پنجشنبه، ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٧- ١٥ مه ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار مبارزات کارگري

تنظيم: محمد شکوهي

حوادث ناشي از کار سال گذشته جان ٢٤٠ کارگر را گرفت.

رئيس سازمان كار استان تهران روز چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت گزارش حوادث ناشي از کار را اعلام کرد. بر اساس اين گزارش از مجموع ٧٥٠ مورد حادثه رخ داده تنها در بخش كارگران ساختماني طي سال گذشته، حدود ٢٤٠ تن از کارگران جان خود را از دست داده اند. جتاب رئيس و اداره کار و کارفرمايان با عمله و اکره و دم و دستگاه دولتي شان مسئولين مستفيم حنايات بر عليه کارگران مي باشند. کارگر کمونيست ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي قرباينان حوادث ناشي از کار، جمهوري اسلامي، وزارت کار و کارفرمايان را مسئول کشتار کارگران مي داند. اين جانيان بايدحساب پس بدهند.

تجمع کارگران ايران برک رشت
روز سه شنبه ٢٤ ارديبهشت کارگران ايران برگ رشت در اعتراض به ٥ ماه دستمزد و عيدي پرداخت نشده خود در برابر دفتر مرکزي اين شرکت در تهران تجمع کردند. کارگران ضمن اعتراض به سياست کارفرما مبني بر تعويق در پرداخت دستمزدها، اعلام کردند که کارفرما از بستن قرارداد و بيمه کردن کارگران خودداري مي کند.کارگران اين کارخانه اين کارخانه خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه شان هستند.

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه صنايع اراک
روز سه شنبه ٢٤ ارديبهشت بيش از صد تن از کارگران کارخانه صنايع اراک در اعتراض به اجحافات کارفرما و تعديد آنان به اخراج و بيکاري در محوطه اين کارخانه تجمع کرده وخواهان پاسخگويي کارفرما شدند.

احتمال تعطيلي کارخانه نساجي کردستان
بر اساس آخرين اخبار منتشز شده کارخانه نساجي کردستان هم اکنون در آستانه ورشکستگي کامل قرار داشته و خطر بيکار شدن نزديک به ٢٠٠ کارگر اين کارخانه را تهديد مي کند. کارگران اين کارخانه در طول سه سال گذشته اعتراضات و مبارزات گسترده اي ٬ عليه بيکارسازيها و براي نقد کردن دستمزدهاي پرداخت نشده خود و ديگر حقوق و مطالباتشان داشته اند و دهها اعتصاب و مبارزه با شکوه را بر پا داشته اند.

 اعتراضات کارگران ايران صدرا- بوشهر ادامه دارد
مدت چند هفته اي است که اعتراضات و مبارزات کارگران ايران صدراي بوشهر براي مطالبات عقب افتاده خود ادامه دارد. هفته گذشته کارگران اخراجي به همراه خانواده هايشان دست به تحصن و مبارزه براي بازگشت به کار کارگران اخراجي زدند. در همين رابطه و در ادامه اين اعتراضات روز دوشنبه ٢٣ ارديبهشت يک صد نفر از کارگران کارخانه کشتي سازي و سکو سازي براي نفد کردن مطالباتشان دست به تحصن زدند. کارفرماي اين شرکت تا کنون از پرداخت حقوق و مطالبات ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال کارگران سر باز رده و اين اعتراضات ادامه دارد.

تجمع کارگران شرکت بهداشتي مينا در قزوين
روز دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ماه ٤٠٠ کارگر شرکت بهداشتي مينا در اعتراض به مشکلات شغلي در مقابل کارخانه تجمع اعتراضي برپا کردند. کارگران خواهان رسيدگي مديريت به مشکلاتشان شدند.در ادامه اوج گيري اعتراضات کارگران نيروي انتظامي به درخواست کارفرما براي پايان دادن به اين اعتراض دخالت نمود. ساعاتي بعد که مدير عامل اين شرکت در تجمع کارگران حضور يافت تجمع خاتمه پيدا نمود.

اخراج کارگران در کارخانه اشکان چيني قزوين
کارفرماي اين کارخانه اخيرا تعداد ٤٠ نفر از کارگران را اخراج کرده است.کارگران در اعتراض به اين سياست کارفرما روز دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ضمن حضور در اداره کار شهر صنعتي البرز با شکايت از کارفرما خواهان بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه شان شدند. کارگران مي گويند که بيش از چهار ماه است حقوق معوقه شان پرداخت نشده است.

تحمع کارگران لامپ فارس
کارگران کارخانه لامپ فارس در اعتراض به بلاتکليفي خود و عدم امنيت شغلي روز چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت دست به دو تجمع در برابر ادارات دولتي زدند. کارگران ابتدا در مقابل اداره صنايع استان فارس تحمع اعتراضي بر پاداشته و خواهان پاسخگويي کارفرمايان شدند. سپس تصميم به ادامه تجمع اعتراضي در برابر اداره کار گرفتند. کارگران خواستار بازگشت به کار شان هستند. لازم به توضيح است که کارگران اين شرکت دستمزدهاي فروردين ماه، بن کارگري سال ٨٦ و حق بيمه خود را دريافت نکرده اند. در همين رابطه کارفرما اعلام کرده است که اگر کارگران در خانه هاي خود بمانند و دستمزهايشان را دريافت خواهند کرد. لازم به يادآوري است که کارگران لامپ فارس در اواخر سال گذشته چندين اعتراض و مبارزه براي طلب خواستهايشان سازمان داده اند.

کارگران شرکت پاکريس سمنان
کارگران اين شرکت مدت ٥ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. اين شرکت و ابسته به بنياد مستضعفان است.مسئولين اين شرکت دولتي تا به حال از دادن هرگونه پاسخي به کارگران خودداري کرده اند. کارگران خواهان پرداخت حقوق هاي معوقه خود مي باشند.
 

***

اعتراضات معلمين بازنشسته استان کرمانشاه و در سنندج

روز دوشنبه ١٦ ارديبهشت بيش از ٢٥٠٠ نفر از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه درمقابل سازمان آموزش و پرورش اين شهرستان تجمع كردند. در اين تجمع معلمان کرمانشاه خواهان پرداخت فوري و بي قيد و شرط پاداش پايان خدمت خود بطور نقدي شدند و اعلام کردند تا دريافت آخرين ريال طلب خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.

از روز ٤ ارديبهشت تا ١٦ ارديبهشت اين پنجمين بار بود كه معلمان كرمانشاه دست به تجمع زدند و هربار با وعده هاي توخالي مسئولين مواجه شدند. روز ٤ ارديبهشت ٣٠٠ نفر، روز ٨ ارديبهشت ٣٠٠ نفر و ١٢ ارديبهشت ٥٠٠ نفر از اين معلمان دست به تجمع اعتراضي زدند. روز شنبه ١٤ ارديبهشت نيز حدود ١٠٠٠ نفر از معلمان ناحيه ٣ آموزش و پرورش اين شهر در اعتراض به عدم تحويل زمينهاي مسکوني از طرف شهرداري اين شهر، در محل اين زمينها واقع در حوالي شهرک الهي کرمانشاه دست به اعتراض زدند.
مسئولين رده هاي مختلف حکومت و وزارت آموزش و پرورش درمقابل اين اعتراضات متوسل به وعده هاي دروغ شده و سعي ميکنند براي خود وقت بخرند و معلمان را فرسوده کنند، اما معلمان کرمانشاه با اعتراضات خود نشان داده اند که کوچکترين اعتمادي به اين وعده ها ندارند و مصممند با اتکا به نيروي خود، خواستهاي خود را دنبال کنند. در ادامه اين تجمعات اعتراضي روزدوشنبه ٢٣ ارديبهشت، فرهنگيان بازنشسته کرمانشاه، براي پيگيري خواسته هايشان، بار ديگر در مقابل اداره کل آموزش پرورش در کرمانشاه دست به تجمع اعتراضي زدند. آنها از ساعت ٩صبح تجمع خود را شروع کردند و تا ساعت ١١به تجمع خود ادامه دادند و شعار دادند: "مجري عدالت خجالت خجالت". .پس از آنکه اعتراض آنان با بي توجهي مسئولان آموزش و پرورش روبرو شد، وارد ساختمان شده و جلوي دفتر اميني، رئيس کل آموزش وپرورش، جمع شدند. اميني که به وحشت افتاده بود از آنها خواست که به نمازخانه و يا سالن جلسات بروند اما فرهنگيان قبول نکرده و در راهرو به عنوان اعتراض روي زمين نشستند وشروع به دادن شعار کردند و تا چهارشنبه آينده به اميني مهلت دادند تا به خواسته هايشان رسيدگي کند، درغير اين صورت به تجمعات اعتراضي ادامه خواهند داد و بر شدت مبارزه خود خواهند افزود.

همچنين براساس خبري از سنندج، روز شنبه ٢١ ارديبهشت، ١٢٠ نفر از بازنشستگان استان کردستان در اعتراض به تبديل پاداش پايان خدمت آنان به سهام عدالت، در مقابل سازمان آموزش و پرورش در سنندج تجمع کردند و خواهان رسيدگي مسئولان به خواسته هايشان شدند اما در طول ٣ ساعت حضور آنها، هيچيک از مسئولان اين سازمان حاضر به پاسخگو يي نشد. به دنبال بي توجهي مسئولان، بازنشستگان به دفتر نماينده مجلس، امين شعباني رفتند که او نيزبا بي احترامي با آنان برخورد کرد. در پايان اين تجمع، بازنشستگان اعلام کردند که اگر مسئولان آموزش و پرورش به خواسته هايشان توجهي نکنند با تعداد بيشتري در مقابل استانداري تجمع خواند کرد.

در هفته هاي گذشته اعتراضات معلمان در بسياري از شهرها شروع شده است، اما برخي مسئولين کانون صنفي معلمان، مشغول ساخت و پاخت با حکومت و تلاش براي کشاندن معلمان به مضحکه انتخابات حکومت و برگزاري مراسم بر قبر مطهري از بنيانگذاران جمهوري اسلامي بوده اند و صريحا درمقابل معلمان و مبارزات آنها ايستاده اند. جريان دست راستي و حکومتي در کانون صنفي معلمان بايد منزوي و طرد شود و معلمان حق طلب و معترض جاي آنها را بگيرند و کانون صنفي را به تشکلي براي مبارزه در راه حقوق معلمان تبديل کنند.
معلمان و کارمندان مدارس و ادارات آموزش و پرورش جزو بخش کم درآمد و زحمتکش جامعه هستند که در شرايط سختي زندگي ميکنند. علاوه بر اين اکثريت عظيم کساني که پس از ۳۰ سال کار در آموزش و پرورش بازنشسته ميشوند، حقوق ناچيز بازنشستگي مطلقا کفاف حداقل زندگي خانواده آنان را نميکند. و در چنين شرايطي و همچنين در اوضاعي که گراني سرسام آور يک فلاکت اقتصادي را به کارگران و معلمان و کليه مردم زحمتکش جامعه تحميل کرده است، آنگاه حکومت اسلامي پرداخت "پاداش پايان خدمت" را که هر کدام از بازنشسته ها آنرا براي رفع گوشه کوچکي از مشکلات زندگي خود در نظر گرفته اند در بانک بلوکه کرده و پرداخت نميکند. معلوم نيست که اين ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان حق بازنشستگان در دست عوامل حکومت در آموزش و پرورش در کدام فعاليت اقتصادي اينها درگردش است و يا سود بانکي آن به جيب چه کساني ميرود. جمهوري اسلامي نتنها موظف است که حق بازنشستگان را فورا پرداخت کند بلکه بايد سود بانکي آنرا در اين فاصله تعويق پرداخت حقوق ها به فرهنگيان بازنشسته پرداخت کند.

مردم آزاديخواه، دانش آموزان، خانواده هاي دانش آموزان
اعتراض معلمان در کرمانشاه و سراسر کشور شايسته بيشترين حمايت و پشتيباني است. به هرشکل که ميتوانيد از خواستهاي بحق آنها و اعتصابات و اعتراضات آنها حمايت کنيد و در تجمعاتشان شرکت کنيد.

***

تجمع اعتراضي كارگران يخچال سازي لرستان در مقابل استانداري

بنابه اخبار رسيده كارگران يخچال سازي لرستان در خرم آباد روز ١٦ ارديبهشت ماه با بستن خيابانهاي منتهي به استانداري، عليه مسئولين دولتي شعار داده و در مقابل استانداري لرستان تجمع كردند. در اين خبر آمده است كه با دست بدست شدن مالكيت كارخانه، بسياري از كارگران اين شركت اخراج شده‌اند كه آخرين اعتراض كارگران به بيكارسازيها بوده و كارگران با سر دادن شعارهايي خواستار بازگشت به كار خود و پرداخت مطالبات معوقه خود بودند. از جمله يكي از پلاكاردهاي كارگران شعار "اي كاش ما هم مردم عراق و لبنان بوديم تا خانواده دولت محسوب ميشديم." بر خود داشت. بنابه همين خبر، رژيم نيروي انتظامي خرم آباد براي سركوب اين كارگران گسيل كرده اما تا ارسال اين خبر اين نيرو با كارگران درگير نشده بود.
لازم به يادآوري است كه كارگران يخچال سازي لرستان طي يكي دو سال گذشته چندين بار در مقابل نهادهاي مختلف دولتي، از جمله رفتن به تهران و تجمع در مقابل دفتر رياست جمهوري، براي رسيدگي به مطالبات خود كه شامل بيكارسازيها و عدم پرداخت دستمزد و مزاياي خود بوده است، اقدام كرده بودند.
حزب كمونيست كارگري از اعتصاب بحق كارگران يخچال سازي لرستان حمايت قاطع ميكند و اخراج و به گروگان گرفتن زندگي كارگران و خانواده‌هاي آنها را محكوم ميكند. حزب، كارگران شركت يخچال سازي لرستان را به برگزاري مجمع عمومي و بحث و تصميم گيري جمعي براي ادامه مبارزه فراميخواند. حزب از خانواده هاي کارگران يخچال سازي لرستان و ساير مراکز کارگري و مردم خرم آباد ميخواهد که از اعتصاب و اعتراضات اين كارگران حمايت كرده و هيچگونه كمكي را از كارگران معترض دريغ نكنند.
آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده با جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٠٦ مي ٢٠٠٨، ١٦ ارديبهشت ١٣٨٧