پنجشنبه، ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٧- ١٥ مه ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

روز شمار دور اخير مقابله كارگران نيشكر هفت تپه با كارفرما و

حكومت اسلامي

كارگران نيشكر هفت تپه اكنون حدود دو هفته است كه دور ديگري از مبارزه خودرا براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده شروع كرده اند. امروز ٢٨ ارديبهشت كارگران با خانواده هايشان دست به تظاهرات زدند و صف كارگران و خانواده هايشان كه مردم شهر شوش نيز وسيعا به آنها پيوسته بودند به بيش از ٥٠٠٠ نفر رسيده بود. اين دور از مبارزه را از روز ١٦ ارديبهشت تا كنون دنبال ميكنيم:

١٦ ارديبهشت: در اين روز بيش از ٣٣٠٠ تن از كارگران نيشكر هفت تپه در اعتراض به ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست از كار كشيده و در داخل محوطه اين شركت تجمع کردند.

١٧ ارديبهشت – تجمع كارگران دامه مي يابد. در روز ١٧ ارديبهشت ماه کارگران از ساعت ٧ صبح در مقابل دفتر مديريت شركت جمع شده و با جلوگيري از ورود معاون مدير عامل شركت، بر خواستهايشان پافشاري کردند. با شروع اعتصاب کار در همه بخشهاي اين شرکت متوقف گرديد. تعدادي از لباس شخصي هاي وزارت اطلاعات نيز در محوطه شرکت حضور دارند. درادامه اين اعتراضات

٢١ ارديبهشت: اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه وارد ششمين روز خود شد. در اين روز تمامي بخش هاي کارخانه در هر سه شيفت در اعتصاب بسر ميبردند. کارگران همزمان با اعتصاب در مقابل فرمانداري شهرستان شوش تجمع کردند و بر خواستهاي خود پافشاري کردند. بنا به گزارش در اين چند روز اعتراض کارگران٬ شفيعي مدير عامل اين شرکت و اعضاي هيات مديره و ريبداري رئيس حراست در کارخانه حاضر نگرديدند.

٢٢ ارديبهشت: صبح روز ٢٢ ارديبهشت، در هفتمين روز اعتصاب، ١٥٠٠ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه، در مقابل فرمانداري شهر شوش تجمع کردند و شروع به شعار دادن کردند: کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم٬ معيشت زندگي حق مسلم ماست، مدير بي لياقت استعفا استعفا، مدير بي کفايت نميخواهيم نميخواهيم، فرماندار دروغگو نميخواهيم نميخواهيم. کارگران پس از يک ساعت، به طرف بازار راهپيمايي کردند. راهپيمايي کارگران با استقبال مردم روبرو شد. تعدادي از جوانان و مردم به صف کارگران پيوستند و رانندگاني که از مقابل کارگران عبور ميکردند، با بوق زدن حمايت خود را اعلام ميکردند. کارگران هفت تپه جمع شده بودند تا عليه ندادن دستمزد و عليه تهديد و تعقيب رهبران خود اعتراض کنند و خواهان برکناري مسئولين شرکت و سرکوبگران خود شوند. نيروي انتظامي در خيابان مستفر بود و سرانجام در ساعت ١٢ ظهر کارگران را مجبور کرد به راهپيمائي پايان دهند. اما کارگران اعلام کردند که فردا با تعداد بيشتري در مقابل فرمانداري تجمع خواهند کرد و چنانچه به خواستهايشان پاسخ داده نشود٬ به اعتراضاتشان شدت بيشتري خواهند داد.

٢٣ ارديبهشت: روز دوشنبه ٢٣ ارديبهشت بيش از ٢٠٠٠ تن از كارگران اين شركت با تأكيد و پافشاري بر خواستهاي خود مجددا در مقابل فرمانداري تجمع كرده و شعارهاي خود را تكرار كردند. تجمع كارگران تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت و فرماندار شوش را مجبور كرد كه به ميان كارگران بيايد. اما پاسخي به كارگران نداد و كارگران اعلام کردند تا خواستهايشان پاسخ نگيرد به اعتصاب و تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد.

٢٦ ارديبهشت: تجمع كارگران مورد حمله نيروهاي حكومت قرار گرفت. صبح اين روز بيش از ٢٠٠٠ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه مقابل فرمانداري شهر شوش دست به تجمع زدند. در اين تجمع اعتراضي تعدادي از خانواده هاي کارگران نيز شرکت داشتند. بدنبال بي توجهي فرمانداري، کارگران بطور بازار شهر دست به راهپيمائي زدند و شعار دادند: "معيشت منزلت حق مسلم ما است"، "پرونده قضائي مختوم بايد گردد"، "مدير حراست اخراج بايد گردد"، "کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم". و همسران کارگران نيشکر که در صف مقدم اين تظاهرات حرکت ميکردند با نشان دادن فرزندان خود شعار مي دادند: "اين بچه گرسنه وعده سرش نمي شه". تعدادي از مردم به صف کارگران پيوستند .
همسر يکي از کارگران که در حرکت اعتراضي روز ٢٦ ارديبهشت شرکت داشت در گفتگو با راديو فردا چنين گرارش ميدهد:"تعدادي از کارگران هفت تپه همراه با همسران و فرزندان خود اقدام به تحصن کردند. اين تحصن تا ساعت ۱۰ ادامه داشت، تا اين که با فحاشي بعضي فرماندهان نيروي انتظامي مواجه شديم و کارگران به سمت مرکز شهر حرکت کردند. " وي در ادامه گزارش خود ميگويد: "نيروي انتظامي از حرکت کارگران ممانعت کرد و اين کار منجر به درگيري نيروي انتظامي با کارگران شد و پنج نفر از کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ماموران با باتوم به جان کارگران شرکت افتادند و اگر مي توانستند زنان را هم مي زدند".
او در رابطه با حمله نيروي انتظامي به صف کارگران ميگويد:"بچه ها واقعاً ترسيدند. يکي از بچه ها با گريه التماس مي کرد که ما را نزديک نبريد. و خانم ها از ترس اين که اينها بلايي سرشان نياورند، بچه هايشان را بغل کرده بودند."
بدين ترتيب مزدوران حکومت براي جلوگيري از گسترش اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه٬ در اين روز ضرب و شتم کارگران را شروع کردند و حداقل پنج نفر از آنان را مصدوم کردند.
در پايان اين تجمع ، کارگران اعلام کردند که در روز شنبه، ۲۸ ارديبهشت، با تعداد بيشتري از خانواده هاي خود به خيابان خواهند آمد و دوباره در مقابل فرمانداري شوش تجمع خواهند کرد.

مساله دستمزدهاي پرداخت نشده يک معضل دائمي کارگران نيشکر هفته تپه بوده است و همواره براي آن مبارزه کرده اند. در همين رابطه همسر يکي ديگر از کارگران نيشکر هفت تپه در گفتگويي با راديو فردا ميگويد: "فشار اقتصادي که به تمام خانواده ها وارد مي شود، بسيار زياد است. بچه هايمان عصبي اند و همين طور همسرانمان. زيرا وقتي دست خالي به خانه مي آيند و چيزي نداريم، ما به آنها فشار مي آوريم و آنها هم مسلماً اذيت مي شوند."

اعتراضات اخير کارگران نيشکر هفت تپه دور سوم اعتصابات آنها در سال جاري است. کارگران نيشکر هفت تپه، در سال گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهايشان و با اعلام اينکه داشتن تشکل و برپايي مجامع عمومي کارگري را حق مسلم خود ميدانند٬ دست به اعتصاب زدند. کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کردند که اجازه نميدهند که پرداخت دستمزدهايشان به تعويق بيفتد و بطور واقعي نيز براي آن مبارزه دائمي کرده اند. مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه تاثيرات خود را بر روي اعتراضات بخش هاي ديگر کارگري بر سر دستمزدهاي پرداخت نشده گذاشته است و امروز در بسياري از مراکز کارگري شاهد اين هستيم که به محض تعويق پرداخت دستمزدها کارگران دست به اعتراض ميزنند.

در جريان اعتراشات کارگران نيشکر هفت تپه همواره رهبران کارگران مورد تهديد و فشار نيروي اطلاعات رژيم قرار گرفته اند. از جمله در آبان ماه گذشته چند نفر از آنان بازداشت شدند و در همين رابطه علي نجاتي، محمد حيدري مهر، رمضان علي پور، فريدون نيکوفرد، جليل احمدي و ابوالفضل عابديني براي ابلاغ حکمشان براي روز ٣١ ارديبهشت به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند.

کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کرده اند که در صورتيکه به خواستهاي آنها پاسخي داده نشود به اشکال گسترده تري به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه عبارتند از:
­ پرداخت فوري ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده،
­ منع تهديد و فشار بر فعالين كارگري و احضار آنان به دادگاه،
­ لغو تمامي پرونده هايي كه براي كارگران تشكيل شده است،
­ بركناري مدير عامل و اعضاي هيئت مديره اين شركت،
­ بركناري رئيس حراست شركت كه نقش مستقيمي در جاسوسي و سركوب كارگران و پرونده سازي عليه فعالين كارگري در اين شركت داشته است،

مبارزه سرسختانه کارگران نيشکر هفت تپه، در بحبوبه گراني و فقر و بيکاري، بيانگر خشم و نفرت عظيم کارگران و اکثريت مردم محروم و ستمديده از بيکاري و گراني و فقر و بيحقوقي است که از هرگوشه کشور زبانه ميکشد. کارگران هفت تپه بدرست درمقابل اين وضعيت و درمقابل تهديد و ارعاب رهبران و فعالين خود به ميدان آمده اند و مصممانه درمقابل دولت و کارفرما و عوامل سرکوب در کارخانه ايستاده اند. حمايت بخش هاي مختلف مردم از اين مبارزه عامل مهمي در موفقيت کارگران نيشکر است و راه را بر پيشروي مبارزه مردم در سراسر کشور هموار ميکند.
از همين رو جا دارد که کليه مردم شوش و همه مردم آزاديخواه فعالانه از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنند. کارگران نيشکر سنگر مستحکمي ايجاد کرده اند که بايد از جانب همه مردم تقويت شود. شعار کارگران عليه گرسنگي، عليه مقامات دولتي و مسئولين شرکت، عليه تهديد و تعقيب رهبران کارگران و در دفاع از منزلت و معيشت خود، بايد توسط همه مردم زحمتکش، در سراسر کشور، به اهتزاز درآيد و همه جا طنين اندازد.

در خاتمه بر چند نکته مهم بايد تاکيد داشت:
١- نبايد کارگران نيشکر هفت تپه را تنها گذاشت . مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه بايد از سوي همه کارگران در مراکز مختلف کارگري در سراسر کشور٬ دانشجويان ٬ معلمان و ساير بخش هاي مردم آزاديخواه ٬ بويژه از سوي مردم شوش بايد وسيعا و با تمام قوا مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرد. بايد وسيعا به تجمعات اين کارگران پيوست. سرکوب کارگران نيشکر هفت تپه محکوم است و بايد با نامه هاي اعتراضي خود اين تعرض را وسيعا مورد اعتراض خود قرار داد. بايد از کارگران نيشکر هفت تپه معذرت خواهي شود.

- مجمع عمومي کارگران يک ظرف مهم اتحاد کارگران است. کارگران نيشکر هفت تپه در دور اعتراضات قبلي خود در بيانيه اي ٦ ماده اي خود بدرست اعلام داشتند که برپايي مجمع عمومي خود را بعنوان محلي براي تصميم گيري و تشکل واقعي خود حق مسلم خود ميدانند و با جمع آوري بيش از دو هزار و پانصد امضا خواهان تشکل خود سنديکا شدند. اعلام کردند که رمز موفقيت ما اتحاد ماست. تشکيل هرروزه مجمع عمومي کارگري و تصميم گيري دسته جمعي٬ تضمين کننده واقعي اين اتحاد است. در عين حال امروز که ما شاهد شکل گيري تشکلي چون اتحاديه آزاد کارگران ايران هستيم. کارگران نيشکر هفت تپه با دو هزار و پانصد امضاي خود ميتوانند اعصاي فعال اين تشکل باشند و با قدرتي بزرگتر براي پيشبرد خواستهايشان٬ براي تقابل با تعرضات رژيم و براي خواستهاي مسلم خود٬ حق تشکل و افزايش دستمزدهايشان گام بردارند.

- روز ٣١ ارديبهشت روز احضار رهبران اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه به دادگاه است. بايد همه کارگران متحدانه دست از کار بکشند و رهبران خود را تنها نگذارند. و چنانچه فعالين آنها قصد مراجعه به دادگاه را داشتند، همراه با کليه خانواده هاي کارگران، آنها را همراهي کنند. تنها در اين صورت است که دست وزارت اطلاعات بسته ميشود. هزاران کارگر نيشکر هفت تپه بايد يکصدا اعلام کنند که احضار رهبران خود را احضار همه کارگران ميدانند، و همگي در مقابل آن بايستند.

پرونده سازي براي فعالين کارگري و دستگير و بازداشت آنها يک معضل مهم کارگران است. تنها از اين طريق است که تلاش ميکنند جلو متشکل شدن کارگران و ايجاد تشکل مستقل از دولت را که يک خواست مبرم کارگران است بگيرند و مانع گسترش اعتراض کارگران و تحقق خواستهاي آنها شوند. و کارگران بدرست بر منع تهديد و احضار فعالين کارگري و لغو پرونده هائي که عليه کارگران تشکيل داده اند و برکناري رئيس حراست تاکيد کرده اند.
 

***

سيزدهمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه
کارگران با خانواده هاي خود دست به تظاهرات زدند
مردم شوش وسيعا به صف کارگران پيوستند
كارگران اعلام کردند به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ميدهند

طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري رسيده است، امروز شنبه ٢٨ ارديبهشت، کارگران نيشکر هفت تپه در سيزدهمين روز اعتصاب، همراه با تعدادي از اعضاي خانواده هاي خود از ساعت ٨ صبح در مقابل فرمانداري شوش تجمع کردند و ساعت ٨ و نيم در حاليکه شعار ميدادند بطرف شهر براه افتادند. در راهپيمائي امروز، مردم شهر شوش وسيعا به صف کارگران پيوستند و صف کارگران به ٥٠٠٠ نفر رسيد.

امروز سيزده روز است که هزاران کارگر نيشکر هفت تپه عليرغم همه تهديدات و فشارها به اعتصاب خود ادامه ميدهند. از روز ٢٢ ارديبهشت، کارگران همزمان با اعتصاب دست به تجمع ميزنند. از دو روز قبل بخشي از اعضاي خانواده هاي کارگران نيز به آنها پيوسته اند و دست به راهپيمائي ميزنند و اين ابعاد تازه اي به مبارزه آنها داده است و عزم و اراده کارگران براي تداوم اعتراض حق طلبانه شان را محکم تر کرده است. در تجمع امروز تعداد کارگران و خانواده هايشان بالغ بر ٣٠٠٠ نفر بود. در راهپيمائي امروز مردم شهر شوش بسرعت به صف کارگران پيوستند و صف کارگران به ٥٠٠٠ نفر رسيد. کارگران شعار ميدادند: معيشت منزلت حق مسلم ماست، پرونده قضاپي مختوم بايد گردد، مدير حراست اخراج بايد گردد، کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم. در ساعت ١١ و نيم نيروهاي سرکوب حکومت با گاز اشک آور به کارگران حمله کردند و کارگران را پراکنده کردند. دو نفر از کارگران مجروح و به بيمارستان منتقل شدند که يکي از آنها بر اثر گاز اشک آور مصدوم شده است. کارگران مصممانه اعلام کردند که فردا نيز به تجمع خود ادامه خواهند داد.

کارگران، دانشجويان، معلمان، جوانان و مردم آزاديخواه و معترض:
با تمام قوا بايد از مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کرد. مبارزه کارگران نيشکر و پيوستن خانواده هاي آنها و مردم شهر شوش، يک اتفاق مهم در مبارزه کارگران و جنبش حق طلبانه مردم عليه وضعيت نکبت باري است که حکومت اسلامي به مردم تحميل کرده است. اين سنگر مهمي در مبارزه مردم است و بايد هرچه بيشتر قدرتمند شود و اوباشان حاکم را به عقب براند. پيروزي کارگران نيشکر راه را بر مبارزه همه مردم بازتر خواهد کرد و اين در گرو حمايت همه جانبه و فعال شما است. به هرشکل که ميتوانيد از کارگران هفت تپه حمايت کنيد. روز ٣١ ارديبهشت تاريخ احضار رهبران کارگران هفت تپه به دادگاه است. بايد صف قدرتمندي عليه اين اقدام سرکوبگرانه، در سراسر کشور شکل بگيرد. همه شما را به پيوستن به اين مبارزه فراميخوانيم.

آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
١٧ مه ٢٠٠٨، ٢٨ ارديبهشت ١٣٨٧