پنجشنبه، ٤ مهر ١٣٨٧- ٢٥ سپتامبر  ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

به مناسبت روز جهاني کودک

بهروز بهاري
 

در کنار انباشت ميلياردها دلار ثروت ٬امکانات مادي موجود وپيشرفت هاي عظيم علمي٬ متاسفانه هنوز شاهد افزايش آمار تعداد کودکان کار٬ کودکان بازمانده از تحصيل٬ کودکاني که از کوچکترين امکانات رفاهي ٬ بهداشت٬ درمان ٬ بازي وتفريح بي بهره اند، و كودكان خياباني هستيم .

در ايران آمار تعداد کودکان خياباني به دو برابر افزايش پيدا کرده است. در حالي که اين کودکان به همراه والدين و يا سرپرستهايشان ساعاتي بيش از گذشته در مراکز توليدي ويا خدماتي کارمي کنند و براي تامين مخارج زندگي زير خط فقر در روز بيش از ۱۸ ساعت مجبورند کار کنند. بر اساس گزارش سازمانهاي مدافع کودکان تعدادي از اين کودکان از ساعت ۴ صبح تا۱۰ شب به کار سبزي پاک کردن بسته بندي و مونتاژ قطعات اسباب- بازي مشغول هستند که بخشي از هزينه هاي زندگيشان را تامين کنند.

در همين جامعه کمي آنطرف کوهي انباشته از ثروت از نان وگوشت وبرنج و....تا انواع اسباب بازيها که اين کودکان حتي در روياهايشان تصورش را ندارند وجود دارد. اين جامعه نه تنها اساني نيست بلکه هرروز فقر٬ گرسنگي ٬ کارتن خوابي٬ تن فروشي٬ باندهاي مافيائي موادمخدر را بازتوليد ميکند. زندگي امروزي کودکان در نظام سرمايه داري ننگ بشريت ممتدن است بايد اين جامعه را دگرگون کرد.

براي سازمان دادن يک جامعه برابر٬ مدرن٬ مرفه وآزاد از اين جهنم سرمايه داري وخلاصي ازاين وضعيت٬ امروز همه چيز مهيا است. از يک طرف وجود ثروت عظيم اجتماعي و نعمات مادي واز طرف ديگر وجودحزب کمونيست کارگري ٬ يک حزب پيشرو٬ مدرن ومترقي وقدرتمند٬ امکان خلاصي از اين نکبت وبدبختي را ميتواند فراهم کند.

با پيوستن به اين حزب و صف انسانيت ممتدن همين امروز بايد جامعه اي سازمان داد که در آن بلافاصله مطالبات زير بعنوان قانون به اجرا گذاشته شود:

۱- لغو کار کودک در تمامي اشکال آن .

۲- بهرمندي از بيمه هاي فراگير ٬ بهداشت ٬ درمان ٬ آموزش رايگان براي همگان .

۳- پرداخت بيمه بيکاري متناسب با سطح زندگي مرفه براي تمام افراد جامعه .

۴- پرداخت کمک هزينه به تمامي کودکان مطابق با استانداردهاي بين المللي و رايج در جوامع پيشرفته .

۵- ايجاد مکانهاي امن براي نگهداري بچه هائي که والدين آنها از هم جدا شده و هر بچه اي که بي سرپرست تلقي ميشود.

۶- کودکان عليرغم ميل خود به دنيا مي آيند٬ تمامي کودکان بايد بدون انتصاب به مليت٬ مذهب٬ خانواده٬ بايد تحت حمايت قانون قرار بگيرند .
بايد متحد شويم و با مبارزه متحدانه خود جامعه انساني را سازمان دهيم .
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸