پنجشنبه، ١٩ مهر١٣٨٦- ١١ اکتبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٦٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

 

گزارشي كوتاه از شرايط ١٢ ميليون کارگر مهاجر لاتين در آمريکا

از: ستار نوريزاد

١٢ ميليون کارگر مهاجر جنوب آمريکا در آمريکاي شمالي به کارهاي سخت و طاقت فرسا مشغولند. اين کارگران نيروي کار ارزان اين جامعه هستند و به کارهاي ساختماني، راهسازي،کشاورزي،خدمات و سرويس دهي،هتل و رستوران مشغولند. دستمزد اين کارگران نصف قيمت کارگر آمريکائي است. اين کارگران استخدام رسمي نيستند و هر زمان با کوچکترين اعتراض، اخراج مي شوند. صاحبکار از موقعيت آنان سوء استفاده مي کند و حقوق آنان را گاها به علت نداشتن برگه اقامت پرداخت نمي کند. اين طيف از کارگران تا بحال چندين تظاهرات وسيع چند صد هزار نفره در شهرهاي مختلف راه انداخته اند و خواهان رسميت شناختن خود شده اند ولي حاکمان سرمايه تا بحال جواب رد به آنان داده اند و هنوز هر از وقتي، تعدادي از آنها اخراج يا ديپورت مي شوند.

بخش زيادي از اين کارگران بچه هايشان در آمريکا متولد شده اند ولي ديپورت والدين آنها هنوز ادامه دارد. به آنها مي گويند برويد وقتي بچه هايتان بزرگ شدند ، برايتان ويزا خواهند فرستاد!

از بخش كشاورزي در طي ٤ ماه گذشته هزاران نفر از آمريکا ديپورت شده اند. در يکي از شهرهاي تگزاس به کساني که در اين شهر خانه خريده اند، و قانوني نيستد، اخطار شده که بايد خانه هايشان را بفروشند که حدودا ٢٠ درصد آنها لاتين هستند.

حاکمان سرمايه هر روز به بهانه اي بجان اين انسانهاي محروم و کم در آمد مي افتند و يک ديوار ١٠٠٠ كيلومتري در مرز درست کرده اند تا از ورود آنها به آمريکا جلوگيري کنند. صاحبان سرمايه ميليونها دلار از زحمات اين طبقه محروم سود مي برند و اين کارگران، همانند کارگران افغاني در ايران، استثمار و تحقير مي شوند. جالبست بدانيدکه در کشوري که ساعت کار رسمي ٨ ساعت در روز است، بخش زيادي از اين کارگران "غير قانوني"، بيش از ١٢ ساعت در روز کار مي کنند و هيچ نوع حقوق اضافه کاري هم به آنها تعلق نمي گيرد و زير هيچ پوشش بيمه اي هم نيستند. بيشتر آنها بعلت اينکه هزينه زندگي بالاست بصورت جمعي در خانه هاي کوچک زندگي مي کنند. در يک خانه ٢ اطاق خوابه، ١٠ نفربايد زندگي کنند تا اموراتشان بگذرد. همينها که بدستشان اکثر خانه ها در آمريکا ساخته مي شود، سهمي از مسکن نداردند!

مشکل کارگران مهاجر، مشکل همه بشريت است. بايد به دفاع از اين کارگران پرداخت.

"برگرفته از سايت روزنه"