پنجشنبه، ٣ آبان١٣٨٦- ٢٥ اکتبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٧٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

تاريخ: ١٤ نوامبر٢٠٠٧

به سازمانها و اتحادیه های کارگري در سراسر جهان
وزارت اطلاعات شروع به دستگیری کارگران اعتصابی در هفت تپه کرده است
کارگران خواهان حمایت جهانی هستند

به اطلاع ميرسانيم که عصر روز دوشنبه ٥ نوامبر(١٤آبان) يکي از کارگران نيشکر هفت تپه به اسم قربان(رمضان) عليپور توسط مامورين وزارت اطلاعات رژيم دستگير و به مکان نامعلومي منتقل شده است. ساعت ٧ و نیم صبح روز چهارشنبه ٦ نوامبر نیز محمد حیدری مصر یکی دیگر از کارگران این شرکت را دستگیر کردند. کارگران در اعتراض به دستگیری همکاران خود امروز در شیفت صبح دست به اعتصاب زدند و درمقابل دفتر شرکت تجمع کردند. کارگران اعلام کردند که اگر همکارانشان آزاد نشوند ٤٠٠٠ کارگر شرکت و ٢٠٠٠ کارگر فصلی وابسته به آن از روز پنجشنبه ٨ نوامبر دست به اعتصاب یکپارچه خواهند زد.

جرم کارگران شرکت در اعتصاب برای حقوقها و مزایای معوقه٬ جمع آوری ٢٥٠٠ امضا برای تشکیل سندیکا، خواست برپائی منظم و هفتگی مجمع عمومی است. احتمالا در جريان هستيد که بیش از ٤ هزار کارگر نيشکر هفت تپه از تاريخ ٢٩ سپتامبر تا ١٠ اکتبر در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و خواستهاي ديگر خود دست به اعتصاب زدند و پس از یازده روز موفق شدند دستمزدهای معوقه را دریافت کنند. اکنون رژیم تلاش میکند با دستگیری فعالین و پرونده سازی برای آنها، رهبرانشان را فلج کند، کارگران را مرعوب کند و مانع دستیابی کارگران به تشکل خود شود.

کارگران نيشکر هفت تپه تابحال مصمم و متحد درمقابل این توطئه ها ایستاده اند. اما با گسترش فشارهای وزارت اطلاعات به يک حمايت وسيع بين المللي نیاز دارند. کميته همبستگي بين المللي کارگري از همه سازمانها و اتحاديه هاي کارگري در خواست ميکند که جمهوری اسلامی را بخاطر اقدامات ضدکارگری محکوم کنند و از خواستهای کارگران هفت تپه حمایت کنند. چند خواست فوری و مهم کارگران به این شرح است:
١­ آزادی فوری و بی قید و شرط قربان علیپور و محمد حیدری مصر
٢­ پایان دادن به دستگیری کارگران و لغو هرنوع پرونده علیه آنها
٣­ حق تشکیل مجمع عمومی هفتگی در روزهای پنجشنبه از ساعت ١ تا ٢ بعدازظهر
٤­ حق تشکیل سندیکا

يک اقدام جهاني در اعتراض به دستگيري کارگران در ايران و از جمله محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهیم مددی و براي آزادي همه زندانيان سياسي٬ اقدامي چون ١٥ فوريه ٢٠٠٥ و ٩ اوت امسال ميتواند فشاري ديگر بر رژيم اسلامي و گامي موثر در آزادي کارگران زنداني در ايران باشد. ما منتظر اقدامات شما در اين راستا هستيم.

با احترام
هماهنگ کننده کميته همبستگي بين المللي کارگري) (WPI
شهلا دانشفر