پنجشنبه، ١٠ مرداد  ١٣٨٧- ٣١ ژوئيه ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در نيمه دوم تير ماه ١٣٨٧

تنظيم: محمد شکوهي

كارگران لاستيك البرز به اعتصاب و تجمع ادامه ميدهند

١٤٠٠ کارگر لاستيک البرز (کيان تاير) از صبح امروز در ادامه ١٨ روز اعتصاب در کارخانه دست به تجمع زدند و در اعتراض به ٤ ماه دستمزد و مزاياي پرداخت نشده خود به آتش زدن لاستيک پرداختند. اين تاکتيکي است که کارگران لاستيک البرز از اعتصابات مداوم خود از زمستان سال قبل به آن دست ميزنند تا توجه بيشتري به اعتراض خود معطوف کنند. در اين اعتصاب متحدانه کليه کارگران از هر سه شيفت شرکت دارند.کارگران اعلام کرده اند چنانچه به خواست هاي آنها جواب داده نشود روزهاي شنبه و يکشنبه، همراه خانواده هايشان در مقابل ارگانهاي دولتي تجمع خواهند کرد.

حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران لاستيك البرز قاطعانه حمايت مي كند و آنها را به تصميم گيري جمعي در مجمع عمومي خود فراميخواند. تلاش کارگران به شرکت خانواده ها در تجمع اعتراضي آنها يک اقدام مهم مبارزاتي است. حزب کليه خانواده هاي کارگران را به شرکت در تجمعات و تصميم گيريهاي کارگران فراميخواند. حزب همچنين کارگران مراکز مختلف و همه مردم آزاديخواه را به حمايت از اعتراض کارگران لاستيک البرز و درمقابل حکومت کثيف و جنايتکار جمهوري اسلامي فرا مي خواند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران

٢٩ ژوئيه ٢٠٠٨، ٨ مردادماه ١٣٨٧

***

*آخرين خبر از کارخانه لاستيک سازي البرز
مبارره کارگران ادامه دارد

روز سه شنبه اول مردادماه صدها کارگر لاستيک سازي البرز در ادامه بيش از ده روز اعتصاب و مبارزه تاسيسات اين کارخانه واقع در جاده ساوه را به آتش کسيدند. کارگران از صبح روز سه شنبه ١ مرداد ماه با تجمع در اين منطقه دست به اعتراضات گسترده اي بر عليه کارفرما و صاحبان کارخانه زده و خواهان حضور سهامداران و کارفرما براي پاسخگويي به خواسته هايشان شدند. تا لحظه تتنظيم اين خبر اعتراضات پراکنده کارگران ادامه داشته است. اعتصابات مکرر کارگران کارخانه لاستيک البرز از اواخر زمستان سال ١٣٨٦ در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه شروع شده است. کارگران اين کارخانه براي نفد کردن دستمزهايشان اواخر سال گذشته اعتراضات پرشوري را برپا کرده و موفق شدند حملات کارفرمايان و نيروهاي انتظامي براي سرکوب مبارزات کارگران را خنثي نمايند. کارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه شان مي باشند. در پاسخ به اعتراضات گسترده سال گذشته کارگران اين کارخانه، کارفرما وعده و وعيدهايي مبني بر پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران را در سال تاره داد. از اوايل سال تازه کارفرما و سهامداران اين کارخانه به بهانه واهي کمبود نقدينگي و "عدم سود دهي" از پرداخت دستمزدهاي کارگران خودداري نمودند. از اوايل هفته جاري بارديگر کارگران کار را تعطيل کرده و در محوطه کارخانه اقدام به برپايي تجمع اعتراضي کرده اند. کارگران خواهان حضور کارفرما و سهامداران اين کارخانه در محل شرکت و پاسخگويي به خواستهاي خود مي باشند. مدت ١٠ روز است که اعتراضات کارگران ادامه دارد و کارفرما هيچگونه واکنشي نشان نداده است. کارگران اعلام کرده اند در صورتيکه دستمزدهاي ٣ ماه آنها پرداخت نشود اقدام به تجمع و اعتراض در مقابل مجلس اسلامي خواهند نمود.

*معدن سنگرود

کارگران معدن سنگ رود طي دو سال گذشته مبارزات و اعتراضات متعددي را براي نقد کردن دستمزدهايشان برپا داشته اند. اين کارگران که تعداد آنها بيش از ٦٠٠ نفر مي باشد بيش از ١٧ ماه است که حقوق و مزاياي سالهاي ٨٥ و ٨٦ خود را دريافت نکرده اند. کارفرماها و صاحبان اين معدن به بهانه انتقال اين معدن از بخش دولتي به بخش خصوصي از پرداخت دستمزهاي معوقه کارگران سرباز مي زنند. کارگران اين معدن ظرف اين سه سال گذشته اعتراضات و مبارزات گسترده اي را سازمان داده اند که مهمترين آن تجمع اعتراضي و تحصن کارگران با خانواده هايشان در جلوي مجلس بوده است. طي روزهاي اخير هيات حل اختلاف دوباره اين معدن را به بخش دولتي برگردانده و در رايي که صادر کرده است مديريت معدن سنگرود را موظف به پرداخت دستمزهاي معوقه کارگران کرده است. عليرغم اين حکم کارفرما از پرداخت دستمزدهاي کارگران خودداري مي کند. معدن سنگرود زير نظر وزرات صنايع مي باشد.

*نيرو رخش سنندج
کارگران اين کارخانه در اعتراض به پائين بودن دستمزدهايشان موقع عقد قرارداد روز پنجشنبه ٢٧ تير ماه دست به اعتصاب زدند. کارگران خواهان بستن قرادادهاي کار با دستمزدهاي رايج حداقل بر اساس مصوبه شوراي عالي کار مي باشند.

*کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين
بيش از ٧٠٠ کارگر اين دو واحد توليدي مدت دو ماه است که دستمزدي دريافت نکرده اند.کارگران به اين امر معترض بوده و خواهان پرداخت دستمزدايشان مي باشند. در اين ميان کارفرما نيز قطع برق را بهانه قرار داده و از پاسخگويي به خواستهاي کارگران سرباز مي زند. کارگران اين مجتمع توليدي در اعتراض به اين سياست کارفرما در شيفت هاي کاري ٢ تا ٣ ساعت دست از کار کشيده و اعتصاب مي نمايند. در اين ميان تعداد ٢٠٠ کارگر که حقوق ارديبهشت ماهشان را دريافت نکرده اند در اعتصاب بسر مي برند. کارفرماي اين مجتمع براي جلوگيري از گسترش اعتصابات کارگران به بهانه قطع برق کارخانه روز يکشنبه ٣٠ تير ماه کارخانه را تعطيل اعلام کرده است.

*شرکت فرش پارس قزوين
کارگران اين شرکت چندين ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها کارگران اين واخد توليدي روز شنبه ٣٠ تيرماه اقدام به بر پايي تجمع اعتراضي در مقابل کارخانه کردند. مدت چندين ماه است که کارگران در بلاتکليفي بسر مي برند. اين شرکت بيش از ٢٠٠ کارگر دارد.

*کاغذسازي پارس
در نتيجه اعتراضات و مبارزات کارگران کاغذسازي پارس روز جمعه ٢٨ تير ماه مديريت اين کارخانه عقب نشيني کرده و اعلام نمود که دستمزدهاي معوقه کارگران در خرداد ماه را پرداخت خواهد نمود. کارگران اين کارخانه بارها در اعتراض به سياست عدم پرداخت بموقع دستمزدها از طرف کارفرما اعتراض نموده و خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه خود شده بودند. لازم به توضيح است که کارخانه کاغذسازي پارس در منطقه هفت تپه در ناحيه شوش قرار داشته و در جريان اعتراضات و مبارزات پرشور کارگران نيشکر هفت تپه کارگران اين کارخانه با کارگران هفت تپه اعلام همبستگي کردند.

* کارخانه چيني همگام شهر کرد
کارگران اين کارخانه مدت بيش از ٤ ماه مي باشد که دستمزدهايشان رادريافت نکرده اند.در اعتراض به سياست عدم پرداخت دستمزدها در اوايل هفته گذشته كارگران دست از کار کشيده و در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند. در اقدامي ديگر کارگران با برپا کردن چادر و تجمع و تحصن در برابر كارخانه مانع ورود پرسنل بارگيري به کارخانه شدند. کارگران اعلام کرده اند که خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه بوده و به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.اين کارخانه بيش از ٦٠ کارگر دارد.

***

تجمع اعتراض آميز معلمان حق التدريسي درمقابل مجلس

براساس اخبار رسيده، جمعي از معلمان حق التدريسي و مربيان پيش دبستاني و مهدهاي کودک که از اکثر نقاط کشور از جمله لرستان، اصفهان، کهکيلويه و بويراحمد و همدان به تهران رفته بودند در اعتراض به ناروشني وضعيت استخدامي، ميزان حقوقها و سختي شرايط کار، در برابر مجلس اسلامي دست به تجمع اعتراضي زدند.

معلمان معترض ميگفتند: با وجود سوابق بالاي هفت سال خدمت هنوز تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار نگرفته ايم. همچنين آنها به پايين بودن حقوقهايشان اعتراض داشتند. معلمان حق التدريسي همچنين خواستار استخدام رسمي در آموزش و پرورش هستند، اما عليرغم وعده وعيدهايي که تا کنون به آنها داده شده هيچ اقدامي در اين باره صورت نگرفته است. در اينباره معلمان ميگفتند: "پيشتر قرار بود معلميني که داراي پنج سال سابقه حق التدريسي هستند به استخدام رسمي آموزش و پرورش در آيند ولي با پيگيري هاي بعدي، جوابي که شنيديم اين بود که "بودجه نداريم".
لازم به يادآوري است معلمان حق التدريسي تا کنون بارها دست به تجمعات اعتراضي زده اند و خواهان رسيدگي به خواسته هاي خود شده اند.
حزب کمونيست کارگري از اعتراض و خواست هاي برحق معلمان حق التدريسي قاطعانه دفاع ميکند و معلمان سراسر کشور و مردم را به همبستگي با آنها فراميخواند.

حزب کمونيست کارگري ايران
٩ مرداد ۱۳۸۷، ٣٠ ژوئيه ۲۰۰۸

***

گزارشي از اعتصاب کارگران لاستيک البرز

كارگران كارخانه لاستيك البرز امروز ٥ مرداد نيز دوباره در جاده ساوه تجمع كردند و پس از روشن كردن آتش, و شعار دادن اعتراض خود را اعلام کردند. اعتراض کارگران البرز انعکاس وسيعي در ميان کارگران داشته است.
آتش زدن لاستيک تاکتيکي است که کارگران لاستيک البرز از اعتصابات مداوم خود از زمستان سال قبل به آن دست ميزنند تا توجه بيشتري به اعتراض خود معطوف کنند. در اين اعتصاب متحدانه کليه کارگران از هر سه شيفت شرکت دارند.کارگران اعلام کرده اند چنانچه به خواست هاي آنها جواب داده نشود همراه خانواده هايشان در مقابل ارگانهاي دولتي تجمع خواهند کرد.
کارگران لاستيک البرز از سال گذشته بطور مرتب در رابطه با عدم پرداخت دستمزدهايشان دست به اعتصاب زده اند. از آغاز امسال اين سومين اعتصاب اين کارگران است. اعتصاب اول آنها اول فروردين بود که نيروهاي امنيتي حمله بردند و صدها نفر از کارگران را ضرب و شتم و بازداشت کردند. بعد از اين سرکوب به کارگران قول دادند که دستمزدهايشان را خواهند داد ولي به هيچ کدام از اين وعده ها عمل نشد. بعد از آن کارگران اعتصاب ديگري سازمان دادند و الان از ٢٢ تير ماه است که اين کارگران در اعتصاب به سر ميبرند. هم اکنون کارگران کيان تاير متحدانه بر سر خواستهاي خود مصر هستند و ايستاده اند و به هيچکدام از وعده هايي که به آنها داده ميشود باور ندارند . کارگران اعلام کرده اند که تا تمامي خواستهايشان برآورده نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اين کارگران در اعتصاب خود٬ براي جلب افکار عمومي اقدام به روشن کردن آتش ميکنند و هر زمان که آتش روشن ميکنند٬ نيروي امنيتي آنجا حاضر شده اند هم اکنون اين کارگران به همه جا و همه مقامات نامه داده اند که اگر خواستهايشان برآورده نشود با خانواده هايشان در مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع خواهند کرد. خواستهاي اين کارگران پرداخت تمامي دستمزد ها و بن کارگري سال ٨٦ و دريافت يک ميليارد و هشتاد و پنجاه ميليون پولي است که ٧٠٠ کارگر در سالهاي گذشته براي روز مباداي خود جمع کرده بودند و اين پول اکنون در دست کارفرماست. و در اين مدت نه وام داده اند و نه چيزي و معلوم نيست اين پول چه شده است. کارگران همچنين لباس و کفش کار که مدتهاست به آنها داده نميشود را مطالبه ميکنند. تا اين لحظه هيچ مقامي به خواستهاي اين کارگران توجه نکرده است . بعد از اعتصاب اين کارگران جلسه اي از سوي شوراي تامين استان در اسلامشهر برگزار شده ولي خبري از اين جلسه به کارگران اعلام نشده است. کارگران اعلام کرده اند که تا زماني که خواستهايشان برآورده نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. گفتني است که بر خلاف دوره قبل چندين روز است که مواد خام به کارخانه آورده اند. و گفته اند کار را شروع کنيد تا دستمزدتان را بدهيم اما کارگران اعلام کرده اند. ما کار را شروع نميکنيم تا دستمزدمان را ندهيد.

اعتصاب کارگران نساجي کردستان براي دستمزدهاي پرداخت نشده خ

روز دوشنبه ٧ مرداد کارگران کارخانه نساجي کردستان بنا به قرار قبلي در کارخانه حضور يافتند اما ماشين ها را روشن نکرده و در محيط کارخانه تحصن کردند. در اين روز استاندار جلسه اي ترتيب داده بود که در آن پرويز قرباني کارفرماي کارخانه٬ مهيادر آماري مدير کارخانه٬ حسن زاده از کميسيون کارگري استانداري ٬ اقبالپور کارمند استانداري٬ رامين اسدي رئيس اداره کار٬ اسماعيل فضلي مدير مالياتي اداره دارايي٬ نماينده اداره صنايع و معادن٬ محمد بهرامي نماينده شرکت٬ برپا شد. موضوع اين جلسه بررسي بدهي هاي معوقه کارخانه به اداره دارايي که گفته ميشود مبلغ دو ميليارد تومان است و همينطور مساله دستمزدهاي پرداخت نشده کارگران بود. در اين جلسه يکي از کارگران اين کارخانه به اسم يدالله خدري که با هماهنگي کارفرما و استانداري بعنوان نماينده کارگران دستچين شده بود شرکت داشت. در حاليکه قرار بود کارگران نمايندگي از سوي خود جهت مذاکرات با کارفرما انتخاب کنند. بدين ترتيب جلسه بدون حضور نمايندگان کارگران برگزار شد و به نماينده دستچين شده استانداري نيز در اين جلسه وقت صحبتي داده نشد. در اين جلسه تصميم گرفته شد که اداره داريي مجوز فروش ساختمان مرکزي کارخانه در تهران را صادر نمايد و از محل پول آن بخشي از طلب دارايي و بانک ها را بپردازند و ماباقي را بابت حقوق معوقه کارگران و خريد مواد اوليه پرداخت کنند. بدنبال اين جلسه هنگاميکه کارفرما به کارخانه بازگشت کارگران که در حال تحصن بودند شروع به اعتراض کرده و خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود شدند. کارگران ميگفت که پولي ندارد و کارگران پاسخ ميدادند که به آنها ربطي ندارد. آنها دستمزدهايشان را ميخواهند . اما مديريت ميگفت به کارگراني که بخواهند تسويه حساب کنند حقوق معوقه شان پرداخت ميشود و بدين ترتيب کارگران را زير فشار قرار داده بود. در برابر گستاخي کارفرما کارگران تصميم گرفتند که در بيرون کارخانه جمع شوند و از ساعت يازده تا دوازده ظهر به خيابان آمدند و مدت نيمساعت خيابان را بستند. اين حرکت اعتراضي کارگران انعکاس وسيعي در شهر داشت. هنگاميکه مديريت ميخواست از کارخانه خارج شود. کارگران جلوي او را گرفتند و او را در داخل کارخانه نگاه داشتند. با اجتماع و اعتراض کارگران نيروي انتظامي نيز در محل حاضر شده بود اما فقط از دور نظاره گر بود. کارگران اعلام کردند تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران کارگران نساجي کرستان که مدت دو ماه است دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند و طي ماههاي گذشته با مشکلات عديده اي در اين کارخانه مواجه بوده اند٬ تصميم گرفتند که در روز ٣١ تير در ساعت ٨ صبح با بر گزاري مجمع عمومي مسائل خود را مورد بررسي قرار داده و براي پيگيري مطالبات شان نمايندگان خود را انتخاب کنند. کارگران نساجي کردستان اعلام کرده بودند که چنانچه اداره کار و کارفرما از برسميت شناسي اين نمايندگان منتخب سرباز بزنند آنان منتخبين مجمع عمومي خود را همچنان نمايندگان واقعي خود به حساب خواهند آورد و تن به چيز ديگري نخواهند داد.

کارگران نساجي کردستان خواهان:

١- خواست پرداخت دو ماه دستمزد عقب افتاده کارگران

٢- کارگران خواهان کار در کارخانه هستند

٣- خواست بازنشستگي براي کارگران با سابقه 17- 18 سال. کار در نساجي جزو کارهاي سخت و زيان آور است و اين کارگران بايد پس از 20 سال کار بازنشسته شوند

٤- خواست تعهد مديريت کارخانه براي تداوم کار کارگراني که باقي ميمانند

٢٢نفر از کارگران فرش نقشين سنندج از کار اخراج شدند

روز اول تير ماه 22 نفر از کارگران فرش نقشين سنندج از کار خود اخراج و براي وصل به بيمه بيکاري به اداره کار سنندج معرفي شدند.

کارفرماي اين کارخانه زمينه اين اخراجها را قبل از نيمه اول تير ماه فراهم کرده و به کارگران از نبود بازار فروش فرش و بحران در کارخانه صحبت کرده بود و بر اين اساس تمامي کارگران را قبل از موعد مقرر هميشگي از 15 تا 31 تير ماه به مرخصي تابستاني فرستاده و به آنان اعلام کرده بود پس از بازگشت از مرخصي، تعدادي از کارگران به بيمه بيکاري معرفي خواهند شد. کارفرماي اين کارخانه براي تحميق کارگران طي صحبتي با آنان بيمه بيکاري را حق کارگران دانسته و به آنها اعلام کرده است پس از پايان دوره بيمه بيکاري همه آنها را بر سر کارهايشان باز خواهد گرداند.

بر همين اساس وقتي کارگران روز اول مرداد ماه بر سر کارهاي خود مراجعه کردند با ليست 22 نفره اي مواجه شدند که از ورود آنها به کارخانه ممانعت بعمل آمد. بدنبال اين وضعيت و اعتراض کارگران، کارفرما طي نامه اي آنان را جهت وصل به بيمه بيکاري به اداره کار سنندج معرفي کرد و ديروز اين کارگران به اداره کار مراجعه کردند.

برخي از اين کارگران خواهان ابقا در کار خود هستند و اين کشمکش در حال حاضر ميان کارگران و کارفرما ادامه دارد. اين کارگران همگي از 15 تا 22 سال سابقه کار در اين کارخانه دارند.

لازم به يادآوري است بر اساس قوانين موجود، کارگران به ازاي هر 5 سال سابقه يک سال بيمه بيکاري دريافت ميکنند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران 2/5/1387

***

تنها نماينده باقي مانده کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه از کار خود اخراج شد

مسلم نبوي تنها نماينده باقي مانده کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه پس از اتمام م قراردادش در اول تير ماه از کار خود اخراج شد. تا کنون و پس از اعتصاب کارگران اين کارخانه در 12 اسفند سال 86 به استثناي يکي از نمايندگان کارگران اين کارخانه که خود استعفا داده است، پنج نماينده ديگر کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه پس از اتمام قرارداد از کار خود اخراج شده اند. اين نماينده ها منتخب مجمع عمومي کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه بودند که پس از اعتصاب 12 اسفند 86 به همراه حدود 60 کارگر ديگر از کار خود اخراج شدند.

لازم به يادآوري است پس از اخراج شاپور احساني راد و جعفر پولادوند از نمايندگان کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه در اواخر بهمن سال 86 ، کارگران اين کارخانه دست به اعتصاب زده و در همان ساعات اول اعتصاب کارفرما ناچار شد اين دو نفر را بر سر کارهايشان باز گرداند.

کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه بار ديگر در 12 اسفند 86 نيز، در اعتراض به تعويق دستمزد و ساير بي حقوقي هايي که کارفرما بر آنان تحميل کرده بود دست به اعتصاب زدند.

بدنبال اين اعتصاب کارفرما در حضور نماينده اداره کار، فرمانداري ساوه و ساير نهادهاي دولتي وعده داد کارگران شوراي خود را بر پا کنند و ضمن توقف کامل اخراجها به تمامي مشکلات کارگران اين کارخانه رسيدگي کند. اما وي به وعده خود عمل نکرد و در 27 و 29 اسفند 86، نصرالله صبوري ناظر انتخابات کارگري اين کارخانه و آقايان شاپور احساني راد و جعفر پولادوند را تمديد قرارداد نکرد و در اوايل سال جديد نيز دو تن ديگر از نمايندگان کارگران به نامهاي اردشير رضايي و مصيب ذاکري را از کار اخراج نمود.

اين اخراجها هم اکنون نيز در کارخانه نورد و پروفيل ساوه ادامه دارد و کارفرما پس از اتمام قرارداد کارگراني که در اعتصاب نقشي داشتند آنان را تمديد قرارداد نکرده و از کارشان اخراج ميکند.

از سوي ديگر تعدادي از اين کارگران و نمايندگان آنان بلافاصله پس از اخراج به اداره کار ساوه شکايت کردند اما اداره کار ساوه در حمايت از کارفرما در هر سه جلسه اي که تاکنون تشکيل داده، راي به اخراج اين کارگران و نمايندگانشان داده است. با اينحال اين کارگران، راي اداره کار ساوه را قبول نکرده و خواهان بازگشت بکار هستند. اين کارگران تا 15 سال سابقه کار در اين کارخانه دارند و تعدادي از اين آنان بر اثر کار سنگين دچار لطمات جسمي شديدي شده اند. شاپور احساني راد از جمله نماينده اين کارگران دچار ديسک کمر مهلکي شده است و قرار است بزودي تحت عمل جراحي قرار بگيرد.

اتحاديه آزاد کارگران ايران نسبت به اخراج کارگران معترض و نمايندگان و رهبران آنان که در سال جديد در تمامي کارخانجات رايج شده است ساکت نخواهد نشست و ضمن تلاش براي بازگرداندن آنان بر سر کارهايشان، مسئله گسترش بيش از پيش اخراج کارگران معترض و نمايندگان و رهبران آنان را در مجامع بين المللي کارگري مطرح خواهد نمود.

لازم به يادآوري است از اوايل سال جديد تا کنون تعدادي از اعضاي فعال اتحاديه آزاد کارگران ايران در فازهاي 9 و 10 عسلويه، کارخانجات نورد و پروفيل ساوه، کارخانه لوله و پوشش سلفچگان و شرکت ريسندگي پرريس از کار خود اخراج شده اند. اتحاديه آزاد کارگران ايران طي روزهاي آتي ضمن انتشار اسامي اعضاي خود که از کار اخراج شده اند، طي نامه اي به سازمانهاي کارگري خواهان اعتراض اين سازمانها به اخراج کارگران معترض، رهبران کارگري و اعضاي خود خواهد شد.

اتحاديه آزاد کارگران ايران 2/5/1387

***

اعتصاب کارگران کارخانه پرريس با موفقيت به پايان رسيد

امروز مورخه 8/5/1387 کارگران پرريس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان از ساعت 30/9 صبح دست به اعتصاب زدند.

بدنبال اين اعتصاب کارفرما با دستپاچگي به تهديد کارگران پرداخت و اعلام نمود در صورت تداوم اعتصاب از نيروهاي امنيتي براي پايان دادن به اعتصاب استفاده خواهد کرد. اما کارگران مرعوب تهديدهاي کارفرما نشدند و متحدانه اعلام کردند تا دستيابي به مطالباتشان دست از اعتصاب بر نخواهند داشت.

کارفرما با مشاهده اين وضعيت ناچار شد از موضع خود عقب نشيني کرده و به مذاکره با کارگران بپردازد. در اين مذاکره کارگران با تحميل پرداخت في البداهه بخشي از مطالباتشان به کارفرما و تعهد وي مبني بر آورده کردن تمامي خواستهاي شان تا پايان مرداد ماه در ساعت 14 ظهر دست از اعتصاب کشيده و بر سر کارهايشان باز گشتند.

بر اساس اين توافق کارگران امروز مبلغ 120 هزار تومان بن کارگري خود را نقدا دريافت کردند و قرار شد روز پنج شنبه مورخه 10/5/87 کارفرما حق سنوات سال 86 (به دليل تعطيلي فردا) کارگران را نيز پرداخت کند. در رابطه با دو ماه دستمزد معوقه کارگران نيز کارفرما متعهد گرديد پنج شنبه آينده دستمزد يکماه آنان را پرداخت و در آخر مرداد ماه، يکماه ديگر از مطالبات باقي مانده اين کارگران را به همراه دستمزد مرداد ماه آنان تصفيه نمايد.

از طرف ديگر بدنبال اخراج سه نفر از کارگران اين کارخانه به نامهاي طيب چتاني، فرزاد زند سليمي و فخرالدين زند کريمي اين کارگران به اداره کار سنندج شکايت کردند و امروز هيئت سازش در اداره کار براي رسيدگي به شکايت اين کارگران از کارفرما تشکيل شد که به علت عدم حصول توافق در اين هيئت ما بين کارگران و کارفرما، مسئله به هيئت حل اختلاف ارجاع گرديد و قرار شد اين هيئت به شکايت اين کارگران رسيدگي نمايد. اين کارگران خواهان بازگشت به کار هستند.

اتحاديه آزاد کارگران ايران موفقيت کارگران شرکت ريسندگي پرريس را در مقابل اين کارفرما صميمانه به اين دوستان تبريک ميگويد و از آنان ميخواهد تا با تعميق هر چه بيشتر اتحاد و همبستگي خود اجازه تعرضات بعدي را به کارفرما ندهند.

زنده باد همبستگي کارگري

اتحاديه آزاد کارگران ايران 8/5/1387

***

دزدي آشكار از فيش حقوقي كارگران ايران خودرو

زماني كه عده اي از كارگران شركت ايران خودرو فيش حقوقي خودرا دريافت كردند متوجه شدند كه پول اضافه كاري بيش از تا 120 ساعت اكثر كارگران پرداخت نشده است اين مسله باعث خشم كارگران گرديد با توجه به اعتصاب هفته گذشته گويا مديران ايرانخودرو تصميم گرفته اند با كارگران از در ديگر وارد شوند عدم پرداخت اضافه كاري بيشتر و ممنوعيت اضافه كاري در سالنهاي مثل مونتا‍‍‍ژلغو حكم استادكاران و عدم پرداخت حق پست و حق آكورد آنها كه نزديكترين افراد به كف سالنها مي باشند و نقش موثري در اعتصاب داشتند نشان مي دهد كه مديريت مي خواهد زهر چشمي از كارگران بگيرد ولي كارگران بيكار ننشسته و از همكاران خود خواسته اند اگر مديريت بخواهد كارگران را تحت فشار مالي قرار دهد آنها نيز جواب مديريت رابي پاسخ نخواهند گذاشت.

دوستان و همكاران گرامي

دستان مان فقط يك ساعت از كار ايستاد تا قلب توليد نيز بايستد ما اعتصاب كرديم تا در مقابل سياستهاي ضد كارگري مديريت بايستيم و مديريت قول داد كه در جهت رفاه ما كارگران تلاش خواهد كرد اين بود قولي كه داده بودند كسر كردن 10% از آكورد خردادماه و اكنون نيزمتاسفانه باخبر شديم كه طبق دستور معاونت مالي پول اضافه كاري اكثر قسمتها بخصوص در سالنهاي پرس به همكاران پرداخت نشده است و اين يعني دزدي آشكار از فيش حقوق كارگر چطور مي شود كارگر در اين شرايط سخت كاري اضافه كار بماند ولي پول اضافه كاري وي پرداخت نگردد اسم اين عمل را چه مي گذرند.در سالنهاي مونتاژ به همكاران كه نياز به اضافه كاري دارند اجازه نمي دهند حتي يك ساعت اضافه كار بمانند ولي در روزهاي كه كار اجباري اعلام مي شود كارگران را با تهديد به سركار مي آورند .حكم تمام استادكاران را لغو كرده و حق پست آنها را نيز پرداخت نكرده اند.

دوستان كارگر

عده اي مي خواهند با تحت فشار گذشتن مسايل مادي از ما كارگران زهر چشم بگيرند .عده توريسن در مديريت نشسته اند و دستور مي دهند كه اگر به كارگر پول كمي بدهي خودش مجبور مي شود ساكت بماند اضافه كاري را در سالنهاي مونتاژ لغو مي كنند در سانهاي پرس به كارگران اجازه اضافه كاري 120 به بالا نمي دهند و روز روشن پول اضافه بر 120 ساعت را پرداخت نمي كنند.حكم استادكاران را لغو مي كنند و بعداز چند سال جان كندن حق و حقوق اين قشر زحمتكش را پرداخت نمي كنند آيا اين تورسين ها از خود پرسيده اند اين عده كارگر كه تعداد كمي هم نيستند چطوري تحمل اين عدم دريافت حقوق خودرا جبران خواهند كرد .

.ولي اين عده كور خوانده اند ما كارگران در مقابل اين سياست ساكت نخواهيم نشست .ما يكبار ديگر به مديريت اعلام مي كنيم چرخهاي ايران خودرو با دستان توانمد ما مي چرخد ايران خودرو خانه ماست ما اجازه نمي دهيم عده اي نا كارشناس بخواهند با سياستهاي غلط خود ما كارگرانرا مجبور بسكوت كنند زندگي شايسته حق ما كارگران است هيچ كارگري دوست ندارد اضافه كاري بكند ولي زماني كه تورم در جامعه هر روز متغيير است و حقوق ما كارگران ثابت مي ماند و از افزايش حقوق هم خبري نيست بعضي از كارگران ناچارند زندگي خودرا با اضافه كاري بچرخانند.قطع اضافه كاري در سالن مونتاژ تهديد كارگران در اين سالن سالني كه پرچمدار اعتصاب دهم تير بود مي تواند يكبار ديگر چرخهاي شركت از حركت باز بدارد.

دوستان كارگر

ما به مديريت اعلام مي كنيم

1- اضافه كاري پرداخت نشده همكاران بايد فوري پرداخت گردد.

2- اضافه كاري در سالنهاي مونتاژ آزاد گردد.

3- سقف اضافه كاري بايد بر داشته شود.

4- حقوق استادكاران شركت كه حكمشان لغو گرديده بايد جبران گردد.

كارگران ايران خودرو

***

منصور اسانلو هنوز در زندان است

اسانلو به جاي درمان تفهيم اتهام شد - ١٨ تير- منصور اسانلو ، رييس هيئت مديره سنديکاهاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه صبح ١٨ تير براي تفهيم اتهام به دادياري شعبه 2 دادسراي امنيت احضار شد.به گزارش دسترنج، احضار ناگهاني اين فعال کارگري در حالي صورت گرفت که قرار بود وي صبح اين روز در ادامه معالجات پزشکي خود به بيمارستان لبافي نژاد منتقل شود. پروانه اسانلو، همسراين فعال کارگري در توضيح ماجرا گفت: صبح روز ١٨ تير هر چه در بيمارستان لبافي نژاد منتظر آمدن همسرم از زندان اوين شدم، خبري نشد. ناچار با بهداري زندان تماس گرفتم و آنجا بود که تازه فهميدم آقاي اسانلو را براي تفهيم اتهام به دادسراي امنيت برده اند.وي همچنين به نقل از مسئول بهداري اوين از احتمال تغيير بيمارستان لبافي نژاد به عنوان محلي که همسرش براي انجام معالجات پزشکي خارج از زندان به آنجا منتقل مي شد، خبر داد و گفت: به نظر مي رسد مسئولان زندان اوين از اين پس منصور اسانلو را به بيمارستان هاي مدرس و مسيح دانشوري منتقل کنند.پروانه اسانلو افزود: اين تغيير در حالي است که بيمارستان لبافي نژاد يکي از مراکز درماني طرف قرارداد زندان اوين است و پرونده پزشکي وي از سالهاي قبل در اين بيمارستان موجود است. منصور اسانلو در رابطه با اعتصاب زمستان ٨٤ کارگران شرکت واحد از سوي دادگاه به اقدام عليه امنيت ملي محکوم شده و اکنون بيش از يکسال است که در زندان است. به گفته پروانه اسانلو در دادسراي امنيت درباره همان اتهامات قبلي٬ منصور اسانلو دوباره تفهيم اتهام صورت گرفته است. وي با بيان اينکه در اين جلسه اسانلو بدون حضور وکيل به دفاع از خود پرداخته است، يادآور شد: در جريان ١٩ تيرماه سال گذشته، منصور اسانلو که براي آخرين بار بازداشت شد، مسئولان قضايي از مطرح شدن اتهامات جديد به اين فعال کارگري خبر داده بودند.
همچنين سنديکاي کارگران شرکت واحد از دستگيري يکي از هواداران اين تشکل خبر داد.
٤ مرداد- به گزارش دسترنج سايت رسمي دولتي جمهوري اسلامي در ٤ مرداد ماه ، ابراهيم مددي، نايب رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد از دستگيري يکي از هواداران اين تشکل خبر داد. به گفته مددي، مهدي شانديز در تاريخ 18 خرداد ماه هنگامي که در پايانه خاوران اتوبوسهاي شرکت واحد براي آزادي منصور اسانلو مشغول جع آوري امضا از مسافران بود، توسط عوامل حراست شرکت واحد بازداشت شد.به گفته وي شانديز درحال حاضر در بند عمومي بازداشتگاه زندان اوين بسر مي برد و تا چند روز پيش که از زندان بصورت تلفني تماس گرفته بود هيچ کس از سرنوشت وي مطلع نبود. مددي همچنين توضيح ميدهد که مهدي شانديز يکي از آموزگاران مدارس غير انتفاعي است که درصدد بود تا براي آموزگاران شاغل در مدارس غيرانتفاعي تشکلي را در وزارت کار ثبت کند.