پنجشنبه، ١٣ ارديبهشت ١٣٨٥ - ٣ مه  ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٥٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

قاتلين كارگران را نخواهيم بخشيد!


درست در شرايطي كه كارگران در ايران در حال تدارك اول مه روز همبستگي بين المللي كارگران بودند، جمهوري اسلامي بخشي از كارگران در ايران را به گناه اينكه زادگاهشان افغانستان است مورد تهاجم تازه و گسترده اي قرار داد. هرجا كارگر افغانستاني را گير آوردند وحشيانه مورد حمله قرار دادند و حتي از داربست كار به پايين پرتاب كردند. يكي از كارگران در اين حمله به نحو فجيعي به قتل رسيد. اين دو صحنه را كه همزمان در جريان بود با هم مقايسه كنيد: در يك جا هزاران كارگر جمع شده اند و سرود انترناسيونال ميخوانند و بر هم سرنوشتي كارگران جهان مستقل از مذهب و مليت و زادگاه و نژاد تاكيد ميكنند. در جاي ديگري لشكري از چاقوكشان و قمه كشان براه افتاده اند و هركس را كه زادگاهش جاي ديگري جز ايران است مورد ضرب و شتم و حمله وحشيانه قرار ميدهند. اين واقعيت جامعه ايران است. اين جنگ تا برفراشته شدن پرچم "آزادي برابري حكومت كارگري" بر ويرانه هاي نظم خونين و تبعيض آميز كنوني ادامه خواهد يافت. كارگران هم سرنوشتند. كارگران وطن ندارند. قتل يك كارگر به جرم افغاني بودن را كارگران ايران به حاكمين اسلامي سرمايه نخواهند بخشيد. تهاجم وحشيانه به كارگران افغانستاني و آواره كردن هزار هزار آنها را طبقه كارگر ايران در كارنامه جنايات جمهوري اسلامي ثبت خواهد كرد و با آن مقابله ميكند. ما بر حقوق انساني همه كارگران مستقل از زادگاهشان تاكيد داريم. ما حقوق انساني را براي همه كارگران ميخواهيم. مسبب بيكاري و فقر و گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي هم طبقه ايهاي "افغاني" ما نيستند. جمهوري كثيف اسلامي سرمايه داران است. اين حرف ما كارگران است. كارگر كمونيست