پنجشنبه، ٢٧ ارديبهشت 1386 - ١٧ مه  2007

    کارگر کمونيست  ٥٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

روز شمارمبارزه معلمان

بهمن ذاکرنژاد

با افزايش فشار و سرکوب معلمان، حکومت تلاش ميکند آنان را وادار به عقب نشيني کند. وزارت ارشاد رژيم براي فشار بيشتر به معلمان هفته نامه قلم معلم را توقيف کرد و از همه مطبوعات وابسته به خود خواست که از درج هرگونه خبري از مبارزه معلمان خودداري کنند. بعلاوه موجي از دستگيري، احضار، تهديد معلمان را مدتهاست شروع کرده اند.
اماهيچيک ازترفندهاي رژيم نتوانست معلمان را به خانه بفرستد. برعکس هر اقدام رژيم با موجي از خشم معلمان روبرو ميشود و آنان را براي ادامه اعتراضاتشان مصمم تر ميکند.
در تجمعات سراسر کشور، معلمان علاوه بر طرح مطالباتشان، بر ادامه مبارز و اعتراض تا تحقق کليه خواسته هايشان و شرکت در تجمع روز ١٨ ارديبهشت در مقابل مجلس اسلامي تاکيد داشتند.
پس از تجمع ١٢ارديبهشت موجي ازدستگيري، احضاروتهديد کساني که درتجمعات شرکت کرده بودند، آغازشد. رژيم قصد داشت با مرعوب کردن معلمان، مانع برگزاري تجمع ١٨ ارديبهشت شود.

١٥ ارديبهشت:
در تجمع روز ١٢ارديبهشت در تهران معلمان اعلام کرده بودند که اگر معلمان زنداني آزاد نشوند، روز شنبه ١٥ ارديبهشت در مقابل دادگاه انقلاب تجمع خواهند کرد.
در اين روز گروهي صد نفره از معلمان و خانواده هاي بازداشت شدگان در اعتراض به زنداني شدن عزيزانشان دست به تجمع اعتراض آميزي زدند. تجمع کنندگان خواستار آزادي هر چه سريع تر معلمان دستگير شده بودند. بر اثر اعتراضات قاضي پرونده مجبور شد قول ملاقات در روزهاي آينده را به خانواده هاي بازداشت شدگان بدهد. اين تجمع تا حدود ساعت ۱۲ادامه داشت.
همچنين محمد خاکساري مدير مسئول هفته نامه ي قلم معلم که چندي پيش احضار شده بود، با بدرقه ي همکاران و خانواده خود راهي زندان اوين شد.

١٧ ارديبهشت:
رجبي بازرس شوراي مرکزي انجمن صنفي فرهنگيان خراسان در منزل خود ودر حضور خانواده اش بازداشت شد .

١٨ ارديبهشت:
دراين روز، بر اساس تصميم کانون صنفي معلمان در نشست ٩ فروردين قرار بود، معلمان در صورت متحقق نشدن خواسته هايشان درمقابل مجلس اسلامي دست به تجمع اعتراضي بزنند.
آزادي معلمان دستگيرشده، لغو احکام انفصال از خدمت تعدادي از معلمان، برکناري وزير آموزش و پرورش، اجراي نظام هماهنگ حقوقها و افزايش بالاي حقوق از خواستهاي مهم و فوري معلمان است.
شروع تجمع ساعت ١٣ اعلام شده بود با اين حال از ساعت ١١ ايستگاه متروي بهارستان را بسته بودند. رژيم هرچه را که در توان داشت بسيج کرده بود تا مانع برگزاري تجمع معلمان شود.
با ايجاد حکومت نظامي و با استقرار تعداد زيادي از نيروهاي سرکوبگر خود و با دستگيري تعدادي از معلمان تلاش کرد مانع تجمع معلمان شود. نيروهاي پليس هر چند قدم مجهز به باتوم و اسپري هاي فلفل مانع از توقف معلمان و مردمي که به قصد پيوستن به آنان به محل آمده بودند مي شدند و در صورت مقاومت، تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند. اما معلمان در گروههاي چند نفره دور هم جمع ميشدند و شعار "معلم زنداني آزاد بايد گردد" را ميدادند.
در ورودي هاي تهران مانع ورود معلميني مي شدند که از شهرهاي ديگر براي شرکت درتجمع مقابل مجلس آمده بودند و مانع رسيدن اتوبوس هاي حامل آنها مي شدند.
عليرغم اين حدود ١٠٠٠ نفر از معلمان از ساعت ٩ صبح به مدت چند ساعت در ميدان بهارستان براي مدت کوتاهي دست به تجمع زدند و شعار دادند و پلاکاردهاي خود را برافراشتند. شعار محوري و اصلي معلمان "معلم زنداني آزاد بايد گردد" بود.
يکي از سربازان بنام سيد مصطفي صمداني که شاهد ضرب و شتم معلمان بود، به سرکوب معلمان اعتراض کرده بود. عوامل سرکوب او را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده و يک شبانه روز تا صبح ١٩ ارديبهشت زنداني کردند.
اقدامات گسترده براي جلوگيري از تجمع معلمان، بار ديگر وحشت رژيم از مبارزه آنها را به نمايش گذاشت. هرچند با برقراري حکومت نظامي و خشونت مانع برگزاري گسترده تجمع شد، اما مبارزه معلمان همچنان ادامه دارد.

١٩ ارديبهشت:
در تجمع ١٨ ارديبهشت و روز بعد از آن نيروهاي جمهوري اسلامي نزديک به ٣٠ نفر را دستگير و روانه زندان کردند. قاضي پرونده براي معلماني که دستگير شده بودند وثيقه هاي ٥٠ تا ٨٠ ميليون توماني تعيين کرد و معلمان دسته جمعي تصميم گرفتند زير بار وثيقه نروند و بجايش راهي زندان اوين شوند.
گرفتن وثيقه هاي سنگين يکي از شگردهاي رژيم براي مرعوب کردن فعالين و رهبران مبارزه بخشهاي مختلف جامعه است. رژيم تلاش ميکند با تعيين وثيقه هاي سنگين، اولا رهبران و فعالين مبارزات را خانه نشين کند، درثاني خانواده هاي زندانيان را بجاي اعتراض جمعي براي آزادي دستگير شدگان، به راههاي فردي براي آزادي عزيزانشان سوق دهد.
معلمان دستگير شده در تجمع ١٨ ارديبهشت به اين ترفندرژيم قاطعانه نه گفتند و الگوي مبارزاتي تازه اي به جامعه ارائه دادند. معلمان با اينکار اعلام کردند که خواهان آزادي بي قيد و شرط خود هستند.
تعدادي از معلمان دستگيرشده نيز بدون قرار آزاد شدند.

٢٠ ارديبهشت:
سازمان بين المللي معلمان (آموزش بين المللي) بار ديگر اطلاعيه اي درمورد معلمان ايران صادر کرد و بر حق آنها براي ايجاد تشکل و سازماندهي اعتراض و ميتينگهاي اعتراضي تاکيد کرد. سازمان بين المللي معلمان در چند ماه گذشته سه نامه براي مقامات جمهوري اسلامي ارسال کرده و دستگيري معلمان را محکوم کرده است.
مبارزه معلمان همچنان ادامه دارد. زمزمه عدم برگزاري امتحانات پايان سال در بين معلمان مطرح است. آنها خود را براي دور ديگري از اعتراض ومبارزه براي خواسته هايشان آماده ميکنند.
رژيم از هر طرف خود را در محاصره اعتراضات معلمان، کارگران، دانشجويان و زنان مي بيند. در عين حال توان عقب راندن اعتراضات بخشهاي مختلف را ندارد، وتنها تلاش ميکند براي خود زمان بخرد.
بايد با گسترش اعتراضاتمان اين امکان را از آنها بگيريم.