پنجشنبه، 16 فروردين ١٣٨٦ - 5 آپريل٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  56

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

سخني كوتاه خطاب به معلمان

از سهراب بهره مند-  معلم در ايران

با سلام به معلمان عزيز همانطور که ميدانيد پس از اعتصابات و تجمعات متعدد هنوز مسئولين پاسخي به خواسته ها و مطالبات بر حق ما نداده اند .بارها روي صفحه تلويزيون ظاهر شدند وصفحات روزنامه ها را با وعده وعيدها پر کردند ولي انچه نصيب ما شد سرکوب- زندان-دهن کجي به خواسته هاومطالبات ما بود .جمهوري اسلامي ناتوانتر از هميشه کوشيده است با بحران سازي وطرح سئوالات موهوم موسوم به محمد که ساخته وپرداخته خودشان است اعتصابات ما را منحرف سازد. معلمان گرامي خمير مايه جمهوري اسلامي ومسئولين چيزي جز عوام فريبي وشعار پراکني نيست. خامنه اي بي سواد امسال را سال اتحاد ملي وانسجام اسلامي معرفي مي کند اين شعار يعني چه؟ چه خواسته اي از خواسته هاي ما را و مردم را بر مي تاباند .مسلما اين شعار ماهيت حکومت را نشان مي دهد .اين شعار تنها حفظ نظام را و تا مين امنيت خودشان را نشان ميدهد.چرا سال را سال حقوق بشريا ازادي بيان يا ازادي قلم معرفي نمي کند؟ چرا سال را سال معلمان يا سال دانشجويان يا سال کارگران و غيره معرفي نمي کند؟ معلمان عزيزبيائيم اعتراضات واعتصابات خود را به يک روز يا دو روز منتهي نکنيم .اعتصابات را روز شمار کنيم تا کل جامعه متوجه خواسته هاي ما شوند .در کلاسها به دانش اموزان خواسته هاي خود را بگوئيم .اعتصابات را پي در پي کنيم مطمئن باشيد کارگران دانشجويان ورا نند گان و پرستاران به ما ملحق خواهند شد. معلمان عزيز جمهوري اسلامي همه چيز را برا ي خود مي خواهد. نماز جمعه را که يک تجمع است خود برگزار ميكند. راهپيماييهايش را هرروز در خيابانها برپا ميكند. و از مواهب آن بهره مي برد. ولي مردم ومعلم و دانشجو حق تجمع و راهپيمايي ندارند. معلمان عزيز خطر جنگ نزديک است. مطمئن باشيد سران جمهوري اسلامي مانند صدام وما نند شاه ومانند طالبان بعد از جنگ توي سوراخي پنهان مي شوند. بيائيد با اعتصابات خودمان حکومت را سرنگون کنيم. با سرنگوني اين حكومت ديگر جنگ و تهاجم هم موضوعيتي نخواهد داشت.