پنجشنبه،  ١١ آبان ۱۳۸٥ -  ٢  نوامبر  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٤٥

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اطلاعيه هاي خبري

مردم! در برابر تهاجم فاشيستي به كارگران و پناهندگان افغانستاني بايستيد!

جمهوري اسلامي اخيرا حمله و فشار بر پناهندگان افغانستاني را شدت بيشتري داده است. در اين تهاجم فاشيستي ترين توهين ها و تحقيرها و تبليغات عليه مردم زاده افغانستان از رسانه هاي دولتي به كار گرفته ميشود. خيل عظيمي از نيروهاي آموزش ديده انتظامي به خدمت گرفته شده اند تا كارگران افغاني را در هركجا كه هستند شناسايي كنند و دستگير و روانه بازداشتگاهها نمايند. اين دستگير شدگان هرروز به مرزهاي افغانستان برده ميشوند و با تحقير در ناكجا آبادهاي جنگ زده رها ميشوند. خانواده هاي افغانستاني در ايران حتي آنها كه اقامت قانوني دارند بشدت در تنگنا و فشار قرار ميگيرند تا خود ايران را ترك كنند. كودكان از مدارس اخراج ميشوند. شهريه هاي سنگيني براي كودكاني كه پدر يا مادرشان زاده افغانستان باشد بسته ميشود. در هفته هاي گذشته يك تجمع خانواده هاي افغاني در مشهد كه به اين شهريه ها اعتراض داشتند و در برابر دفتر سازمان ملل در اين شهر تجمع كرده بودند به شدت در پيش چشم دست اندركاران سازمان ملل مورد حمله قرار گرفت و زنان و مردان و كودكان به شدت كتك زده شدند. كارگران افغانستاني را از كارخانه ها و كارگاهها اخراج و مستقيما دستگير ميكنند. يك كارزار كثيف تبليغي عليه پناهندگان افغانستاني به راه انداخته اند كه با تبليغات دستگاه هيتلري مو نميزند. افغانها را مستقيما و رسما عامل جرم و جنايت و قتل و نا امني و بي بند و باري و همه ناهنجاريهاي اجتماعي معرفي ميكنند. فرمان يورش به افغانها را بارها از رسانه هاي دولتي صادر كرده اند. در اين كارزار فاشيستي تمام بخشهاي حكومت مستقيما دست دارند. رسما يك "طرح ضربتي" براي دستگيري و اخراج افغانستاني ها را به اجرا گذاشته اند و وزير كار جمهوري اسلامي اعلام كرد كه بر اساس اين طرح طي سه ماه بيش از ٥٠٠ هزار افغاني از ايران اخراج خواهند شد.
بنا به آمار جمهوري اسلامي بيش از يك ميليون پناهنده افغانستاني در ايران زندگي ميكنند. اين پناهندگان عموما به عنوان كارگر در سخت ترين و نا امن ترين و نا مطبوع ترين كارها به كار گرفته ميشوند و به شديد ترين وضعي از آنها كار كشيده ميشود. شرايط كارشان از بردگي تفاوت چنداني ندارد. از هيچگونه تاميني برخوردار نيستند. دستمزدهايشان از حداقل دستمزد رسمي زير فقر بسيار پايين تر است. كارفرمايان حريص در سايه اين تهاجم حكومت و بي تاميني و بي پناهي كارگران افغاني، همين دستمزدهاي بسيار پايينشان را هم بالا ميكشند و غير انساني ترين شرايط كار را بر آنها تحميل ميكنند. صداي اين بخش از جامعه در هيچ كجا انعكاسي نمي يابد.

با اين كارزار فاشيستي و كثيف حكومت اسلامي بايد بطور جدي و وسيع مقابله كرد. جمهوري اسلامي ميخواهد بار تمام مشكلات اجتماعي نظير بيكاري و اعتياد و جنايت را كه عامل مستقيمش خود حكومت و چپاول ستمگري طبقه حاكم است به گردن پناهندگان بيندازد. اين روش شناخته شده همه حكومتهاي فاشيستي و ناسيوناليستي است. نبايد اجازه داد كه جنايتكاران حاكم بر ايران در سايه ناسيوناليسم ايراني، بخشي از مردم را اينچنين مورد توهين و تحقير و شكنجه قرار دهند. از نظر كارگران و مردم متمدن انسانها مستقل از زادگاه و شناسنامه هايشان از حقوق برابر انساني برخوردارند. كارگران و پناهندگان افغانستاني و عراقي و پاكستاني به صرف اينكه در ايران زندگي و كار ميكنند، حق دارند از تمام حقوق انساني در اين كشور برخوردار شوند. ما كارگران و مردم بايد انسانيت و برابري و ارزشهاي والاي انساني را نمايندگي كنيم. جامعه اي كه با بخشي از شهروندانش اين چنين غير انساني برخورد كند نميتواند خودرا از جنايت و جانيان خلاص كند.
كارگران! مردم شريف!
تهاجم به پناهندگان حمله اي به همه جامعه و كارگران و مردم حق طلب است.از حقوق انساني پناهندگان و كارگران افغانستاني و همه پناهندگان قاطعانه دفاع كنيد! هم سرنوشتي و همبستگي خود با اين بخش از مردم اين كشور را با صداي رسا اعلام كنيد. به حكومت نشان دهيد و اعلام كنيد كه شما مردم شريف در اين تهاجم كثيفي كه عليه پناهندگان افغانستاني براه انداخته، جانب پناهندگان را ميگيريد و خودرا در كنار آنها ميدانيد. به حكومت نشان دهيد كه اجازه نميدهيد گناه نابسامانيهاي اجتماعي را به گردن بخشي از محرومترين مردم اين كشور قرار دهد. توهين و تحقير و پايمال كردن ابتدايي ترين حقوق پناهندگان را تحمل نكنيد! جمهوري اسلامي خود بايد پاسخگوي بيكاري و فقر و اعتياد و جنايت و فساد باشد و نميتواند و نخواهد توانست گريبان خودرا از فشار اعتراضات ما كارگران و مردم با اين يورش ضد انساني به پناهندگان خلاص كند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد آزادي برابري حكومت كارگري
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
١١ آبان ١٣٨٥ – ٢

***

زنده باد اتحاد كارگري در مبارزه براي دريافت حقوقهاي معوقه!

کارگران شرکت پارس تدبير فن و پارس كيهان در پتروشيمي کرمانشاه در اعتصابي هماهنگ و با اتکا به مجمع عمومي مشترک کارگران!


کارگران شرکت پارس تدبير فن در اعتراض به عدم دريافت دستمزد ماههاي مرداد، شهريور و مهر ماه خود از صبح روز شنبه ٦ آبان دست به اعتصاب زدند. کارگران اين شرکت در ادامه اعتصاب، در اين روز تا ساعت ٤ بعد از ظهر و روز۷ آبان تا ساعت ده صبح در محل شركت تجمع اعتراضي داشتند. در اين روز تجمع واعتراض كارگران٬ شکوهي رئيس امور اداري پارس کيهان را مجبور كرد كه با کارگران وارد مذاکره شود. او به كارگران اعلام کرد که در رابطه با دستمزدهايشان نميتواند وعده اي بدهد ولي به كارگران گفت بهتر است به سرکارهاي خود باز گردند. اما کارگران اعلام کردند تا دريافت دستمزدهاي معوقه خود دست از اعتصاب نخواهند کشيد. سپس کارگران تصميم گرفتند روز بعد براي ادامه اعتصاب و چگونگي رسيدن به خواسته هايشان در محل شرکت مجمع عمومي خود را برگزار نمايند.
شرکت پارس تدبير فن يکي از شرکتهاي زير مجموعه شرکت پارس کيهان است که عمليات قسمت برق و ابزار دقيق پتروشيمي کرمانشاه را بر عهده دارد و حدودا ١٧٠ کارگر در آن كار ميكنند. اين شرکت در طول سال ٨٥ بصورت مداوم دستمزد کارگران را با تاخير پرداخت کرده است و امسال اين دومين بار است که کارگران اين شرکت دست به اعتصاب ميزنند. لازم به يادآوري است كه درهمين تاريخ كارگران شركت پارس كيهان در همين مجتمع نيز در اعتراض به سه ماه دستمزد پرداخت نشده خود در اعتصاب به سر ميبرند.
در روز ۸ آبان كارگران اين دو مجتمع در ادامه اعتصاب جداگانه خود به هم پيوستند و به پاي تشكيل يك مجمع عمومي مشترك رفتند و در پايان نمايندگان خود را براي مذاكره با مديريت انتخاب كردند.
بدنبال اين حركت اعتراضي مشترك نماينده فرمانداري و رئيس اداره کار هرسين به همراه رئيس حراست پتروشيمي و حراست پيمانکار به ميان کارگران آمدند و از آنها خواستند كه مشكلات كارفرما را درك كنند و بر سرکارهاي خود باز گردند. کارگران نيز اعلام کردند که کارفرما بايد سه ماه پيش فکر چنين روزي را ميکرد و اين که ما چگونه بدون دريافت دستمزد زندگي ميکنيم. در اين هنگام رئيس اداره کار هرسين به کارگران گفت که کار شما غير قانوني است و اغتشاش به حساب ميايد. در پاسخ کارگران نيز اعلام کردند که ما گوشمان از اين حرفها پر است و هيچ کار خلاف قانوني نيز انجام نداده ايم. پس از اين مذاکرات و بن بست پيش آمده ناگزير از کارگران خواستند تا نمايندگان خود را جهت ادامه مذاکره معرفي نمايند و به گفته آنان صحبتها در جو آرامتري ادامه يابد. بدين ترتيب نمايندگان کارگران با مسئولين در پشت درهاي بسته بمدت دو ساعت به مذاکره پرداختند. اما نمايندگان كارگران بر خواستهاي كارگران پافشاري كردند و اين مذاکرات نيز به نتيجه اي نرسيد. مسئولين مذاکره کننده به نمايندگان کارگران اعلام کرده بودند که تا آخر ماه عملا پولي نيست كه به كارگران پرداخت شود و تازه تا آخر ماه، اگر بتوانند از بانک کار آفرين وامي دريافت کنند٬ دو ماه از دستمزدهاي معوقه كارگران را پرداخت خواهند کرد. همچنين طي اين مذاکرات نمايندگان کارگران مورد تهديد قرار گرفتند و به آنها گفته شد که ما شما را باعث و باني اين جنجال ميدانيم و اگر کارگران را بر سر کارهايشان باز نگردانيد ارگانهاي ديگري وارد عمل خواهند شد و شما نيز به وضعيت نماينده هاي کارگران کرپ ناز که مدت يک هفته هيچکس از آنها خبري نداشت دچار خواهيد شد و اعتصاب خواهد شکست.
بعد از بازگشت نمايندگان به ميان كارگران و گزارش شرح مذاكرات٬ کارگران يکصدا اعلام کردند که ما تا دريافت دستمزدهايمان به اعتصاب خود ادامه خواهيم داد و در همانجا قرار گذاشتند كه جهت تصميم گيري براي ادامه اعتصاب تا دريافت دستمزدهايشان٬ روز ۹ آبان در مقابل دفتر شرکت در محل پروژه٬ مجمع عمومي خود را برگزار كنند.
اتحاد كارگران پارس تدبير فن و پارس كيهان پتروشمي كرمانشاه در مبارزه براي حقوقهاي معوقه يك اقدام بسيار تعيين كنند جهت پايان دادن به تجاوز آشكار کارفرماي اين دو شركت به حقوق اوليه كارگران است. همچنين تشكيل مجمع عمومي و اتكا به تصميم و اراده توده كارگران و انتخاب نمايندگان مشترك گام ديگري بود جهت تحكيم صفوف كارگران٬ تقويت روحيه و توان آنان و پرقدرت كردن اهرم اعتصاب. ضروري است که كارگران اين دو مجتمع همچنان با سلاح اتحاد خود و تشکيل مجمع عمومي مشترک حرف و خواست خود را پيگيري کنند و به كرسي بنشانند. لازم است که همه کارگران پتروشيمي کرمانشاه از خواست کارگران پارس تدبير فن و پارس كيهان حمايت کنند و با اعلام همبستگي با مبارزات آنها صفوف متحد و يکپارچه کارگران را در مقابل کارفرمايان قرار دهند.


زنده باده اتحاد و همبستگي كارگران در مبارزه براي حقوقهاي معوقه
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
۹ آبان ١٣٨٥، ۳۱ اكتبر ٢٠٠٦

***

دو نفر از کارگران کارخانه پرريس سنندج اخراج شدند

طبق اخباري که به کميته کردستان حزب کمونيست کارگري رسيده است کارگران کارخانه پرريس به دنبال اعتصاب و اعتراض به شرايط غير انساني قرار دادهاي کاري٬ همچنان تحت فشار کارفرما قرار دارند. کارگران اين کارخانه قبلأ به قرار دادهاي برده وار اعتراض کردند. و بعد از توافقاتي با کارفرما به سر کار بازگشتند. اما بعد از اين اعتراض کارگران همچنان تحت فشار قرار دارند.
آخرين اخبار حاکي است که دو نفر از کارگران از اول آبان ماه اخراج شده اند. 15 نفر از کارگران قراردادشان يک ماهه شده است. کارفرما تهديد کرده است هر کس اعتراض کرده و يا اعتراض کند اخراج ميشود. اخيرأ 6 زن در اين کارخانه استخدام شده اند که ماهانه فقط 150 هزار تومان دستمزد دريافت ميکنند. اين 6 نفر از همه مزايايي کاري محروم شده اند و بدون هيچ مزايايي شروع به کار کرده اند. کارفرما اعلام کرده است اگر هر کس اعتراض کند اخراج ميشود و به جاي آنها کارگران ديگري استخدام ميشوند. کارگران اين کارخانه ميگويند احتمال اين ميرود که کارفرما تعداد ديگري از کارگران را اخراج کند. بر اساس اخباري که به کميته کردستان حزب رسيده است به دنبال اعتصاب قبلي در اين کارخانه کارفرما توانسته است در ميان کارگران چند دسته گي ايجاد کند و اين تفرقه در ميان کارگران باعث شده است کارفرما تعرضات خود عليه کارگران را از سر گيرد.
کميته کردستان حزب همه کارگران پرريس را به اتحاد و همبستگي فراميخواند. در مقابل سياست تفرقه افکنانه کارفرما کارگران بايد متحدانه عمل کنند. در عين حال ايجاد تفرقه در ميان کارگران يک بار ديگر تاکيدي بر اين مسله حياتي است که اگر کارگران تشکل مستقل خود را نداشته باشند کارفرما به راحتي ميتواند در صف کارگران ايجاد تفرقه کند.
ما همه کارگران در ديگر مراکز کار را به حمايت از کارگران پرريس و ايجاد تشکلهاي مستقل خود فراميخوانيم. تشکل اکنون براي کارگران به امري حياتي و فوري تبديل شده است. بحث کردن از اهميت و جايگاه تشکل براي کارگران تکراري شده است. اين تشکلها را بايد فوري ايجاد کرد.


کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

5 آبان 1385- 27 اکتبر 2006

***

تجمع اعتراضي دو روزه كارگران نساجي شاهو با موفقيت به پايان رسيد

ساعت ٥/٧ عصر روز ٥ آبان كارگران نساجي شاهو در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهاي سه ماهه اول سال ٨٥ صديق آزادي مدير کارخانه٬ محمد هاشمي حسابدار٬ اقبال مسول حسابداري را در کارحانه نگهداشتند و اجازه خروج به آنها را ندادند. کارگران اعلام کردند تا پرداخت حقوقهاي معوقه خود اجازه خروج به آنها را نميدهند. رودشنگ کارفرماي اين کارحانه قبلأ اعلام کرده بود که اين حقوقها را پرداخت کرده است. کارگران در مقابل گفته هاي متناقض مدير و کارفرما و حسابداران اين کارخانه اعلام کردند که معلوم است حقوهاي ما در ميان مسولين اين کارخانه حيف و ميل شده است. کارگران تاکيد کردند مسولين اين کارخانه تا پرداخت همه آحقوقهاي معوقه اجازه خروج از کارخانه را ندارند.
صديق آزادي و ديگر مسولين اين کارحانه به کارگران گفتند که بصورت قسطي حقوقها پرداخت ميشود٬ اما کارگران اين را رد کرده و خواهان پرداخت همه حقوقهاي معوقه خود شدند. بنا به گزارش بدنبال تغيير ساختار کارخانه شاهو و بلاتکليفي 24 نفر از کارگران اين کارخانه، کارفرماي کارخانه شاهو از پذيرش پرداخت دستمزدهاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه کارگران و همچنين تمديد اعتبار دفترچه بيمه 8 نفر از آنان خودداري ميکرد. اين کارگران از تير ماه امسال به اين طرف مشمول دريافت بيمه بيکاري تا زمان افتتاح مجدد کارخانه شده بودند اما تعداد هشت نفر از آنان ضمن محروميت از تمديد اعتبار دفترچه خدمات درماني، بدليل استفاده از بيمه بيکاري در سالهاي گذشته از دريافت بيمه بيکاري نيز محروم گشته بودند.
كارگران نساجي شاهو در ادامه اعتراض خود قرار گذاشتند كه روز ٦ آبان ساعت هشت و نيم صبح در كارخانه حاضر شوند و در ساعت ١١ قبل از ظهر با مسولين اداره کار و استانداري و مسولين کارخانه و... با کارگران به مذاکره بنشينند.
پيرو توافق روز ٦ آبانماه صبح روز ٧ آبان کارگران شاهو با مسئولين کارخانه شاهو جهت رسيدگي به خواستهايشان به کارخانه مراجعه کردند، اما کارفرما به جز مورد واريز بيمه خدمات درماني کارگراني که مدت اعتبار دفترچه بيمه خدمات درماني آنها تمام شده بود٬ به ديگر خواستهاي كارگران توجهي نکرد. کارگران شاهو به جز مورد تمديد اعتبار دفترچه هاي خدمات درماني خود، خواهان دريافت سه ماه از دستمزدهاي معوقه شان نيز ميباشند. به همين دليل کارگران در اين روز نيز از خروج مسئولين کارخانه منجمله مدير کارخانه به بيرون ممانعت کرده و خواهان پرداخت سه ماه از دستمزدهاي معوقه خود شدند.
در نتيجه کشمکشي که از ٦ آبان بين کارگران و کارفرماي کارخانه شاهو در گرفت يکي از کارگران بنام صديق قروه اي به دليل فشارهاي وارده راهي بيمارستان شد. لازم به ذکر است که وي با استفاده از قلب مصنوعي زندگي ميکند.
نيروهاي انتظامي كه از جريان كشمكش کارگران و مدير و حسابداران کارخانه مطلع شده بودند٬ هيچ دخالتي نكردند. اما مسولين دولتي در سنندج وارد كار شدند و از کارگران خواستند که راه مذاکره را درپيش بگيرند و به مسولين کارخانه اجازه خروج بدهند. اما کارگران به اعتراض و مقاومت خود ادامه دادند و خواهان پرداخت همه حقوقهاي معوقه شدند.
نهايتأ با پادرمياني مسعود ماجدي مدير قبلي اين کارخانه و با قول و قرارهاي مساعد به کارگران ساعت ١٢ شب کارگران اجازه خروج به مسولين اين کارخانه دادند و همگي از کارخانه بيرون رفتند.
طبق توافقاتي که در اين روز بين کارگران و کارفرما بعمل آمد کارفرما ضمن پذيرش تمديد اعتبار دفترچه خدمات درماني هشت نفر از كارگران كه قبلا با آن مخالفت شده بود، قبول کرد که اين عده هشت نفر ا كه مشمول بيمه بيکاري نبودند از صبح روز ٨ آبان در کارخانه مشغول بکار شوند. همچنين کارفرما پرداخت دستمزد ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه کارگران را به گردن گرفت و قرار بر اين شد که روز پنج شنبه ١١ آبان دستمزد معوقه آنان پرداخت شود. بعلاوه مقرر شد ١٦ نفر ديگر از کارگران هفته آينده بيمه بيکاري خود را نيز که مدت ٤ ماه است دريافت نكرده اند٬ به آنها پرداخت گردد. بديت ترتيب تجمع اعتراضي دو روزه کارگران شاهو در محل کارخانه با پيروزي آنان به پايان رسيد

***

حقوقهاي معوقه كارگران فورا پرداخت بايد گردد!

كارگران نفت گچساران و شركت گردباف يزد همچنان به مبارزه خود براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده ادامه ميدهند.

روز دوشنبه ٢٤ مهر بيش از ٢٢٠ كارگر بخش حراست شركت نفت گچساران در ادامه اعتراض خود به عدم پرداخت كامل ٦ ماه دستمزد٬ نبود امنيت شغلي و همچنين كار قراردادي بار ديگر دست به تجمع زده و براي پيگيري خواستهايشان به فرمانداري شهر گچساران مراجعه كردند و خواستار حضور مسئولان بهره برداري نفت و گاز گچساران در جمع خود شدند. در نتيجه فشار كارگران يوسف سجودي يكي از مسئولان شركت در جمع كارگران حاضر شد و قول رسيدگي به خواستهايشان را داد. اما كارگران اعلام داشتند كه تا رسيدن به نتيجه نهايي محل فرمانداري را ترك نخواهند كرد. بنا به گزارش طي اين شش ماه تنها بصورت مساعده و آنهم بر اساس ميزان تعهدات سال گذشته بخشي از دستمزد كارگران پرداخت شده است و كارگران اكنون مابه التفاوت پرداختي دستمزد اين ٦ ماه و بعلاوه دستمزد شهريور و مهرماه خود را طلبكارند. در مقابل خواست فوري پرداخت طلبها از سوي كارگران٬ كارفرما اعلام كرده است كه پرداخت دستمزد شهريور ماه به او ارتباطي ندارد و از پرداخت طلب كارگران سر باز زد. برخي از كارگران حتي دستمزد مرداد خود را نيز دريافت نكرده اند.
كارگران نفت گچساران در همين رابطه قبلا در روز شنبه٬ ١٤ مهر در مقابل درب ورودي شركت نفت تجمع كرده و خواهان پاسخ به خواستهايشان شده بودند.
‌همچنين در صبح روز ٢٤ مهر ٦٠ نفر از كارگران شركت نساجي گردباف يزد در اعتراض به عدم دريافت حقوق سه ماهه خود در مقابل ورودي استانداري يزد تجمع كردند. كارگران با حمل پلاكارد پارچه اي كه حاوي خواست ٣ ماه دستمزد پرداخت نشده بود در محل حاضر شدند. اين تجمع اعتراضي حدود سه ساعت بطول انجاميد و با آمدن عبدالهي مشاور استاندار به ميان كارگران و قول و وعده هاي او كارگران موقتا به اجتماع خود پايان دادند.
موج جديد مبارزات كارگران براي دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده را بايد متحد و سراسري كرد. بايد ديگر بخشهاي جامعه به اين مبارزات حق طلبانه بپيوندند. خانواده هاي كارگري٬ دانشجويان و معلمان بايد با حمايتهاي همه جانبه خود از اين جنبش٬ پيروزي آن را تضمين كنند.


حقوقهاي معوقه كارگران فورا پرداخت بايد گردد!
زنده باد مبارزه سراسري و متحد كارگران براي دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده!
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي!
زنده باد جمهوري سوسياليستي!
حزب کمونيست کارگري ايران
۲۶ مهر ١٣٨٥، ۱۸ اكتبر ٢٠٠٦

***

سه هزار كارگر كشت و صنعت كارون دست به اعتصاب نا محدود زدند
كارگران خواهان محاكمه و اخراج مديريت هستند

بنا به گزارش رسيده به حزب كمونيست كارگري ايران كارگران و كاركنان شركت كشت و صنعت كارون شوشتر از روز ٦ آبان وارد اعتصاب نامحدود شدند. كارگران و كاركنان شركت كشت و صنعت كارون بدنبال اولتيماتوم به مديريت شركت مبني بر پرداخت فوري پاداش توليد كه قرار بوده در تاريخ بيستم شهريور ماه پرداخت گردد، و با توجه به عدم پاسخ روشن مديريت، اعتصاب خودرا از ساعات اوليه اين روز شروع كردند. اين اعتصاب بدنبال پايان مهلت تعيين شده توسط كارگران شروع شد. چرخه توليد با توقف كار ديگ ها و سه كوره بخار خط توليد شكر و تمامي آسياب ها و همجنين توقف خط برق ساختمان هاي اداري شركت، توسط كارگران از حركت باز ايستاد و كاملا" متوقف شد. بنا به اين گزارش در همين روز اول اعتصاب تل عظيمي از ني هاي بريده شده پشت آسيابها جمع شده است و كاروان طويلي از تريلرهاي مملو از ني در جاده اختصاصي كشت و صنعت به درازاي چندين كيلومتر در پشت خط توليد متوقف شده اند. كارگران بخش تجهيزات كليه كارهاي خود را ترك كرده اند و به اعتصاب پيوسته اند. كارگران قراردادي نيز پيوستن كامل خود را به اعتصاب اعلام كرده اند. كاركنان بخش اداري نيز از امروز به اعتصاب پيوسته اند. به اين ترتيب اين اعتصاب تمامي كارگران و كاركنان مشغول به كار شركت را در بر گرفته است. اشاره كنيم كه شركت كشت و صنعت شمار زيادي كارگر دارد كه بخش زيادي از آنها به عنوان كارگر كشاورزي بطور فصلي كار ميكنند.
در اولين ساعت اعتصاب كارگران از فراز بلندي موسوم به تپه " آزادي" فرمان به اخراج و محاكمه علني مديريت داده، اورا را هو كردند و وادار به ترك شركت نمودند.اخراج و محاكمه مديريت باتهام فساد اقتصادي،رشوه خواري ، چاپيدن و تاراج اموال شركت و سوء مديريت خواست عاجل كارگران است. زير فشار اعتراضات طولاني مدت كارگران پيش از اين هيئتي از جانب احمدي نژاد و با رياست برادرش به شركت آمد و بعد از تحقيقاتي قرار شد كه هيئت مديره كشت و صنعت شامل مدير شركت بنام عبدالغزيز نبوي و تعدادي از بستگان و دوستانش از آذر ماه از پست مديريت كنار گذاشته شوند. اما كارگران مصرند كه مديريت بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشد و علنا" ودر حضور كارگران نسبت به عملكرد خود توضيح دهد و فورا مجازات و اخراج شود. هر سه شيفت شركت به اعتصاب پيوسته اند. در روز دوم اعتصاب كاركنان بخش اداري نيز به اعتصاب پيوستند.
روز ٧ آبان كارگران با تاكيد بر خواست ها و مطالبات بر حق خود به اعتصاب خود ادامه دادند و كارگران بخش تجهيزات همچنان در اعتصاب بودند. در اين روز كارگران موافقت كردند كه برق قسمت اداري وصل شود. اما واحد خط توليد كه به كارخانه معروف است هنوز فاقد برق بود. در اين ميان شركت گاز نيز در حاليكه اعتصاب كارگران ادامه دارد داشت٬ به منظور نقد كردن طلبهاي چند مليارد توماني خود از كشت و صنعت، اقدام به بستن شير گازشركت نمود. بدين ترتيب. كل مجتمع به حال تعطيل و در اعتصابي يكپارچه قرار گرفت. لازم به ذكر است كه آسيابهاي كارخانه همزمان از برق و گاز استفاده ميكنند. از طرف ديگر باريدن باران نيز عملا كار برداشت را متوقف كرده و كارگران ني بر داس ها را برزمين گذاشتنند.
بعد از ظهر دومين روز اعتصاب نبوي مدير عامل و ميرزا پور معاون امور اداري توسط مقامات دولتي در ارتباط با وضعيت شركت احضار شدند. شركت كشت و صنعت كارون با وساطت فرمانداري تا ساعاتي از شب با مسئولين شركت گاز وارد مذاكره شدند و با تشريح وضعيت وخيم شركت وبويژه اعتصاب كارگران ملتمسانه از شركت گاز خواستند كه در اين شرايط آنها را تنها نگذارند و فعلا به مديريت مهلت بدهند. بنا به گزارش شركت كشت و صنعت كارون مبالغ هنگفتي بابت آب و برق وهمچنين بيمه بدهكار است. همچنين سازمان تامين اجتماعي از تمديد دفتر چه هاي بخش هائي از كارگران كه حق بيمه آنان توسط شركت پرداخت نشده خودداري ميكند و خانواده هاي كارگري را زير فشار و در مضيقه گذاشته است. جو اعتراضي در ميان كارگران بشدت بالاست. "حراست" و شوراي اسلامي از نگراني عكس العمل متحدانه كارگران، تا كنون دست به هيچگونه عملي نزده اند و از مقابله با كارگران خودداري كرده اند.
بنا به اين گزارش كارگران و كاركنان شركت كشت و صنعت خواستار اخراج و محاكمه علني و مجازات عبدالعزيز نبوي مدير عامل و ميرزاپور معاون امور اداري، شادمان رئيس كارخانه (خط توليد) و رضادوست عضو هيئت مديره شركت و از چهره هاي منفور در ميان كارگران هستند. شركت در بحران همه جانبه دست وپا ميزند .كارگران بر خواست هاي برحق خود بويژه دريافت پاداش مورد توافق اصرار دارند. كارگران از نظر معيشتي بشدت در مضيقه هستند. دستمزدي كه به كارگران پرداخت ميشود، در يك ماه تنها كفاف ده روز گذران زندگي فقيرانه شان را ميدهد. كارگران ميگويند :فرصتي براي مهلت دادن نيست و اعتصاب تا حصول نتيجه قابل قبول كارگران ادامه خواهد داشت.
روز سه شنبه ٩ آبان در ادامه اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر، مهندس نبوي مدير عامل شركت در ساعت ٩ صبح در جمع كارگران بخش تجهيزات حاضر شد و از كارگران خواست كه از اعتصاب دست بردارند. مديرعامل شركت اوضاع كنوني را ناشي از جدال قدرت در شركت خواند و كارگران را از مشاركت در آن برحذر داشت. او به پير و پيغمبر قسم خورد كه تا پايان هفته حواله پول از تهران خواهد رسيد و پاداش معوقه كارگران پرداخت خواهد شد. اما كارگران كه اعتمادي به او و اين قول و قرارها ندارند يكصدا فرياد زدند: "دروغه، دروغه". کارگري فرياد زد: حنايت ديگرپيش ما رنگي ندارد. يكي ديگر از كارگران خطاب گفت: بچه هايم امسال كيف ندارند و كتابها و دفترهايشان را در كيسه چاي و برنج ميگذارند و به مدرسه ميروند. نيمي از فرزندانم كه شيفت عصر درس ميخوانند لباس ندارند و منتظر ميمانند تا آندسته از بچه هايم كه شيفت صبح به مدرسه ميروند، برگردند و لباسهاي آنها را بپوشند. كارگران ديگر نيز اعتراض ميکردند و هركدام وضعيت نابسامان زندگي خود را بيان ميكردند. نبوي كه توفيقي بدست نياورده بود عازم محل ديگري از شركت شد. به ميان كارگران بخش كشاورزي رفت ولي در آنجا هم با اعتراض قاطع و تند كارگران مواجه شد. در ميان اين اعتراضات يكي از كارگران اظهار داشت كه ما يك كيلو عدس را با بيست ليتر آب ميپزيم و بچه ها كاسه بدست آنرا بين خودشان تقسيم ميكنند. اين وضع ماست. بدينطريق کارگران با بيان وضعيت غيرقابل تحمل خود عزم راسخ خود را بر ادامه اعتصاب اعلام کردند. کارگران خواهان پرداخت فوري پاداش توليد، پرداخت بموقع دستمزدها، پايان دادن به تبعيضات و اخراج و محاکمه نبوي و ساير اعضاي مديريت شرکت در حضور کارگران هستند.
اعتصاب کارگران تا همينجا مديريت را با معضل جدي روبرو كرده است. كارگران اعلام كرده اند كه به اعتصاب خود تا نتيجه نهايي و پاسخ به خواستهايشان ادامه خواهند داد. اعتصاب كارگران، شركت را از ادامه فعاليت بازداشته است و هم اكنون قريب ٤٠ تن شكر سرخ كه بايد به شکر سفيد تبديل شود، در انبارهاي شرکت دست نخورده باقي مانده است. از امروز عمليات برداشت نيز پايان يافته تلقي شد، چون كارگران ني بر به شهرهايشان مراجعه كرده اند. اين بخش از کارگران نيز مانند ديگر بخش هاي شركت با روحيه اي رزمنده و دوش بدوش ساير کارگران در اعتراضات شرکت داشته اند. امروز همچنين محوطه برداشت كه در آنجا كار وزن كردن تريلرهاي حامل ني و تخليه صورت ميگيرد با سيم خاردار محصور شده و درب آن پلمپ شده است. با اين وضعيت پيش بيني ميشود که امسال توليد شكر به پائين ترين حد خود خواهد رسيد. يكي از كارگران ميگويد: قرار بوده است ٢٥٠ تن شكر توليد كنيم اما بعيد است حتي ٤٠ تن بتوانيم توليد كنيم. روز ١٠ آبان مديريت با دسيسه و در همدستي با پيمانكاران و استفاده از يكسري روابط توانستند ني ها را به آسياب انتقال دهند و خرد كنند. همچنين با شركت گاز توافق كنند كه گاز را وصل كنند. اما با وجود اين كار همچنان تعطيل است. ني برها به شهر خود برگشته اند. قسمت بهره برداري تعطيل است. در منطقه برداشت سيم خاردار كشيده شده است و كارگران تنها امور مربوط به نيازهاي زيستي خود در كارخانه را انجام ميدهند. در كل توليد خوابيده است. مديريت در فشار جدي قرار گرفته و قول داده است كه پنجشنبه ١١ آبان طلب كارگران را پرداخت كند. اعتصاب كارگران كشت و صنعت ادامه دارد.

***

کارگران شرکت پارس تدبير فن و پارس كيهان در پتروشيمي کرمانشاه وارد ششمين روز اعتصاب شدند

کارگران بار ديگر تصميم به برپائي مجمع عمومي گرفتند

بنا به گزارشي که به حزب رسيده است، اعتصاب دو شركت پارس كيهان و پارس تدبير در پتروشيمي كرمانشاه که از روز ششم آبانماه شروع شده بود همچنان ادامه دارد و وارد ششمين روز خود شده است. اعتراض کارگران به عدم پرداخت سه ماه دستمزد ميباشد.

ديروز چهارشنبه 11 آبانماه کارگران اين دو شرکت از ساعت شش و نيم صبح در محل كار خود حاضر شدند اما به اعتصاب ادامه دادند. بدليل بارندگي شديد و تحت فشار اعتراض كارگران، مديريت ناگزير شد با قول پرداخت مزد كامل كاري كارگران را به منازل خود بفرستد و ساعت ٩ صبح كارگران با سرويس هاي شرکت روانه خانه هاي خود شدند. کارگران اعلام کردند که روز پنجشنبه ساعت ٧ تا ٩ صبح و ا تا ٣ بعدازظهر جمع خواهند شد و در مجمع عمومي خود در مورد چگونگي ادامه اعتراض تصميم گيري خواهند کرد. كارگران اين دو شرکت متحد و مصمم اعلام كردند كه تا رسيدن به خواست خود به اعتراضشان ادامه خواهند داد. در اين دو شركت مجموعا حدود ٣٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند. بنا به گزارش روز چهارشنبه يكي از كارگراني در حال عكسبرداري از تجمع كارگران بود توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شد٬ اما بدنبال اعتراض كارگران يكساعت بعد ناگزير شدند او را آزاد كنند.
برگزاري مجمع عمومي مشترک توسط دو شرکت پارس تدبير کيهان و پارس تدبير فن در پتروشيمي کرمانشاه يک اقدام بسيار مهم در راستاي متشکل شدن و متحد شدن کارگران است. همانطور که در اطلاعيه قبل گفته بوديم روز 8 آبان نيز کارگران اين دو شرکت مجمع عمومي مشترک خود را برگزار کردند و نمايندگان خود را انتخاب کردند. تشکيل مجمع عمومي در همه مراکز کارگري بايد به يک سنت جاافتاده تبديل شود. اين گام مهمي است در جهت تحکيم صفوف کارگران، تقويت روحيه و توان آنان و پرقدرت کردن اهرم اعتصاب.

حزب کمونيست کارگري از اعتصاب و خواست بحق کارگران پارس کيهان و پارس تدبير قاطعانه حمايت ميکند و همه کارگران کرمانشاه و ساير مراکز کارگري را به همبستگي با آنان و تقويت مبارزه آنان فراميخواند.

زنده باده اتحاد و همبستگي كارگران
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
11 آبان 1385، 2 نوامبر 2006