پنجشنبه، ١٧ اسفند ۱۳۸٥ - ٨ مارس۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار و گزارشهاي کارگري


تهيه و تنظيم: ناصر اصغري


اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون در شوشتر به نتيجه رسيد

بدنبال اعتراضات و تجمعات گسترده كارگران كشت و صنعت كارون شوشتر روز دوشنبه ۵ اسفند، شركت پرداخت دستمزدهاي معوقه را آغاز كرد. پرداخت دستمزدها از معترض ترين بخش شركت يعني بخش تجهيزات مكانيكي كه نقش برجسته اي در اعتراضات اخير داشتند، شروع شده است.
کارگران مصمم بودند تا تحقق مطالبه خود کوتاه نيايند و کوتاه نيامدند تا مفتخوران و مسئولين شرکت و مقامات حکومت را تسليم خواست بحق خود کردند. يكي ديگر از مطالبات كارگران كشت و صنعت كارون شوشتر كه در هر حركت اعتراضي خود خواهان آن بودند و بر تحققش پاي ميفشردند، خواست اخراج و بازخواست مديريت و همدستانش بود كه به تاراج و لفت و ليس شركت مشغول بودند و شرايط جهنمي و استثمار بي حدوحصري را در شركت بوجود آورده بودند. به يمن همين مبارزات پيگير كارگران كه اين خواست را به اشکال مختلف از جمله با امضاي طومار و تسليم آن به مقامات رژيم دنبال ميکردند، سرانجام دولت به اين خواست کارگران نيز تن داد و مدير شرکت را عوض کرد. خواست بازخواست نبوي مدير عامل قبلي اما متحقق نشد. اين پيروزي نتيجه پافشاري کارگران و اعتصاب متحد و يکپارچه کارگران بود. گوشه اي از خواست کارگران يعني حقوق معوقه آنها شروع به پرداخت شدن شده است اما کارگران کشت و صنعت مانند ساير کارگران و معلمان در سراسر کشور خواهان افزايش بالاي دستمزدها نيز هستند.

اعتراض کارگران شرکت واحد به محاکمه اسانلو

بنا بر گزارشات رسيده به حزب روز شنبه ٥ اسفند حدود صد نفر از کارگران شرکت واحد و خانوادههاي آنها و فعالين سنديکا در برابر دادگاه انقلاب در خيابان معلم جمع شدند و به محاکمه اسانلو اعتراض کردند. کارگران اين محاکمه را به زير سوال بردند و همچنين خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجي شدند. همچنين تجمع اعتراضي ديگري در همان روز توسط ٢٠ نفر از اعضاي هيئت مديره و فعالين سنديکاي شرکت واحد که در جريان اعتصابات بهمن ماه سال گذشته از کار اخراج شده‌اند و دستمزدي دريافت نکرده‌اند، در مقابل دفتر مرکزي شرکت واحد جريان داشت. کارگران معترض خواهان پرداخت حقوق پرداخت نشده خود، که توسط مسئولين وعده دادن شده بود، شدند. بنا به گزارش‌هاي رسيده ١٠ روز قبل در پي مراجعات پي در پي اين کارگران، آقايي معاون شاهرودي رئيس قوه قضائيه در نشستي با نمايندگان سنديکا وعده داده بود که اين مبلغ پرداخت خواهد شد، اما عليرغم مراجعه امروز کارگران واحد، امروز نيز از پرداخت اين مبلغ سرباز زدند و بار ديگر وعده پرداخت آن را به چند روز آينده موکول کردند. اين تجمع تا ساعت ٣٠/١١ ظهر ادامه داشت و پس از آن کارگران شرکت واحد به جمع ديگر دوستان خود در مقابل دادسراي انقلاب اسلامي ملحق شدند که در آن نزديک به ١٠٠ نفر شرکت داشتند. کارگران پلاکاردهايي در محکوميت احضار اسانلو و همچنين پلاکاردهايي مبني بر خواست بازگشت به کار کارگران اخراجي در دست داشتند. اين تجمع تا ساعت ١٢ظهر ادامه داشت و در اين ساعت منصور اسانلو در ميان شادي کارگران از دادسرا خارج شد و به جمع کارگران پيوست. کارگران اعلام کردند، اعتراضات شان با خواست "بازگشت به کار کارگران اخراجي واحد" تا رسيدن به اين خواست ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است تا کنون ٥٠ حکم تعليق از خدمت براي کارگران واحد صادر شده است که از اين ميان ١٠ نفر حکم بازگشت به کار دريافت کرده اند ولي شرکت واحد از پذيرش آنان به کار خودداري مي کند. ٣٠ نفر ديگر حکم اخراج دريافت کرده اند و ٢٠ نفر هم بلاتکليف هستند که کارگران خواهان تبرئه همه اين ٥٠ نفر از هستند.

تجمع کارگران بيمارستان ايران امروز تهران

روز ٢٩ بهمن كارگران بيمارستان ايران امروز، که مدتي است بسته شده است، در اعتراض به اخراجها در مقابل مجلس و وزارت كار تجمع كردند و خواهان توقيف اموال بيمارستان و پرداخت ده ماه دستمزد پرداخت نشده و حق سنوات خود شدند. اين بيمارستان يک بيمارستان خصوصي است و تعداد ١٨٠ نفر كاركن دارد كه بعضا ١٨ تا ٢٠ سال سابقه خدمت دارند. با تعطيلي بيمارستان كاركنان آن بلاتكليف هستند و حتي بيمه بيكاري به آنها پرداخت نميشود. در اين ميان مزدوران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي مثل هميشه تلاش ميكنند ميان كارگران تفرقه ايجاد كنند.

اعتصاب و تجمع ۶۰۰ کارگر واحد ساختمان سازي پالايشگاه آبادان

بنا به خبري که به حزب کمونيست کارگري رسيده است، حدود ۶۰۰ نفر از کارگران شرکت اي.سي.سي در پالايشگاه آبادان در اعتراض به کاهش حقوق و دستمزدهاي خود در چند ماه اخير روز سه شنبه ۸ اسفند (٢٧ فوريه) دست به اعتصاب زدند. کارگران اعتصابي که عمدتا کارگران واحد ساختمان سازي بودند از اول صبح دست به تجمع زدند. حراست و مسئولين پالايشگاه بعنوان کارفرما و ناظرين طرح براي جلوگيري از گسترش اعتصاب با نمايندگان کارگران مذاکره کردند و قول دادند که به خواسته هاي کارگران رسيدگي شود. مسئولين پالايشگاه و حراست بشدت از ادامه اعتصاب و گسترش اعتراض در پالايشگاه آبادان نگران هستند. بدنبال وعده هاي مسئولين، پس از چند ساعت کارگران به تجمع خود پايان دادند و اعلام کردند اگر به خواسته هايشان رسيدگي نشود مجددا دست به اعتصاب خواهند زد وکوتاه نخواهند آمد.

تجمع اعتراضي كارگران قوه پارس قزوين

روز ٦ اسفند ٧٢ نفر از كارگران شركت"قوه پارس" در اعتراض به پرداخت نکردن هشت ماه دستمزد و نيمي از عيدي سال ٨٤ ٬ در محل خانه كارگر استان قزوين تجمع كرده و خواستار دريافت حقوق معوقه و راه اندازي كارخانه شدند. در اعتراض به اين موضوع اين كارگران بارها و بارها تجمع كرده و به مقامات مختلف مراجعه كرده اند ولي تا كنون به آنها پاسخي داده نشده است. در تجمع قبلي در مقابل استانداري ٬ استاندار قزوين جواب سربالا به آنها داده و گفته بود كه اين موضوع به آنها ربطي ندارد. در اعتراض به اين سردواندن ها كارگران اعلام كرده اند كه به زودي راهي تهران شده و در برابر دفتر احمدي نژاد تجمع خواهند كرد. بنا به گزارش اخيرا مدير كارخانه تغيير كرده است و مديريت جديد نيز در جمع اعتراضي كارگران شركت كرده و كارگران را مورد توهين و تهديد قرار داده است. تجمعات اعتراضي اين كارگران ادامه دارد. كارگران به تجمع خود در روز ٩ اسفند خاتمه داده و اعلام كردند، در صورتي كه مشكلات اين كارگران رفع نشود، تا هفته آينده به تهران خواهند آمد و در مقابل دفتر احمدي نژاد دوباره دست به تجمع خواهند زد.

كارگران "لامپ فارس" بخشي از مطالبات معوقه خود را گرفتند

روز ٦ اسفند بدنبال اعتراضات پي در پي كارگران لامپ فارس سرانجام بخشي از مطالبات معوقه آنها از طريق مزايده محصولات كارخانه پرداخت گرديد. بنا به گزارش حدود ٩٠ كارگر اين كارخانه حدود ١٠٠ ميليون تومان بابت اجراي طرح طبقه بندي مشاغل طلبكار بودند كه براي دريافت آن كارگران خواهان توقيف اموال كارخانه شده بودند. اكنون بدنبال اعتراضات پي درپي كارگران مديريت جديد ناگزير به پرداخت بخشي از طلب كارگران شده و قول پرداخت هرچه سريعتر بقيه طلبها را داده است.

تجمع اعتراضي كارگران پروفيل پارس در مقابل سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي تهران

روز ٥ اسفند كارگران پروفيل غرب در اعتراض به راي هيات حل اختلاف اداره كار غرب تهران٬ در مقابل سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان تهران تجمع كردند. تحت فشار اعتراض كارگران رئيس اداره كار غرب تهران به كارگران قول داد كه چنانچه كارفرما تا بعد از ظهر روز ٦ اسفند به راي هيات حل اختلاف در ازاي سه ماه حقوق با كارگران عمل نكند اين راي باطل و كارفرما موظف به اجراي توافق قبل خود با كارگران يعني پرداخت ٤ ماه حوقق و مزايا خواهد بود.
بنا به گزارش هيأت حل اختلاف اداره كار غرب تهران به زيان كارگران اين شركت رأي داده است. قضيه از اين قرار است كه حدود ٦٣ كارگر شركت پروفيل پارس روز ٢٧ بهمن ماه با مديريت اين شركت بخاطر به تعطيل در آمدن اين شركت توافق كرده بودند كه در ازاي دريافت سالي ٤ ماه حقوق و مزايا، بازخريد شوند. اين توافق پس از ماهها اعتراض كارگران حاصل شد، اما كارفرما براي آنكه سنوات مقرر شده را به كارگران نپردازد، به مراجع تشخيص و حل اختلاف اداره كار غرب تهران متوسل شد و در نهايت توانست در هيأت حل اختلاف به خواسته خود برسد. طبق همين گزارش در حالي كه "هيأت تشخيص" اداره كار غرب تهران بر اساس اسناد و مدارك موجود به پرداخت ٤ ماه سنوات رأي داده بود، "هيأت حل اختلاف" با نقض رأي هيأت تشخيص، به پرداخت ٣ ماه سنوات براي تسويه حساب و بازخريدي رأي داد.

كارگران يخچال سازي لرستان جلوي استانداري دست به تجمع اعتراضي زدند

روز ٧ اسفند ١٥٠ نفر از کارگران يخچال سازي لرستان در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه دستمزدهايشان و به تعطيلي كشيده شدن كارخانه و براي مشخص كردن وضع بلاتكليف خود در مقابل استانداري لرستان تجمع كردند. در اين تجمع اعتراضي كارگران معترض با در دست داشتن پلاکارد پارچه‌اي بزرگي كه روي آن نوشته شده بود «ما انقلاب كرديم كه حق‌‏مان را بگيريم و شما مسوولين هر چه داريد از اين كارگران داريد»، خواستار رسيدگي به مشكلاتشان از طرف استانداري لرستان شدند. در ادامه تجمع، نمايندگان كارگران در دفتر معاون "سياسي- امنيتي" جمهوري اسلامي در استانداري با مسئولين استانداري به مذاكره نشستند و به كارگران گفته شد كه جهت رسيدگي به وضع آنان معاون برنامه ريزي استانداري لرستان به تهران رفته است و كارگران را به آرامش دعوت كرد. كارگران با حالت اعتراض اعلام داشتند كه جواب عملي به خواستهايشان را ميخواهند و تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراض خود ادامه خواهند دارد.
اشاره کنيم که كارگران يخچال سازي لرستان در يك ماهه اخير بارها تجمعاتي برپا كرده‌اند اما تاكنون پاسخي به آنها داده نشده است. اين كارگران در ٢٣ بهمن براي مشخص شدن وضعيت دريافت طلبها و حقوقشان به شركت آتيه دماوند در خرم آباد رفتند تا اعتراض خودرا با مديران اين شركت مطرح کنند. بنا به گزارش از اول مهرماه سال جاري به طور كلي حقوق کارگران را قطع كرده‌اند و ١٥٠ كارگر اين كارخانه را در بلاتكليفي نگه داشته‌اند. مسئولين شرکت آتيه در هفته اول بهمن نيز طي صورت جلسه اي کتبا قول به کارگران قول دادند که در ظرف حداکثر ١٤ روز به وضعيت حقوق و مزاياي کارگران رسيدگي کنند و طلبهاي کارگران را بپردازند، اما مسئولين به وعده‌هايشان عمل نكردند. كارگران در پيگيري مطالباتشان براي مشخص شدن وضعيت دريافت حقوق و مطالبات‌شان به محل شركت آتيه دماوند در تهران رفتند تا به مديران اين شركت اعتراض کنند. اما با بي توجهي مسئولين شركت آتيه دماوند روبرو شدند و در ادامه اعتراض خود در تهران روز ٢٤ بهمن به دفتر رياست جمهوري رفته و خواستار رسيدگي به مشكلاتشان شدند. در آنجا معاون رئيس جمهور اسلامي به اين كارگران وعده‌هايي داد اما به آن عمل نشد. بطور واقعي كارگران اين كارخانه حدود ٣ سال است كه حقوق و مزاياي خود را به طور كامل دريافت نكرده‌اند و همواره با مشكل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو بوده اند. اعتراضات ادامه دارد.

اعتراض كارگران استان گيلان همزمان با سفر احمدي نژاد به اين استان

با سفر احمدي‌نژاد به استان گيلان، ايلنا از چندين اعتراض كارگري در اين استان خبر داد. كارگران معدن سنگرود در اعتراض به وضعيت معيشتي خود روز اول اسفند پاي پياده به محل اقامت وي رفتند تا "تنگدستي و گرسنگي ١٨ ماهه خود را كه ناشي از پرداخت نشدن حقوق و مزايا بوده با وي تقسيم كنند". كارگران اعلام كرده‌اند: "در حالي با پاي پياده به ديدار رئيس جمهور مي‌رويم كه طي سال گذشته، بارها براي بازگشايي معدن سنگرود و درخواست حقوق ١٨ ماهه، در مقابل دفتر رياست جمهوري و سازمان صنايع و معادن تجمع كرده بوديم." كارگران افزودند: "دو ماه از بازگشايي معدن سنگرود ميگذرد اما هنوز حقوق معوقه ١٨ ماهه كارگران پرداخت نشده است." ايلنا همچنين گزارش داد كه در همين روز كارگران ريسندگي و بافندگي فومنات نيز خواستار حل مشكلات خود شدند. روز دوم اسفند نيز از قول محمد يعقوبي، دبير اجرايي خانه كارگر گيلان مينويسد: "صنايع پوشش كه شامل چهار كارخانه است، شركت الكتريك، ريسندگي و بافندگي فومنات، نساجي پرسان، كنف كار، پنگوئن، ايران كنف و بسياري ديگر از واحدهاي استان اكنون با بحران مواجه‌اند، كارگران اين واحدها بيكارند و مطالبات‌شان هم پرداخت نشده است، بسياري از اين كارگران مدت معين استفاده از بيمه بيكاري‌شان به اتمام رسيده و با مشكلات شديد مالي مواجه هستند. همزمان با سفر رئيس جمهور به استان گيلان، كارگران اين كارخانجات با تجمع در محل سخنراني ايشان و در حالي كه اعلاميه بزرگي در دست داشتند، خواستار حل مشكلات خود و واحدشان شدند."
حضور كارگران معدن سنگرود كه با حمل پلاكاردهايي مبني بر تحمل مشكلات سالهاي اخيرشان، و در پلاكاردي كه از ١٧ ماه بي حقوقي و سرگرداني ٦۵٠ معدنچي خبر مي‌داد، بخصوص بسيار چشمگير بود؛ كه باعث دادن وعده‌هائي از طرف احمدي نژاد نيز شد.

اعتراض كارگران "مس سونگون" اهر به تبعيض و نابرابري

كارگران "مس سونگون" اهر طي ارسال طوماري به مسئولين جمهوري اسلامي، به وضعيت نامناسب شغلي خود اعتراض كردند. در بخشي از اين نامه آمده است: "سالهاي مديدي است ما را به عنوان تافته جدا بافته، از ساير پرسنل و كاركنان طرح مس سونگون تفكيك نموده و در يك شرايط نابرابر و ناهمگون قرار داده‌اند. در سالهاي گذشته به استخدام طرح مس سونگون در آمده‌ايم، ولي متأسفانه در ادامه اشتغال، مديريت وقت طرح به لطايف الحيل متوسل شده و با بهره گيري از غيراخلاقي‌ترين و غيرانساني‌ترين روشهاي ممكن، نوع رابطه استخدامي ما به ناروا و بدون لحاظ شان و كرامت انساني و همچون اشياي مستعمل رفتار كرده و در نهايت به صورت فله‌اي به شركت پيمانكاري نوآوران پيشكش نمودند. ... در نتيجه از جايگاه به حق خويش تنزل و در قرن ٢١ رداي بردگي بر تن پوشيده و احساس انسانهاي درجه دوم و سوم را يافته و زندگي كرده‌ايم." اين كارگران در بخش پاياني اين طومار با تأكيد بر رفع مشكلات، خواستار رفع تبعيض نابرابري و ناهمگوني در شرايط استخدامي و كاري خود در مقايسه با ساير كاركنان اين طرح شده‌اند.

تجمع اعتراضي كارگران شركت سازمايه

كارگران شركت سازمايه پاكدشت در اعتراض به عدم دريافت بيش از ٣ سال از حقوق خود، روز ٣ اسفند در مقابل درب اصلي كارخانه تجمع كردند. اين تجمع در پي اعلام حكم دادگستري پاكدشت مبني بر اعلام ورشكستگي كارخانه بوده است و كارگران با در دست داشتن پلاكاردهايي خواهان رسيدگي به مشكلات خود شدند.

تجمع بازنشستگان شركت "صنايع مخابرات راه دور"

كارگران بازنشسته شركت صنايع مخابرات راه دور در اعتراض به عدم پرداخت بيش از ۵٠ درصد سنوات خود به مدت يك سال، روز ٤ اسفند در محل كارخانه تجمع كردند. اين كارگران با گرفتن وعده مساعد از مديريت مبني بر پرداخت مطالباتشان به تجمع خود خاتمه دادند. كارگران تأكيد كردند كه در صورتي كه مطالباتشان در عرض يك هفته پرداخت نگردد، دوباره در محل كارخانه تجمع خواهند كرد.

تجمع اعتراضي كارگران شركت مترو در مقابل دفتر رياست جمهوري

بيش از هزار تن از كارگران شركت مترو روز ۵ اسفند در اعتراض به خصوصي سازي اين شركت، در مقابل دفتر رياست جمهوري دست به تجمع اعتراضي زدند. كارگران ميگويند كه با واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، امنيت شغلي كارگران با قراردادهاي موقت تهديده شده و حقوق و مزاياي شغلي‌شان با اين "رهايي سازي" تضييع خواهد شد.

تجمع اعتراضي كارگران تعدادي از واحدهاي توليدي قزوين

صدها تن از كارگران "قوه پارس"، "نقش ايران"، و "كلاچ"، قزوين كه بيش از ۵ ماه است حقوق ومزاياي خود را دريافت نكرده‌اند، در مقابل سخنان استاندار در خصوص وضعيت مطلوب واحدهاي توليدي و نبود بحران در كارخانجات استان قزوين دست به تجمع اعتراضي زدند.

کارگران نساجي کردستان بار ديگر در مقابل اداره کل کار و اداره روابط کار استان کردستان دست به تجمع زدند

به گزارش روز ٢ اسفند ٨۵ "هيئت مؤسس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" بدنبال عدم پاسخ مناسب به نماينده‌هاي کارگران نساجي کردستان در تهران و پيرو اعلام قبلي آنان مبني بر تجمع مجدد در صورت عدم رسيدگي به خواستههايشان، اين کارگران از ساعت ٩ صبح ٢ اسفند در مقابل اداره کل کار استان کردستان دست به تجمع زده و تعدادي از آنان وارد محل اداره کل کار شدند. در پي اين وضعيت نيروي انتظامي در محل حاضر شد و از کارگران خواست تا اداره را ترک کنند اما کارگران اعلام کردند تا رسيدگي به خواسته‌هايشان محل اداره را ترک نخواهند کرد. با پيش آمدن اين وضعيت مسئولين اداره کل کار به کارگران نامه اي را نشان دادند که طي آن مسئولين صندوق مهر رضا در تهران از مسئول صندوق مهر رضا در سنندج براي پرداخت تسهيلات وام خود اشتغالي به کارگران سلب مسئوليت کرده بود. اين در حاليست که در اوايل آذر ماه طي تفاهم نامه اي مابين نماينده هاي کارگران و مسئولين اداره کار و صندوق مهر رضا توافق شده بود تا طي يک ماه به صد نفر از کارگران، هر کدام مبلغ ده ميليون تومان وام خود اشتغالي پرداخت شود. اما پس از سه ماه از امضاي اين تفاهم نامه و مراجعه نماينده هاي کارگران در مورخه ٢٩ بهمن ماه به تهران، جلوي پرداخت وام خود اشتغالي به اين کارگران مسدود شده است. کارگران با مشاهده اين نامه، ساعت يازده صبح در اداره کل کار به تجمع خود پايان داده و در مقابل اداره روابط کار استان کردستان که صندوق مهر رضا در آنجا مستقر است به تجمع خود ادامه دادند. در آنجا نيز با اعلام وضعيت پيش آمده در باره سلب مسئوليت از مسئول صندوق مهر رضاي سنندج، به کارگران اعلام شد که روز شنبه دو نفر نماينده تسهيلات و بازرسي از سوي صندوق مهر رضا در تهران به سنندج خواهند آمد تا طي جلسه اي و با حضور نماينده هاي کارگران به پرونده هاي آنان رسيدگي شود. کارگران با مشاهده اين وضعيت در ساعت ٢ بعد از ظهر به تجمع خود پايان داده و اعلام کردند تا رسيدن به خواسته هايشان که قبلا آنها را اعلام کرده اند به تجمعات خود ادامه خواهند داد. قرار شد کارگران روز شنبه ۵ اسفند ساعت ٩ صبح براي پيگيري خواسته هاي خود، مجددا در مقابل اداره روابط کار استان کردستان دست به تجمع بزنند.

٢٠ نفر از كارگران نساجى كاشان همچنان در زندان بسر ميبرند!

كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در اطلاعيه اي در روز ١۵ اسفند اعلام كرد كه ٢٠ نفر از كارگران معترض نساجي كاشان كه روز جمعه ٢٠ بهمن شبانه در منازلشان دستگير شد بودند، همچنان در زندان بسر ميبرند. بنا به گزارش، اين كارگران به محلي در اصفهان منتقل شده اند ولي كسي از محل زنداني شدن آنها اطلاعي در دست ندارد. دستگيري اين کارگران بدنبال يكهفته اعتراض ٢٢٠٠ كارگر نساجي كاشان بخاطر ١٥ ماه دستمزد پرداخت نشده شان روي داد.

طومار اعتراضي كارگران پاررزاينچ

كارگران شركت پارزاينج (ايران يدك سابق) شهر صنعتي البرز روز ۵ اسفند با تهيه طوماري و با برشمردن مشكلات خود به عدم پرداخت حقوق مزاياي خود اعتراض كردند. كارگران عنوان كرده‌اند كه شركت پادزاينچ از پرداخت به موقع حقوق كارگران سرباز مي‌زند و در صورت پرداخت دستمزد به صورت چك مدت‌دار به كارگران ارايه مي‌كند. كارگران در بخش ديگري از نامه خود عنوان كرده‌اند كه هر گاه تقاضاي دريافت دستمزد ميكنند، با برخوردها و تهديدهايي روبه رو مي‌شوند كه از طلب خويش صرف نظر مي‌كنند كه مبادا اخراج شوند. كارگران در پايان اين نامه اعتراضي گفته‌اند كه "براي رفع مشكلات چندين جلسه حضورا خدمت مسئولان استان و شهرستان رسيده‌ايم كه متأسفانه اين مراجعات تاكنون نتيجه‌اي در بر نداشته است."

اعتراض كارگران آجر ماشيني اروميه و دخالت شوراهاي اسلامي كار

ايلنا با پخش خبري از وضعيت حقوق و دستمزد كارگران آجر ماشيني اروميه، در روز ٦ اسفند گفته است كه اسدالله شيري، "يكي از مقامات كارگري آذربايجانغربي" (منظور همان عامل شوراي اسلامي كار است) در برابر اعتراض كارگران اين كارخانه به عدم پرداخت دستمزد و حقوقشان به مدت ٣ تا ٧ ماه، گفته است: "شما آرامش در محيط كار را حفظ كنيد و دنبال توليد باشيد و ما نيز با مسئولين استان به خصوص استاندار و اداره كل كار در جهت حل مشكلات شما تلاش خواهيم كرد." اما كارگران به اين "توصيه" جاسوسان شوراي اسلامي اعتنائي نكرده و در روز ٩ اسفند جلو فروش محصولات اين كارخانه را گرفتند و اعلام كردند كه فروش محصولا اين كارخانه به پرداخت حقوق كارگران مشروط است. كارگران گفته‌اند كه كارفرما از روي عمد شركت را ورشكسته اعلام ميكند تا با مستمسك قرار دادن كارگران، به اهداف خود دست يابد. كارگران گفته‌اند كه ديگر اعتمادي به حرفهاي اينها نداريم و تا حقوقمان پرداخت نشود، درب كارخانه به روي تمامي مشتريان بسته است.

دستگيري و مفقود شدن يك كارگر اعتصابي

بنابه خبري روز ٦ اسفند ماه ۵٠٠ تن از كارگران پوشينه باف قزوين در مقابل دفتر احمدي نژاد تجمع كردند كه يكي از كارگران بازنشسته ٤۵ ساله اين شركت به نام حسن صالي، همانند ديگر همكارانش براي پيگيري مطالباتش در اين تجمع شركت داشت، توسط نيروي انتظامي كه در محل بود، دستگير شد و تا روز ١٠ اسفند از وي خبري نبود. كارگران تهديد كرده‌اند كه اگر همكارشان آزاد نشود مجددا به تهران رفته و تجمع خواهند كرد. ارگانهاي رژيم از اين مسئله (ربوده شدن حسن صالحي) اظهار بي‌اطلاعي مي كنند.

تجمع كارگران "حسين نژاد" طبس در مقابل اداره كار

روز ٧ اسفند كارگران شركت پيمانكاري و خدمات تأمين نيروي انساني در اعتراض به اجبار در انجام ۵٨ ساعت كار هفتگي و عدم پرداخت حق شيفت و انعقاد قراردادهاي موقت ٢ تا ٤ ماهه اعتراض كرده و در مقابل اداره كار شهرستان طبس تجمع كردند.

تجمع كارگران خدمات ترابري برق تهران

٨٠ تن از كارگران خدمات ترابري برق تهران در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهايشان به مدت ٢ ماه و عدم دريافت عيدي، در نمازخانه شركت برق منطقه‌اي تهران تجمع كردند. كارگران با گرفتن قول اينكه مطالباتشان تا ٢۵ اسفند ماه برآورد خواهد شد، به تجمع خود پايان دادند.

تجمع كارگران كشتي سازي اروندان مقابل فرمانداري خرمشهر

كارگران كشتي سازي اروندان روز ١۵ اسفند در اعتراض به عدم دريافت حقوق خود به مدت ٣ ماه در مقابل فرمانداري خرمشهر تجمع كرده و با گرفتن قول اينكه به زودي دستمزد ٢ ماه شان پرداخت ميگردد، به تجمع خود پايان دادند.

تجمع كارگران "درهاي پيش ساخته ..." در مقابل استانداري مازندران

كارگران "درهاي پيش ساخته شهيد رجايي" در اعتراض به سرگرداني و عدم توجه مسئولان دولتي به مشكلاتي كه گريبانگير آنان است، در مقابل استانداري مازنداران، همزمان با سفر احمدي نژاد به شمال ايران دست به يك تجمع اعتراض آميز زدند.

كارگران صنايع الكترونيك دماوند مقابل مجلس اسلامي تجمع كردند

دهها تن از كارگران شركت صنايع الكترونيك دماوند در اعتراض به عدم دريافت ١۵ ماه حقوق و مزاياي خود، در مقابل در اصلي مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. ايلنا ميگويد كه اين كارگران به نمايندگي از كارگران شاغل الكترونيك مدرن، الكترونيك دماوند، مركز پژوهش سعادت و خدمات گستر دماوند تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مشكلات خود شدند. مطالبات كارگران عبارتند از پرداخت ١۵ ماه حقوق و مزاياي به تعويق افتاده كه شامل حق سنوات، عيدي، پاداش و ديگر مزاياي شغلي است، ميباشد. كارگران بارها و به عنوانين مختلف از جمله طومار نويسي، تجمع و غيره اعتراض خود را ابراز داشته اند.

تجمع كارگران صنايع چوب طالقاني مقابل مجلس

دهها تن از كارگران شركت صنايع چوپ طالقاني روز ١۵ اسفند در اعتراض به عدم دريافت ٧ ماه حقوق و مزاياي خود در مقابل در اصلي مجلس اسلامي تجمع كردند. كارگران با در دست داشتن پلاكاردهائي مبني بر عدم دريافت ٧ ماه حقوق، عدم دريافت ٢ ماه عيدي و ٢ سال بن كارگري، خواستار رسيدگي به مشكلات خود شدند.

تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان در مقابل مجلس اسلامي

روزنامه آفتاب روز ١۵ اسفند گزارش ميدهد كه جمعي از بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان نيز با تجمع در مقابل مجلس اسلامي خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند.

گزارشي خبري از عدم پرداخت دستمزد كارگران در عرض دو هفته گذشته

امروزه بخش مهمي از مبارزات كارگران ايران حول دستمزد و حقوق پرداخت نشده دور ميزند. پرداخت نشدن دستمزد و حقوق كارگران در ايران به يك نرم تبديل شده است، و نمايندگان رسمي و غيررسمي سرمايه‌داري در ايران، آن را يك امر عادي تلقي مي‌كنند؛ كه در شماره ۵٢ نشريه كارگر كمونيست به آن پرداختيم. در شماره قبلي نشريه كارگر كمونيست، اخبار منتشر شده در سايت ايلنا درباره دستمزد و حقوق پرداخت نشده كارگران طي دو هفته منتهي به آخرين شماره نشريه را به اطلاع خوانندگان رسانديم. با مراجعه به سايتهاي اينترنتي رژيم، اخبار مربوط به اين موضوع در عرض دو هفته گذشته را نيز اينجا براي اطلاع خوانندگان نشريه تيتروار منتشر ميكنيم.
ايلنا روز ١ اسفند خبر داد كه ٨٠ كارگر شركت "قطعات چدني كلاچ" قزوين بيش از ٢ ماه حقوق نگرفته‌اند. در خبر ديگري در همان روز اين خبرگزاري اعلام كرد كه كارگران شركت "آلفا" منطقه شهريار ٣ ماه حقوق معوقه دريافت خواهند كرد. در روز ٢ اسفند خبر داد كه كارگران يخچال‌سازي لرستان، يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان به عنوان مطالبات سه ساله از كارفرما طلب دارند. در همان روز در خبر ديگري اعلام كرد كه كارگران "مزرعه آفتاب تابان" ٦ ماه است بيكار و سرگردانند. و طي اين مدت حقوقي دريافت نكرده‌اند. در خبر ديگري در همين روز از طلب ١٣ ماهه كارگران "معدن قلعه‌زري" خراسان جنوبي خبر داد. روز ٤ اسفند خبر داد كه ١۵٠٠ كارگر شهرداري كرمان كه تحت پوشش شركتهاي پيمانكاري هستند، ٤ ماه حقوق نگرفته‌اند. ايلنا در خبر ديگري در همين روز از دستمزد معوقه ١٧ ماهه كارگران معدن سنگرود خبر ميدهد. در خبر ديگري در همان روز از دستمزد پرداخت نشده كارگران "صنايع فلزي شماره ٢" تهران براي ٣ ماه خبر ميدهد. روز ۵ اسفند خبر داد كه كارگران "شيشه لرستان" ٨ ماه است حقوق نگرفته‌اند. در خبر ديگري در همان روز گزارش داد كه ٧۵٠ كارگر لوله‌سازي خوزستان ٣ ماه است حقوقي دريافت نكرده‌اند و ٣٠ كارگر اين شركت اخراج شدند. اين خبرگزاري همچنين روز ٦ اسفند خبر داد كه شركت پيمانكاري خدمات تأمين نيروي انساني از پرداخت حقوق معوقه ٢٠ كارگر شاغل در شهرداري طبس كه هر كدام ۵۵٠ هزار تومان طلبكار است، خودداري ميكند. روز ١۵ اسفند خبر مي دهد كه ٤ ماه حقوق اين كارگران پرداخت گرديد، اما همچنان ٢ ماه حقوق طلبكارند. روز ٧ اسفند خبر از عدم پرداخت ٣ ماه حقوق كارگران "ارض گستر" شهرستان مهاباد داده شد. در خبر ديگري در همين روز خبر از حقوق معوقه ١٠ ماهه كارگران "فولاد كوزين" يزد منتشر مي كند. ايلنا روز ٨ اسفند مي نويسد: "كارگران خدماتي افغان مستقر در شهرداري منطقه ١١ با يك ماه تأخير حقوق ميگيرند." و اين كارگران در ازاي ١١ ساعت كار طاقت فرسا در روز، ماهيانه ٢٢٠ هزار تومان دريافت ميكنند. در خبر ديگري در همين روز مينويسد: "كارگران صنايع پوشش ايران، حقوق بهمن ماه را دريافت نكرده اند و وضعيت دريافت عيدي شان هم مشخص نيست." در خبر ديگري در همين روز از قول ابراهيم مددي ميگويد: ٢٦ كارگر تعليقي شركت واحد ١٢ ماه حقوق و مزاياي ايام تعليقي شان را دريافت نكرده اند و هيچ مقامي هم پاسخگوي كارگران نيست. در خبر ديگري از عدم پرداخت يك سال دستمزد ١٧٠ كارگر كاغذسازي كارون خبر ميدهد. ايلنا روز ٩ اسفند خبر ميدهد كه ۵٠٠ كارگر سد سيمره ايلام ٦ ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند. در همان روز در خبر ديگري مينويسد: "٢۵٠ هزار كارگر نانوا در سراسر كشور، بدون عيدي و پاداش به استقبال سال نو ميروند. اين كارگران همچنان دستمزد سال ٨٣ را دريافت ميكنند." در خبر ديگري مينويسد: "بسياري از كارگران پيمانكاريهاي خوزستان ٣ ماه است حقوق نگرفته اند." از اهواز در روز ١١ اسفند خبر ميدهد كه كارگران كشتي سازي ارون ٣ ماه بي حقوق مانده اند. در همان روز خبر مي دهد كه باز وجود گذشت ٦ ماه، كارگران چيت سازي بهشهر هنوز حقوق نگرفته اند. در روز ١٢ اسفند خبر مي دهد كه "كارگران نساجي خاتم الانبياء بوكان ٧ ماه است حقوق نگرفته اند." همين خبر را روز ١۵ اسفند هم دوباره منتشر مي كند. در همين روز خبر ميدهد كه "كاررگان لبنيات زاگرس خرم آباد يكس ال است حقوق نگرفته اند." در خبر ديگري از خرم آباد در همين روز مي گويد كه ٩٠ كارگر "صندوق نسوز خرم" از شهريور ماه حقوق و دستمزد نگرفته اند." در خبر ديگري در همان روز ١٢ اسفند، مي گويد كه كارگران پيمانكاري بيمارستان مصطفي خميني طبس، بيش از ٩ ماه است حقوق نگرفته اند. از قائمشهر، در همين روز خبر مي دهد كه كارگران نساجي طبرستان ۵ ماه است حقوق نگرفته اند. و از قول يك خانه كارگري در شركت الكترونيك مدرن، مي گويد كه ٢٠٠ كارگر اخراجي اين شركت، از تير ماه تا كنون حقوق نگرفته اند. روز ١٣ اسفند در خبري از قول يكي از عوامل شوراي اسلامي مي گويد: "شركت ساخت نيرو ٤۵٠ ميليون تومان به كارگران بدهكار است." روز ١٣ اسفند ماه اين خبرگزاري خبر داد كه كارگران لوله سازي خوزستان از مهر ماه تا كنون (٦ ماه) حقوقي دريافت نكرده اند. در خبر ديگري در اين روز مي گويد كه "كارگران شركت عمران جنگل ساز شمار، حقوق و مزاياي شغلي خود را از سال ٨٣ تاكنون طلبكارند. ايلنا روز ١٤ اسفند خبري منبي بر "كارگران گچ خوي ۵ ماه است حقوق نگرفته اند." منتشر ميكند. باز در خبر ديگري در همان روز مي نويسد: "٦ ماه است حق بيمه رانندگان اتوبوسهاي خصوصي شركت واحد پرداخت نشده است." در روز ١۵ اسفند مينويسد: "تعويق ٢ ماه حقوق كارگران "مازيران" به خاطر مشكل نقدينگي است." در خبر ديگري در همين روز از گيلان مي نويسد: "كارگران شركت پرسان رشت ٣٦ ماه حقوق معوقه طلب دارند. در همين روز خبر مي دهد كه كارگران كارخانه شير پاستوريزه مياندوآب مدت ٣ ماه است كه هيچگونه حقوق و مزايايي دريافت نكرده اند. همين روز بار ديگر، اين بار از آذربايجان غربي خبر مي دهد كه كارگران نساجي خوي ٦ ماه است حقوقي دريافت نكرده اند. از زبان يكي از خانه كارگريها در همين روز مي گويد كه ٨٠ درصد حقوق بگيران استان خوزستان تحت پوشش پيمانكاران هستند كه حدود ٣ تا ٤ ماه حقوق كارگران را نداده اند.
ايلنا در خبر ديگري در روز ٩ اسفند مينويسد كه پتروشيمي عسلويه ٤٠٠ ميليون تومان به ٢٠ پيمانكار بدهكار است و اين پيمانكاران بسياري از كارگران را اخراج كرده و يا به آنها بدهكارند.


***

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خواهان حداقل دستمزد ٦٠٠ هزار تومان شدند

طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري رسيده است، انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه با نصب پارچه نوشته هايي در سطح شهر خواهان دستمزد حداقل ٦٠٠ هزار تومان براي سال ٨٦ شد. پلاکاردهاي ٦٠٠ هزار تومان حداقل دستمزد براي سال ٨٦ در ميدانهاي شهر از جمله ميدان حسين، ميدان فرودگاه و ميدان شهرک پاريس نصب شده است.
خواست افزايش چشمگير دستمزدها خواست همه کارگران و معلمان و بخش وسيعي از جامعه است که زير بار فشار اقتصادي کمرشان خرد شده است. دو سال قبل هزاران کارگر در شهرها و مراکز مختلف کارگري با امضاي طوماري با خواست حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان خواهان افزايش دستمزدي چند برابر دستمزدهاي ناچيز خود شدند. کارگران شرکت واحد سال قبل خواست ٥٠٠ هزارتومان حداقل دستمزد را مطرح کردند و امروز کارگران برق و فلزکار کرمانشاه پرچم ٦٠٠ هزارتومان حداقل دستمزد براي سال ٨٦ را بلند کرده اند.
اين حق کارگران و معلمان و پرستاران، بازنشستگان و کارمندان زحمتکش است که حقوقشان چندين برابر افزايش يابد تا امکان تامين مسکن، پوشاک و تغذيه و هزينه هاي تحصيلي و پزشکي و تفريحي و غيره را داشته باشند. دستمزدهاي فعلي که آنهم در بسياري اوقات توسط کارفرماها بالا کشيده ميشود، حتي کفاف يک هفته زندگي يک خانواده را نميدهد. حداقل دستمزد و بيمه بيکاري نبايد از ٦٠٠ هزار تومان در ماه کمتر باشد.
حزب کمونيست کارگري، از خواست کارگران برق و فلزکار کرمانشاه قويا حمايت ميکند و ابتکار آنها را ارج مينهد. حزب کارگران مراکز مختلف، معلمان و پرستاران و کارمندان زحمتکش در سراسر کشور را به گسترش اعتراض براي افزايش حقوق تا چندبرابر فعلي فراميخواند. پرچم ٦٠٠ هزارتومان حداقل دستمزد توسط کارگران کرمانشاه بايد توسط همه کارگران و معلمان و بازنشستگان و کارمندان زحمتکش برافراشته شود. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان و ساير حقوق بگيران زحمتکش جامعه براي حداقل دستمزد ٦٠٠ هزار تومان براي سال ٨٦، تنها ابزاري است که حکومت اسلامي را وادار ميکند به بخشي از خواست مردم پاسخ دهد. با تمام قوا پرچم افزايش چندبرابر دستمزدها را بلند کنيم و در اعتصابات و تجمعات خود بر آن پافشاري کنيم.
حزب کمونيست کارگري ايران
٩ اسفند ١٣٨٥، ٢٨ فوريه ٢٠٠٧

***