پنجشنبه، ٢ فروردين ١٣٨٦ - ٢٢ مارس٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٥٥

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات كارگري در ايران

تنظيم گزارش: ناصر اصغري

گزارشي از وضعيت عدم پرداخت دستمزد كارگران
در دو هفته گذشته نيز شاهد درج اخباري از عدم پرداخت دستمزد و حقوق كارگران در رسانه‌هاي رژيم جمهوري اسلامي بوديم. گرچه بسياري از اعتراضات كارگري كه به صورت تجمع، طومارنويسي، راهبندان و غيره به ثبت مي‌رسند، در واقع به معضل عدم پرداخت حق و حقوق كارگران و بخصوص عدم پرداخت دستمزدهايشان، مي‌پردازند، اما حتي درج خبر عدم پرداخت و دريافت دستمزدها خود به نوعي صداي اعتراض كارگران به اين وضعيت است. در اين شماره هم باز با رجوع به رسانه‌هاي جمهوري اسلامي، گوشه‌اي از چپاول آشكار دستمزد كارگران را براي اطلاع خوانندگان نشريه كارگر كمونيست درج مي‌كنيم.
روز ١٦ اسفند، ايلنا، خبرگزاري كار ايران از زبان علي بابايي، عضو كانون شوراهاي اسلامي كار استان مازندران خبر داد كه ۵٠٠ كارگر "تخته سه لايي شهيد رجايي" به دليل تعطيلي اين واحد بيش از ٤ سال ست كه بيكار و بلاتكليف هستند. وي در ادامه ميگويد: كارگران اين كارخانه اكنون با مشكل مالي مواجه هستند و هيچ درآمدي ندارند. باز در همين روز اين خبرگزاري از زبان مجيد احمدي گوديني، رئيس كانون شوراهاي اسلامي استان كرمانشان گزارش ميدهد: بيش از ٣٠٠ پيمانكاري خدماتي بزرگ و كوچك در سطح استان كرمانشاه فعاليت دارند كه كارگران بيشتر اين شركتها با سو استفاده از معضل بيكاري، حقوق كارگران را تضييع ميكنند. وي ميگويد: بيش از ۵٠٠ تن از كارگران خدماتي پيمانكاري اين استان چندين ماه است حقوق دريافت نكرده و بيش از ٢٠٠٠ كارگر نيز عيدي و پاداش خود را طلبكارند. در خبر ديگري همراه با اعلام دستگيري تعدادي از كارگران پوشينه بافت، اين خبرگزاري در همين روز از عدم دريافت حقوق و مزاياي ٦ ماه كارگران اين كارخانه خبر داد. اين خبرگزاري در همين روز اعلام كرد كه بيش از ۵٠٠ تن از كارگران صنايع فلزي تهران ٤ ماه حقوق و مزايا طلبكارند. اين خبرگزاري در روز ١٩ اسفند خبر داد كه ٢۵ كارگر خدماتي پيمانكاري شاغل در ناحيه ٧ منطقه ٢ شهرداري تهران، ٢ ماه است حقوق نگرفته‌اند. در همين روز گزارش ميدهد كه بيش از ٣ سال است كه كارخانه قند دزفول تعطيل شده و ١۵٠ كارگر آن بيكار و بلاتكليف شده‌اند. در خبر ديگري در همين روز خبر ميدهد كه بيش از ١٠٠ تن از كارگران "آبفا اروند" خرمشهر از تير ماه تاكنون حقوقي دريافت نكرده‌اند. در خبر ديگري باز در ١٩ اسفند مي‌نويسد: "٣٠٠ كارگر با سابقه ۵ تا ٣٠ ساله شركت ويتانا، به بهانه تغيير ساختار و نوسازي واحد توليدي بلاتكليف و سرگردان شده و بيش از ٤ ماه است حقوقي دريافت نكرده‌اند. ايلنا روز ٢٠ اسفند نيز خبر داد كه ١١٠٠٠ كارگر كشت و صنعت بيشكر كارون بيش از ٢ ماه است كه هيچگونه حقوقي را دريافت نكرده‌اند. خبرگزاري ايلنا روز ٢١ اسفند خبر داد كه كارگران شركت ايرانيت تهران و اصفهان در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزاياي خود براي ٢ ماه دست به اعتراض زده‌اند. اين خبرگزاري در خبر ديگري در همين روز از طلبكاري ٤ ماهه و عدم دريافت عيدي و پاداش كارگران كلاچ قزوين خبر داد. در خبر ديگري از طلبكاري ٢ ماهه و عدم دريافت عيدي و پاداش ۵٠٠٠ كارگر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه شوش دانيال خبر داد. اين خبرگزاري در خبر ديگري در همين روز از عدم دريافت سنوات كارگران شركت پرويل پارس خبر داد. در خبر ديگري گزارش داد كه ١٦ تن از كارگراني كه در گذشته نه چندان دور به عدم پرداخت دستمزدهاي ٤ ماه شان همراه ديگر همكارانشان اعتراض كرده بودند، اخراج گشته و به كارخانه راه داده نمي‌شوند. در خبر ديگري در همين روز گزارش مي‌دهد كه "كارگران صندوق نسوز خرم از شهريور تا كنون حقوق نگرفته‌اند." روز ٢٢ اسفند، همين خبرگزاري خبر داد كه "١١ ماه حقوق معوقه كارگران شركت خدماتي پيمانكاري سبزشهر طبس، هنوز پرداخت نشده و هر يك از اين كارگران يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان طلبكارند." در خبر ديگري در همين روز ميگويد كه ۵٠٠ كارگر نساجي طبرستان ٦ ماه است حقوق نگرفته‌اند. در همين روز در خبر ديگري، اينبار از كشت و صنعت كارون ميگويد كه كارگران اين شركت يك ماه از حقوق معوقه خود را دريافت كردند. باز در همين روز خبر داد كه كارگران كارخانه چيت بهشهر ٦٠ ماه است هيچ حقوقي دريافت نكرده‌اند. ايلنا روز ٢٣ اسفند در خبري از قول كارگران شركت "نوش" مازندران نوشت كه ٢٠٠ كارگر اين شركت مدتي است كه حق و حقوقشان را به طور كامل دريافت نمي كنند. در همين روز باز از آبادان گزارش مي دهد كه ١٣٠٠ كارگر شهرداري ٢ ماه حقوق و عيدي شان را نگرفته اند. از خراستان شمالي در همين روز مي‌نويسد: "٨٠٠ كارگر الياف شيروان پس از گذشت ٣٠ ماه همچنان بلاتكليف هستند. اين كارخانه ٨٠٠ كارگر رسمي را اخراج كرده و ٢٠٠ كارگر قراردي هم ٣٠ ماه است حقوقي دريافت نكرده اند. در خبر ديگري در همين روز مي نويسد كه ١۵٠ كارگر قراردادي شوكوپارس پس از تسويه حساب اخراج شدند. همين منبع روز ٢٤ اسفند اعلام كرد كه حدود ٣٠٠ كارگر شركت نفت گچساران ٢ ماه حقوق و مزاياي قانوني طلبكارند. روز ٢٦ اسفند هم اعلام كرد كه كارگران نساجي خامنه ١٠ ماه است با وجود اينكه بارها به مراكز مختلف دولتي رفته و اعتراض كرده‌اند، اما حقوقي دريافت نكرده‌اند. اين خبرگزاري روز ٢٨ اعلام كرد كه ۵٣ تن از كارگران تعليقي شركت واحد، بعد ١٤ ماه سرگرداني ۵٠ درصد از مطالبات خود را دريافت كردند. در خبر ديگري اين خبرگزاري اعلام كرد كه كارگران شركت نفت گچساران ٢ ماه حقوق و مزايا از كارفرما طلبكارند.
 

کارگران کشتي سازي اروندان آبادان دست به اعتصاب يک هفته اي زدند
طبق گزارشي که مسعود رفيعي، گزارشگر حزب كمونيست كارگري از آبادان روز ٢۵ اسفند ارسال کرده بود، کارگران شرکت کشتي سازي اروندان آبادان در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق خود دست به يک اعتصاب يک هفته‌اي زدند و در مقابل فرمانداري آبادان نيز تجمع کردند. با اين حرکت اعتراضي قرار شد يک ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.

اعتراض كارگران كارخانه "تخته سه لايي شهيد رجايي"
۵٠٠ تن از كارگران كارخانه "تخته سه لايي شهيد رجايي" به دليل تعطيلي اين واحد بيش از ٤ سال است كه بيكار و بلاتكليف هستند. كارگران اين كارخانه با مراجعه به اداره كار هيات تشخيص و هيات حل اختلاف را مجبور به صدور حكم بازگشت به كار و دريافت دستمزد ومطالباتشان كردند؛ و علي بابايي، عضو كانون شوراهاي اسلامي كار استان مازندران را مجبور به بازتاب اين خبر در روز ١٦ اسفند در سايت ايلنا كردند. بابايي مي گويد: كارگران كارخانه تخته سه لايي ... اكنون با مشكل مالي مواجه هستند و هيچ درآمدي ندارند و بهتر است مسئولين با مشخص كردن وضعيت واحد تعطيل شده، مطالبات معوقه كارگران را هم به طريقي تسريع كنند.

بازداشت كارگران اعتراضي كارخانه پوشينه بافت قزوين
ايلنا روز ١٦ اسفند خبر داد كه ۵ كارگر پوشينه بافت قزوين به اتهام اخلالگري و ممانعت از توليد بازداشت شده اند و ١١ نفر ديگر نيز در ليست بازداشت قرار دارند. كارگران اين كارخانه بيش از ٦ ماه است حقوق و مزاياي خود را طلبكارند و با مراجعه پي در پي به نهادهاي رژيم، با تجمع و اعتراض خود، خواهان رسيدگي به مطالبات خود شده اند. لازم به يادآوري است كه رژيم به كارگران اعتراضي برچسب "ممانعت از توليد" مي زند، در حاليكه در اين كارخانه چندين ماه است توليدي صورت نميگيرد.
اسامي كارگران بازداشتي عليرضا فيضي، فرزين برخوردار، رحيم بابا، غضنفر كريمي اعلام گرديده و كارگران اعلام كرده اند كه اسامي ١١ نفر ديگر نيز كه در ليست كساني هستند كه بايد بازداشت شوند، اعلام شده است.

کارگران تعليقي عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ۵٠% دستمزدهاي خود را دريافت کردند
سايت شورا در خبري در روز ٢٣ اسفند مينويسد: "امروز مورخه ٢٣/١٢/١٣٨۵ و پس از ماهها اعتراض و پيگيري، ٤۵ نفر از کارگران تعليقي عضو سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، موفق شدند، ۵٠% از دستمزد ١٤ ماه ايام تعليق خود را دريافت کنند. اين کارگران بدنبال اعتصابات سال ٨٤ و از بهمن ماه آن سال، در حالت تعليق بسر ميبرند که مي‌بايست طبق قوانين موجود تا زمان تعيين تکليف، ٥٠ درصد از دستمزدهاي آنان پرداخت ميشد. اما مديريت شرکت واحد زير بار اين مسئله نميرفت و براي به تسليم کشاندن کارگران، از پرداخت دستمزد ايام تعليق آنان خودداري ميکرد. با اين حال با اعتراضات و پيگيريهاي مستمر اين کارگران، آنان امروز موفق به دريافت ٥٠ درصد از دستمزدهاي خود شدند. اين امر با توجه به سرکوب گسترده کارگران شرکت واحد و مقاومت مديريت اين شرکت، براي پرداخت نکردن دستمزدهاي کارگران عضو سنديکاي شرکت واحد، يک پيروزي براي کارگران عضو سنديکا تلقي ميشود. اين کارگران و خانواده هايشان روزهاي بسيار پر مشقتي را ظرف ١٤ ماه گذشته پشت سر گذاشته اند، اما لحظه اي از حقوق خود براي داشتن سنديکا کوتاه نيامده و تسليم نشدند."

اعتراض كارگران قوه پارس نتيجه داد
كارگران كارخانه قوه پارس قزوين روز ١٦ اسفند اعلام كردند كه فشارهاي وارده از طريق تجمع و اعتراضات پي در پي به مسئولين، پاسخ داده و كميسيون كارگري استان تصويب كرده كه براي پرداخت حقوق معوقه ٦ ماهه كارگران، ٤٠ ميليون تومان پرداخت گردد.

آلتيماتوم كارگران شركت نفت گچساران
كارگران شركت نفت گچساران كه براي دريافت مطالبات خود بارها به مسئولين مراجعه و جوابي دريافت نكرده بودند، روز ٢٤ اسفند اخطار دادند كه بزودي جلوي فرمانداري گچساران تجمع خواهند كرد. اين كارگران وضعيت معيشتي خود را بحراني اعلام كرده و گفته‌اند كه با فرا رسيدن سال نو، اين وضعيت بحراني‌تر مي شود و وضعيت كنوني كارگران واقعا نگران كننده است. کارگران ميگويند مسئولان شركت نفت با وجود اطلاع از مشكلات آنها فقط وعده توخالي مي‌دهند. در حالي كه حدود ٣٠٠ كارگر ٢ ماه حقوق و مزاياي قانوني خود را طلبكارند.

هزار نفر از كارگران صنايع فلزي تهران تقاطع ١٧ شهريور را بستند
بيش از ١٠٠٠ تن از كارگران شركت صنايع فلزي در ادامه تجمعات اعتراضي خود نسبت به بلاتكليفي كارخانه و عدم دريافت بيش از ٤ ماه از حقوق و مزاياي خود، روز ١٦ اسفند به مدت يك ساعت و نيم چهار راه صنايع فلزي ١٧ شهريور در شادآباد را بستند. ايلنا تعداد کارگران را ۵٠٠ تن اعلام كرده بود و در خبر ديگري از قول كارگران تعداد انها را ١٠٠٠ نفر اعلام كرد. بنا به اين گزارش هر لحظه بر تعداد کارگران معترض افزوده مي شد، و کارگران قصد داشتند جاده قديم كرج را مسدود كنند. كارگران گفته‌اند كه اين تجمع از بزرگترين تجمعات كارگران طي يك ماه گذشته تا كنون بوده و اولتيماتوم دادند كه در صورت عدم رسيدگي به مشكلاتشان، اعتصابات را به دفتر احمدي‌نژاد خواهند كشاند. به گزارش رسيده اين تجمع كارگران با دخالت نيروهاي نظامي رژيم و وعده مذاكره عوامل اداره كار استان تهران، به پايان رسيد.

تجمع اعتراضي كارگران شركت كاغذ سازي كارون شوشتر در برابر استانداري خوزستان
بنا به گزارشي که به حزب رسيده کارگران شرکت کاغذ سازي کارون شوشتر روز سه شنبه ٢٢ اسفند در برابر استانداري خوزستان تجمع کردند و خواهان پرداخت طلبهاي خود شدند. اين کارگران يک سال دستمزدهاي خودرا طلب دارند و با توجه به ايام نوروز زير فشار شديد مالي قرار دارند. اين تجمع از ساعت نه و نيم صبح شروع شد و با توجه به راهبندانهايي که به اين دليل ايجاد شده بود وسيعا خبر آن پخش شد و مورد توجه مردم قرار گرفت. هرکس که از نزديک تجمع ميگذشت به اشکال مختلف پشتيباني خود را از کارگران ابراز ميکرد. تجمع کارگران تا ساعت نه و نيم شب ادامه يافت. حائري از دفتر رئيس جمهور اسلامي به خوزستان آمده و به کارگران وعده داد که به خواستهايشان رسيدگي خواهد شد. اما کارگران با توجه به اينکه بارها وعده شنيده و عملي نديده اند، به اين وعده ها گوش نکردند و به اعتراض خود ادامه دادند. بنا به اين گزارش کارگران که تعداد آنها ٢٤٠ نفر است روز بعد يعني چهارشنبه ٢٣ اسفند نيز به تجمع خود ادامه دادند. مقامات استانداري با وقاحت از کارگراني که يک سال است حقوقهايشان پرداخت نشده ميخواهند که صبور باشند تا به خواستهايشان رسيدگي شود! کارگران اعلام کردند اگر طلبهايشان فورا پرداخت نشود با خانواده هايشان به تهران خواهند رفت و در برابر ساختمان رييس جمهوري اسلامي دست به اعتراض خواهند زد. ياد آوري کنيم که کارگران شرکت کاغذ سازي کارون شوشتر در روزهاي ششم و هفتم اسفند به تهران رفته و در برابر دفتر احمدي نژاد تجمع کردند و اعتراض خودرا ابراز کردند. کارگران پس از اينکه به آنها وعده پرداخت طلبهايشان داده شد به اين اعتراض خاتمه دادند اما تاکنون خبري از پرداخت طلبهاي آنها نشده است.

اعتصاب ٨٠٠ کارگر شرکت غير نيشکري کارون شوشتر

کارگران شرکت غير نيشکري کارون شوشتر که تعداد انها ٨٠٠ نفر است، در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند. اين کارگران تجمعات اعتراضي سه روزه اي را در روزهاي ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ اسفند برپا داشتند اما پاسخ نگرفتند. کارگران اين شرکت در زمينه توليد محصولات غير نيشکري مثل چغندر قند و گندم و برخي توليدات ديگر فعاليت دارند. شرکت غير نيشکري کارون شوشتر از شرکتهاي جانبي کشت و صنعت کارون شوشتر است. کارگران اعتصابي به دولت و مقامات محلي اولتيماتوم داده اند که در صورت عملي نشدن خواستشان به مرکز شهرستان شوشتر حرکت خواهند کرد و در آنجا در برابر فرمانداري دست به تحصن ميزنند. کارگران خواهان حمايت همه کارگران شرکت و مردم از خواستشان هستند.

وحشت رژيم از رشد اعتراضات كارگري
عيدعلي كريمي، پادوي رژيم در خانه كارگر قزوين روز ١٩ اسفند با مشاهده رشد روزافزون اعتراضات و تجمعات كارگري، رژيم را سرزنش كرده و از پيآمدهاي اين تجمعات به رژيم هشدار ميدهد. وي ميگويد: "اعتصابات و اعتراضات كارگران واحدهاي توليدي و صنعتي و بحرانهاي استان قزوين، يكي پس از ديگري ادامه دارد، اما مسئولان شعارهاي زيباي خود را عملي نميكنند. همه روزه در سطح استان قزوين شاهد تحركات اعتراض آميز كارگران هستيم كه به دليل استمرار بحران كارخانه و هزاران مشكل عديده مالي و مديريتي، ماههاست حقوق قانوني خود را دريافت نكرده اند. نزديكي سال جديد و سفره خالي كارگران طلب مي‌كند تا مسئولان با انجام وظيفه مشكلات حقوقي كارگران اين استان را مرتفع كند."

کارگران سنندج دست به راهپيمايي زدند
طبق خبري که به کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران رسيده است٬ روز ٢٠ اسفند ماه کارگران اخراجي نساجي کردستان در اعتراض به سياستهاي ضد کارگري رژيم اسلامي و با خواست بازگشت به کار از سه راه مردوخ سنندج راهپيمائي به طرف استانداري را آغاز کردند. راس ساعت ده و نيم صبح روز ٢٠ اسفند راهپيمايي به طرف استانداري شروع شد. اين حرکت کارگران نساجي از طرف کارگران شاهو٬ الومين و تعداد قابل توجهي از مردم سنندج مورد استقبال و حمايت قرار گرفت. کارگران معترض راس ساعت يازده و پانزده دقيقه به استانداري رسيدند و تجمع در مقابل استانداري باعث شد که جمعيت بيشتري به آنها بپيوندند. نيروهاي انتظامي و امنيتي کارگران را در مقابل استانداري محاصره کردند و از پيوستن بيشتر مردم به اين تجمع ممانعت به عمل آوردند. خواست کارگران پرداخت حقوقهاي معوقه و بازگشت به کار و پرداخت بيمه‌هاي درماني و بيکاري اعلام شد. اين تجمع ساعت ١٢ و ١۵ دقيقه به پايان رسيد .

اعتراض كارگران مرودشت به حداقل دستمزد ١٨٣ هزار تومان
گروههايي از كارگران مرودشت روز ٢٠ اسفند با مراجعه به نهادهاي دولتي از قبيل خانه كارگر، اعتراض خود به تصويب حداقل دستمزد براي سال ١٣٨٦ را بيان كردند. كارگران گفته‌اند كه مسئولين دولتي با اين كار اثبات كردند كه تحت هر شرايطي حقوق كارگران را فداي منافع سرمايه‌داران مي‌كنند.

اولتيماتوم و اعتراض كارگران مازيران
كارگران شركت مازيران روز ٢٠ اسفند اعلام كردند كه به دليل بي‌توجهي كارفرماي شركت مازيران نوشهر به راي هيات حل اختلافات اداره كار در مورد بازگشت به كار ٣٧ تن از كارگران اخراجي، جهت اجراي حكم روز دوشنبه به دادگستري مراجعه خواهيم كرد. روز ٢٣ اسفند ايلنا خبر داد كه ١٧ تن از اين كارگران در اعتراض به عدم اجراي حكم هيات حل اختلاف كه براي اين كارگران حكم بازگشت به كار و مطالبه حق السعي صادر كرده بود، و كارفرما حاضر به قبول اين حكم نشده بود، به نوشهر رفته و در مقابل دادگستري اين شهر تجمع كردند.

اعتصاب کارگران شرکت سازه در پتروشيمي "پلي اتيلن پل چهر" پس از چند ساعت پيروز شد!
بنا به گزارشي که به حزب کمونيست کارگري ايران رسيده روز دوشنبه ٢١ اسفند کارگران شرکت سازه در پتروشيمي پلي اتيلن پل چهر دست به اعتصاب زدند. کارگران که تعداد آنها ٥٠٠ نفر ميشد از ساعت ٧ صبح اعتصاب خودرا شروع کردند. اين اعتصاب بدنبال آن صورت گرفت که کارفرما به کارگران اعلام نمود ما يا عيدي و يا فقط دستمزد بهمن ماه شما را ميتوانيم پرداخت کنيم. کارگران پس از شنيدن اين خبر بطور يکپارچه دست به اعتصاب زده و خواهان پرداخت هم عيدي و هم دستمزد بهمن ماه خود شدند. با شروع اعتصاب کارفرما دست به عقب نشيني زد و نماينده کارفرما به ميان کارگران آمد و اعلام کرد که دستمزد و عيدي آنها پرداخت خواهد شد و بعد از نهار کارگران ميتوانند طلبهايشان را بگيرند. به اين ترتيب کارگران با چند ساعت اعتصاب خود کارفرما را که ميخواست همچون بسياري از کارفرمايان ديگر دست به قلدري و بالا کشيدن دستمزد کارگران بزند وادار به عقب نشيني کردند. کارگران بعد از دريافت دستمزد و عيدي به سرکار خود بازگشتند. لازم به يادآوري است که شرکت سازه، پيمانکار عمده پتروشيمي پلي اتيلن پل چهر است که حدود پانصد نفر کارگر دارد. در اين شرکت بطور معمول دستمزد يک ماه کارگران از طرف کارفرما پرداخت نميشود، مگر اينکه کارگري کلا تسويه حساب کند.

اعتصاب كارگران ايرانيت تهران و اصفهان به عدم پرداخت دستمزدها
كارگران شركت ايرانيت تهران روز ٢١ اسفند وارد دومين روز اعتصاب خود به دليل عدم دريافت ٢ ماه حقوق و عيدي و مزاياي شغلي خود شدند. كارگران گزارش داده‌اند كه بعد از بيرون كردن كارفرماي كارخانه از شركت، خط توليد را بسته و در مقابل شركت دست به تجمع زدند. كارگران ايرانيت تهران گزارش داده‌اند كه ۵٠٠ تن از كارگران ايرانيت اصفهان هم در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند. كارگران آلتيماتوم دادند كه تا گرفتن حقوق معوقه خود دست به تجمع خواهند زد.

اعتراض كارگران شركت كلاچ قزوين به عدم پرداخت دستمزدها
كارگران كارخانه كلاچ قزوين، روز ٢١ اسفند با ارسال طوماري به سازمان اداره كار و امور اجتماعي شهر صنعتي البرز، با برشمردن مشكلات خود خواستار رسيدگي به خواستهايشان شدند. كارگران عنوان كرده‌اند كه چهار ماه است حقوق و عيدي و پاداش انها پرداخت نشده است.

اعتصاب کارگران شرکت رامشير در پالايشگاه گاز پارس جنوبي
هيئت مؤسس "اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" روز ٢٠ اسفند در اطلاعيه اي نوشت: "روز شنبه ١٩ اسفند ٨۵ کارگران شرکت رامشير در پالايشگاه گاز پارس جنوبي، فازهاي ٩ و ١٠ بمدت دو ساعت اعتصاب کردند. در پي اين اعتصاب مسئولين حراست و اطلاعات منطقه پارس به ميان کارگران آمده و به آنان اعلام کردند: شما به سر کارهايتان برويد، ما قول ميدهيم فردا مشکلتان را حل کنيم. خواست کارگران اعتصابي پرداخت سه ماه حقوق معوقه، عيدي، بهبود شرايط خوابگاه و کيفيت و کميت غذا بود. به اين ترتيب کارگران با وعده حراست و اطلاعات به اعتصاب خود پايان داده و شروع بکار کردند. اما امروز صبح وقتي کارگران ديدند به خواسته هايشان توجهي نشده است مجددا دست به اعتصاب زدند و دوباره حراست و رئيس اطلاعات منطقه ويژه پارس جنوبي در محل اعتصاب حاضر شدند. اين بار رئيس اطلاعات شروع به تهديد و توهين به کارگران کرد و با اراذل و اوباش خواندن کارگران به آنان گفت: شما با اين کارتان اخلال کرده و سياسي ميشويد. اما کارگران بدون توجه به گفته‌هاي رئيس اطلاعات اعلام کردند ما تا رسيدن به خواسته‌هايمان به اعتصاب خود ادامه خواهيم داد. در پي اين وضعيت و ادامه اعتصاب، کارفرما به کارگران اعلام کرد: هر کسي تمام حقوقش را ميخواهد بيايد با شرکت تسويه حساب کند و به کساني هم که حاضر به تصفيه حساب با شرکت نشوند فقط يک ماه حقوق معوقه و عيدي خواهيم داد. با توجه به نزديکي ايام عيد حدود ٤٠ نفر از کارگران ناچار به تصفيه حساب شدند تا تمام حقوقشان را بگيرند. با اينحال هنوز معلوم نيست که کارفرما پس از گذراندن مراحل تصفيه حساب توسط کارگران، طلبهاي آنان را طبق وعده خود پرداخت خواهد کرد يا نه؟"

آلتيماتوم كارگران "صندوق نسوز خرم" به تجمع در مقابل مجلس
كارگران كارخانه صندوق نسوز خرم روز ٢١ اسفند اولتيماتوم دادند كه اگر دستمزدهاي پرداخته نشده شان كه از شهريور ماه تاكنون است، تا آخر سال ٨۵ پرداخت نگردد، مقابل مجلس اسلامي تجمع خواهند كرد.

کارگران نساجي کردستان، کارخانه آلومين، پرريس و شاهو به همراه خانواده هايشان در مقابل استانداري کردستان دست به تجمع زده و سپس بطرف اداره کار استان کردستان راهپيمايي کردند
كميته كردستان حزب كمونيست كارگري روز ٢٠ اسفند طي اطلاعيه‌اي خبر داد كه روز ٢٠ اسفند كارگران نساجي كردستان در سنندج تجمع اعتراضي در مقابل اداره كار برپا و به طرف استانداري راهپيمائي كردند. اين حركت اعتراضي از جانب كارگران اخراجي شاهو، آلومين و پرريس مورد حمايت قرار گرفت. كارگران ابتدا در مقابل اداره كار "صندوق مهر" حضور يافتند و با مراجعه به اين صندوق، مسئولين اداره كار اعلام كردند كه استانداري مسئول صندوق را اخراج كرده است. كارگران با يادآوري چندين باره مشكلات و مطالبات خود به مسئولين اداره كار، اعلام كردند كه فردا، ٢١ اسفند، همراه با خانواده هايشان در مقابل استانداري تجمع خواهند كرد.
بنا بر گزارش روز هيئت مؤسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار: ..روز ٢١ اسفند کارگران به همراه خانواده‌هايشان در مقابل استانداري کردستان تجمع کرده و سپس به سمت اداره کار استان کردستان راهپيمايي کردند. در تجمع مقابل استانداري که حدود ٣٠٠ نفر از کارگران و خانواده‌هايشان حضور داشتند يکي از مسئولين سياسي استانداري به ميان کارگران آمد و خواهان گفتگو با نماينده‌هاي آنان شد. در طي مذاکراتي که ميان نماينده‌هاي کارگران شيث اماني، حسن زارعي و جبار خدا‌مرادي و يکي از مسئولين سياسي استانداري کردستان به عمل آمد به آنان اعلام شد که مسئله شما مربوط به اداره کار است و ما مسئوليتي نداريم و اگر اداره کار مشکل شما را حل نميکند کتبا اعلام کند که نميتواند کاري انجام دهد. بدنبال اين پاسخ در استانداري کارگران بهمراه خانواده هايشان در ساعت ١١ صبح به سمت اداره کار استان کردستان دست به راهپيمايي زده و در مقابل آن اداره به تجمع خود ادامه دادند.
در اداره کار استان کردستان نيز به کارگران اعلام شد که ما در تاريخ ۵ آذر ٨۵ مسائل مربوط به وام خود اشتغالي شما را حل کرده‌ايم و مسئله ديگر مربوط به صندوق مهر رضا ميشود. يکي از کارگران نساجي کردستان ميگويد: اين استانداري کردستان بود که با عزل مسئول صندوق مهر رضا کار ما را دچار مشکل کرد. اين تجمع پس از مذاکره نماينده‌هاي کارگران با مسئولين اداره کار و عدم حصول نتيجه شفاف از اين مذاکرات، ساعت ٢ و نيم پايان پذيرفت و کارگران اعلام کردند فردا در مقابل ساختمان صندوق مهر رضا در شهر سنندج دست به تجمع خواهند زد. در اين تجمع نيروهاي انتظامي حضور چشمگيري داشتند و در مقابل استانداري اقدام به گرفتن و پاره کردن پلاکادهايي کردند که خانواده‌هاي کارگران آنها را حمل ميکردند. بر روي اين پلاکاردها نوشته شده بود: خواست ما ابقا در کار است، کار حق مسلم ماست، نان، کار، مسکن حق مسلم ماست و..."

شرکت رامشير در پالايشگاه گاز پارس جنوبي با شرطي کردن پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران، حدود ٤٠٠ نفر از آنان را از کار خود اخراج کرد
اطلاعيه اي از سايت اتحاد خبر داد كه: ".. حدود هزار و پانصد نفر از کارگران شرکت رامشير در پالايشگاه گاز پارس جنوبي بدليل عدم پرداخت سه ماه از دستمزدهايشان در مورخه ١٩/١٢/١٣٨۵ دست به اعتصاب زدند. در پي اين اعتصاب کارفرما به کارگران اعتصابي اعلام کرد: هر کسي تمام حقوقش را ميخواهد، بيايد با شرکت تسويه حساب کند و به کساني هم که حاضر به تصفيه حساب با شرکت نشوند فقط يک ماه حقوق معوقه و عيدي خواهيم داد. با توجه به نزديکي ايام عيد حدود ٤٠ نفر از کارگران در همان روز ناچار به تصفيه حساب شدند تا تمام حقوقشان را بگيرند. بنا به گزارشهاي رسيده به هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار، با شرطي که کارفرما براي پرداخت حقوق معوقه کارگران گذاشت تا به امروز حدود ٤٠٠ نفر از کارگران بدليل چندين ماه عدم دريافت دستمزد و نياز شديد مالي، ناچار شده اند تا با شرکت تصفيه حساب کرده و از شرکت رامشير بروند. به اين ترتيب شرکت رامشير با شگردي که به کارگران زد از يک سو ٤٠٠ نفر از کارگران را اخراج کرد و از طرف ديگر با سوء استفاده از بيکاري گسترده در جامعه، از پرداخت کامل دستمزدهاي معوقه کارگران خودداري نمود. عسلويه و ميدانهاي گازي آن بمثابه ثروتي عظيم و مايه افتخار ملي!! براي کارگران جهنمي است که در آن بطور دائمي دستمزد ۵٠% از آنان با تاخير ۵ تا ٦ ماهه پرداخت ميشود و کارفرمايان با سازماندهي يک سيستم بردگي محض به دزدي آشکار از دستمزد کارگران پرداخته و با شگردهاي مختلف کارگران را اخراج و در مواردي هيچگاه دستمزدهاي آنان را پرداخت نميکنند.
هيئت مؤسس اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار، از کارگران شاغل در عسلويه، بويژه کارگران پيشرو دعوت ميکند تا با برگزاري مجمع عمومي و ايجاد تشکل، با اتکا به قدرت متحدانه خود از حقوق انساني شان دفاع کرده و اجازه ندهند کارفرمايان، بديهي ترين حقوق آنها را پايمال کنند."

اعتراض كارگران نساجي طبرستان به عدم دريافت دستمزدها
۵٠٠ تن از كارگران نساجي طبرستان كه ٦ ماه است حقوق و دستمزدي دريافت نكرده‌اند، روز ٢٢ اسفند اعلام كردند كه براي تهران خواهند رفت تا اينكه صداي اعتراض حق طلبانه شان را به گوش مسئولين كشور برسانند. اين كارگران گفته اند كه احمدي نژاد در سفرش به مازندران گفته بود كه صنايع نساجي مازندران و به خصوص طبرستان بايد احيا شود، اما هيچ تلاشي در اين خصوص نشده است. در عوض وقتي كه به تهران بازگشت، صورتجلسه‌اي را امضا كرده كه حكم منحل شدن اين نساجي بوده است.

تمامي حقوق معوقه کارگران پيمانکاري صنعت نفت پرداخت ميشود
با گسترش اعتراضات و نارضايتي هاي کارگران صنايع نفت به دليل نپرداختن دستمزدهاي آنها، وزير نفت جمهوري اسلامي ناچار به دخالت شد و در ابلاغيه اي از همه شرکتهاي پيمانکاري خواست که حقوقهاي معوقه کارگران را پرداخت کنند. بنا به گزارش رسانه هاي جمهوري اسلامي کاظم وزيري هامانه وزير نفت جمهوري اسلامي روز گذشته با ابلاغ بخشنامه اي به معاونان و مديران عامل شرکتهاي اصلي زير مجموعه وزارت نفت خواستار تسويه حساب با کارگران پيمانکاري در مجموعه صنعت نفت تا قبل از پايان سال شد. در اين بخشنامه آمده است: "با تاکيد بر بخشنامه پيشين در رابطه با عملکرد برخي پيمانکاران و عدم پرداخت به موقع مطالبات کارگران طرف قرارداد که علاوه بر ايجاد نارضايتي در نيروي کار، باعث کندي کار و تاخير در اجراي پروژه ها ميشود، تمهيدات لازم بايد به گونه اي معمول گردد که در پايان سال جاري (١٣٨٥) همه مطالبات معوق کارگران پيمانکاريها پرداخت و تسويه حساب لازم صورت پذيرد. وزير نفت جمهوري اسلامي در اين بخشنامه اعلام کرده است که "در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات مذکور و قطعي بودن قصور پيمانکاران در اين زمينه، ضمن برخورد قانوني، از ارجاع کار جديد به آنها خودداري خواهد شد."
از بخشنامه وزير نفت روشن است که اعتراضات کارگران و اعتصابات و اختلال در توليد عامل اصلي دخالت جمهوري اسلامي در مساله عدم پرداخت طلبهاي کارگران بوده است. در هفته هاي اخير اعتراضات گسترده اي از جانب کارگران بخشهاي مختلف صنعت نفت صورت گرفت و کارگران خواهان پرداخت فوري طلبهاي خود شده بودند. يک نمونه اعتصاب ١٥٠٠ کارگر شرکت رامشير در پالايشگاه گاز پارس جنوبي بود که در تاريخ ١٩ اسفند صورت گرفت و کارفرمايان از کارگران خواستند که هرکس تمام طلبهايش را ميخواهد بايد با شرکت کلا تسويه حساب کند. يعني حکم اخراج خود را امضا کند. در روز ٨ اسفند نيز گزارشي به حزب رسيد که ٦٠٠ کارگر شرکت ساختمان سازي پالايشگاه آبادان دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت دستمزدهاي خود شدند و اولتيماتوم دادند که اگر طلبهايشان پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

تجمع كارگران ٣ كارخانه در رشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها
به گزارش خبرگزاري فارس در روز ٢٣ اسفند، كارگران ٣ كارخانه گيلان در مقابل استانداري تجمع كردند. اين كارگران كه از كارخانه‌هاي نخ تاز فومن، كاشي گيلان و كارخانه پرسان بودند، خواستار پرداخت مطالبات سنوات گذشته و معوق خود شدند و گفته‌اند كه از سال ٧٩ تاكنون حق و حقوق كارگران پرداخت نشده و با توجه به اينكه در آستانه سال جديد قرار دارند با مشكلات زيادي مواجه هستند و خواستار پيگيري مطالباتشان از استانداري گيلان شدند.

كارگران كارخانه آزمايش فارس جاده مرودشت اصفهان را بستند
ايرنا، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، روز ٢٦ اسفند گزارش داد كه١٢٠ تن از كارگران كارخانه آزمايش فارس روز شنبه در تجمعي در برابر اداره كار و فرمانداري مرودشت، اعلام كردند كه اخراج شده‌اند و خواهان رسيدگي به اين موضوع شدند. بنابر اين گزارش اين كارگران كه هركدام بيشتر از ١٠ سال سابقه كار داشتند به دليل پايان قرارداد اخراج شده‌اند كه اين عمل موجب نارضايتي كارگران شده است كه جاده مسير مرودشت اصفهان را براي ساعاتي مسدود كردند كه موجب بروز مشكل در تردد خودروها شد.

طومار اعتراضي كارگران شركت نفت گچساران
كارگران شركت نفت گچساران طي طوماري خواستار رسيدگي به مطالباتشان شدند. در اين طومار كه روز ٢٨ اسفند به فرماندار اين شهرستان ارسال شد، كارگران خواستار رفع مشكلات خود و خانواده هايشان شدند. كارگران اعلام كرده اند كه دو ماه حقوق و مزاياي كار از كارفرما طلبكارند. مسئولان در مقابل اعتراضات پيشين كارگران نه تنها اقدامي براي رفع مشكلات كارگران نكرده‌اند، بلكه به اخراج نيز تهديد شده بودند.
 

 


دو گزارش از سنندج گزارشي از سنندج٬ رضا انصاري

اجتماع و راهپيمائي کارگران نساجي در سنندج
"ما انرژي هسته اي نمي خواهيم٬ ما خواهان نان مسکن کار هستيم"
در چند ماه اخيرا بارها کارگران نساجي کردستان در شهر سنندج براي رسيدن به خواستهاي خود در مقابل اداره کار و استانداري و ساير ادارات مربوطه تجمع کردند. خواست کارگران بازگشت به کار٬ پرداخت حقوقهاي معوقه و بيمه بيکاري است. اما تاکنون دولت و سرمايه داران کارگران را سر دواندند و وعده هايشان را عملي نکردند.
چهار ماه پيش در نشستي از مسئولين دولتي٬ بدون حضور کارگران و نمايندگانش٬ طرحي را تصويب ميکنند که در اين طرح گفتند براي ايجاد اشتغال٬ از صندوق مهر رضا به هر کارگر ۱۰ ميليون وام خواهند داد. ديروز يکشنبه ۱۱ فوريه بعد از گذشت ۴ ماه سر دواندن کارگران توسط مسئولين دولتي٬ کارگران بنا به تصميم مجمع عمومي خود٬ راس ساعت ۸ صبح در مقابل اداره کار تجمع کردند و در اين تجمع عليه عدم رسيدگي به خواستهايشان اعتراض کردند. اين اجتماع٬ که از طرف کارگران ساير بخشهاي سنندج نيز حمايت مي شود٬ با بي توجهي مسئولين روبرو شد و پاسخي به کارگران داده نشد و مسئولين اداره کار از مذاکره با کارگران خوداري کردند. کارگران در عکس العمل به اين وضعيت همانجا و بسرعت مجمع عمومي تشکيل دادند و تصميم گرفتند که اعتراضشان را با راهپيمائي در شهر ادامه دهند. بنا به تصميم مجمع عمومي٬ کارگران به طرف استانداري حرکت کردند و آنجا خواهان مذاکره با مسئولين شد٬ند. همينطور تصميم گرفته شد در صورت پاسخ ندادن اعلام کنند دوشنبه همراه با خانوادهاي خود در مقابل استانداري تجمع خواهند کرد.
در اجتماع و راهپيمائي يکشنبه کارگران پلاکارتهاي در دست داشتند با شعار ما خواهان ابقا به کار هستيم٬ قراداد موقت لغو بايد گردد٬ بيمه بيکاري بايد پرداخت شود٬ ما خواستار پرداخت حقوقهاي معوقه خود هستيم! کارگران از سه راه مردوخ٬ که اداره روابط عمومي آنجاست٬ به طرف استانداري حرکت کردند. راس ساعت ۱۱ کارگران در مقابل استانداري حضور داشتند و تا ساعت ۱۲ از طرف مسئولين استانداري نيز پاسخي نگرفتند. راس ساعت ۱۲ نماينده کارگران اعلام کرد؛ اگر امروز به ما پاسخ ندادي فردا همراه با خانواده هاي خود در مقابل استانداري تجمع خواهيم کرد!
امروزدوشنبه ۱۲ فوريه ۲۰۰۷ ٬ کارگران از ساعت ۱۰ صبح همراه با خانوادهايشان در مقابل استانداري تجمع کردند. کارگران پلاکارد هائي در دست دارند و خواهان؛ پرداخت حقوقهاي معوقه٬ ابقا به کار٬ پرداخت بيمه بيکاري٬ و پراداخت وام ۱۰ ميليوني هستند که بيش از چهار ماه است طبق مصوبه خودشان وعده آن را به کارگران دادند.
ساعت ۱۱ شيث اماني٬ حسن زارعي٬ و جبار به نمايندگي کارگران براي مذاکره وارد استانداري شدند. اقبال پور از طرف استانداري و نماينده حراست در اين مذاکرات حضور داشتند. نمايندگان کارگران خواستهايشان و اعتراض به عدم پيگيري مسئولين به خواستهاي کارگران را مطرح کردند٬ اما اقبال پور نماينده استانداري اعلام کرد که "مشکلات شما ربطي به ما ندارد٬ اداره کار طرف حساب شما مي باشد". نمايندگان کارگران اعلام کردند ما تا رسيدن به خواستهاي خود به اعتراضات مان ادامه خواهيم داد. نمانيدگان کارگران نتايج مذاکرات را به اجتماع مقابل استانداري اعلام کردند. کارگران همانجا تصميم گرفتند که با راهپيمائي به طرف اداره کار در سه راه جام جم حرکت کنند.
کارگران با در دست داشتن پلاکاردي که نوشته است؛ "ما انرژي هسته اي نمي خواهيم ما خواهان نان مسکن کار هستيم"٬ از استانداري به طرف ميدان انقلاب و سپس ميدان آزادي٬ خيابان شش بهمن٬ دانشگاه٬ خيابان ادب٬ و در نهايت اداره کار حرکت کردند. هم اکنون و تا ساعت يک بعد از ظهر٬ اجتماع کارگران در مقابل اداره کار در خيابان جام جم ادامه دارد. نيروهاي انتطامي در تمام مدت صف کارگران را محاصره کردند تا مردم به آنها نپيوندند. مردم سنندج اما در پياده روها کارگران را همراهي مي کردند و با مارش کارگران هم صدا بودند. در حال حاضر نماينده هاي کارگران وارد ساختمان اداره کار شدند و مشغول مذاکره هستند.
کارگران تمايل داشتند علاوه بر نمايندگانشان وارد اداره کار شوند. نيروهاي انتظامي از ورود کارگران به داخل اداره کار جلوگيري کردند. تنشهاي بين کارگران و نيروهاي انتظامي با دخالت انتظامات کارگران خنثي شده است.
***
گزارشي دوم از سنندج٬ رضا انصاري
اجتماع و راهپيمائي  کارگران نساجي سنندج
مذاکرات نمايندگان کارگران نساجي سنندج با نماينده وزارت کار بي نتيجه ماند. شيث اماني٬ حسن زارعي٬ جبار خدامرادي نمايندگان کارگران بدنبال راهپيمائي کارگران و خانواده هايشان و حرکت به سمت اداره کار با رستميان از مسئولين اداره کار مذاکره کردند. نمايندگان کارگران به رستميان گفتند که استانداري نامه کتبي اداره کار را جهت پيگيري وضعيت ما ميخواهد. ما اينجا آمديم که اين نامه را شما بنويسيد تا ما به استانداري براي پيگيري خواستهايمان ببريم.
برخورد رستميان با کارگران سرد و بي تفاوت بود. او با لحني ترحم گونه به کارگران گفت؛ "صندوق مهر رضا دچار مشکل شده است و فعلا نمي توانيم بگوئيم که چه وقت ديگري لازم است که اين وام ۱۰ ميليوني به شما تعلق بگيرد"! کارگران از پاسخ رستميان خشمگين اند و اعلام مي کنند ما همينجا تحصن مي کنيم! رستميان مي گوييد؛ "دولت و استان ما بي پول است٬ اگر مي خواهيد اينجا تحصن کنيد ما چادر پتو و تايد در اختيار شما قرار خواهيم داد"! مذاکره بي نتيجه مي ماند. ساعت يک بعد ازظهر نمايندگان کارگران در مورد نتيجه مذاکرات به کارگران در مقابل اداره کار گزارش دادند. نمايندگان کارگران اعلام کردند به ما جواب سر بالا مي دهند٬ بايد اعتراضمان را ادمه دهيم و حقمان را بگيريم. کارگران تصميم مي گيرند فردا راس ساعت ۹ صبح همراه با خانواده هايشان در مقابل ساختمان "صندوق مهر رضا" واقع در خيابان فردوسي اجتماع کنند. کارگران از مردم شهر سنندج براي حمايت دعوت کرده اند.
تجمع امروز ساعت ۴ بعد ازظهر پايان يافت. ۶ ساعت اجتماع و راهپيمائي ومذاکره و اعتراض کارگران٬ همراه با خواستها و شعارهائي که مطرح ميکردند٬ با حمايت و پشتباني چشمگير مردم شهر سنندج همراه بود. در مقابل اداره کار در حالي که نمايندگان کارگران در مذاکره بودند٬ تعدادي از دانش آموزان و دانشجويان و مردم٬ با نشان دادن مشت گره کرده خود فرياد مي زدند؛ حمايت مي کنيم و نيروهاي انتظامي از پيوستنشان به صف کارگران جلوگيري به عمل آوردند. انتظار کارگران و خانواده هايشان اينست که در تجمع فردا راس ساعت ۹ صبح٬ در مقابل ساختمان "صندوق مهر رضا" واقع در خيابان فردوسي٬ از حمايت درخور مردم مردم برخودار شوند. مردم شريف و آزاديخواه شهر سنندج نبايد کارگران را در دفاع از حقوق پايمال شده شان تنها بگذارند.

***
گزارش ساليانه به كارگران

با تبريك فرارسيدن عيد نوروز و آرزوي سعادت و خوشبختي شما همكاران زحمتكش و عموم كارگران
احتراما به آگاهي ميرساند:
پيرو اعتراضات كارگري ماههاي زمستان ١٣٨٤ كارگران شركت واحد حود چهارصد نفر به صورت كاملا غير قانوني بازداشت٬ زنداني و اخراج از كار شدند. در جريان اين سركوبها همسران و فرزندان فعالان سنديكايي نيز مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفتند. در ادامه اعتراضات٬ مراجعات و پيگيريهاي بسيار كه بازهم منجر به دستگيري و زنداني شدن و ضرب و شتم شد٬ به جز يك گروه پنجاه و سه نفره بقيه كارگران البته با تحميل شرايط غير قانوني از طرف حراست شركت واحد مجددا شاغل به كار گرديدند. بقيه افراد معلق از كار در طول سال ١٣٨٥ در حالي كه آقاي اسانلو رئيس هيئت مديره سندكا مجموعا نزديك به نه ماه زنداني و تعداد ديگري از اين كارگران به تناوب در جريان اعتراضات بازداشت و زنداني شدند٬ آنان از ادامه حق خواهي و پيگيري حق بازگشت به كار خود دست بر نداشته و مرتبا به ادارات مربوطه و مراجع مختلف مراجعه و در نهايت وزارت كار پس از يازده ماه عدم رعايت قانون كار در پذيرش و ثبت شكايات كارگران بالاخره شكايت كارگران را پذيرفته و براي آنان رسيدگي هاي قانوني را مقرر نمود. در اين تلاشها٬ حمايت سازمانهاي كارگري بين المللي و حمايتهاي داخلي بسيار موثر و كارساز بوده است.
با تمام كارشكني ها و قانون گريزي ها خوشبختانه ده نفر از اين كارگران در مرحله اول رسيدگي در اداره كار حق بازگشت به كارشان مورد تاييد قرار گرفت. اما متاسفانه تعداد سي و هفت نفر از كارگران كماكان در ادارات كار و مراجع رسيدگي به شكايات در حال احقاق حق خود و بازگشت به كار هستند.
در ادامه اين حق طلبي ها كارگران معلق از كار توانستند با ارائه شكوائيه هايي به هيئت نظارت به حقوق شهروندي موفق به اجراي تبصره ماده ١٨ قانون كار از طريق اعمال قانون توسط مقامات قضايي مربوطه گرديدند. كه البته مديريت و برخي از مسئولان شركت واحد در مقابل اجراي قانون مقاومت كرده كه در نهايت با پيگيري مكرر مراجع قضايي"٥٠ درصد از دستمزد دوران تعليق از كار خود را دريافت نمايند". كه باز هم براي سه نفر از اين كارگران از طرف مديريت اشكال تراشي هاي غير قانوني شد كه پيرو مراجعه به مراجع قضايي٬ در باره اين سه نفر نيز دستور مساعد با توجه به ماده ١٧ قانون كار صادر و براي اجرا به مديريت شركت واحد اعلام شد. نامه مذكور هم اكنون در دفتر مديريت شركت واحد جهت اجرا در دستور قرار دارد.
با آرزوي همكاري و گسترش اتحاد سنديكايي كارگران شركت واحد در سال نو
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
٢٩ اسفند ٨٥