پنجشنبه، ٥ مهر١٣٨٦- ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٦٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري

کارگران نيشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضي زدند
فردا نيز به تجمع ادامه ميدهيم

بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري، امروز شنبه ٧ مهرماه کارگران نيشکر هفت تپه در مقابل فرمانداري شهر شوش دست به تجمع بزرگ اعتراضي زدند. اعتراض کارگران به سه ماه دستمزد پرداخت نشده است. کارگران صبح امروز با ٦ اتوبوس به شهر شوش رفتند و در مقابل فرمانداري تجمع کردند.

اين چندمين بار در سه ماه گذشته است که کارگران نيشکر هفت تپه دست به اعتصاب ميزنند. يک مورد آن اعتصاب روز ٢١ شهريور بود که تمامي پرسنل شرکت در اين اعتصاب شرکت داشتند. آخرين پاسخ داده شده به کارگران اين است که ما حقوق شما را نخواهيم پرداخت و بايد صبر کنيد تا ماشين آلات و زمينهاي زراعي شرکت بفروش برسد و از پول آن طلب شما پرداخت گردد. اما کارگران خواهان دريافت فوري دستمزدهاي خود هستند.

در تجمع امروز در ابتدا نيروي يگان ويژه و انتظامي مانع تجمع کارگران شدند. اما با ديدن جمعيت کارگران و روحيه قاطع و مصمم آنها، عقب نشستند و کارگران در آن محل دست به يک تحصن دوساعته زدند. اما هيچيک از مقامات فرمانداري حاضر به حضور در تجمع کارگران و پاسخ گوئي به آنها نشدند. کارگران قرار گذاشتند که فردا نيز در همين محل دست به تجمع ميزنند و اگر اگر پاسخي نگيرند، در تجمعات بعدي همراه با خانواده هاي خود تجمع خواهند کرد.

عدم پرداخت دستمزد ناچيز کارگران، شرايط غيرقابل توصيفي براي زندگي کارگران ايجاد کرده است. بويژه با بازگشائي مدارس حتي امکان تامين نيازهاي ساده تحصيلي براي فرزندان خود را نيز ندارند. طبق اين گزارش شهرداري محل بدليل عدم پرداخت هزينه برق، برق خانه برخي از کارگران را قطع کرده است.

حزب کمونيست کارگري عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران را شديدا محکوم ميکند و آنرا يک جنايت به حساب مياورد. دستمزدهاي پرداخت نشده کارگران بايد فورا و تماما پرداخت گردد. حزب کارگران و همه مردم آزدايخواه و بويژه مردم شهرهاي شوش، دزفول، اهواز، شوشتر و انديمشک را به شرکت در تجمعات اعتراضي کارگران هفت تپه فراميخواند. تنها با اتحاد و همبستگي و شرکت توده هرچه وسيعتري از مردم و بويژه خانواده کارگران در تجمعات ميتوان کارفرما و حکومت شان را عقب راند.

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٩ سپتامبر ٢٠٠٧، ٧ مهرماه ١٣٨٦

***

تجمع كارگران كاغذ سازي شوشتر در برابر استانداري

نيروهاي جمهوري اسلامي به كارگران حمله كردند

كارگران حاضر به گسيل نماينده به استانداري و پايان دادن به تجمع نشدند

مردم از كارگران معترض حمايت ميكنند

بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري امروز سه شنبه سوم مهر ماه ٢٣٠ کارگر شرکت کاغذ سازي کارون شوشتر از ساعت٣٠ : ٩ صبح جلوي استانداري خوزستان تجمع کرده اند. کارگران خواهان بازگشت بکار و پرداخت طلبهايشان هستند. اين کارگران شش ماه است که هيچگونه دستمزدي دريافت نکرده اند و دفتر چه هاي بيمه آنها و خانوده هايشان عليرغم اينکه هر کدام از ١٢ تا ١٥ سال سابقه کار دارند٬ تمديد نميشود. در ابتداي امسال تعداد ١٥ نفر از اين کارگران بر سر کار بر گشتند. اما تعداد ٢١٥ نفر ديگر آنها از کار بيکار شدند. در اعتراض به اين اخراج ها کارگران اخراجي برگه هاي حکم اخراج و معرفي براي دريافت بيمه بيکاري را پاره کرده و سوزاندند.

در تجمع امروز همه کارگران اخراجي و شاغل حضور دارند.تا لحظه گزارش اين خبر تجمع کارگران در جلوي استانداري ادامه دارد و آنها پلاکاردهائي که خواست آنان را بيان ميکند در دست دارند. بنا به گزارش همزمان با اين تجمع در مقابل استانداري ازدحام زيادي است. مردم در کنار کارگران جمع شده اند و از حرکت اعتراضي آنان حمايت ميکنند.

طبق خبر کارگران در ساعت ١٢ ظهر اقدام به بستن خيابان کردند. ترافيک شديدي جلوي استانداري ايجاد شده است٬ اما تا اين لحظه استانداري حاضر به صحبت با کارگران نشده است.

بنا به گزارش در ساعت يک بعد از ظهر نيروهاي انتظامي به کارگران حمله كردند و با مشت و لگد و سلاحهاي سرد به جان كارگران افتادند و تعدادي را دستگير كردند. در جريان اين حمله دو نفر از کارگران به اسامي حميد بهداروند و مهدي باقري بعلت استفاده نيروهاي جمهوري اسلامي از اسپري فلفل، از ناحيه چشم مصدوم شدند. اين دو كارگر بعلت شدت صدمات وارده به بيمارستان رازي که مقابل استانداري است منتقل شده اند. از اسامي کارگران دستگير شده تا اين لحظه خبري در دست نيست.

بدنبال اين حمله يکي از عوامل سرکوبگر با بلند گو از کارگران خواست که نمايندگاني جهت مذاکره به داخل استانداري بفرستند.

اما کارگران قبول نکرده و اعلام کردند که تا بحال مذاکرات زيادي صورت گرفته است و آنها ماههاست که سختي کشيده و هيچ نتيجه اي نگرفته اند و استاندار بايد شخصا" بيايد و جواب آنها را بدهد. عليرغم ادامه اين فشار ها تا زمان رسيدن اين خبر کارگران به بستن راه ادامه داده و خبرنگاران نيز به محل آمده اند. اين حرکت اعتراضي ادامه دارد. عوامل نيروي انتظامي و امنيتي در محل مستقر هستند. اما کارگران متحدانه بر خواست خود پافشاري ميکنند و جمعيت زيادي در خيابانهاي اطراف استانداري جمع شده اند.

تهاجم سركوبگران حكومت منفور اسلامي به كارگراني كه از بديهي ترين حق خود يعني پرداخت دستمزد و بازگشب به كار دفاع ميكنند بايد مورد اعتراض همه كارگران ومردم قرار گيرد. حزب كمونيست كارگري از همه مردم و كارگران ميخواهد كه از اعتراضات و خواستهاي كارگران كاغذسازي شوشتر متحدانه دفاع كنند. ما از كارگران كاغذ سازي ميخواهيم كه آخرين اخبار اعتراضات خودرا هرچه سريعتر به حزب برسانند.
مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي برابري حكومت كارگري

حزب كمونيست كارگري ايران

٣ مهر ١٣٨٦ – ٢٥ سپتامبر ٢٠٠٧

***

اطلاعيه شماره ٢

كارگران كاغذ سازي شوشتر نمايندگان خود را آزاد کردند

هر روز در برابر استانداري اجتماع خواهيم کرد!

بنا به خبر ديگري كه به حزب کمونيست کارگري رسيده، در ادامه تجمع کارگران شرکت کاغذسازي کارون شوشتر در مقابل استانداري خوزستان يکي از مقامات استانداري بنام موسوي خطاب به کارگران گفت: شما حقوق خود را دريافت کرده‌ايد و ديگر طلبي نداريد، چرا به اينجا آمده‌ايد؟ سخنان او با اعتراض شديد کارگران روبرو شد. کارگران گفتند: ما حقوق‌هاي معوقه خودمان را پس از يکسال گرفتيم. اکنون براي بازگشت بکار و اينکه شش ماه است هيچگونه دستمزدي دريافت نکرده‌ايم و تضمين وضعيت اشتغال و حق برخورداري از بيمه براي خود و زن و فرزندانمان آمده‌ايم. در آستانه شروع سال تحصيلي با دست خالي نميتوانيم ملزومات تحصيل فرزندانمان را تامين کنيم.

از ساعت يک بعد از ظهر به بعد بر شدت حضور نيروهاي نظامي افزوده شد. قريب ٢٠ خودرو الگانس نيروي انتظامي و ده‌ها خودروي ضد شورش براي مقابله با کارگران معترض و مردم در اطراف استانداري بهمراه اتوبوسي براي انتقال دستگير شدگان بيشتري از مردم و کارگران حضور يافتند. نيروهاي انتظامي با کنترل موبايل‌ها از گرفتن عکس جلوگيري ميکردند. با اين وجود بسياري از مردم از صحنه هاي حضور کارگران و اعتراضاتشان عکس و فيلم تهيه کردند.

عليرغم ترافيک شديد ايجاد شده در اثر راه‌بندان توسط کارگران، کليه خودروها اعم از اتوبوس‌هاي واحد و شخصي به نشانه همبستگي با کارگران اقدام به بوق زدن ميکردند. کارگران که خيابان را کاملا بسته بودند بحدي که يک خودرو بتواند عبور کند راه باز کردند. مردمي که سوار بر خودرو بودند با عبور از خيابان پلاکاردهاي کارگران را ميخواندند و به اشکال مختلف با کارگران همراهي ميکردند.

يکي از فرماندهان نظامي با اعلام اينکه وقت اداري پايان يافته و استاندار حضور ندارد ملتمسانه از کارگران خواست که به تجمع خود پايان دهند و فردا سه نفر از نمايندگان خود را براي پيگيري مشکلاتشان به استانداري بفرستند. کارگران اعلام کردند که ما تا رسيدن به مطالبات و خواسته‌هايمان به تجمع هر روزه در مقابل استانداري ادامه خواهيم داد و اکنون هم تنها در صورت آزادي همکاران خود (كه در اطلاعيه شماره ١ مشروح آن را به اطلاع رسانديم) حاضريم به شوشتر برگرديم. کارگران با روحيه تعرضي و پافشاري بر خواست آزادي همکاران خود ميخواستند وارد ساختمان استانداري بشوند و همکاران خود را آزاد کنند. کارگران معترض که مرعوب نشده بودند با حضور وسيع مردم و حمايت آنان موفق شدند همکاران خود قيصر ناصري، نادر طهماسبي و احمد الهي را که توسط نيروي انتظامي استانداري دستگير شده بودند، آزاد کنند. همين گزارش ميافزايد که حميد بهداروند يکي از فعالين و نمايندگان کارگران و مهدي باقري در اثر اسپري گاز فلفل هنوز از چشمانشان اشک ميآيد و از نظر تنفسي دچار حالت خفگي شده‌اند.

کارگران در ساعت ٢ بعد از ظهر به تجمع خود پايان دادند و همگي ساعت ٣ و نيم بعد از ظهر وارد شوشتر شدند.

حزب كمونيست كارگري از اعتراضات كارگران شركت كاغذسازي كارون شوشتر حمايت كرده و از همه مردم، بخصوص اهالي شوشتر و حومه مي خواهد كه از هيچگونه حمايت و كمكي به كارگران شركت كاغذسازي كارون شوشتر دريغ نكنند. حزب همچنين حمله نيروهاي نظامي به اعتراض كارگران را شديدا محكوم ميكند.

مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي برابري حكومت كارگري

حزب كمونيست كارگري ايران

٣ مهر ١٣٨٦ – ٢٥ سپتامبر ٢٠٠٧

***

اطلاعيه شماره ٣

کارگران کاغذسازي شوشتر به مبارزه ادامه ميدهند
بنا به گزارش رسيده به حزب، صبح امروز چهارشنبه ٤ مهرماه کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر، طبق قرار قبلي درصدد گردآمدن در ترمينال شوشتر بودند تا دسته جمعي به مقابل استانداري خوزستان بروند و دست به اعتراض بزنند. نوروزي رئيس اداره کار و اموراجتماعي شوشتر که از شروع به تجمع کارگران خبردار شده بود در تماس با نمايندگان کارگران خبر داد که بدنبال تجمع روز قبل کارگران، جلسه اي اضطراري تشکيل شده و از اداره کار خواسته شده است که وضعيت شرکت کاغذ سازي کارون و مشکلات کارگران را منعکس نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. نوروزي از کارگران خواست که تا حصول نتيجه صبر کنند و از تجمع جلوي استانداري خودداري کنند. کارگران با مهلت دادن به مسئولين عليرغم نارضايتي شديد موافقت کردند و به شهرستان اهواز نرفتند. اما تصميم گرفتند در صورتي که پس از گزارش اداره کار نتيجه اي نگيرند، مجددا دست به تجمع اعتراضي در مقابل استانداري بزنند.

همانگونه که در اطلاعيه هاي شماره يک و دو باطلاع رسانديم، شب گذشته حميد بهداروند و مهدي باقري از کارگران کاغذسازي، در اثر اصابت اسپري گاز فلفل بشدت دچار تنگي نفس و سوزش از ناحيه چشم شده بودند و شب سختي را گذراندند. کارگران ميگويند استانداري قصد ندارد به مشکلات کارگران رسيدگي کند و قصد دارد با روش نظامي و سرکوب کارگران را مرعوب کند و از ادامه مبارزه بازدارد.

يکي از کارگران ميگويد: "اگر مشکل ما در استان حل نشود با تجمع در جلوي بانک صنعت و معدن و يا مجلس شوراي اسلامي در تهران به مبارزات خود ادامه خواهيم داد. ما خواهان بازگشت بکار و تضمين شغلي و پايان دادن به بلاتکليفي، برخورداري از دفترچه بيمه تامين اجتماعي و دريافت حقوق شش ماه گذشته هستيم. اين خواستها عادلانه است و ما تا تحقق آنها از مبارزه دست نميکشيم".

حزب کمونيست کارگري از مطالبات بحق کارگران کاغذسازي شوشتر قاطعانه حمايت ميکند و از همه کارگران و مردم شوشتر ميخواهد يکپارچه از خواستهاي عادلانه کارگران حمايت کنند و آنها را در مبارزه تنها نگذارند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
آزادي برابري حكومت كارگري
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٤ مهر ١٣٨٦، ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٧

***
كارگران كارخانه پارسيلون در مقابل استانداري لرستان تجمع كردند

طبق خبري كه امروز دوشنبه ١٧ سپتامبر به دست حزب كمونيست كارگري رسيده است، كارگران كارخانه پارسيلون خرم‌آباد از صبح امروز تا ساعت ١٢ ظهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و حقوق شان، در مقابل استانداري لرستان اجتماع كرده و خيابانهاي اطراف استانداري را مسدود كردند. طبق همين خبر، نيروهاي انتظامي هم اجتماع کارگران را محاصره کردند. معاون استانداري به ميان كارگران مي‌آيد و وعده مي‌دهد كه به خواسته‌هاي كارگران رسيدگي خواهد كرد. اين كارگران ساعت ١٢ ظهر به اجتماع خود پايان داده و مي‌گويند كه اگر وعده‌هاي استانداري عملي نشود، دوباره برگشته و تجمع خواهند كرد. اين دومين اعتراض اين بخش از كارگران در چند روز گذشته بوده است. مشروح خبر را در اطلاعيه‌هاي بعد به اطلاع خواهيم رساند.
كارگران پاسيلون تاكنون چندين بار بر عليه پرداخت نشدن دستمزدهايشان اعتراضشان را به گوش مراجع مختلف دولتي رسانده و دست به تجمعات اعتراض زده‌اند. حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران پاسيلون خرم‌آباد قاطعانه حمايت مي‌كند و از همه مردم و كارگران، بخصوص مردم خرم‌آباد مي‌خواهد كه اين كارگران را مورد بيشترين حمايت خود قرار بدهند.
آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوي اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٦ شهريور ١٣٨٦ - ١٧ سپتامبر ٢٠٠٧

***

***

کارخانه نساجي کردستان در سنندج يک بار ديگر سياست اخراج را امتحان ميکند
از اول مهر ماه قرار داد کاري 22 نفر از کارگران کارخانه نساجي کردستان در شهر سنندج تمديد نشد و کارفرماي اين کارخانه اعلام کرده است که ماه آينده قرار داد تعداد ديگري را هم تمديد نميکند. در سالهاي گذشته ۴۰۰ نفر ديگر از کارگران اين کارخانه اخراج شده اند. اعتراضات و اعتصابات اين کارخانه عليه سياست اخراج سازي و بي حقوقي کارگران در سالهاي گذشته جايگاه مهمي در رشد اعتراضات کارگري داشت.

اخيرأ يک بار ديگر کارگران در معرض اخراج قرار گرفته و اولين اقدام کارفرما اخراج ٢٢ نفر بوده است. کارگران اخراجي در اعتراض به اين تصميم کارفرما از اول مهر ما تا کنون بارها به استانداري و اداره کار مراجعه کرده اما به هيچ نتيجه اي نرسيده اند. از دو روز قبل کارگران ادامه اعتراض خود را به اين صورت پيش ميبرند که هر روز وقت شيفت کاري در مقابل اين کارخانه تجمع ميکنند و با دردست داشتن يک پلاکارد خواهان بازگشت به کار هستند.
کارگران اخراجي با سابقه کار طولاني که هر کدام از آنها بيشتر از 10 سال سابقه کار در اين کارخانه دارند ميگويند ما سالها در اين کارخانه توليد کرده و کارفرما سود خودش را برده است اکنون نميتوانند تصميم بگيرند ما را به خيابان بريزند. يکي از کارگران اخراجي ميگويد ما حيوان نيستيم ما انسانيم آنها نميتوانند هر وقت خواستند در خروجي کارخانه را به ما نشان دهند. کارفرماي اين کارخانه در مقابل اعتراض کارگران براي بازگشت به کار اعلام کرده است تا ١۵ روز آینده سنوات کارگران را به ازای هر سال سابقه کاري، سه ماه و نیم پرداخت خواهد کرد و تعداد ديگري هم ماه آينده قرار داد کاريشان تمديد نخواهد شد .

همچنين يکي از این کارگران گفته است: ما در حالی از کار خود اخراج شده ايم که تعدادي از ما مريض هستيم و بیمارهای ما ناشی از کار است و یکی از ما به دلیل ابتلا به سرطان جهت شیمی درمانی قرار بود به تهران منتقل شود اما اکنون با حکم اخراج روبرو شده ايم.

حزب کمونيست کارگري ضمن محکوم کردن اين سياست ضدکارگري کارفرما، از اعتراض کارگران اخراجي حمايت ميکند. ما از همه کارگران بويژه کارگران سنندج ميخواهيم مبارزه و اعتراض کارگران اخراجي نساجي را تقويت کنند. با خواست بازگشت به کار اين کارگران بايد به صف اعتراض آنها پيوست. کارگران شاغل در اين کارخانه و ديگر مراکز کار نبايد اين کارگران را تنها بگذارند. اين تعرض کارفرماي نساجي کردستان با هماهنگي اداره اطلاعات، استانداري و اداره کار به اجرا گذاشته شده است. اين يک تعرض بيشرمانه به کارگران است و نبايد بي جواب بماند. سياست اخراج سازي و خصوصي سازي يک تعرض همه جانبه به کل طبقه کارگر است. بايد اين سياستها را به شکست کشاند. اتحاد و همبستگي کارگران سنندج با کارگران اخراجي نساجي ميتواند اين رودررويي را به نفع کارگران تغيير دهد.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
۴ مهر ١٣۸۶- ٢۶ سپتامبر ٢۰۰۷

تماس:
00491633458007
asangaranaol.com

کارگران اخراجي خواهان بازگشت به تنها ممر زندگي خود يعني به سر کارهاي خود هستند!

٢٢ نفر از کارگران اخراجي نساجي کردستان با نشستن هر روزه در مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستند
کارفرماي کارخانه نساجي کردستان از اول مهر ماه قرارداد 22 نفر از کارگران اين کارخانه را تمديد نکرد. اين کارگران که همه آنها بالاي 10 سال سابقه کار دارند از اول مهر ماه تا کنون بطور مرتب به استانداري و اداره کار مراجعه کرده اند ولي هيچکس پاسخگوي آنها نبوده است، به همين دليل آنها در چند روز گذشته تمام ساعات شيفت کاري خود را با پارچه نوشته اي جلوي درب کارخانه بسر برده اند و در طول اين مدت هر از گاهي نيز توسط ماموران نيروي انتظامي مورد تهديد واقع شده اند.

کارفرما به کارگران اعلام کرده است کارخانه را خواهد فروخت و آخر آبان ماه نيز قرار داد تعداد ديگري ازکارگران را تمديد قرارداد نخواهد کرد. همچنين کارفرما اعلام نموده است تا 15 روز آينده سنوات کارگران را به ازاي هر سال سابقه، سه ماه و نيم خواهد داد و پس از آن، به آنها هيچ حق و حقوقي داده نخواهد شد.

اين کارگران در حالي از کار خود اخراج شده اند که بسياري از آنها دچار بيمارهاي ناشي از کار بوده و يکي از آنان به دليل ابتلا به سرطان جهت شيمي درماني قرار بود امروز به تهران منتقل شود.

اخراج کارگران نساجي کردستان آنهم در شرايطي که سني از آنها گذشته و بسياري از آنها به دليل شرايط سخت کار به بيماريهاي مختلفي مبتلا شده اند يک جنايت آشکار در حق انسانهايي است که سالها سود هنگفتي براي کارفرماي نساجي کردستان توليد کرده اند و امروزه بايد تاوان پايين آمدن سود اين کارخانه را، اين کارگران با اخراج و قطع آخرين اميدشان براي گذران زندگي و زنده ماندن بپردازند. بايد در مقابل اين وضعيت ايستاد.

کارگران شاغل در نساجي کردستان
کارگران اخراجي خواهان بازگشت به تنها ممر زندگي خود يعني به سر کارهاي خود هستند!
٢٢ نفر از کارگران اخراجي نساجي کردستان با نشستن هر روزه در مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستند
کارفرماي کارخانه نساجي کردستان از اول مهر ماه قرارداد 22 نفر از کارگران اين کارخانه را تمديد نکرد. اين کارگران که همه آنها بالاي 10 سال سابقه کار دارند از اول مهر ماه تا کنون بطور مرتب به استانداري و اداره کار مراجعه کرده اند ولي هيچکس پاسخگوي آنها نبوده است، به همين دليل آنها در چند روز گذشته تمام ساعات شيفت کاري خود را با پارچه نوشته اي جلوي درب کارخانه بسر برده اند و در طول اين مدت هر از گاهي نيز توسط ماموران نيروي انتظامي مورد تهديد واقع شده اند.
کارفرما به کارگران اعلام کرده است کارخانه را خواهد فروخت و آخر آبان ماه نيز قرار داد تعداد ديگري ازکارگران را تمديد قرارداد نخواهد کرد. همچنين کارفرما اعلام نموده است تا 15 روز آينده سنوات کارگران را به ازاي هر سال سابقه، سه ماه و نيم خواهد داد و پس از آن، به آنها هيچ حق و حقوقي داده نخواهد شد.

اين کارگران در حالي از کار خود اخراج شده اند که بسياري از آنها دچار بيمارهاي ناشي از کار بوده و يکي از آنان به دليل ابتلا به سرطان جهت شيمي درماني قرار بود امروز به تهران منتقل شود.

اخراج کارگران نساجي کردستان آنهم در شرايطي که سني از آنها گذشته و بسياري از آنها به دليل شرايط سخت کار به بيماريهاي مختلفي مبتلا شده اند يک جنايت آشکار در حق انسانهايي است که سالها سود هنگفتي براي کارفرماي نساجي کردستان توليد کرده اند و امروزه بايد تاوان پايين آمدن سود اين کارخانه را، اين کارگران با اخراج و قطع آخرين اميدشان براي گذران زندگي و زنده ماندن بپردازند. بايد در مقابل اين وضعيت ايستاد.

کارگران شاغل در نساجي کردستان

پيام به کارگران!
اگر کارفرما طي سالهاي گذشته حدود 400 نفر از کارگران نساجي کردستان را اخراج کرد و امروز 22 نفر ديگر را، فردا نيز همه شما کارگران شاغل را با بي حقوقي بيشتري اخراج خواهد کرد. بايد در مقابل اخراج همکاران خود متحدانه ايستادگي کرده و آنها را بر سر کار باز گردانيم. کارفرما در ادامه اين اخراجها تلاش خواهد کرد تا با اخراج شما کارگران شاغل در گروه هاي کوچک، امکان هر گونه مقاومتي را از شما سلب کند، با اعلام همبستگي با همکاران اخراجي خود و باز گرداندن آنان بر سر کارهايشان اين ترفند کارفرما را به شکست بکشانيم و از زندگي و حق حيات خود و خانواده هايمان دفاع کنيم.

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار که بسياري از همکاران اخراجي شما عضو آن هستند در کنار شماست و با تمام توان از شما حمايت خواهد کرد.

زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 4/7/1386

پنج فعال کارگري در شهر سقز به زندان و شلاق محکوم شدند
طبق گزارش رسيده شعبه 102 دادگاه جزايي شهر سقز پنج نفر از فعالين کارگري شهر سقز را به زندان و شلاق محکوم کرده است. عطا حسيني، رحيم حسيني، کامل حکيمي، خالد بيخالي و انورحسين زاده کارگراني هستند که آنها را به زندان و شلاق محکوم کرده اند.
دادگاه جزايي شهر سقز اين کارگران را به اتهام اخلال در نظم عمومي، به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و به مدت سه سال تعليق محکوم کرده است .
کارگران نامبرده اوايل سال جاري در اعتراض به بازداشت محمود صالحي يکي از فعالين کارگري شهرسقز، تجمع کرده بودند. تجمع کارگران همان روز مورد يورش نيروي انتظامي قرار گرفت و اين کارگران بازداشت شدند. اما پس از چند روز بازداشت دستگير شدگان به قيد وثيقه آزاد شدند. اخيرأ اين کارگران محکوم و مجرم اعلام شده اند.
ما ضمن محکوم کردن اين احکام ضد کارگري از همه کارگران و مردم سقز ميخواهيم که عليه اين احکام اعتراض کنند.
حکم شلاق عليه کارگران اولين بار در سنندج عليه 11 نفر از کارگران اين شهر صادر شد. اين دومين بار است که اين احکام عهد عتيقي عليه کارگران صادر ميشود. اين احکام توهيني آشکار به همه کارگران و انسانيت است. کارگراني که فقط به جرم تجمع به زندان و شلاق محکوم شده اند رهبران واقعي مردم هستند. عليه اين احکام وحشيانه بايد به ميدان آمد. صداي اعترضا اين کارگران را بايد در سطح بين المللي به گوش جهانيان رساند. ما تلاش ميکنيم که در اعتراض به اين احکام ضد انساني همه مجامع بين المللي و سازمانهاي کارگري را مطلع کنيم. ما ازهمه سازمانهاي مدافع حقوق انساني ميخواهيم که به اين احکام وحشيانه اعتراض کنند.
احکام صادره بايد فوري و بدون قيد وشرط لغو شوند.

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
27 سپتامبر 2007 – 5 مهر 1386
تماس:
00491633458007
asangaran@aol.com

***

کارخانه ايران خودرو قتل گاه کارگران
دو کارگر در شهريور ماه در اين کارخانه جان خود را از دست دادند.

روز دوشنبه بيست وششم شهريورماه ١٣٨٦ مقارن ساعت ٤ بعد از ظهر يکي ديگر از کارگران جوان شرکت ايران خودرو در سالن پرس شماره 3 در اثر بر خورد با قالب در دم کشته مي شود علي امامي کارگر ٢٦ ساله سالن پرس ٣ که در شيفت دوم کارمي کرد دراثر تاب قالب٬ بين دو قالب گير کرد و شدت حادثه طوري بوده که ايشان قبل از رسيدن به بيمارستان در دم جان باخت.
به دنبال اين حادثه کارگران پرس توليد را متوقف کردند. اما مديريت از ترس گسترش اعتراض بلافاصله سالن پرس را تعطيل و کارگران را روانه خانه هايشان کرد. اين دومين حادثه کشته شدن کارگران ايران خودرو درعرض بيست روز بود . بنا به گزارش ديگري از سوي جمعي از کارگران اين کارخانه علي اکبر شورگشتي کارگر انبار ريخته گري نيز روزپنجشنبه ١٥ شهريور٨٦ در اثر سقوط پالت از روي ليفتراک در جلو چشم همکاران خود به طرز فجيعي کشته شد. به گفته کارگران اين کارگر قرباني سياستهاي غلط مديريت شرکت که کار رانندگي را به شرکتهاي پيمانکاري سپرده است٬ روي ميدهد. به اين معني که اين شرکتها بدون هيچگونه نظارت و آموزشي و بدون رعايت استانداردهاي رانندگي در محيط کاري مشغول به کار هستند و مرگ شورگشتي نمونه اي از آن است. مراسم بزرگداشت اين کارگر روز دوشنبه ١٩ شهريور ساعت سه و نيم عصر در کلاک کرج برگزار شد.
کارخانه ايران خودرو به راستي قتل گاه کارگران است. از سال ٨٢ تا کنون اين نهمين مورد است که ما شاهد جانباختن کارگران در محيط کار و تحت شرايط سخت کاري در اين کارخانه هستيم. نگاهي به موارد قبلي به روشني ابعاد جنايتي که در اين کارخانه روي ميدهد و ناايمني محيط کار را نشان ميدهد:

-روز شنبه ٢٢ شهريور ٨٢ يکي از کارگران خط توليد پژو در ايران خودرو بنام پيمان خسروزاده رضي لو که در شيفت شب کار ميکرد و بيست و پنج سال سن داشت، در اثر فشار کار دچار سردرد شديد شد و پس از زمان کوتاهي درگذشت. لازم به گفتن است که کارخانه ايران خودرو بيست هزار کارگر دارد. بنا به گزارش در اين کارخانه کارگران ١٢ ساعت در روز کار ميکنند که ٤ ساعت آن اضافه کاري اجباري است.

- روز جمعه ٥ ديماه ٨٢ بار ديگر يکي از کارگران ايران خودرو به نام اميد اولادي که در شيفت شب کار ميکرد و ٢٢ سال سن داشت در اثر فشار کار در ساعت ٣ نيمه شب از هوش رفت و بعد از ٥ روز در بيمارستان شماره ٢ جان سپرد. اميد اولادي کارگر جواني بود که در بخش برش و پرس تحت سرپرستي شرکت احياء گسترسبز کار ميکرد.
-در همين سال وحيد اميني به دليل امنيت نداشتن اتوبوسهاي از رده خارج در تصادف جان باخت و نيز ياسر يوسفي کارگر مجموعه پرسي ايران خودرو(هنگام) در سر کار به علت فشار کار جان باخت.

- در ١٥ ارديبهشت ٨٣ حسين مويدي کارگر سالن قالب جيکس به علت عدم بازنشستگي سکته قلبي کرد و جان خود را از دست داد.

- ٢٩ مرداد ٨٣ محمود محمودي در حين کار در يک تصادف وحشتناک و دلخراشي جان خود را از دست داد. محمود که گويا راننده يک ماشين سمند بود، مشغول کار پست و نامه بري شرکت بوده است که در اثر برخورد با يک خودرو کفي جانش را از دست داد. طبق گزارشات راننده خودرو کفي منتظر بازنشستگي بود و محمود در اولين روزي بود که به اين قسمت از کارخانه منتقل شده بود. محمود کارگري بود که بازخريد شده و بدون هيچگونه آموزشي در اين بخش بطور قرار دادي به کار رانندگي اشتغال يافته يود.

- ١٦ شهريور ٨٣ شرايط ناامن و برده وار کار در ايران خودرو باعث قطع دست يک کارگر بنام حسينعلي شد. حسينعلي در اثر عدم آشنايي کامل با دستگاه برش و به هنگام کار با گيوتين برش ورق، يک دست خود را از دست داد. کارگران ايران خودرو مي گويند که کار با دستگاه برش مستلزم آموزش و تجربه کافي است ولي سرمايه داران و پيمانکاران به دليل سودجوئي و صرفه جويي در مخارج به امنيت کارگران توجهي ندارند.

- روز ٢٢ شهريور ٨٣ حسين صادق زاده خانميري و فريدون گلستاني کارگران پيمانکار تکنيکان در حادثه اطاق رنگ جان باختند.

مساله ايمني محيط کار يک مساله عاجل و فوري در بسياري از کارخانجات و بويژه در کارخانه ايران خودروست. بايد عاملين اين جنايات فورا مورد پيگرد قرار گيرند. بايد کارگران فورا مجمع عمومي خود را تشکيل دهند و هياتي را از ميان خود تعيين کنند که تمامي مواردي که براي کارگران خطر جاني دارد و سلامتي آنها را به خطر مي اندازد٬ ثبت و اقدامات عاجل جهت برقراري ايمني محيط کار را در دستور فوري مبارزات خود قرار دهند. بايد همه اين موارد طي نامه اي به نهادهاي بين المللي کارگري گزارش شود و خواهان اعزام هياتي براي بازرسي از اين کارخانه شد. اينها همه اقداماتي فوريست. هر روز که بگذرد دير است. هر روز تاخير در آن خطر جاني و آسيب جسمي به کارگران است. بايد به اين جنايات خاتمه داد.
 

اعلاميه جمعي از کارگران ايران خودرو در اعتراض به مديريت و ياد بود پيمان رضي لو
دوستان و همكاران گرامي
اگر پيمان جان خودرا از دست داد به خاطر ساعت كار زياد بود اگر اميد اولادي مرد به خاطر شريط سخت كاري بود و اگر امروز دهها نفر ديگر معلول واز كار افتاده شده يا جان خودرا از دست مي دهند به خاطر محيط نا ايمن كار مي باشد. آيا شرايط كاري بهتر شده است؟ آيا محيط هاي كار ايمن شده اند؟ آيا رفاه زندگي ما بالا رفته است؟ مطمئنا جواب همه مان منفي است. ماه رمضان از راه رسيده است ماهي كه براي ما كارگران چيزي جز زجر و عذاب دست آوردي ديگري ندارد. چون بايد طبق معمول ١٠ ساعت بيايد كار كنيم و از طرفي نتوانيم بدهي مان را پرداخت كنيم و يا با آرامش زندگي كنيم .

در حاليكه دولت با بوق و كرنا اعلام كرده است در ماه رمضان ساعت كاري كاهش خواهد يافت شركت ما نه تنها ساعت كاري را كاهش نداده است بلكه با زدن از وقت چاي خودمان آنرا زياد كرده است. طبق اعلام مديريتهاي سالنها ساعت شروع كار از ساعت ٥٥/٦ دقيقه به ساعت ٤٥/٦ دقيقه تغيير يافته است و از طرفي پايان كار نيز به ساعت ٤٥/١٥ اعلام شده است همانطوريكه ملاحظه مي كنيم ساعت كاري حتي نسبت به زمان عادي افزايش يافته است چون مديريت دلش به حال ما سوخته و نگذاشته زمان صبحانه تلف شود!

دوستان
در حاليكه طبق اعلام رسمي دولت ساعت كاري در همه ادارات حدود دوساعت كاهش يافته است پس چرا ساعت كاري ما كاهش نيافته است چطور ما كارگران ١١ ساعت يكسره كار كنيم و لي ديگران ٥ ساعت

خيلي از دوستان تحمل اين وضع را ندارند در اين تابستان گرم تهران با اين فشار كاري خيليها از پا مي افتند براي اينكه خيلي دوستان مريض نشوند يا مريض هستند مجبورند چيزي بخورند ولي كجا و چطوري؟ نيروهاي حراست همچون شمشير دامكلوس بالا سر كارگر بدبخت ايستاده اند. اگر از دست حراستيها نجات پيدا كني انجمنيها اجازه اين كار را نخواهند داد.

با كمال تاسف تنها جاي امن براي كارگر دستشوئيها مي ماند نانهاي ريخته در دستشوئي نشان از اين كارها مي دهد. راستي چرا كارگران اين كار را انجام مي دهند؟ چون كارگران اتاقهاي در بسته ندارند كه بروند در آنجا چيزي بخورند آيا راستي جاي تاسف نيست مدير حراست اعلام كرده است كه اگر كسي مشكلي دارد و نمي تواند روزه بگيرد برود در اتاقهاي در بسته چيزي بخورد؟ كسي نيست به اين آقا بگو يد كجا ست اتاقهاي دربسته؟ راستي آنهايي كه دم از مسلماني مي زنند و نان را بالاتر از قرآن مي دانند چه جوابي براي اين كارها دارند؟ يكروزي داشي غضنفري بود حداقل يك اظهار نظري مي كرد ولي امروز درهاي مديريت به روي كارگران بسته شده است. مدير عامل وقتي كه به سالنها مي آيد دو روز قبل همه جا قرق مي شود مبادا كارگري با مديرعامل حرفي بزند. حراست و روابط عمومي جلسه توجيهي مي گذارند كه هيچ كارگري حق ندارد به طرف مدير عامل برود و گرنه هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد. ماشاله مدير روابط عمومي نيز بعد از رفتن داشي غضفر كسي نه اورا ديده و نمي شناسد. مدير منابع انساني نيز جاي خود دارد.

دوستان
اين ساعت كاري و اين شرايط كاري مورد قبول ما نيست هيچكسي حق ندارد با زور چيزي را به كسي تحميل كند انسان آزاد بدنيا آمده و مي خواهد آزاد باشد. كاركردن احتياج به انر‍ژي زياد دارد اگر امروز پيمان در ميان ما نيست قرباني همين شرايط كار شد.

ما در روزهاي آينده كه مديريتها به سالنها خواهند آمد تا كنار كارگران افطار كنند به عنوان اعتراض سالن غذاي خوريها را ترك خواهيم كرد مگر به اين خواستهاي ما جواب بدهند.
١- ساعت كاري بايد كاهش يابد كار كردن 12ساعت ( ورود به اكثر سرويسها 30/5 و خروج از اكثر سرويسها 30/5 مي باشد) بدون خوردن و آشاميدن در اين هواي گرم و ساعت طولاني غير قابل تحمل مي باشد.
٢- مديريت بايد درب رستورانها را باز گذاشته و غذاي سرد و آماده در اختيار همكاران كه قادر به روزه گرفتن نيستند قرار بدهد.
٣- نيروهاي حراست و انجمنهاي حق تفتيش كارگران را در محيطهاي سالن بخصوص موقع ناهارو شام را نداشته باشند.
٤ - شرايط اعلام شده از طرف شركت براي كم نكردن بدهي در ماه رمضان مورد قبول ما نيست چون چيزي براي ما ندارد بلكه فقط يك قسط عقب مي افتد ولي اكثر كارگران خرج زندگي دارند بيرون بدهي دارند درآستانه باز گشائي مدارس هستيم بچه ها لباس مي خواهند وسايل مي خواهند. اكثر كارگران بدهكار هستند. بيش از 70% حقوق دريافتي به بانكها پرداخت مي شود. كارگران نمي توانند بااين حقوق دريافتي بدون اضافه كاري امور زندگي خودرا بچراخانند مديريت يا بايد سرويس اضافه كاري را داير كند و يا به همه ساعت اضافه كاري طبق ماه تير پرداخت كند.
ما ياد پيمان و تمام كارگراني كه در اثر محيط هاي نا امن كاري به خصوص اميد اولادي و همکاران تازه جان باخته مان علي اکبر شورگشتي و محمود خيام و دهها کارگر ديگر که در طي يک هفته درزمان تعطيلات تابستاني جان خودرا از دست دادند را گرامي مي داريم. ما ياد همه زندانيان در بند به خصوص کارگران زنداني آقاي اسالو ومحمود صالحي را گرامي مي داريم و خواهان آزاذي فوري زندانيان در بند هستيم ما اعدامهاي جوانان بي گناه بنام شرور را که قرباني محيطهاي نا امن اجتماع مي باشنند را شديدا محکوم مي کنيم. ما خواهان لغو اعدام و شکنجه عليه بشريت هستيم.
گرامي باد ياد پيمان و تمام كارگران جان باخته شرايط نا امن کاري
جمعي از كارگران شركت ايران خودرو
86/6/22

نامه کارگران سنديکاي شرکت واحد به کارگران

کارگران شريف شرکت واحد، همکاران گرامي :
همانگونه که مي دانيد سنديکاي واحد اتوبوسراني تهران و حومه قبل از انقلاب اسلامي در سال 1347 تاسيس شد و دستاوردهاي بسياري براي کارگران اين شرکت با فعاليت هاي خود به ارمغان آورد. مواردي نظير اختصاص يک همکار به عنوان کمک راننده به هر اتوبوس ، کسب عيدي و پاداش 62 روزه در سال ، گرفتن لباس(کت وشلواري) از اقدامات آن دوره فعاليت سنديکا بود .
متاسفانه عملکرد نامطلوب و ضد کارگري شوراهاي اسلامي کار در طي ساليان اخير که در واقع با حمايت کارفرما جايگزين سنديکا شده بود باعث گرديد گروهي از همکاران تحت عنوان هيئت موسس سنديکاي کارگران شرکت واحد براي احياي اين سنديکا که هيچ راي قضايي مبني بر انحلال آن وجود نداشته است با توجه به اصل 26 قانون اساسي و مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان بين المللي کار (آي ال او) که کشور ما نيز يکي از اعضاي اين سازمان مي باشد اقدام کنند. در اين راستا ابتدا با جمع آوري طومارهاي امضاي کارگران و سپس با برگزاري مجمع عمومي در تاريخ 13/3/1384 با تصويب اساسنامه و انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان ، سنديکاي کارگران شرکت واحد دوباره بازگشايي شد . و از آن تاريخ تا کنون با وجود مشکلاتي چون اخراج ، دستگيري و بازداشت هاي غير قانوني و زندان ، براي دفاع از حقوق صنفي کارگران شرکت واحد اين بار مسئوليت سنگين را همچنان بر دوش مي کشد .

همکاران عزيز:
همزمان با اعتراضات دي ماه 1384 و تجمع شما در منطقه 6 شرکت واحد ، شهردار تهران آقاي قاليباف با حضور درجمع همکاران معترض مطالبات صنفي و بر حق کارگران را در 34 مورد بر شمرد و قول دادکه به آن ها رسيدگي شود و از آن تاريخ تا به حال با پيگيري هاي مداوم سنديکاي شما بعضي از آن خواسته ها تحقق يافته است . بن هاي خريد کالا ، حذف کسر مبلغ هزار تومان ماهيانه از حقوق کارگرا ن وباز گرداندن مبالغ کسر شده ، دادن کمک تغذيه شير وکيک روزانه ، اختصاص دوباره کت وشلوار که از سهميه هاي غير نقدي حذف شده بود به اضافه يک دست لباس کار اضافه و پذيرش افزايش مبلغ هزينه نهار کارگران از آن جمله است . موارد باقيمانده مانند سختي کار ، برخورداري از تامين اجتماعي به طور کامل ،رسمي شدن احکام کارگران قراردادي و تضمين امنيت شغلي همه همکاران ،توزيع عادلانه و منطقي وام بين همه کارگران، رعايت قوانين ومقررات کارو اساسي تر و مهمتر ازهمه حق داشتن تشکل مستقل کارگري ( سنديکا ) از سوي مديران ومسئولين رده هاي مختلف ، تحت پيگيري هيات مديره سنديکاي منتخب شما خواهد بود .
شوراهاي ناتوان و غيرموجه وتحميلي تلاش دارند نتايجِ تلاش هاي همگاني شما کارگران شريف راکه تحت هدايت سنديکا بعمل آمده است در جهت کسب وجهه براي خود مصادره نمايند . وظيفه همه ما وشما است که اجازه ندهيم اين دستاورد ها وسيله توجيه اين شوراهاي فرمايشي که غالب راي هاي اعضاي آن به اجبار و تهديد و بدون برگزاري مجمع عمومي از کارگران گرفته شده است .

همکاران عزيز:

به دليل سهميه بندي بنزين و کم شدن وسايل نقليه و افزايش نرخ کرايه ها، بيشتر مردم استفاده از وسايل نقليه عمومي را انتخاب کرده اند و به همين دليل فشار هاي جسمي و روحي و رواني و احتمال خطرات ناشي از کار براي همکاران افزايش يافته واين امر بارها توسط مسئولين و مقامات مختلف تصريح شده است .
سنديکاي منتخب شما براي کاهش اين فشار ها و تامين فراغت خاطر رانندگان درخدمت رساني به شهروندان تهران بزرگ ، لازم ميداند:

1- با توجه به اينکه بيش از نيمي از حقوق کارگران شرکت واحد جهت پرداخت اجاره مسکن استيجاري هزينه مي شود و با تاکيد مسئولين کشور جهت تهيه مسکن براي اقشار کم درآمد ،تا به حال هيچگونه اقدامي از سوي مسئولين شرکت واحد صورت نگرفته است .

2- از ظرفيت ناوگان شرکت واحد اتوبوسراني با رعايت زمانبندي هاي مناسب و کاهش فشار کاري رانندگان از طريق استخدام کمک راننده به صورت بهينه بهره برداري شود .

3- با افزايش 20در صد افزايش حقوق براي رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني و ترميم هزينه هاي زندگي اين زحمتکشان ، انگيزه خدمات رساني بيشتر و بهتربه افراد جامعه فراهم آيد .

همکاران عزيز:
شرافت انساني و همبستگي صنفي و غيرت ومردانگي حکم مي کند از نمايندگاني که با راي شما اين مسووليت را پذيرفته اند و در راه بهبود شرايط زندگي همکاران خود تلاش و ايستادگي کرده اند و بارها دستگير و زنداني شده اند دفاع کنيم و به آراي خود احترام گذاريم و همواره پشتيبان آن ها باشيم .

هم اکنون که با شما سخن مي گوييم2 تن از اعضاي هيات مديره منتخب شما آقايان منصور اسالو و ابراهيم مددي در رابطه با فعاليت صنفي و تشکيل سنديکا جهت دفاع از حقوق شما همچنان در زندان اوين زنداني شده اند ما اطمينان داريم شما کارگران شريف براي آزادي آن ها از هيچ کوششي دريغ نمي کنيد .

سنديکاي کارگري منتخب شما در راه پيگيري خواسته هاي صنفي شما همکاران نيازمند اتحاد و همدلي همگاني است . پايداري همه ما در راهي که ادامه آن نويد زندگي بهتر را به ارمغان خواهد آورد نشانه آگاهي و وجدان بيدار کارگر ايراني است.

ما به همراه شما بار ديگر از مسوولين دولت وقوه قضاييه مصرانه مي خواهيم به بازداشت غير قانوني ونامتعارف اين همکاران پايان دهند .

سنديکاي کارگران شرکت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
20/6/1386

***

مرگ يک کارگر براثر حادثه در محيط کار در تهران
براساس گزارشي که به سايت شورا رسيده است، روز چهارشنبه ٢١ شهريور طي حادثه غم انگيزي در يک ساختمان در حال احداث يک جوان کارگر اهل افغانستان جان خود را ازدست داد. اين کارگر هنگامي که مشغول به کار بود زير آوار بتون و آهک جان سپرد.علت اين حادثه عدم رعايت استاندارد و ايمني و بکار نبردن ميلگرد دراستفاده از بتن بوده است که باعث ريزش بتون گرديده بود. اين حادثه در چهارديواري پونک خيابان اقبال پور اتفاق افتاد. کارگر جوان از ساعت ١٥ و ٣٠ دقيقه تا ساعت ١٧، زير آوار بتون در حال جان دادن بود و به جاي نيروهاي امداد، نيروهاي انتظامي به محل حادثه آمده بودند.

اعتصاب کارگران کشتارگاه شهرداري کرمانشاه
روز ٢٣ شهريور در پي واگذاري کشتارگاه شهرداري کرمانشاه به بخش خصوصي و تصميم کارفرماي جديد مبني بر انتقال اين واحد به منطقه ماهيدشت و به کار گيري حدود ۳۰ نفر از آنان٬ تمامي ۴۰۰ کارگر اين کشتارگاه در محل کار خود به مدت دو روز دست به اعتصاب زدند و خواستار لغو اين تصميم٬ تامين امنيت شغلي و اشتغال مجدد همه آنان شدند. اين اعتصاب در شنبه ٢٤ شهريور با موفقيت پايان يافت و مديريت ناگزير به استخدام تمام ٣٠٠ کارگر شد. بدين ترتيب ٣٠٠ نفر در کشتارگاه ماهيدشت و مابقي در کشتارگاه قبلي به کار مشغولند.

اعتراض در ميان کارگران پارس خودو
در پي نصب اطلاعيه اي از سوي حبيب نيا يکي از مديران "پارس خودرو" بر روي برد کارخانه٬ مبني بر اينکه به کارگراني که در هفته بيش از سه ساعت مرخصي بگيرند اضافه کاري تعلق نميگرد. اين تصميم مورد اعتراض شديد کارگران است. واقعيت اينست که کارگران از يک سو براي گذران زندگي به اضافه کاري احتياج دارند و از سوي ديگر تنها ۳ ساعت مرخصي در هفته فشار زيادي را بر روي آنان وارد مي کند. اکثر اين کارگران به صورت قرارداد موقت کار مي کنند٬ کارفرما تهديد کرده است که در صورت مقاومت در برابر اين تصميم بعد از پايان قرداد٬ از کار بيکار خواهند شد.

تجمعات اعتراضي کارگران قوه پارس به تعويق دستمزدها
كارگران قوه پارس قزوين در يکي دو سال اخير در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود٬ دهها بار به مراجع مختلف دولتي مراجعه كرده و تجمعات اعتراضي برپا كرده اند. اکنون ٧٠ کارگر اين شرکت مدت يکسال است که دستمزدي دريافت نکرده اند. همچنين ١٢٦ کارگر بازنشسته اين کارخانه به دليل عدم دريافت سنوات خود مراحل مصادره ي اموال شرکت را طي ميکنند. روز ٣ شهريور اين کارگران بار ديگر در مقابل اين شركت تجمع کردند و طلب هاي خود را خواستار شدند. تحت عنوان سياست خصوصي سازي در سالهاي اخير کارگران بسياري از اين کارگران از کار بيکار شدند. سپس در هنگام واگذاري شرکت و انعقاد قرارداهاي موقت به جاي استخدام رسمي٬ کارخانه اعلام ورشکستگي کرد. اعتراضات کارگران قوه پارس ادامه دارد.

تجمع اعتراضي كارگران صنايع چوب طالقان
روز ١ مهر كارگران كارخانه صنايع چوب طالقان احمدآباد مستوفي در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل دفتر مركزي اين شركت تجمع كردند.صبح امروز جمعي از كارگران كارخانه صنايع چوب طالقان واقع در احمد آباد مستوفي در مقابل دفتر مركزي اين شركت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود تجمع كردند. در اين تجميع كارگران با در دست داشتن پلاكاردهايي كه بر روي آنها شعارهايي در مورد مشكلات خود نوشته بودند٬ خواستار پرداخت حقوق معوقه و رسيدگي دستگاه‌هاي مسوول شدند. در اين تجمع نيروهاي انتظامي در محل حضور داشتند.
يكي از كارگران حاضر در اين جمع در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: در حال حاضر بيش از شش ماه است كه هيچ حقوقي دريافت نكرده‌ايم و در حال حاضر نيز مسوولان شركت صنايع چوب طالقان پرداخت حق بيمه كارگران را نيز قطع كرده‌اند.
او همچنين گفت: تا پيش از اين فرماندار اسلامشهر دريكي از تجمع‌هاي اعتراض آميزمان در كارخانه حاضر شد و وعده‌هاي بسياري براي حل و فصل مشكلاتمان ارائه كرد اما با اينكه مدتي از آن زمان مي‌گذرد اما هيچ اقدام موثري انجام نشده است. اين كارگر با بيان اينكه تعداد ۷۰ نفر در اين كارخانه مشغول فعاليت بوده‌اند كه در حال حاضر با مشكل پرداخت نشدن حقوق خود مواجهند افزود: در حالي كه مديرعامل اين كارخانه تعهد داده بود تا پايان شهريورماه حقوق همه كارگران را تسويه خواهد كرد اما تاكنون هيچ حقوقي پرداخت نشده است.

کارگران کارخانه نساجي پارس ايران موفق شدن با اعتراضات خود دو ماه حقوق خود را دريافت کنند
٧٤ کارگر کارخانه نساجي پارس ايران در رشت بدنبال اعتراضات فشرده خود موفق شدند در تاريخ ٢٢ شهريور صد هزار تومان و در تاريخ ٢٦ شهريور ما به التفاوت دستمزدهاي پرداخت نشده خود را دريافت کنند. اين کارگران در حرکت اعتراضي خود٬ افراشته کارفرماي کارخانه و پسرش را گروگان گرفتند. اما کارفرما به حراست اداره دارايي فرار کرده و آنجا براي آرام کردن کارگران ٬ دو فقره چک براي تاريخ هشت و پانزده شهريور بابت دستمزدهاي پرداخت نشده تير و مرداد کارگران به کارگران به امانت گذاشته بود. اما با ادامه اعتراض کارگران سرانجام کارفرما ناگزير شده طلب هاي کارگران را پرداخت کند. همچنين کارفرما قول داده است که دستمزد مرداد ماه کارگران را در دوم مهر پرداخت کند. از سوي ديگر ۵۴ نفر از کارگران اين شرکت در سن بازنشستگي هستند و فرمهاي بازنشستگي در ميان آنها توزيع شده است. با اين وعده که به جاي آنان يکي از بستگانشان استخدام قراردادي خواهند شد. اما کارگران اطميناني به قول و وعده هاي کارفرما ندارند. اين کارخانه به حال نيمه تعطيل است و کارفرما با راکد نگه داشتن اين کارخانه و گرفتن وام در جاهايي ديگر نظير موکت بافي در شهر صنعتي رشت ، جوراب بافي کوچصفهان رشت و غيره سرمايه گذاري کرده است. اوهمچنين صاحب يک کارخانه آلمينيوم سازي در اراک و پارچه بافي در آمل مي باشد .

اعتصاب کارگران شرکت لوله و فرآورده هاي بتني شمال
بدنبال تصميم کمسيون ماده ۳۲ استان گيلان ، مبني بر تفکيک زمين کارخانه و واگذاري آن به چند اداره ، کارگران شرکت لوله و فرآورده ها ي بتني شمال ، در اعتراض به اين تصميم ، دست از کار کشيدند.
بر اساس اين تصميم ، ۵ هکتار زمين به دانشگاه و ۲ هکتار به اداره جهاد کشاورزي استان گيلان واگذار ميگردد که عملا” موجب ورشکستگي و تعطيلي کارخانه و بيکاري کارگران ميشود. پيش از گفته شده بود که اين کارخانه با همين فعاليت و توليد ، به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و وعده واگذاري ۱۵ درصد از سهام آن به کارگران داده شده بود.
شرکت لوله و فرآورده هاي بتني شمال (گيلان) از جمله شرکتهاي فعال و درحال توليد بوده و بيش از ۴۰۰ کارگر و پرسنل دارد . کارگران به وضع بلاتکليف کارخانه و خطر اخراج خود معترضند.

تجمع اعتراضي معلمان حق التدريس در تهران
از ساعت ده صبح روز يکشنبه ٢٥ شهريور حدود ٢٠٠ نفر از معلمان حق التدريس از تهران و از شهرهاي مختلف کرج٬ شيراز٬ اصفهان و سنندج در مقابل دفتر احمدي نژاد جمع شدند. در اين تجمع اعتراضي معلمان به مساله گذاشتن امتحان گزينش براي معلمان حق التدريس از سوي معلمان حق التدريس فراخوان داده شده بود. معلمان پلاکاردهايي در دست داشتنند که بر روي آن نوشته شده بود:
نه بيمه نه راحتي نه حق هيچ شکايتي!
حق التدريس چندساله آزمون نياز نداره
چونکه بودجه نداريد نيروي آزاد مي آريد ؟
استخدام بي آزمون حق مسلم ماست
ازراه دورآمديم چراجواب نمي دهيد؟
در ادامه اين تجمع از معلمان خواسته شد که نمايندگان خود را جهت مذاکره به داخل دفتر احمدي نژاد بفرستند. با رفتن نمانيدگان معلمان به مذاکره٬ معلمان معترض به پارکي در نزديکي محل رفته و تجمع خود را آنجا ادامه دادند. نيروي انتظامي از همان اول صبح در محل حاضر بود و به همراه معلمان به پارک آمد.
معلمان اعلام کرده اند که در صورتيکه به خواست آنها پاسخ داده نشود به شهرهاي خود بازنميگردند و شب را در محل خواهند ماند.
پليس معلمان را کاملا تحت کنترل گرفته و حتي تلفن ها قطع شده است.
هم اکنون بيش از ٤٨ هزار معلم حق التدريس در آموزش و پرورش کار ميکنند . معلمان حق التدريس تا کنون در چندين آزمون از جمله در آزمون هاي حق التدريسي سال ٨٢ ادواري شرکت کرده و چندين سال است که در آموزش تدريس ميکنند..اين معلمان با حقوق بسيار پايين به کار اشتغال دارند و از حق بيمه و حقوق و مزاياي ديگر محرومند. بطور مثال معلمي که احتياج به مرخصي زايمان داشت فقط دو روز به او مرخصي داده شد. معلمان ميگويند ما رقابتي با نيروي آزادي که ميخواهد استخدام شوند نداريم. بلکه حرف ما اينست که ما در واقع استخدام هستيم بايد استخدام ما رسمي شود. ما سالهاست که به کار تدريس اشتغال داريم. تجمعي اعتراضي معلمان حق التدريس تا رسيدن اين خبر ادامه دارد. گزارش از ساسان محمودي گزارشگر حزب
 

بازکردن قفل دفتر کانون صنفي معلمان تربت حيدريه
به گزارش سايت کانوني صنفي معلمان٬ روز پنج شنبه ٢٢شهريور به دفتر کانون صنفي معلمان تربت حيدر حمله شد.قفل اين دفتر بازشده ووسايل اين تشکل را ربودند.
بگفته غلامرضا احمدي مدير عامل اين کانون عصرجمعه خبرداده شد، که دفتر کانون مورد تعرض قرارگرفته، وسايل آنراربوده اند.پس ازتحقيقات روشن شد که اين کار به دستوررئيس آموزش و پرورش تربت حيدريه جواد انصاري وبا همکاري شوراي تامين و سازمان آموزش پرورش خراسان انجام شده است. معلمان براي اطمينان بيشترنزد جوادانصاري رفتند تا ببينند که چرا اين کار صورت گرفته است. اما انصاري پاسخ داده بود : "من اين کاررانکرده ام بلکه قانون اين کارراکرده است."
بنا به گزارش ازسال 1380 درزمان مدير پيشين اين اداره٬ معلمان يکي از مدارس شهرستان تربت حيدريه با پول خود اين دفتر ٤٠ متري را ساختند. چندين بار از آنها خواسته شد که دفتر را تخليه کنند اما معلمان هم پول مصالح و هم بنا را خواستار شده بودند. تا اينکه در عصر پنچشنبه ٢٢ شهريور بدون اطلاع معلمان٬ مسئولين امر قفل ساز آورده و کليه ساخته و وسايل دفتر کانون معلمان را با خود برده بودند.
کانون صنفي معلمان در اطلاعيه اي به مناسبت شروع سال تحصيلي اعلام داشته است که به مناسبت 13 مهر (5 اکتبر) روز جهانی معلم مراسمی ویژه همگام وهمسوباسایرمعلمان جهان خواهد کرد. در همين اطلاعيه از کليه معلمان خواسته شده است که روز پنجشنبه ١٢ مهر از ساعت ۱۰تا۱۲ در نوبت صبح و۱۵تا۱۷ در نوبت عصر نخستین جلسه ی شورای هماهنگ معلمان مدارس سراسر کشور را تحت عنوان زنگ همبستگی معلمان برگزار نمایند. و در اين ساعات ضمن تبادل نظرپیرامون مسايل و مشکلات خود با ارسال نامه اي اعتراضي به مجلس اسلامي بر خواستهاي خود و برداشتن فشار از روي معترض و لغو احکام صادر شده براي آنان تاکيد کنند.

راننده شرکت اتوبوسراني بوشهر به عدم پرداخت حق بيمه خود معترضند
٨٠ راننده شرکت اتوبوسراني بوشهر حقوق ماه هاي تير و مرداد خود را دريافت نکرده و مسوولان شرکت مزبور نيز از رسيدگي به مشکلات و پرداخت مطالبات آنان خودداري مي کنند.
رانندگان شرکت اتوبوسراني شهرستان «بوشهر» طي روزهاي گذشته خواستار رسيدگي مسوولان شهرداري اين شهر به مشکلاتشان شدند. رانندگان شرکت اتوبوسراني بوشهر همچنين نسبت به عدم پرداخت حق بيمه خود از سوي مديران اين شرکت معترض بوده و خواستار برخورداري از مزاياي بيمه تامين اجتماعي شدند.

محمود صالحي٬ منصور اسانلو و ابراهيم مددي هنوز در زندانند

محمود صالحي از ١٩ فروردين در زندان است و وضعيت جسماني او بسيار وخيم مي باشد. او چندين بار بدليل بيماري کليوي به بيمارستان سنندج منتقل شده است. محمود صالحي هم اکنون در زندان سنندج در اسارت بسر ميبرد.
روز دو شنبه ٢٦ شهريور خانواده منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران وحومه بعد از ٦٧ روز بازداشت در زندان اوين با او ملاقات کردند .
مادر، همسر و دو فرزند منصور اسانلو بصورت غير حضوري با وي بمدت ٢٥ دقيقه ملاقات داشتند. منصور اسانلو از١٩ تير ماه در زندان است.
ابراهيم مددي نيز از ٩ اوت ٢٠٠٧ (هجده مرداد) روز اقدام جهاني براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو و دراعتراض به فشار و تهديد عليه فعالين کارگري در ايران٬ دستگير و هنوز در زندان است.
در ١٣ سپتامبر کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري ( آي تي يو سي ) و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل ( آي تي اف) در اعتراض به دستگيري فعالين کارگري شکايت نامه اي خطاب به سازمان جهاني کار ( آي ال او) ارسال کردند. در اين نامه نحوه دستگيري منصور اسانلو و دستگيري هاي روز ٩ اوت مورد اعتراض قرار گرفته است.