروع شد. يکي از سازماندهندگان اين برنامه سخنراني کرد و با دو نفر از کودکان کار و خيابان مصاحبه اي انجام گرفت و بيانيه روز جهاني کودک قرائت شد. برنامه با سرود و شعر ادامه يافت. در سالن و خيابانهاي اطراف و منطقه شهر ري بروشورها و پلاکاردهاي رنگي زيادي با شعارها و مضمون هاي زير نصب شده بود: خشونت عليه کودکان ممنوع است. دنياي شايسته کودکان عاري از بيحقوقي و فقر و محروميت و استثمار است.
در تهران همچنين مراسم ديگري در روز ١٦ مهرماه از طرف کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران برگزار شد.

بيانيه جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان به مناسبت روز جهاني کودک­ ١٧ مهر ٨٧

١٧ مهر مصادف با ٨ اکتبر روز جهاني کودک را در حالي برگزار مي کنيم که در مقايسه با سالهاي پيش نه تنها از رنجها و شدت تضييع حقوق کودکان در ايران و جهان کاسته نشده بلکه هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده شده است. محروميت کودکان از حق تحصيل، محروميت از حق بهداشت و سلامت، محروميت از غذا و مسکن مناسب، محروميت از شادي و تفريح، محروميت از امنيت رواني و اجتماعي و ... هر روز بيشتر و بيشتر شده است.
ميشود اين ليست را ادامه داد، مي شود به کمک آمار و ارقام نمودار دنياي وحشتناکي که کودکان در آن زندگي مي کنند را ترسيم کرد، مي شود آن روي سکه را، انبوه ثروت هاي توليد شده را نيز نشان داد و طنز تلخ صحنه را دريافت. اما در اين ميان بعضي محروميتها و محروم سازي ها چنان آشکارا و مستقيم بر هستي کودکان مي تازند که باقي را در سايه قرار مي دهند. "حق حيات" طبيعي ترين و اساسي ترين حق کودکان است. اگر جنگها و نبرد دسته جات مسلح اين حق طبيعي و اساسي را با خطر و تزلزل روبرو مي کند، اعدام نقض مستقيم آن است.
در چند ماه اخير تعدادي از کساني که در سنين زير ١٨ سال، يعني در سنين کودکي، مرتکب "جرم" شده بودند، پس از تحمل چند سال زندان، با رسيدن به سن ١٨ سالگي اعدام شدند. کودکان مجرم را ابتدا بزرگسال و سپس اعدام مي کنند!!! کودکان بزه کار و يا کودکاني که دست به قتل مي زنند، خود قربانيان شرايط اجتماعي هستند و نياز به حمايت و توجه دارند. اولين قدم براي حمايت از آنها، حمايت از حق حيات آنهاست. بنابراين جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان، همه دوستداران و حاميان حقوق انساني کودکان را فرا مي خواند تا با تلاش مستمر و هماهنگ ضمن حمايت از کليه حقوق کودکان موجب شوند تا قوانين حقوقي و قضايي موجود در جهت "حق حيات" و حفظ حرمت انساني کودکان تغيير کند.

روز جهاني کودک بر همه کودکان و فعالان حقوق کودک در سراسر جهان مبارک باد


***


دو مراسم در گراميداشت روز جهاني کودک در سنندج:
بنا به گزارش کميته کردستان حزب مراسم روز جهاني كودك در سنندج در روز ١٦ مهر با استقبال گسترده مردم برگزار شد. در اين مراسم که به فراخوان ٬موسسه هوراز٬ و کانون دنياي شاد براي کودکان٬ و تحت عنوان "جشن بادکنک ها" سازمان داده شده بود، بيش از ۲۰۰۰ نفر شرکت کردند و به مدت دو ساعت و نيم از ساعت ۳ الي ۵.۳۰ بعد از ظهر ادامه داشت. محيط اجراي مراسم مملو از پلاکاردها و پارچه نوشته هايي از شعارهايي حق طلبانه و انساني بود. قطعنامه مراسم بزرگ نويسي شده و بر ديوار اطراف مراسم نصب شده بود.
مراسم با خوش آمدگويي خانم فلور محمدپور دبير موسسه هوراز آغاز شد و بدنبال آن فايق کيخسروي٬ سخنگوي هيئت موسس کانون دنياي شاد براي کودکان به عنوان اولين سخنران اين مراسم، ضمن تبريک روز جهاني کودک و خير مقدم به حضار٬ پيرامون مصائب امروز کودکان به ايراد سخنراني پرداخت. وي در سخنراني خود به لزوم توجه بيشتر مردم به وضعيت کودکان و مخصوصا کودکان کار و تلاش همگاني براي از بين بردن مشقات و معضلات موجود تاکيد کرد. او دفاع از حقوق كودكان را وظيفه همه مردم دانست و تاكيد كرد كه اين حقوق بايد به صورت قانون در جامعه جاري شود.
در ادامه مراسم اجراي موسيقي٬ مسابقه مادران به همراه فرزندان و نيز قرائت مقاله توسط اميد عبادي از اعضاي موسسه هوراز پيرامون وضعيت عمومي کودکان و اشاره به بي حقوقيها و ظلم و ستمهايي که به کودکان روا مي شود اجرا شد و در ادامه، مسابقه نقاشي و گريم صورت کودکان شور و شوق خاصي به مراسم داد.
حضور جمع کثيري از فعالين حقوق کودکان و زنان و همچنين حضور چشمگير فعالين کارگري و کارگران کارخانه هاي نساجي کردستان٬ شاهو٬ پرريس٬ نيرو رخش و فرش غرب بافت و ساير مراکز کارگري و نيز اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران مراسم را پرشورتر و اميد بخش تر كرده بود. پلاكارد تبريك اتحاديه آزاد كارگران ايران در مراسم برجستگي خاصي به مراسم داده بود. اجراي گروه تئاتر موسسه نوا که گوشه هائي از واقعيات تلخ جامعه را به تصوير کشيده بود، بخش ديگري از برنامه بود که حاضرين را تحت تاثير قرار داده بود.
در اين مراسم همچنين آقاي نوشاد درزيوري از اعضاي هيئت موسس کانون دنياي شاد براي کودکان و عضو کميته برگزار كننده اين مراسم قطعنامه را قرائت نمود. با خواندن بندهاي اين قطعنامه حضار با كف زدن و ابراز احساسات آنرا تاييد و برگزار كنندگان را تشويق ميكردند. در پايان اين مراسم جوايزي از طرف کميته برگزار كننده به کودکان حاضر در مراسم تقديم شد.

قطعنامه روز جهاني کودک در سنندج

در دنيايي زندگي ميکنيم که هر روز سردمداران حاکم حرف از پيشرفتهايي بزرگ در علوم، تکنولوژي و صنايعي مي زنند که همواره سودهاي مالتي ميلياردي برايشان به ارمغان مي آورد ولي هنوز تعداد کودکاني که در فقر زندگي ميکنند بالغ بر يک ميليارد نفر است.
در دنيايي زندگي ميکنيم که حکومتها دائما، خودکفايي و رشد نجومي در زمينه هاي پزشکي و بيوتکنولوژي را به رخ ديگران ميکشند، اما کماکان بالغ بر سيصد ميليون کودک از خدمات بهداشتي محرومند.
اين دنيا پر از کالا و ثروتي است که حاصل کار و تلاش اکثريت جامعه است اما تنها در انحصار تعداد بسيار اندکي قرار دارد.
اين دنيا بيگانه با انسانيت است زيرا طبق آمار در هر ثانيه يک کودک در جهان بر اثرنبود غذا و امکانات بهداشتي مي ميرد، در حالي که اين مسئله با هزينه اي بسيار اندک قابل پيشگيري است.

کودکان زيادي به دليل فقر و فلاکت روز افزون خانواده ها مجبور به کار ميشوند.
و اين همه در حالي است که طبق نظر کارشناسان، تنها با يک درصد از درآمد جهاني مي توان فقر را به کلي ريشه کن کرد.
از اين رو ما اعتقاد داريم که با همين امکانات نه تنها مي توان و مي بايست براي کودکان دنيايي بهتر ساخت بلکه مي توان به درد و رنج تمامي بشريت پايان داد، آن هم همين امروز.
فعالين و مدافعان حقوق کودک متشکل در کميته برگزاري روز جهاني کودک در سنندج، در راستاي جلب توجه افکار عمومي و ارائه راهکارهايي براي ايجاد شرايطي جهت بهتر زيستن کودکان، بندهاي زير را به عنوان حداقل خواسته هاي خويش اعلام مي نمايد:

۱- تامين بدون قيد و شرط امنيت٬ آسايش و رفاه کودکان
۲- توقف فوري هر نوع خشونت عليه کودکان. قانون بايد در قبال خشونت عليه کودکان صريح و بي تفسير باشد.
۳- ممنوعيت اکيد کار حرفه اي کودکان
۴- آموزش و پرورش٬ سلامتي و بهداشت رايگان و با استاندارد بالا براي همه کودکان
۵- ممنوعيت اکيد هر نوع تنبيه و آزار کودک در خانواده و جامعه. ممنوعيت هر نوع زنداني و شکنجه کودکان. توقف فوري اعدام کودکان
۶- سرپرستي کودکان بي سرپرست توسط نهادهاي ذيصلاح و قابل بررسي و کنترل و با هزينه و حمايت دولت. مقابله با فرهنگ عقب مانده نگاه به کودکان بدون خانواده به عنوان يتيم و غيره.
۷- حقوق کودک٬ ايراني و غير ايراني نمي شناسد. کودک مليت٬ مذهب و ايدئولوژي ندارد. کودکان موسوم به مهاجر بايد از کليه امکانات شايسته يک زندگي انساني براي کودکان برخوردار باشد.
۸- ممنوعيت دست اندازي به بدن کودکان زير پوشش سنت و فرهنگ. ممنوعيت ختنه کودکان.

کميته برگزاري روز جهاني کودک در سنندج
موسسه هوراز٬ کانون دنياي شاد براي کودکان
***
روز ١٧ مهرماه نيز مراسم ديگري در سنندج به دعوت کانون دفاع از حقوق کودکان برگزار شد که ١٠٠٠ نفر در آن شرکت داشتند و قطعنامه اي در دفاع از حقوق کودک در اين مراسم قرائت شد که با دست زدن حاضرين مورد تائيد و استقبال قرار گرفت.

***

مراسم روز جهاني کودک در پيرانشهر:
صبح چهارشنبه ١٧ مهرماه مراسم باشکوهي در پيرانشهر برگزار شد. حدود ٥٠٠ نفر شامل کودکان و اوليا و مربيان و مهد کودک افق و کيما با راهپيمايي از ميدان استقلال تا پارک خيام با همراهي تعدادي از مردم راهپيمائي کردند، و کودکان با شعارهاي خود زيبائي خاصي به اين مراسم دادند. پلاکاردهايي در اين راهپيمائي حمل ميشد که مضمون آنها از اين قرار بود:
کودکان مقدمند - ما جهاني شايسته کودکان ميخواهيم - کودک مقدم است بر هر مصلحت سياسي، اقتصادي و اجنماعي - امکانات و رفاه حق ماست - کودکان معلول بايد از بهداشت و آموزش برخوردار شوند پس از پيمودن مسير در پارک خيام برنامه با سخراني در مورد کودک آزاري و اشکال و ابعاد آن از تنبيه کودک تا اعدام کودکان زير ١٨سال مورد نقد و بررسي قرار گرفت. بعد از آن قطعنامه در ميان کف زدن هاي حضار قرائت شد و مراسم با نقاشي کودکان بر روي پارچه و پخش کردن موسيقي هاي شاد کودکانه به پايان رسيد.

قطعنامه روز جهاني کودک درپيرانشهر
جهان بنا گوشمان، جهاني كه ما درآن مي زييم، جهاني آكنده از نامهرباني و برسميت نشناختن حقوق انساني و اجتماعي انسان است. جهاني وارونه كه درآن هيچ چيز سرجاي خود نيست و حقوق اساسي بشر و منزلت و ارزش انسان در پيوند با معيارهاي امروز جامعه بشري نيست. آري شالوده اين جهان كه ميبايست بنيانش بر آزادي و عدالت و صلح جهاني و به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غيرقابل انكارهمه اعضاي بشري باشد، بشدت لرزان است و قطعا در اين بين بيشترين عارضه متوجه آسيب پذيرترين قشر جامعه يعني كودك مي گردد. كودكي كه امروز نه خانواده، نه جامعه آن رسالت تاريخي خود را براي پرورش اصولي، علمي و انساني وي به انجام نرسانيده و در بيشتر جوامع بشري از بي حقوقي كامل و عذاب جسمي و رواني بشدت در رنج است. امن ترين پناهگاهها براي او تبديل به ميدان هجوم و تعرض به جسم و جان و شخصيت و منزلت اجتماعي و انساني وي گرديده است. كودكي كه حتي قادر به اعلام موجوديت و قد علم كردن در برابر همه اين ناملايمات نيست. ما آمده ايم جهت احقاق حقوق ذاتي و انساني اين سرمايه هاي جامعه بشري دربرابر همه اين تعارضات و نامهربانيها سينه سپركنيم. و به موج توفاني جنبش دفاع از حقوق اين قشر آسيب پذير جامعه بپيونديم. باشد كه جهاني كودكانه و انساني براي کودکانمان داشته باشيم. هيئت اجرائي گراميداشت روز جهاني كودك موارد ذيل را در جهت برسميت شناختن حقوق كودك و برداشتن گامي عملي و اساسي براي آن خطاب به همه آحاد جامعه بشري خصوصاً خانوادها، دولت و نهادهاي علاقمند و مرتبط با مسايل كودكان عنوان ميدارد:

١-حقوق كودك جهانشمول است و بر هر ملاحظه و منفعت ملي، نژادي، اقتصادي سياسي وايدئولوژيك ارجح است .
٢-كودكان بايد از همه حقوق و مزاياي اجتماعي برخوردارباشند كه درجامعه برسميت شناخته شده و يا موجو داست.
٣-آزادي كودكان در ابراز عقيده و احساسات و ارزشگذاري به عقايد و افكار آنان
٤-رعايت حقوق هر كودك براي معاشرت و زندگي اجتماعي و ممنوعيت هرنوع جدا سازي و محروم كردن كودكان از محيط اجتماعي و معاشرت با ديگر كودكان
٥-ممنوعيت كارحرفه اي براي كودكان زير ١٦سال و پيگيري قاطع و سريع كودكان كار و كودكان خياباني و پيشگيري از تراژديها و فجايع جبران ناپذير
٦-ممنوعيت هرنوع آزارجسمي و روحي كودكان درخانواده، مدارس و موسسات آموزشي و در سطح جامعه به طور كل
٧-ممنوعيت هرنوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه و پدرسالارانه با كودكان دختر در خانواده و نهادها و مؤسسات اجتماعي
٨-تأمين يك زندگي شايسته انساني براي كودكان داراي نقص بدني و يا عقلي و فراهم كردن امكانات و تسهيلات لازم براي شركت فعال آنان درزندگي اجتماعي جدا از وضعيت خانوادگي شان
٩-مبارزه با اعتياد كودكان، حمايت كودكان در ترك اعتياد و مقابله قاطع با عاملين توليد قاچاق و فروش مواد مخدردر بين كودكان
١٠-داشتن تفريح، بازي، آسايش و استراحت و برخورداري از امكانات مناسب جهت انجام فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ورزشي حق مسلم هر كودك مي باشد.
١١-تأمين بهداشت و سلامتي كودك در بالاترين سطح ممكن و ارائه خدمات بهداشتي و درماني رايگان
١٢-تأمين مسكن مناسب براي همه و بالاخص براي خانواده هايي كه كودك دارند.
١٣تأمين آموزش و پرورش رايگان براي همه كودكان و اجباري نمودن تحصيل تا مقطع ديپلم
١٤-برخورداري از تغذيه مناسب، مكفي و مقوي و در اختيار قرار دادن غذاي مجاني در مدارس و مهد كودكها
١٥-تأمين رفاه و سعادت هر كودك مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است و دولت موظف است استاندارد واحدي از رفاه و امكانات رشد مادي و معنوي كودكان و نوجوانان را در بالاترين سطح ممكن تضمين كند
١٦-جنبش دفاع ازحقوق كودك هرگونه جنگ افروزي وعمليات نظامي را نه تنها در منطقه بلكه در كل جامعه بشري مخل امنيت و آسايش عمومي خصوصاً كودكان دانسته و در مقابل آن قدعلم كرده و اعلام موجوديت مي كند.

به اميد تحقق آرمانهاي زيباي انساني- ١٧ مهرماه ١٣٨٧

مراسم کودک در کامياران
صبح روز ١٧ مهر با حضور کودکان و خانواده هاي آنها و تعدادي از مردم آزاديخواه کامياران مراسم بزرگداشت روز جهاني کودک برگزار گرديد. در اين مراسم کودکان به بازي و شادي پرداختند و قطعنامه اي در پايان برنامه توسط يکي از کودکان قرائت شد.

مراسم کودک در کرمانشاه
صبح روز ١٦ مهر مراسم گراميداشت روز جهاني کودک به ميزباني سازمان بهزيستي کرمانشاه برگزار شد که در آن حدود ١٠٠٠ نفر از کودکان مهد کودکها و دبستانهاي مختلف به همراه خانواده هايشان شرکت کردند. کودکان در حالي که صورتهايشان نقاشي شده بود و پلاکاردهايي در دفاع از حقوق خود در دست داشتند به شادي پرداختند. در مراسم بروشورها و بيانه جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان و قطعنامه همايش کودکان کار و خيابان به طور گسترده پخش شد.