پنجشنبه، ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٧- ١٥ مه ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گفتگويي تکان دهنده از سايت اتحاد با کارگري از پروفيل ساوه

بنا به عادت به سايت هاي مختلف خبري و از جمله سايت اتحاد٬ سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران سر زدم . در آنجا لينک صداي مصاحبه اي با يکي از کارگران پروفيل ساوه توجه ام را جلب کرد. گفتگويي تکاندهنده و مملو از حقايقي که توحش سرمايه داري را در مقابل ما ميگذارد. گفتگويي آموزنده که ضرورت امر اتحاد و تشکل کارگري را بيان ميکند. اين گفتگو داستان زندگي کارگراني است که در محيط کار آسيب مي بينند و به خود "جانباز" ميگويند. تصويري از محيط ناامن کارگران که سلامتي و جان کارگر را به تباهي کشانده است. محيط هاي کار بعنوان قتل گاه کارگران. پروفيل ساوه ٬ کارخانه اي که در آن کاري را که کارگري که با او مصاحبه شده انجام ميداده٬ امروز يک تراکتور آنرا انجام ميدهد. کارگري که با وجود اينکه ٧٥ درصد سلامتي خود را از دست داده و به او جانباز ٧٥ درصد ميگويند٬ امروز بخاطر اينکه به اين شرايط برده وار کار اعتراض کرده٬ از کار اخراجش کرده اند و فشار فقر به جايي رسيده است که حتي همسرش شير کافي براي سير کردن شکم نوزاد چهل روزه او ندارد. کارگري که سر به عصيان زده پاي پياده براي حق خواهي به تهران آمده است و امروز به آن رسيده است که همه کارگراني که مثل او از کار اخراج شده اند بايد متحد عمل کنند٬ رمز موفقيت آنها در اتحاد آنهاست و وقتي مصاحبه گر ميپرسد انتظار شما از کارگران و از ما بعنوان اتحاديه آزاد کارگران ايران چيست٬ ميگويد شما اميد ما هستيد و اگر نبوديد ما نااميد بوديم. متن پياده شده مصاحبه با کارگر پروفيل در ساوه برگرفته از سايت اتحاد را در زير ميخوانيد شهلا دانشفر:

سايت اتحاد: ما ديروز شنيدم که شما از ساوه با پاي پياده به تهران آمديد. همينطور از قبل اخبارش را داشتيم که کارگران پروفيل ساوه در ١٢ و ١٣ اسفند اعتصاب کردند در اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهايشان و اجحافاتي که کارفرما ميکرد. اجازه نميداد کارگران سخنور خود را داشته باشند و شوراي خود را تشکيل دهند. از اعتصاب به اين طرف مرتب کارگران اخراج شده اند. و شما نيز جزو اين کارگران اخراجي هستيد و ديروز از ساوه پاي پياده راه افتاديد در اعتراض به اين اخراج خود و امروز به جلوي دفتر رياست جمهوري رفته ايد. سوال من اينست که شما به چه انگيره اي از ساوي با پاي پياده به اينجا آمديد. من مي بينم که پاي شما تاول زده است. به چه انگيزه اي به جلوي نهاد رياست جمهوري رفته ايد.

کارگر پروفيل ساوه: خدمت شما همکار عرض کنم٬ صحبت اينجاست که دوازده يازده سال است که صادقانه در اين شرکت کار کرده ام و انتظارم اين بود که به ما بيشتر برسند. و بيشتر به مشکلات ما رسيدگي کنند. متاسفانه ديديم نه. روز به روز وضع بد تر ميشود. بنده که ١١ سال صادقانه در آنجا کار کرده ام و پرونده پزشکي دارم بخاطر آسيب هاي و فشارهايي که به من وارد شده. ولي متاسفانه خيلي ساده مثل آب خوردن به من گفتند که از اين تاريخ به بعد شما نميتوانيد سر کار برويد . و من بخاطر فشارهاي مالي اي که دارم اعتراض کردم. پاي پياده راه افتادم و اعتراض خود را اينطوري عنوان کردم. رفتم رياست جمهوري و نامه دادم و يکسري حق خواهي خودم را مطرح کردم

سايت اتحاد: در پروفيل ساوه ازاعتصاب به بعد چند نفر اخراج شده اند.

کارگر پروفيل ساوه: حدودا ٥٠ تا ٦٠ نفر ميشوند.

سايت اتحاد: اين ٥٠ تا ٦٠ نفر از چه طيفي از کارگران هستند که اخراج شدند. از نظر سابقه و از نظر موقعيت

کارگر پروفيل ساوه: سابقه مطرح نبوده فقط تنها کساني بودند که بقول خودشان کساني بودند که در آن تجمع بودند٬ و بلند شدند صحبت کردند و داخل آن تجمع بودند. يعني فيلم برداري کردند و بدون استثنا کساني که آنجا بودند را اخراج ميکنند

سايت اتحاد: مگر در آن تجمع نماينده وزير صنايع و فرمانداري سابق و نيروي انتظامي و کارگران نيامده بودند و قرار نشده بود که ديگر اخراج نکنند. و شوراي کارگران تشکيل شود و به مشکلات رسيدگي شود؟ مگر قول نداده بودند. چطور شد زير قولشان زدند؟ آيا شما اين قول را مکتوب گرفتيد يا شفاهي اين قول را قبول کرديد؟

کارگر پروفيل ساوه: خدمتتان عرض کنم. دو تا از نمايندگان ما رفتند بالا صحبت کردند. يکي دو بار رفتند بالا و آمدند پايين موافقت نشده بود. دفعه آخر که آمدند پايين گفتند مورد حل شده. قرار شده که تحت هيچ عنواني هيچگونه اخراجي نداشته باشيم و بعد از عيد هم رسما و خيلي مرتب نماينده کارگري تعيين شوند. ولي متاسفانه چه نماينده هاي خودمان و چه بنده و خيلي کسان ديگري ممکن است در آينده اخراج شوند و به نتيجه اي نرسيده ايم

سايت اتحاد: شرايط کاري در نورد و پروفيل ساوه چگونه است. من دوستاني که ميديدم ميگفتند جانبازيم. من حقيقش فکرم به پيش از زمان جنگ رفت که اينها جانبازان دوران جنگ هستند. بعد متوجه شدم جريان اينطور نيست. اين جريان جانباز در اين کارخانه چيست وشرايط کار در اين کارخانه چگونه است؟

کارگر پروفيل ساوه: خدمتتان عرض کنم کارخانه صنايع سنگين است. اگر قبول کنند. البته اينها اين را قبول نمي کنند و کارگران و کل مجمع اين را ميدانند. کار بسيار سنگين و فشرده است. بخصوص بخش گالوانيزه و ساير بخش ها که با مواد مذب کار ميکنند کار خيلي سنگين است. بدليل فشار سنگين مهندسين به کارگران٬ بخصوص بر روي خود من که ميتوانم قطعا اين را ثابت کنم. که همه دچار نقص عضوهاي کمر و زانو و اعصاب افت شنوايي و همه اينها هستيم و به همين دليل اين يک بيان عاميانه پيدا کرده است که به آن ميگويند جانباز. از جمله خودم که به من ميگويند "جانباز بالاي هفتاد و پنج درصد".

سايت اتحاد: کارفرما در اين رابطه هيچ اقدامي براي اينکه ايمني کار را بالا ببرد و کارگران از شرايط کاري بهتري برخوردار شوند و اينهمه لطمه نبينند هيچ اقدامي نکرده است؟ و فکر ميکنيد جند درصد از کارگران که با توجه به اينکه آنطور که شنيدم ١٢٠٠ کارگر دارد از اين تعداد چند تا صدمه ديده اند؟

کارگر پروفيل ساوه: بيشترين فشار را مهندسين مياورند. کارفرما مهندسين را روي سر کارگر مسئول ميگذارد. اين مهندسين براي اينکه خودشان به نوايي برسند ميايند به من کارگر فشار مياورند که آورده اند. بطور مثال من در گالوانيزه کار ميکردم ميگفتم توانايي کار کردن ندارم. کمرم درد ميکند بگذار بيايم بالا. ميگفتند نه يا اين کار را انجام ميدهي يا قرار دادت تمديد نميشود. حتي بنده کاري انجام ميدادم که يک تراکتور الان اين کار را انجام ميدهد يعني حمل لوله به قسمت گالوانيزه. من خرک را بايد به تنهايي هول ميدادم که هدايت ميکردم بطرف سالن و الان تراکتور اين کار را ميکند. شما مقايسه کنيد. قدرت من را با قدرت تراکتور. قدرت آن کجا و قدرت من کجا. چهار ديسک کمر من از کجا آمده است. مشکل کشتک زانو ي من ٬ مشکلات اعصاب و روان من از کجا آمده است؟

سايت اتحاد: آيا براي اين آسيب ديدگي ها شما پرونده پزشگي داريد؟

کارگر پروفيل ساوه: کاملا پزشگي هست. هم در بيمه و هم در داخل شرکت

سايت اتحاد: اکنون که کارفرما شما را اخراج کرده اند شما شکايتي کرده ايد اصلا کارفرما با اين صدمه ديدگي شما اقدامي کرده ميخواهد کاري کند؟ اکنون که با شما قرارداد نمي بندد ميخواهد کاري بکند؟

کارگر پروفيل ساوه: طبق گفته ايشان سنوات يکماهه به ما تعلق نميگيرد و شکايتي از لحاظ دادرسي در مورد نقص عضو هاي بدني مربوط به دادگاه ميشود و بايد به دادگاه مراجعه کنيم. ولي به عقيده من اگر باز هم به دادگاه مراجعه کنيم و دادگاه هر چند هم دير ببرد براي ما آن پول ارزشي ندارد چون پول در حدي نيست که بتوانيم کاري کنيم و خرج زن و بچه خود را در بياوريم.

سايت اتحاد: شما الان در ساوه مستاجريد. زن و بچه داريد ؟ شرايط زندگيتان چطور است؟ باحقوقي که به شما ميدادند چگونه زندگي ميگذرانديد؟ چقدر حقوق به شما ميدادند و الان که بيکار شده ايد چه ميکنيد؟

کارگر پروفيل ساوه: زمانيکه داخل شرکت بودم مرتب دنبال اين بودم که وام بگيرم انقدر مشکلات زندگي داشتم. الان که بيکار شده ام واقعا نيازمند شده ام. واقعا محتاج شده ام. دو بچه دارم. يکي دوم عيد تازه بدنيا آمده است و الان چهل روز دارد. خودتان تصور کنيد. ١٢٠ هزار تومان دارم کرايه منزل ميدهم. شايد باور نکنيد. ديشب وقتي به همسرم زنگ زدم ميگفت شير ندارد به بچه بدهد. خودتان قضاوت کنيد اگر غذاي او فراهم شود که اين مشکل نبود. خودتان ببيند من چه ميکشم. خانواده ام در سوء تغذيه هستند و کل سيستم زندگي ام برگشته است.

سايت اتحاد: در مقابل اين وضعيت شما امروز بصورت فردي بلند شديد و آمديد تا دفتر رياست جمهوري و وزارت کار و غيره. فکر نميکنيد که اين ٥٠ – ٦٠ نفر که اخراج شده اند متحدانه کاري کنند. با هم به جلوي مجلس بروند. وکيل بگيرند و کارشان را به پيش ببرند؟

کارگر پروفيل ساوه: چرا ! اگر کل مجموعه کارگراني که اخراج شده ايم جمع شويم و ادعاي حقمان را بگيريم و واقعا حق است. چون بدنمان را از دست داده ايم. زحمت کشيده ايم. نان خود را در آورده ايم. اگر همه کارگران با هم متحد شويم به نتيجه خواهيم رسيد. و بسيار هم موثر خواهد شد و رئيس و مسئولين نيز خواهند ديد که فشارشان بر کل کارگران است و تنها به من فرد کارگر نيست. تعداد زيادي از پرسنل با اين مشکل روبرويند و اميدوارم بيايند جمع بشويم و حقمان را بگيريم.

سايت اتحاد: شما از ساير کارگران در جاهاي ديگر از تشکل هاي کارگري. اتحاديه آزاد کارگران که ما عضوش هستيم. چه انتظاري داريد؟ چه کاري از دست ما بر ميايد. ما چه ميتوانيم بکنيم که کمکي بشويد و شما به حقوقتان برسيد.

کارگر پروفيل ساوه: من تنها اميدم اينست که شما بتوانيد پشتوانه محکمي باشيد براي ما. ما دلمان به شما گرم است. ما دلمان به اين تجمعي که شما داريد گرم است. و اگر شما نباشيد واقعا نااميد مي شويم..

سايت اتحاد: خواهش ميکنم. ما بعنوان اتحاديه قطعا حمايت خواهيم کرد. قطعا اخبارتان را منتشر خواهيم کرد. هر کاري که از دستمان بربيايد قطعا انجام خواهيم داد. ولي نکته مهم اينست که در وهله اول شما قادر شويد خواست خودتان بصورت متحدانه و يکدست مطرح کنيد. اينطور بهتر نيست؟

کارگر پروفيل ساوه: صددرصد بهتر است. اگر کل ما کارگران جمع شويم. درد دلها و مشکلاتمان٬ نقض عضوهايمان و کلا مشکلاتي که به ما وارد شده از جانب کارفرما و مهندسين٬ مطرح کنيم٬ خواه ناخواه به نتيجه ميرسيم. ميتوانيم فشار بياوريم

سايت اتحاد: امروز چه نتيجه اي گرفتيد؟

کارگر پروفيل ساوه: نتيجه اي نگرفتم. مراحلي قانوني بود. مدارک قانوني را ارائه دادم. مشخص نيست که چه جوابي ميدهند

سايت اتحاد: تا کنون در شهر ساوه شکايت کرده ايد و اداره کار براي شما چه کرده است؟

کارگر پروفيل ساوه: اداره کار که رفتم شکايت کنم و گفت اخراج شده ام و ميخواهم برگشت به کار بزنم. رئيس اداره کار نبود و معاونين او بودند و گفتند احتياج به اين کار نيست. پايان قرار داد شماست و او ميتواند طبق قانون شما را اخراج کند. بالاخره با اصرار من موفق شدم فرمي را پر کنم براي بازگشت بکارم. مانده است در جلسات شرکت کنم و ببينم موفق ميشوم.

سايت اتحاد: اميدوارم موفق شويد. ولي رمز موفقيت شما اينست که جمع شويد . دوستان ديگر را جمع کنيد و شکايت خود را دسته جمعي مطرح کنيد. يک نماينده اي از بين خودتان انتخاب کنيد. اين شکايت دسته جمعي را از کارفرما بکنيد و خواهان بازگشت بکار شويد اينطور بهتر نيست؟

کارگر پروفيل ساوه: بله خيلي منطقي است و خيلي درست. اميدوارم که همکاران من هم بيايند و جمع شويم. بتوانيم حق قانوني خود و تلاشي که کرده ايم را بگيريم و به شرکت برگرديم. لقمه ناني براي خود و خانواده تامين کنيم
.
سايت اتحاد: اميدوارم موفق شويد . اگر صحبت ديگري داريد من در خدمتتان هستم

کارگر پروفيل ساوه: صحبت ديگري ندارم. اميدوارم که تمام کارگران در کل جهان موفق و مويد باشند و به چنين مشکلاتي برنخورند