پنجشنبه، ٣ آبان١٣٨٦- ٢٥ اکتبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٧٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

ادامه گزارش مبارزه كارگران شركت نيشكر هفت تپه


تنظيم از: ناصر اصغري

در شماره قبلي نشريه "كارگر كمونيست"٬ با مراجعه به گزارشات رسيده به حزب كمونيست كارگري گزارشي از ١١ روز مبارزه كارگران شركت "نيشكر هفت‌تپه" را در اختيار خوانندگان قرار داديم. در اين شماره نيز٬ با مراجعه به اطلاعيه‌هاي مطبوعاتي حزب كه بعد از انتشار آن شماره نشريه منتشر شدند٬ اخبار ادامه اعتراض اين كارگران را در اختيار خوانندگان نشريه قرار مي‌دهيم.

اين كارگران روز ١٩ مهرماه با انتشار اطلاعيه از پيروزي خود خبر دادند. متن اطلاعيه چنين است:

ما موفق شديم
دو هفته مبارزه ما به موفقيت‌هاي خوبي رسيد.
اتحاد ما رمز پيروزي ماست.
حقوق شهريور را دريافت كرديم اما براي باقي طلب‌هاي ما وعده ١۵ روز ديگر را داده‌اند. براي اينكه خواستهاي‌مان را پيگيري كنيم٬ براي اينكه نگذاريم دو باره دستمزد ما را به عقب بيندازند٬ اخراجمان نكنند و نمايندگان دلسوزي كه سخنگويان ما بودند را زير فشار نگذارند هر هفته جمع مي‌شويم و در مورد وضعيت خود و مسائل فوري كارمان تصميم مي‌گيريم.
ما هر هفته روزهاي پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ جمع خواهيم شد و اين را حق مسلم خود٬ تشكل واقعي خود مي‌دانيم.
كارگران نيشكر هفت تپه
١٩ مهر ١٣٨٦

٢٤ مهرماه
در اين روز كارگران با انتشار بيانيه‌اي ٦ ماده‌اي بر خواست‌هاي خود پافشار كردند. كارگران با بركناري آخوند يعقوب شفيعي٬ مديرعامل شركت٬ با انتشار اين بيانيه٬ عزم و اراده خود را براي پيگيري همه مطالبات خود از جمله انحلال شوراهاي اسلامي، تشكيل منظم مجمع عمومي و تشكل واقعي خود اعلام كردند. متن بيانيه ٦ ماده‌اي كارگران در اين شماره كارگر كمونيست منتشر شده است.

٢٧ مهرماه
وزارت اطلاعات رژيم اسلامي ساعت هشت و نيم شب پنجشنبه ٢٦ مهرماه فريدون نيكوفر٬ يكي از فعالين كارگري نيشكر هفت‌تپه را احضار و بازداشت مي‌كند. كارگران به محض باخبر شدن از بازداشت همكارشان دست به تحصن مي‌زنند و اعلام مي‌كنند كه اگر وي را تا ساعت ٦ صبح آزاد نكنند دوباره به تحصن دست خواهند زد. تحت اين فشار٬ اطلاعات رژيم ناگزير به آزادي فريدون شد منتها به او گفته مي‌شود که بايد شنبه ٢٨ مهرماه ساعت هشت و نيم صبح براي بازجويي به اطلاعات مراجعه کند. علاوه بر فريدون نيكوفر تعداد هشت نفر ديگر از رهبران کارگري نيز طي همان چند روز مورد تهديد قرار گرفته بودند. كارگران گفتند كه در اعتراض به اين تهديد و احضارها ساعت هشت و نيم صبح ٢٨ مهرماه در مقابل مديريت تجمع کرده و اعلام كرده‌اند كه در صورت بازداشت فريدون نيكوفر دست به اعتصاب و تحصن خواهند زد.

٢٨ مهرماه
كارگران در عملي كردن آلتيماتوم ديروز خود صبح امروز در مقابل دفتر مديريت دست به تجمع مي‌زنند تا اعتراض خود را اعلام كرده و به مديريت در اذيت و آزار فعالين كارگري اخطار بدهند. كارگران در غياب مديرعامل به معاون وي اخطار كردند كه فريدون بايد فورا آزاد شود و اين فوري‌ترين خواستشان و مقدم بر هر خواست ديگري است. كارگران يكپارچه اعلام مي‌كنند كه اگر تا يك ساعت ديگر همكارشان آزاد نگردد٬ تمامي ٤٠٠٠ كارگر دست به تجمع خواهند زد. اعلام مي‌كنند كه اعتصاب كرديم و حق خود را خواستيم٬ جرمي مرتكب نشده‌ايم و اجازه نمي‌دهيم هر روز يكي از ما مورد تهديد قرار بگيرد و به وزارت اطلاعات احضار گردد. اين وضع را تحمل نمي‌كنيم.
در ساعت دو نيم بعدازظهر مديريت به كارگران خبر مي‌دهد كه فريدون آزاده شده است. اما كارگران ديگر به وعده و دروغ‌هاي مديريت اطمينان نمي‌كنند. آنها براي اطمينان حاصل كردن٬ به منزل فريدون مراجعه مي‌كنند و متوجه مي‌شوند كه مديريت يكبار ديگر هم به آنها دروغ گفته و فريدون آزاد نشده است. كارگران با مديريت تماس مي‌گيرند و اعلام مي‌كنند كه اگر فريدون را تا يكشنبه آزاد نكنيد٬ تمام كارگران متحدانه دست به اعتصاب خواهند زد.
خبر رسيده كه اطلاعات رژيم تعداد ديگري از فعالين كارگري را احضار كرده و فشار بر فعالين كارگري را تشديد كرده است.

٢٩ مهرماه
در واكنش به آلتيماتوم كارگران كه اگر فريدون نيكوفر تا روز يكشنبه آزاد نشود به اعتراض دست خواهند زد٬ فريدون امروز آزاد شد.
يكي از موضوعات ادامه مبارزات كارگران، اعتراض به عدم تمديد قرارداد حدود دو هزار كارگران قراردادي اين شركت بود. مديريت با اين سياست ميخواست نصف كارگران را با اين توطئه اخراج كند تا بتواند بقيه را هم در موقعيت ضعيف تري مورد تهاجم قرار دهد. كارگران بلافاصله اعلام كردند كه همه كارگران قراردادي بايد به كار خود ادامه دهند و در صورتي كه قرارداد تمديد نشود همه ٤٠٠٠ كارگر اين شركت دست به اعتصاب و تجمع خواهند زد. كارگران همچنين بر دائمي شدن قرارداد همه كارگران تاكيد كردند. با اعلام اين اولتيماتوم متحدانه از جانب كارگران، مديريت كارخانه به دست و پا افتاد و قرارداد كارگران را تمديد كرد. كارگران براي استخدام دائم كارگران قراردادي و لغو قراردادهاي موقت به اعتراض خود ادامه ميدهند.
کارگران نيشکر هفت تپه امروز بيانيه اي در شش ماده منتشر کردند و بار ديگر بر خواستهاي خود پافشاري کردند. در واقع کارگران با برکناري شفيعي، مدير عامل قبلي کارخانه نيشکر، عزم و اراده خود را براي پيگيري همه مطالبات خود خطاب به مدير عامل جديد اعلام کرده اند.
ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم. خواستهاي ما عبارتند از:

١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.

٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.

٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.

٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان با پاداش و بن هستيم

٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم

٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.
ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.
لازم به توضيح است که کارفرما از انعقاد قرارداد با کارگران قراردادي که حدود ٢٠٠٠ نفر ميشوند خودداري کرده و عملا آنها را اخراج کرده است. معمولا هربار سه روز قبل از انقضاي قرارداد، کارگران قراردادي اخراج ميشدند و مجددا به استخدام درميامدند اين بار اما ١٢ روز قبل از انقضاي قرارداد آنها را اخراج کردند و قرارداد تازه اي با آنها منعقد نشد. خواست عقد قرارداد و بازگشت به کار کارگران قراردادي اکنون در صدر خواسته هاي کارگران نيشکر قرار گرفته است.
حزب کمونيست کارگري از همه مطالبات بيانيه شش ماده اي کارگران نيشکر هفت تپه قاطعانه پشتيباني ميکند و از همه مراکز کارگري در سراسر کشور ميخواهد که با صدور قطعنامه و يا ارسال نامه هائي به کارگران نيشکر از اين بيانيه پشتيباني کنند و بر همبستگي طبقاتي خود پاي فشارند.

زنده باد همبستگي کارگري
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٦ اکتبر ٢٠٠٧، ٢٤ آبان ماه ١٣٨٦
ضميمه: بيانيه شش ماده اي کارگران هفت تپه
بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه

برکناري مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزي ديگر براي ما کارگران
امروز ٢٤ مهر مطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقاي شفيعي برکنار شدند. برکناري مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر براي خود ميدانيم.
ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم. خواستهاي ما عبارتند از:

١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.

٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.

٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.

٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم

٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم

٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.

ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.

کارگران نيشکر هفت تپه

٢٤ مهر ٨٦