پنجشنبه، 30 فروردين 1386 - 19 آپريل 2007

    کارگر کمونيست  57

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

فراخوان حزب کمونيست کارگري به مناسبت روز جهاني کارگر

زنده باد اول مه!
نه جنگ، نه جمهوري اسلامي، زنده باد سوسياليسم!

اول ماه مه روز همبستگي کارگران براي تغيير جهان وارونه سرمايه داري است. اينک در اوضاع بن بست "نظم نوين جهاني"، در دنيايي که زندگي و حقوق مردم هرروز در جنگ قدرت تروريسم اسلام سياسي و تروريسم دولتي غرب له ميشود، اول مه بايد روز همبستگي کارگران و صف بشريت آزاديخواه عليه اين قطب هاي ارتجاعي بورژوايي و براي يک دنياي بهتر باشد.

در ايران، جايي که اسلام سياسي در قدرت است، طبقه کارگر ميتواند نقشي کليدي در مقابله با جنگ تروريست ها و تهديدي که هم اينک با خطر حمله آمريکا به ايران، بر مردم ايران و جهان سايه افکنده ايفا کند. سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري آزادي و برابري و حاکميت مستقيم مردم فوري ترين و عملي ترين راه مقابله مردم ايران با تهديد جنگ است. سرنگوني انقلابي جمهوري اسلامي، يک سوي اين کشاکش ارتجاعي را حذف ميکند و شرايط را در منطقه و در سراسر جهان به نفع مردم تغيير خواهد داد. سرنگوني جمهوري اسلامي بقدرت انقلاب مردم ميتواند جهاني را به دفاع از کارگران و مردم ايران در مقابل آمريکا و متحدينش به حرکت درآورد و جنبشي عظيم و جهاني برانگيزد.

اکنون جنبش انقلابي عظيمي عليه جمهوري اسلامي جريان دارد که طبقه کارگر ستون آنرا تشکيل ميدهد و شعارها و مطالبات سوسياليستي و آزاديخواهانه اش به لطف جنبش کمونيسم کارگري و حزبش دست بالا دارد. از اعتصابات وقفه ناپذير کارگران تا اعتصاب سراسري اخير معلمان که کل جامعه را به حرکت درآورده، از کوبيدن مهر "سوسياليسم يا بربريت" بر اعتراضات دانشجويي تا طرح راديکالترين مطالبات زنان در هشت مارس، از بالاگرفتن جنبش هايي نظير دفاع از حقوق کودک و جنبش لغو اعدام با شعارهاي چپ و سوسياليستي تا خواندن "انترناسيونال" سرود بين المللي کارگران در اجتماعات، همه و همه تائيدي بر نقش کليدي است که طبقه کارگر و سوسياليسم اش در اوضاع کنوني ايران ايفاء ميکند. طبقه کارگر در ايران ميتواند و بايد تحت پرچم حزبش در پيشاپيش مردم جمهوري اسلامي را سرنگون کند، جمهوري سوسياليستي را برقرار کند و نه فقط خود، بلکه کل جامعه ايران و مردم جهان را از سرنوشت مدهشي که بن بست بورژواها و جنگشان ميتواند بيافريند نجات دهد. اول ماه مه امسال بايد قبل از هرچيز انعکاس همين عزم و اراده و دخالتگري کارگران براي تغيير اوضاع شد.

"نه به جنگ، نه به جمهوري اسلامي، زنده باد جمهوري سوسياليستي" جهت گيري اول مه امسال را بيان ميکند. اما علاوه بر اين بر خواستهاي بلافصلي نظير افزايش دستمزدها بايد تاکيد کرد که ميتواند وسيعترين توده هاي طبقه از کارگران کارخانه تا معلمان و کارگران بخش هاي خدمات را متحد کند. آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي خواست مهم طبقه کارگر و همه مردم به جان آمده است که در اول مه بايد مثل هميشه بر آن تاکيد کرد. خواست هاي مهم ديگري نظير آزادي تشکل و اعتصاب، آزادي بيان، برابري بي قيد و شرط زن و مرد، لغو آپارتايد جنسي، لغو اعدام، جدايي مذهب از دولت و آموزش و پرورش، در اجتماعات و قطعنامه هاي اول مه مورد توجه کارگران بوده است و امسال از اهميت بيشتري برخوردار است.

اول مه امسال بايد گسترده تر از هر سال، تظاهرات و اجتماعات مستقل برپا شود. اول ماه مه بايد قدرتنمائي طبقه کارگر و صف آزاديخواهي و برابري طلبي باشد. درست به دليل حساسيت اوضاع، در آستانه اول مه رژيم از پيش به تکاپوي بي سابقه اي افتاده است. دستگيري فعالين کارگري، حمله به دانشجويان، حمله به زنان معترض به حجاب، حمله به کارگران مهاجر افغانستاني و حمله به معلمين و رهبرانشان که هم اکنون مبارزه اي پرشور را به پيش ميبرند، همه اجزاء يک سياست واحد و انعکاس وحشت رژيم از جنبش انقلابي سرنگوني و خطري است که اول مه امسال برايش در بردارد. بخش هاي مختلف طبقه کارگر در اول مه بايد متحدانه و در صفي پرقدرت ظاهر شوند، بر ضرورت اتحاد کارگران و معلمان تاکيد کنند و عليه گرايشاتي که ميکوشد تحت لواي "مبارزه صنفي" بخشهاي مختلف طبقه ما را پاره پاره کند بايستند. معلمان بايد خود را ميزبان اول مه ببينند و با گرايشاتي که سفره معلم را از بقيه جدا ميکند به شدت مقابله کنند. يک اول مه پرشور، پرجمعيت، متحد، راديکال و سوسياليستي بيش از هر زمان ثمره ايجاد همبستگي بين بخش هاي مختلف جامعه و متحد کردن آنها به زير پرچم سوسياليستي کارگران است.

حزب کمونيست کارگري همه مردم آزاديخواه و برابري طلب، کارگران، دانشجويان، زنان و همه کساني که از جمهوري اسلامي و نظم ارتجاعي و ضدانساني سرمايه داري به تنگ آمده اند را به شرکت هرچه گسترده تر در اول مه فراميخواند. صف پرقدرت اول مه صف قدرتمند همه مردم براي رهايي از شر جمهوري اسلامي و بدست گرفتن اختيار به دست خود و برقراري آزادي و برابري است.

حزب کمونيست کارگري ايران
١٩ آوريل ٢٠٠٧، ٣٠ فروردين ١٣٨٦

اخباري از مبارزات و اعتراضات كارگران


کارگران نساجي خامنه مانع خروج هيات مديره از فرمانداري شدند

روز پنجشنبه 23 فروردين 200 کارگر نساجي خامنه در اعتراض به 13 ماه دستمزد پرداخت نشده خود در محل فرمانداري شهرستان شبستر دست به تجمع اعتراضي زدند. تحت فشار اعتراضات کارگران در جلسه اي كه با حضور اعضاي هيات مديره كارخانه نساجي و نمايندگان كارگران درمحل فرمانداري شبستر تشكيل شد، اعضاي هيات مديره اين شركت متعهد شدند، عيدي و پاداش تمامي كارگران را تا پايان فروردين ماه پرداخت كنند. و تا 20 ارديبهشت ماه كه مجمع عمومي اين شركت برگزار مي شود، به تمامي كارگران مرخصي با حقوق و مزايا پرداخت شود. کارگران اين کارخانه روز پنجشنبه 24 فروردين در ادامه تجمع خود که قرار بود با حضور هيات مديره اين واحد نساجي در محل فرمانداري شهرستان شبستر برگزار شود هيچگونه توافقي بين كارگران و هيات مديره حاصل نشد. در نتيجه بنا به گزارش در حین تجمع و ديدار نماينده هيات مديره با كارگران و حرفهاي توهين آميز آنها به کارگران ، بين او و كارگران تنش و درگيري ايجاد شد كه با دخالت فرماندهان امنيتي و انتظامي شهرستان و صادقي فرماندار شبستر اين درگيري خاتمه يافت. بدنبال آن تمامي مسئولان حاضر در جلسه از جمله صادقي فرماندار شبستر ، سرهنگ اختياري و سرهنگ سپهر نيا ناگزير به پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده کارگران تاکيد کردند. در حال حاضر کارگران مانع از خروج هيات مديره از مقر فرمانداري هستند و خواستار حضور تمامي اعضاي اين هيات مديره و رسيدگي كامل به مشكلات خودشان هستند.

کارگران جهاد نصر کرمانشاه موفق به تحميل تجديد قراردادهاي کاري خود شدند
روز 23 فروردين 700 کارگر جهاد نصر کرمانشاه با خواست تجديد قراردادهاي کاري خود در مقابل استانداري دست به تجمع زدند. در نتيجه اين حرکت اعتراضي کارگران اين شرکت که هر يک سابقه کاري 8 تا 10 دارند و پيش از اين قرار بود به دستور مديريت زير نظر پيمانکاري فعاليت خود را ادامه دهند اکنون کار خود را زير نظر جهاد نصر که مجري کارهاي راه استان کرمانشاه است ادامه خواهند داد و با آنها قرارداد جديد منعقد گرديد. بدين ترتيب کارگران توانستند انعقاد قراردادهاي جديد را به مديريت تحميل کنند.

جلال حسني از فعالين کارگري سقز به دادگاه احضار شد
بنا به گزارش محمد شريف وکيل محمود صالحي در 24 فروردين بدنبال دستگيري محمود صالحي از فعالين کارگري در شهر سقز هم اکنون جلال حسيني يکي ديگر از فعالين کارگري در اين شهر که قبلا نيز همراه با محمود صالحي به جرم برپايي مراسم اول مه در سال 83 دستيگير شده بود به دادگاه احضار شده است.

کارگران شرکت توسعه صنايع در اعتراض به اخراجها دست به تجمع زدند
بنا به گزازش ايلنا روز شنبه 25 فروردين بيش از 200 کارگر شرکت توسعه صنايع پزشکي در اعتراض به از دست دادن کار خود و نحوه برخورد هيات تسويه شرکت با آنها در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پرشکي تجمع اعتراضي برپا خواهند کرد. شركت توسعه صنايع پزشكي وابسته به وزارت بهداشت است، و هم اکنون وزارت بهداشت انحلال اين كارخانه را را اعلام کرده است. با اعلام اين تصميم هيات تسويه‌‏ا‌‏ي از چند ماه پيش جايگزين هيات مديره كارخانه شده است.

اطلاعیه شماره ٢٦، اعتراض معلمان

معلمان خمینی شهر با تجمع اعتراضی خود معلم زندانی را آزاد کردند
و با گل و شیرینی از او استقبال کردند

معلمان خمینی شهر با تجمع اعتراضی خود در محل اداره آموزش و پرورش این شهر، همکار خود، آقای ابطحی را آزاد کردند. در این تجمع که در ساعت ١١ شب گذشته برگزار شد بیش از ٢٠٠٠ نفر شرکت داشتند.

مقامات آموزش و پرورش برای جلوگیری از تجمع به معلمان اطلاع دادند که آقای ابطحی آزاد شده است و از معلمان خواستند که به تجمع خود پایان دهند. اما معلمان در محل ماندند و دولت را مجبور کردند ابطحی را ساعت ١١ و نیم شب آزاد کند. معلمان با تقدیم گل به ابطحی و توزیع شیرینی در میان حاضرین ازاو استقبال کردند. همکاران با تقدیم گل و پخش شیرینی از ایشان اسقبال نمودند. معلم آزاد شده و یکی دیگر از مسئولین کانون صفنی که در این تجمع حضور داشتند بر تداوم مبارزه و از جمله تجمعات اردیبهشت ماه تاکید کردند.

مبارزه معلمان خمینی شهر، یک الگوی مناسب برای همه معلمان و همچنین کارگران و دانشجویان است. در مقابل دستگیری باید دست به تجمع زد، مردم را فراخواند و متحد و یکپارچه بر خواست خود ایستادگی کرد و رژیم را وادار به آزادی همکاران خود کرد. رژیم در موقعیت ضعیفی است و از تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی معلمان شدیدا وحشت دارد. از این موقعیت باید برای آزادی معلمان دستگیرشده و عقب راندن رژیم در مقابل خواستهای بحق معلمان استفاده کرد.

پیروز باد مبارزه متحدانه معلمان
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ آوریل ٢٠٠٧، ٢٧ فروردین ١٣٨٦اطلاعیه شماره ٢٥، اعتراض معلمان
دومین روز اعتصاب سراسری معلمان با قدرت انجام شد

در کرمان و همایونشهر تعدادی از معلمان دستگیر و در برخی شهرها مورد تهدید قرار گرفتند
اعتصاب سراسری معلمان که از دیروز یکشنبه ٢٦ فروردین شروع شده بود، امروز دوشنبه نیز با قدرت ادامه یافت. اعتصاب دو روزه معلمان طبق تصمیم از قبل و علیرغم دستگیری های وسیع و تهدیدات مختلف انجام شد. در میان معلمان بحث از ادامه اعتصاب در روزهای آینده است.

در تهران همانطور که در گزارش روز قبل به اطلاع رساندیم اکثر قریب به اتفاق مدارس در اعتصاب بسر بردند. گفته میشود که مدارس راهنمايي و دبيرستانها در اعتصاب کامل بودند اما برخی از مدارس ابتدائی باز بود، ولی تدريسی صورت نگرفت.

علاوه بر تهران، بنا به گزارشهاي رسيده از شهرهای اصفهان، همايون شهر، شاهين شهر، شهرستان فلاورجان و بخش پیربکران، بجنورد، اسلامشهر، شهرهای شازند، خمین، اراک، تفرش، فراهان، دلیجان، کرج، سقز، بوکان، همدان، اليگودرز، اردبيل، کرمان، اروميه، تبريز و بروجن اکثر مدارس در این شهرها در اعتصاب بودند. در اسلامشهر معلمان بخاطر اعتصاب مورد تهديد قرار گرفتند. به آنها اخطار شد که حق جمع شدن در مدرسه را ندارند و مدارس را خواهند بست!

طبق گزارش دیگری، روز ٢٦ فروردین از ٩ نفر معلم دستگیرشده کانون صنفی معلمان همدان، ٥ نفر بنام جليليان، فروزانفر، صادقي، نادري و نجفي پس از نزديك به ده روز از زندان آزاد شدند. زارعی، قديمي، رفاهيت و غلامي همچنان در بازداشت به سر مي برند.

در همايون شهر در استان اصفهان روز ٢٦ فروردين چند نفر از معلمان معترض به اسامي مجتبی ابطحی، عبدالرسول عمادی، نورالله برخوردار و حمید مجیری به ستاد خبری احضار شدند که پس از مراجعه دستگير و هنوز از محل بازداشت آنها اطلاعی در دست نيست.

در کرمان رئیس آموزش و پرورش، معلمان را به توطئه چینی علیه نظام متهم کرد و تعدادی نیز بازداشت شدند. لازم به يادآوري است که روز ٢٥ فروردين نيز آقايان حميد پور وثوق، عليرضا رضايی و محمد رضا رضايی بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند.

معلمان خواهان آزادی فوری همکاران خود، پایان دادن به دستگیری و اذیت و آزار معلمان و پرونده سازی برای آنها و نیز افزایش دستمزد بر اساس اجرای نظام هماهنگ دستمزدها، تامین مسکن و آزادی بیان و خواستهای مهم دیگری هستند. حزب کمونیست کارگری کارگران، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه را به همبستگی با معلمان و حمایت قاطع از خواست های بحق آنها فرامیخواند.

معلمان زندانی، دانشجویان و کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی فورا و بی قید و شرط باید آزاد شوند
دستگیری و تهدید و اذیت و آزار معلمان فورا باید پایان داده شود و همه پرونده ها و وثیقه ها باطل اعلام گردد.
اعتصاب و تجمع و آزادی بیان حق مسلم معلمان و همه مردم است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ آوریل ٢٠٠٧، ٢٧ فروردین ١٣٨٦


اطلاعیه شماره 26 ، اعتراض معلمان

دومين روز اعتصاب معلمان در شهرهاي کردستان گسترده تر شد

بر اساس اخباري که به کميته کردستان حزب رسيده است ديروز و امروز 26 و 27 فروردين 1386 همزمان و هماهنگ با معلمان سراسر کشور معلمان در شهرهاي کردستان دست به اعتصاب زدند.

خبري که به کميته کردستان حزب رسيده است معلمان شهرهاي سنندج٬ سقز٬ بوکان و.... دست به اعتصاب زدند. روز 27فروردين اعتصاب دامنه دارتر و وسيعتر بود. در سقز اکثر مدارس تعطيل بود. در بوکان دبيرستانها تعطيل شد. در سنندج دبيرستانها و هنرستانهاي اين شهر به اعتصاب پيوستند.

معلمان در مدارس حاضر شدند اما در کلاسهاي درس حاضر نشدند. به دانش آموزان گفته شد که مدارس به دليل عدم جوابگويي دولت به خواست معلمان تعطيل است. در اکثر مراکز آموزشي که معلمان دست به اعتصاب زده بودند معلمان در دفاتر آموزشي حضور به هم رسانده و کلاسهاي درس تعطيل شد.

خبر حاکي از آن است که قرار است فردا 28 فروردين معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کنند.

کميته کردستان حزب ضمن حمايت قاطع از اعتصاب و مطالبات معلمان از همه کارگران و مردم کردستان و خانواده هاي دانش آموزان ميخواهد که از معلمان حمايت کنند. رژيم اسلامي با دستگيري و ايجاد جو رعب و وحشت ميخواهد معلمان را به تمکين وادار کند. حزب کمونيست کارگري ايران همه مردم و همه معلمان در سطوح مختلف را به حمايت و شرکت در اين اعتراضات فراميخواند.

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

27 فروردين 1386- 16 آوريل 2007