پنجشنبه، ١٧ اسفند ۱۳۸٥ - ٨ مارس۲۰۰٧

    کارگر کمونيست  ٥٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

دو گزارش از شرکت کشت و صنعت و يك گزارش از كاغذ سازي كارون
 

مهران رضائي: گزارشگر حزب کمونيست کارگري ايران

١_ گزارش  از شرکت کشت و صنعت

١٢ اسفند ١٣٨٥

روز شنبه ٥ اسفندماه كارگران شيفت صبح شركت كشت و صنعت كارون شوشتر، کارگران بخش تجهيزات مكانيكي و ساير قسمت ها در مقابل دفتر مركزي اين شرکت دست به تجمع اعتراضي زدند. داودي رئيس حراست در جمع كارگران معترض حاضر شد و قول داد كه تا روز سه شنبه ٨ اسفند دستمزدهاي معوقه كارگران پرداخت خواهد شد و كارگران به سر كارهاي خود باز گشتند. ولي شركت به وعده خود عمل نكرد و کارگران بار ديگر روز ٨ اسفند دست به راهپيمائي و تجمع در مقابل درب دفتر مرکزي شرکت زدند. اينبار بهرامي عضو هيئت مديره شركت در بين كارگران حاضر شد و قول داد كه تا روز يكشنبه ١٣ اسفند دستمزدها پرداخت خواهد شد.

كارگران كشت و صنعت كارون شوشتر با احتساب عيدي و پاداش آخر سال سه ماه حقوق طلبكارند. چرا كه دستمزد ماه دي و بهمن هنوز پرداخت نشده است. شايان ذكر است كه مديريت كشت و صنعت در ماه گذشته اقدام به تعطيلي شركت نمود. كارگران در اولين روز پس از تعطيلي اعلام شده توسط مديريت يعني دوازدهم بهمن بر سر كار حاضر شدند ولي با اقدامي بيسابقه از سوي مديريت شركت مواجه گرديند. درب شركت بسته و براي اولين بار حراست مسلح شده بود. كارگران شيفت صبح وارد شركت شده و كارت زدند. بيش از ٥٠، ٦٠ نفر از كارگران در عکس العمل به اين وضعيت، حركت اعتراضي را آغاز كردند و بطرف كارگزيني شركت رفتند تا نسبت به عدم پرداخت دستمزدها و مسلح شدن عوامل حراست اعتراض کنند. اما با درب بسته كارگزيني روبرو شدند. مديريت براي چندمين بار اعلام كرد كه مجددا از روز شنبه ٧ بهمن ماه تا چهارشنبه ١١ بهمن ماه شركت تعطيل است و بار ديگر وعده دادند که پس از اين تعطيلي پول خواهد رسيد. هيچكدام از مسئولين شركت از ترس مواجه شدن با كارگران معترض در شركت حاضر نشده بودند. با اين وجود از روز پنجشنبه تحت فشار شديد كارگران، شركت پرداخت دستمزد يك ماه كارگران را آغاز كرد. مسئولين همچنين بار ديگر قول دادند كه تا بيست و پنجم بهمن ماه دستمزد يكماه ديگر را نيز بپردازند. گفتني است كه هنوز بخشهائي از كارگران قراردادي كه توسط پيمانكاران در شركت مشغول بكار هستند بين دو تا پنج ماه دستمزد طلبكارند.
عليرغم اعلام و تاكيد كارگران بر اخراج مدير عامل نبوي و همدستانش، دولت تاكنون اقدامي در اين خصوص بعمل نياورده است در صورت پرداخت نشدن دستمزدها كارگران اقدامات عاجلي را در دستور خواهند گذاشت.

علاوه بر اين، ٣٠٠٠ كارگر ني‌بر نيز كه در كمپ ني‌بران واقع در شهرك بوستان كه بصورت دستي بكار ني‌بري براي شركت كشت و صنعت كارون مشغولند و اكثرا از شهرهاي دور مانند خرم آباد و اليگودرز لرستان به اين منظور آمده اند، نيز بدليل مطالبه سه ماه دستمزد معوقه تصميم گرفتند روز چهارشنبه ٩ اسفند مسير ١٨ کيلومتري کمپ به شهرستان شوشتر را با پاي پياده بعنوان اعتراض طي کنند و در مقابل فرمانداري به عدم پرداخت دستمزدها اعتراض كنند.

روز چهارشنبه ٩ اسفند كارگران از محل كمپ راهپيمايي بزرگي را آغاز كردند اما بمحض شروع به راهپيمائي از سوي مديريت شركت به آنان اعلام شد كه قرار است روز يكشنبه دستمزدها پرداخت شود و ملتمسانه از کارگران ني‌بر خواسته شد كه تا آنروز صبر كنند. كارگران موقتا به حركت اعتراضي خود پايان دادند.

كشت و صنعت کارون دچار بحران شديد مالي است و مديريت فعلي نبوي و همدستانش قادر به حل مشكلات مالي شركت، كه خود در بوجود آمدنشان سهيم بوده اند، نيستند.

***
گزارش شماره ٢ از اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون در شوشتر

١٣ اسفند ١٣٨٥ (٤ مارس ٢٠٠٧)

امروز يكشنبه ١٣ اسفند در ادامه اعتراضات وسيع كارگران كشت و صنعت كارون شوشترنسبت به عدم پرداخت دستمزدها به مدت دو ماه دي و بهمن و همچنين پاداش آخر سال كه معادل يكماه دستمزد است و با توجه باينكه وعده‌هاي مكرر مسئولين شركت توخالي بوده، امروز كارگران شيفت صبح از قسمت‌هاي مختلف شركت از جمله قسمت توليد كه به كارخانه معروف است و قسمت برق و تجهيزات مكانيكي متحدانه توليد را متوقف و دست از كار كشيدند و جلوي كارگزيني دفتر مركزي دست به تجمع زدند.

كارگران ني‌بر نيز كه در كمپ شهرك بوستان ساكن هستند امروز در همبستگي با ساير كارگران دست از كار كشيدند و وارد اعتصاب شدند. كارگران ني‌بر فاصله ٩ كيلومتري كمپ تا شركت را پياده به راهپيمائي پرداختند و از جاده اختصاصي شركت تا درب شركت را آرام و در صفوف بهم فشرده و منظم پيمودند. اما سپاه پاسداران با ماشينهاي آتش نشاني از ورود كارگران ني‌بر كه تعدادشان ٣٠٠٠ نفر است به شركت جلوگيري كرده و حسن زاده معاونت كشاورزي شركت در جمع كارگران اعتصابي و معترض حاضر شد و در ساعت نه و نيم صبح ملتمسانه از كارگران خواست كه بر سر كارشان حاضر شوند. اما كارگران متقاعد نشده و تا وقت ناهار جلوي درب ورودي شركت به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند. از سوي ديگر كارگران ساير قسمت‌هاي شيفت صبح همچنان به تجمع در جلوي كارگزيني ادامه دادند. حسن زاده معاونت كشاورزي شركت در بين كارگران اعتصابي اظهار داشت كه چنانچه تا فردا حواله پول برسد فورا دستمزدها پرداخت خواهد شد در غير اينصورت حتما تا سه شنبه دستمزدها پرداخت ميشود.

شيفت عصر هم به اعتصاب پيوستند.

کارگران مصممند اعتراض خود را ادامه دهند و مانع بالا کشيدن دستمزدهاي ناچيزشان توسط مسئولين شرکت شوند. با توجه به نزديک شدن عيد نوروز نياز مالي کارگران بيش از هرزمان فشار مضاعفي بر خانواده‌هاي کارگري وارد کرده است. کارگران از اينهمه تبعيض، زورگوئي، فقر و محروميت و وعده‌هاي دروغين کارد به استخوانشان رسيده است. مقامات دولت و مسئولين شرکت روحيه مبارزه‌جوئي را در ميان کارگران کشت و صنعت بخوبي مشاهده ميکنند و ميدانند که با هيچ تهديد و وعده سر خرمني کارگران خاموش نميشوند.

زنده باد اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران


***

گزارشي از كاغذ سازي كارون شوشتر


١٢ اسفند ١٣٨٥
كارگران كاغذسازي كارون شوشتر كه يكسال است دستمزدهايشان به تعويق افتاده است و تا كنون وعدهاي مقامات محلي و رياست جمهوري مبني بر پرداخت دستمزدهايشان عملي نشده و تنها معادل يك ماه ونيم به آنها پرداخت شده بود به تنگ آمده و روز جمعه ٤ اسفند از شوشتر راهي تهران شدند تا در مقابل دفتر احمدي نژاد در خيابان پاستور تجمع اعتراضي بر پا كنند.

علاوه بر خواست پرداخت فوري طلب کارگران و جلوگيري از تعطيلي کارخانه و تضمين شغلي براي کارگران، کارگران خواستهاي متعدد ديگري هم دارند. از جمله كارگران در حال حاضر از سرويس اياب و ذهاب محرومند و اين امر رفت و آمد كارگران به محل كار را با توجه به فصل سرما بسيار مخاطره آميز كرده است. همچنين كارگران و خانواده آنان از دفترچه بيمه بدليل اينكه كارفرما فرم به اداره بيمه پرداخت نميكند برخوردار نيستند.

بهررو، كارگران با وسيله‌هاي مختلف منجمله ميني بوس اجاره اي و سواري روز شنبه پنجم اسفند جلوي دفتر رئيس جمهور اسلامي رسيدند. تعدادي از کارگران در اعتراض به بي‌توجهي و وعده‌هاي دروغين مقامات مختلف، در خيابان پاستور جلوي خودروهاي در حركت خوابيدند و توجه حاضرين و منجمله خارجياني كه از آنجا ميگذشتند را به وضعيت نابسامان خود جلب كردند. رژيم ناگزير شد كارگران را شب در يكي از هتلهاي مخصوص اقامت پاسداران كه از امكانات رفاهي بالائي برخوردار است اسكان دهد.

كارگران در روز يكشنبه هم به اعتراض خود مقابل دفتر احمدي نژاد ادامه دادند. دولت مجبور شد به كار كارگران رسيدگي كند. به همين منظور نماينده شركت آتيه دماوند كه دلال خصوصي سازي است و مسئولين بانك صنعت و معدن قرار شد وضعيت شركت را مشخص نمايند. با پافشاري كارگران و جو اعتراضي و تصميم آنان بر ادامه تجمع اعتراضي تا رسيدن به خواستهايشان در پايان روز يكشنبه حائري مشاور و معاون رئيس جمهوري اسلامي با گرفتن كاغذي در دست به ميان كارگران آمده و اظهار داشت كه مبلغ يك و نيم ميليارد تومان تصويب گرديده كه تا آخر هفته بحسابتان واريز ميشود و كليه مطالباتتان را ميپردازيم. وي وعده داد كه قرار داد كارگران به مدت يكسال تمديد ميشود. كارگران از وي خواستند كه كپي مصوبه ادعائي را به آنان بدهد ولي حائري امتناع كرد.

هرچند بايد هنوز هم ديد که آيا اين بار هم وعده توخالي داده اند يا نه، اما تا همينجا كارگران عزم واراده استوارشان را نشان داده اند. حکومت اسلامي ميداند که نميتواند ديگر با وعده و وعيد يا تهديد کارگران را ساکت کند. کارگران اکنون از حرکت خود احساس موفقيت ميکنند و آماده اند در صورتي که اين وعده ها عملي نشود بلافاصله اعتراض را از سر گيرند. آنها مجبور شدند براي كارگران وسيله بر گشت تهيه کنند.

***