پنجشنبه،  ٢٧ مهر ۱۳۸٥ -  ١٩  اكتبر  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٤٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات گسترده كارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده

اعتراضات گسترده و هرروزه كارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده شان در همه جا ادامه دارد. حزب كمونيست كارگري ايران همه كارگران را به حركتي سراسري و متحدانه براي ممنوع كردن تاخير در پرداخت دستمزدها و محكوميت كارفرماياني كه با قلدري و زورگويي دستمزد ناچيز كارگران را بالا ميكشند فرا ميخواند. دستمزدهاي كارگران بايد فورا بهمراه خسارت تاخير پرداخت شود. عدم پرداخت دستمزد كارگران يك جرم است و بايد مورد پيگرد قرار گيرد. با كارزاري سراسري و بين المللي بايد كارفرمايان و حكومت اسلامي را كه خود در اين قلدري شريك است زير فشار قرار داد و به عقب نشيني وادار كرد.

اينجا اخباري از اعتراضات كارگران براي گرفتن دستمزدهايشان و همچنين اعتراض به قراردادهاي موقت و اخراج را كه در چند روز گذشته صورت گرفته به اطلاع ميرسانيم:

٢٢٠٠ نفر از كارگران نفت گچساران تجمع كردند

روز شنبه ١٤ مهر برابر با ٦ اكتبر بيش از ٢٢٠٠ نفر از کارگران شرکت نفت گچساران که تحت پوشش ٦٣ شركت پيمانكاري قرار دارند، در اعتراض به ٦ ماه حقوق معوقه خود و نبود امنيت شغلي، همچنين قراردادهاي موقت در مقابل درب ورودي شرکت نفت دست به تجمع زدند. كارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان و همچنين لغو قراردادهاي موقت و استخدام رسمي خود هستند. اين اعتراضات همچنان ادامه دارد.

٢٠٠ نفر از كارگران نساجي پارسيلون دستمزدهاي خود را ميخواهند

صبح روز ١٩ مهر ٢٠٠ نفر از كارگران نساجي پارسيلون در خرم آباد در اعتراض به اعلام مديريت مبني بر پرداخت صرفا يك ماه حق سنوات به كارگران بازنشسته در مقابل اداره كل كار لرستان دست به تجمع زدند. در اين حركت اعتراضي كارگران بعد از ٤ ساعت تجمع براي دقايقي وارد ساختمان اين اداره شدند و دفتر كارخانه را به اشغال خود در آوردند و خواستار رسيدگي فوري به خواست خود شدند. اين اقدام كارگران با دخالت نيروهاي انتظامي رژيم روبرو شد و مانع تحصن كارگران در محل دفتر اداره كار شدند. اين حركت اعتراضي بعد از قولهايي كه از سوي استانداري و اداره كار داده شد خاتمه يافت و كارگران اعلام كردند كه اگر به خواست آنها پاسخي داده نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد. بنا به گزارش اين كارگران كه پس از ٢٠ سال سابقه كار مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد شده اند. پيش از اين در اين كارخانه كارگران بازنشسته بابت هر سال ٢ سال حق سنوات دريافت ميكردند و اكنون مديريت اين را به يك سال تقليل داده است و اين موضوع مورد اعتراض كارگران است. در شركت نساجي پارسيلون خرم آباد بيش از هزار كارگر شاغل هستند و هم اكنون نزديك به دو ماه است كه حقوق و مزاياي كارگران در اين كارخانه پرداخت نشده است.

كارگران ذوب ركورد در مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها تجمع كردند

صبح روز ١٩ مهر دهها تن از كارگران شركت ذوب ركورد در مشهد در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل سازمان كار خراسان در ميدان فردوسي در مشهد دست به تجمع زدند. بنا به گزارش اين شركت از اسفند گذشته دستمزد و حق بيمه كارگران را پرداخت نكرده است و از ماه پيش بصورت تعطيل درآمده و كارگران آن در بلاتكليفي بسر ميبرند. طي اين هفت ماه كارگران اين شركت براي امرار معاش خود ناگزير به انجام كارهايي چون باربري٬ مسافر كشي با موتور و قبر كني شده اند.

نيروهاي انتظامي به كارگران معترض چيني ارس و خانواده هايشان حمله كردند

عدم تمديد قراردادها بيان ديگري براي اخراج كارگران است. كارفرماي كارخانه چيني ارس در تبريز عملا ميخواهد ١٤٠ تن از كارگران را از طريق تمديد نكردن قراردادهايشان اخراج كند. روز شنبه ٨ مهر ٢٩٠ كارگر کارخانه چيني ارس تبريز متحدانه از همكاران خود حمايت كردند و به تمديد نكردن قراردادها اعتراض كردند. كارگران همچنين به مساله نپرداختن دستمزدهايشان كه چهار ماه است پرداخت نشده اعتراض كردند. اين اعتراض به صورت تجمع كارگران و خانواده هايشان صورت گرفت. نيروهاي انتظامي حكومت بلافاصله به كمك كارفرما آمدند و به تجمع كارگران حمله كردند و كارگران دست به مقاومت زدند. درگيري و جنگ گريز تا مقابل آموزش و پرورش و سازمان فني و حرفه اي تبريز کشيده شد .

كارگران فرش پارس قزوين دستمزدهاي خودرا ميخواهند

روز ١١ مهر ٤٠ نفر از كارگران فرش پارس قزوين در اعتراض به ٦ ماه خودداري از پرداخت دستمزدهاشان توسط كارفرما دست به اعتصاب زدند. گزارش مشروحتري از ادامه و نتيجه اين اعتصاب منتشر نشده است.

كارگران سايپاي گرمسار براي گرفتن دستمزدها در برابر كارخانه اجتماع كردند

روز شنبه ٨ مهر كارگران شرکت سايپاي گرمسار در اعتراض به ٨ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل كارخانه دست به تجمع زدند. اين حركت اعتراضي با حمله ي نيروي انتظامي روبرو شده و كارگران مورد ضرب وشتم قرار گرفتند .

كارگران باف كار در اعتراضي هرروزه براي گرفتن طلبهايشان

بنا به گزارشي در ١٠ مهر بدنبال فروش كارخانه باف كار در تهران، كارفرماي جديد شروع به اخراج كارگران كرده و اعلام نموده است كه ميخواهد كارخانه را به مجتمعي تجاري تبديل كند و نيازي به كارگر ندارد. او همچنين از پرداخت ١٢ ماه دستمزد و مزاياي و حق سنوات كارگران سربازده و ميگويد اين بدهي هاي به او ربطي ندارد و مربوط به كارفرماي قبلي است. در اعتراض به اين موضوع كارگران هر روز در مقابل كارخانه تجمع كرده و خواهان پرداخت فوري مطالبات خود هستند. كارگران در تجمعات هر روزه خود با حضور نيروي انتظامي و تهديد آنها روبرويند. كارگران اعلام كرده اند كه تا وقتي به خواستهايشان پاسخي داده نشود به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

راهپيمايي كارگران شركت سازمايه در پاكدشت

روز ١٦ مهر ٢٠٠ كارگر شركت سازمايه در پاكدشت در اعتراض به ٢٠ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل كارخانه تجمع كرده و به طرف فرمانداري راهپيمايي كردند. بنا به گزارش اين كارخانه از ١٤ ماه پيش به حال تعطيل در آمده است و كارفرما دستمزدهاي كارگران را بالا كشيده است.

تجمع كارگران شركت ذوب ركورد در مشهد

صبح روز ١٩ مهر دهها تن از كارگران شركت ذوب ركورد در مشهد در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل سازمان كار خراسان در ميدان فردوسي در مشهد دست به تجمع زدند. بنا به گزارش اين شركت از اسفند گذشته دستمزد و حق بيمه كارگران را پرداخت نكرده است و از ماه پيش بصورت تعطيل درآمده و كارگران آن در بلاتكليفي بسر ميبرند. طي اين هفت ماه كارگران اين شركت براي امرار معاش خود ناگزير به انجام كارهايي چون باربري٬ مسافر كشي با موتور و قبر كني شده اند.

تجمع كارگران پوشينه باف در مقابل استانداري قزوين

كارگران پوشينه باف حدود ٢ سال است دستمزد نگرفته اند. صبح روز دوشنبه ١٧ مهر ٧٠٠ نفر از كارگران شركت پوشينه‌باف قزوين در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود در مقابل استانداري قزوين دست به تجمع زدند. بنا به گزارش اين كارگران از سال ‪۸۳ تاكنون حقوق خود را دريافت نكرده‌اند.

از سوي ديگر اين شركت نه تنهااز بيمه‌كردن كارگران جديد خودداري مي‌كند بلكه حتي از اعتبار زدن دفترچه‌هاي بيمه درمان كارگران قبلي نيز خودداري مي‌كند. اين شركت از آبانماه سال ۸۳ از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است. در نتيجه مبارزات كارگران شركت پوشينه باف٬ طبق مصوبه هيات مديره اين شركت مقرر شد كه در قبال مطالبات سال ‪۸۴ كارگران براي هرماه، حقوق پنج روز معوقه نيز پرداخت شود كه اين مصوبه ‌نيز اجرا نشد، و توافق شد بجاي مطالبات كارگران به آنها خودرو تحويل شود كه اين وعده هم عملي نشده است. در شركت پوشينه‌باف ‪ ۲۵۰كارگر بازنشسته و ‪۴۵۰ نفر كارگر استخدامي مشغول بكار هستند٬ كارگران بازنشسته هنوز حق سنوات سال ‪ ۸۴را خود را دريافت نكرده‌اند. كارگرآن شركت پوشينه باف طي سال گذشته و امسال بارها و بارها با برپايي تجمعات اعتراضي در خيابان‌هاي قزوين و در مقابل استانداري، مجلس شوراي‌اسلامي، وزارت صنايع و دفتر احمدي نژاد، بر خواستهاي خود پافشاري كرده اند

حزب كمونيست كارگري ايران

٢١ مهر ١٣٨٥ – ١٣ اكتبر ٢٠٠٦

***

كارگراني كه ۹ ماه حقوق نگرفتند را مورد تهاجم وحشيانه قرار ميدهند!

كارگران فرش البرز حمايت وسيع كارگران و مردم بابلسر را ميخواهند!

كارگران فرش البرز بابلسر ۹ ماه است حقوق نگرفته اند. ٩ ماه است نان شب كارگر را به گروگان گرفته اند. در ۲۵ شهريور ۳۰۰ كارگر اين کارخانه همراه با خانواده هايشان تصميم به راهپيمايي اعتراضي گرفتند. کارگران مشغول تجمع بودند تا راهپيمائي خود را بطرف فرمانداري شروع کنند که مورد تهاجم وحشيانه نيروهاي انتظامي قرار گرفتند. نيروهاي سرکوب با گاز آشك آور، تيراندازي هوائي و باتوم به جان كارگران افتادند، تعدادي از آنها را مجروح و مصدوم کردند و ٤٠ نفر از آنها را دستگير و روزانه بازداشتگاه کردند. پس از گذشت چند روز هنوز تعدادي از کارگران در زندان بسر ميبرند.

مسئولين نيروهاي انتظامي بيشرمانه سرکوب کارگران را انكار کردند. اما موضوع چنان همه جا پيچيد و با خشم مردم مواجه شد که حتي برخي مقامات رژيم برخورد نيروهاي انتظامي را مورد انتقاد قرار دادند و رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار تاسف کرد، اما در عين حال عليه اعتراضات و اعتصابات کارگري تحت عنوان غيرقانوني بودن آنها خط و نشان کشيد.

بيکاري، اخراج، نداشتن امنيت شغلي و نپرداختن همان حقوق ناچيز معضل تقريبا تمام نساجي هاي کشور و بسياري ديگر از مراکز کارگري است و اعتراض بحق کارگران عليه جهنمي که برايشان ايجاد کرده اند از ترس شعله ور شدن در سراسر کشور با باتوم و زندان جواب ميگيرد. ورق را ميتوانيم و بايد برگردانيم.

کارگران و مردم آزاده:
کارگران فرش البرز بابلسر بايد مورد حمايت وسيع و گرم همه کارگران و مردم در سراسر کشور قرار بگيرند. نبايد گذاشت جمهوري اسلامي نان شب کارگران را گروگان بگيرد و اعتراض آنها را سرکوب کند. هر مورد سرکوب و دستگيري و اخراج کارگران و تهديد و بازداشت فعالين کارگري بايد بلافاصله با عکس العمل گسترده همه کارگران مواجه شود. موجي از همبستگي کارگري با کارگران بابلسر بايد در سراسر کشور براه بيفتد.

کارگران و مردم زحمتکش در بابلسر، خانواده هاي کارگري، دانشجويان،
معلمان، دانش آموزان:
همه شما شرايط غيرقابل تحمل کارگران فرش البرز را ميدانيد. شما ميتوانيد نقش مهمي در احقاق حقوق کارگران فرش البرز داشته باشيد. حکومت اسلامي در موقعيتي نيست که بتواند اعتراض متحدانه شما را عقب براند. هيچ كارگري نبايد از عدم دريافت حقوق رنج ببرد. هيچ كس نبايد بخاطر تجمع و اعتراض و اعتصاب و راهپيمايي مورد سركوب قرار گيرد. اعتراض و اعتصاب و داشتن يک زندگي انساني حق کارگران و همه مردم است. به گرد کارگران فرش البرز حلقه بزنيد، در تجمعات آنها شرکت کنيد، نيروي خود را در تمام محلات شهر بسيج کنيد و کل شهر را به حرکت درآوريد. کارگران و مردم شهرهاي نزديک را خبر کنيد و اعتراض قدرتمندي را سازمان دهيد. نيروي شما آنقدر هست که جرات نکنند در مقابل شما قلدري کنند. نيروي شما آنقدر هست که جمع شويد و مجبورشان کنيد بلافاصله کارگران زنداني را آزاد کنند. اگر متحدانه وارد ميدان شويد آنقدر قدرت داريد که آنها را واداريد به همه خواستهاي شما گردن نهند و جرات نکنند فردا به بخش ديگري از شما تجاوز کنند. وادارشان کنيد که فورا کارگران زنداني را آزاد کنند، حقوق هاي معوقه را فورا پرداخت کنند، فورا به کارگران بيکار کار بدهند يا به آنها بيمه بيکاري بپردازند.

حزب کمونيست کارگري قاطعانه از مبارزات حق طلبانه کارگران فرش البرز دفاع ميکند و همه کارگران و مردم زحمتکش در بابلسر و سراسر کشور را به دست زدن به يک حرکت متحد و قدرتمند در دفاع از آنان و پرداخت فوري همه حقوقهاي معوقه، آزادي فوري کارگران بازداشتي و معرفي و محاکمه عاملين و آمرين سرکوب کارگران فراميخواند. اساس پيروزي ما در مبارزه براي عقب راندن صاحبان سرمايه و دولت اسلامي آنها نيروي متحد همه ما كارگران است.

حقوقهاي معوقه فورا بايد پرداخت گردد
كارگران زنداني آزاد بايد گردند
عاملين سركوب كارگران تعقيب و مجازات بايد گردند
زنده باد اتحاد و همبستگي كارگران
مرگ بر جمهوري اسلامي

حزب کمونيست کارگري ايران
۵ مهر ١٣٨٥، ۲۷ سپتامبر ٢٠٠٦

***

نامه اي در محكوميت حمله نيروهاي انتظامي رژيم به كارگران فرش البرز در بابلسر

از: تعدادي از کارگران شاغل در مجتمع هاي پتروشيمي زير در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
- پتروشيمي فن آوران
- پتروشيمي فجر
- پتروشيمي مارون
- پتروشيمي رازي
- پتروشيمي بندرامام
- طرح پتروشيمي اروند

- به : همه سازمان ها و احزاب کارگري

ما کارگران واحد هاي بالا ضمن ابراز انزجار ، اعتراض خودمان را نسبت به حمله به کارگران فرش البرز بابلسر ، ضرب و شتم خانواده ها و دستگيري انها اعلام ، و خواهان دستگيري و مجازات عاملين اين جنايت و آزادي چه سريعتر همه دستگيرشدگان هستيم .
ما از همه سازمان ها و احزاب کارگري ميخواهيم که صداي اعتراض کارگران ايران را بگوش جهانيان برسانند .
سياست سرکوبگرانه دولتها عليه کارگران , فقط و فقط با اتحاد و همبستگي و اعتراض طبقاتي خود کارگران بايد جواب داده شود .
در ايران ، سالهاست که هر گونه حقوق کارگري و حتي ابتدائي ترين آن يعني ، حق دريافت بموقع دستمزد ناچيز و بخور و نمير زير پا گذاشته ميشود و اعتراض در اينباره نيز با گلوله جواب داده ميشود و نمونه آن نيز کشتار کارگران معادن مس خاتون آباد کرمان بود . در ايران امروز ، يک ميليون کارگر با مشکل عدم دريافت بموقع حقوق و حقوق معوقه روبرو هستند.
ما از کارگران ايران و جهان انتظار داريم در اين همبستگي کارگري مشارکت کرده و بدين وسيله با اعمال فشار بر دولت جمهوري اسلامي ، در برابر سياستهاي ضد کارگري صف متحدانه اي تشکيل دهند . ديگر دوران پراکندگي مبارزه کارگران بايد خاتمه يابد و هر گونه اعمال فشار به کارگران جواب درخور داشته باشد .
کارگران فرش البرز ، دوستان عزيز
ما را در کنار خود بدانيد . با تمام قدرت صداي حق طلبي شما را در ميان کارگران اين منطقه بازگو کرديم ، دوستان شما در اينجا مشکل شما را با تمام وجود درک و همبستگي خودشان را اعلام ميدارند .
اميدواريم مبارزه شما با ازادي همه دستگيرشدگان و رسيدن به خواستهايتان به پيروزي برسد .

زنده باد اتحاد طبقاتي کارگران
زنده باد آزادي و برابري
6/7/85

***

كارگران "آما" مديريت و کارگران چيت تهران کارفرما را اخراج کردند

کارگران کارخانه "آما" روز سه شنبه ٤ مهرماه در اعتراض به قطع پاداش توليد و كمكهاي غير نقدي مديريت شركت را اخراج كردند. کارگران چيت تهران نيز روز چهارشنبه کارفرما را از کارخانه بيرون انداختند.

کارگران کارخانه "آما" روز سه شنبه ۴ مهرماه بدنبال عدم پرداخت پاداش، كارگران در يك اعتراض آرام خواهان رسيدگي به مسئله شدند. اما مديريت کارخانه نه تنها به خواست کارگران رسيدگي نکرد بلکه کارگران را تهديد کرد. کارگران در مقابل اين رفتار دست به اقدام ديگري زدند و مديريت را از كارخانه بيرون انداختند. هدف مديريت از قطع پاداش به ۴۰۰ كارگر اين شركت اعمال فشار به آنان براي افزايش توليد بود. روز چهارشنبه كارفرماي شركت كارخانه را بست و به كارگراني كه بر سر كار حاضر شده بودند گفته شد تا اطلاع ثانوي كارخانه تعطيل است.

٢٠ نفر از کارگران چيت تهران نيز که يکسال است در بلاتکليفي بسر ميبرند و بخشي از حقوق آنان پرداخت نشده است، غروب چهارشنبه ٥ مهرماه کارفرما را از کارخانه بيرون کردند و در کارخانه دست به تحصن زدند و اعلام کردند تا زماني که به خواست آنها رسيدگي نشود به تحصن و اعتراض ادامه خواهند داد. از ١٦٠٠ کارگر کارخانه در عرض يکي دو سال گذشته تنها ٢٠ نفر در کارخانه هستند که آنها نيز در بلاتکليفي بسر ميبرند. روز پنجشنبه تعداد کارگراني که دست به اعتراض زدند به ٥٠ نفر رسيد. کارگران با پلاکاردهائي که در دست داشتند خواهان پرداخت حقوق معوقه و روشن شدن سابقه کاري خود شدند و از ورود مدير عامل به کارخانه جلوگيري کردند.

اخراج و بيکارسازي، تبديل کارگران رسمي به قراردادي، بستن کارخانه و بالاکشيدن حقوق و مزاياي کارگر و دزدي و سوء استفاده هاي مالي توسط کارفرمايان و مديران از طريق بستن کارخانه و انواع سوء استفاده هاي مالي ديگر، در سالهاي گذشته ميليونها کارگر را به بيکاري و عدم تامين شغلي و نداشتن هرگونه حقوق و بيمه و درآمدي سوق داده است. کارفرمايان با شگردهاي مختلف و به کمک قوانين ضدکارگري و دم و دستگاه دولتي سوابق کاري کارگران را از بين ميبرند و آنها را از هرگونه حقي محروم ميکنند. کارفرمايان و مديران دست به اقدامات ضدکارگري و جنايت عليه کارگران و خانواده هاي کارگري ميزنند و حکومت اسلامي و قوانين از آنها حمايت ميکند، نيروهاي انتظامي و سرکوب حکومت اعتراض بحق کارگر را سرکوب ميکند و دسته جمعي کارگران معترض را تهديد ميکنند و بازداشت ميکنند. اين سياست را بايد به شکست کشاند.

اقدام کارگران کارخانه هاي چيت ايران و آما نمونه اي از يک مبارزه حق طلبانه است که بايد مورد حمايت وسيع ساير مراکز کارگري و مردم آزاديخواه قرار گيرد. کارگران بايد وزارت کار و ارگانهاي دولتي فشار آورند تا کارفرما و مديريت را وادار به بازگشائي اين مراکز و پرداخت فوري حقوق ها و مزاياي کارگران کند. کارگران بايد متحدانه و مصممانه مبارزه خود را ادامه دهند. تجمع اعتراضي همه روزه در مقابل مراکز دولتي و يا در مقابل کارخانه، با شرکت فعال خانواده هاي کارگران از اشکال مبارزاتي موثر است که ميتواند حمايت ساير مراکز کارگري را نيز بخود جلب کند.

حزب کمونيست کارگري قاطعانه از خواست هاي بحق کارگران آما و چيت ايران پشتيباني ميکند و از ساير مراکز کارگري و مردم حق طلب ميخواهد متحدانه از آنها حمايت کنند. صدها مرکز کارگري درموقعيتي مشابه کارگران آما قرار دارند، صدها هزار کارگر دستمزد و مزاياي خود را دريافت نکرده اند، صدها مرکز کارگري در شرف تعطيل هستند و ميليونها کارگر بيکار و فاقد بيمه بيکاري ميباشند. اين نيرو بايد متحد و يکپارچه در مقابل سياست کثيف کارفرما و مديريت و دولت اسلامي آنها به حرکت درآيد. بازگشائي کارخانه، بازگرداندن کارگران اخراجي به سر کار، پرداخت فوري همه حقوق و مزاياي معوقه و بيمه بيکاري مکفي براي کارگران بيکار و آزادي بي قيد و شرط اعتراض و اعتصاب از جمله خواستهاي مهم و فوري همه کارگران است. کارگران شاغل و بيکار، خانواده هاي کارگري و همه مردم زحمتکش را به گرد آمدن حول اين خواستها فراميخوانيم.

زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
آزادي، برابري، حكومت كارگري

حزب کمونيست کارگري ايران
٦ مهر ١٣٨٥، ۲٨ سپتامبر ٢٠٠٦

***

اعتراض کارگران ايران خودرو به سازمان دهندگان حمله به منازل کارگران در شهرکهاي واوان و پيکانشهر

آزادي انديشه "آزادي مطبوعات آزادي رسانه هاي صوتي و تصويري حق مسلم انسانها است

دوستان و همکاران گرامي

طي هفته هاي گذشته نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با يک حرکت از قبل طراحي شده در حاليکه ما کارگران در سرکار خود مشغول به کار بوده وبچه هاي ما نيز در مدرسه حضور داشتند و تنها خانمها و کودکان در خانه بودند و زنان فارغ از همه خستگيهاي روز جمعه امور خانه را رديف مي کردند و کودکان سرگرم بازي و نگاه کردن به کارتون تلويزيوني بودند ناگهان با صداي همسايگان از خانه هايشان بيرون آمدند تا شاهد يورش نيروهاي انتظامي به مجتمع مسکوني اکباتان محل زندگي خود شان باشند بچه هاي کوچک از ترس به خود مي لرزيند و زنان بي دفاع هر چه از افسران نيروي انتظامي مي خواستند مردانشان در خانه نيستند و شما حق نداريد وارد حريم خصوصي آنها شويد.شما حق نداريد اينطوري با ترساندن بچه ها و ايجاد جو وحشت ماهواره ها را جمع کنيد. زنان از نيروي انتظامي مي خواستند بروند و زماني بيآيند که مردان در خانه باشند ولي نيروهاي انتظامي بي توجه به گريه کودکان با ايجاد جو وحشت و هراس با شکستن درب آپارتمانهاي مسکوني وارد پشت بام ها شده و ماهواره ها کنده و آنها را از پشت بام ها به پايين مي انداختند آنها حتي ملاحظه بيماران و کساني که هنوز در خواب روزه داري بودند را نکردند و در جلو چشمان هراسان بچه ها وزنان ماهواره ها از زمين جمع آوري و بار وانتها کردند و بردند.

اين دومين حمله به منازل ما کارگران در طي هفته هاي اخير مي باشد نيروهاي انتظامي هفته گذشته نيز به شهرک پيکانشهر حمله کرده و تمام بشقابهاي ماهواره ها را جمع کردند

نيروي انتظامي در حالي به منازل ما کارگران حمله کرده هيکدام از مردان در خانه نبودند.نيروي انتظامي با کدامين مجوز قانوني به خانه هاي وارد مي شود که مردان در خانه نبودندوزنها و بچه ها تنها بودند.

نيروي انتظامي با کدامين مجوز باعث ايجاد ترس و حشت در کودکان شده است که چند روز ديگر روز کودکان است.

و احتمالا فردا نيز به شهرکهاي بنفشه وشاهين ويلا و غيره حمله خواهندکرد.

ما کارگران ايران خودرو اين حرکت نيروي انتظامي را محکوم کرده و آنرا تجاوز به حريم خصوصي خود تلقي و از تمام مقامات و مسئولين و از نمايندگان مجلس و به خصوص از قوه قضائيه و رياست محترم جمهوري مي خواهيم در اين مورد پاسخ روشني به ما کارگران بدهند.

رونوشت: به انجمن دفاع از آزادي بيان

رونوشت: به سازمان گزارشگران بدون مرز

جمعي از کارگران ايران خودرو

دهم مهر ماه يکهزار هشتادو پنج

***

مراکز کار در جمهوري اسلامي كشتارگاه كارگران است!
به ناامني محيط كار بايد پايان داد!
شرايط غير ايمن محيط كار در كارخانه قند اسلام آباد غرب جان ٤ كارگر را گرفت و ١٥ كارگر زخمي برجاي گذاشت. در روز ۲۴ مهر بين ساعت ٦ تا ٧ صبح در كارخانه قند اسلام آباد، بر اثر در رفتگي قالب قندسازي از مدار گردش خود كه ناشي از انفجار ديگ بخار بود، چهاركارگر تكه و پاره شدند و درجا جان سپردند. ١٥ كارگر ديگر نيز بطرز فجيعي زخمي شدند كه حال دو نفر از آنان بسيار وخيم اعلام شده است.

فجايعي چنين دلخراش هر روز در جمهوري اسلامي تكرار ميشود. هر روز دهها كارگر در ميحط هاي غير بهداشتي و نا ايمن جان ميسپارند و يا محروح و معلول ميگردند. بنا به گزارشهاي سازمان پزشكي قانوني تنها در سال گذشته ۶۹۷ كارگر بخاطر حوادث كار جان باختند و ۲۱ هزار كارگر داراي بيمه هاي اجتماعي دچار حوادث ناشي از كار شدند. و اين در حالي است كه بخشي بزرگي از كارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشي از كار از بيمه هاي كامل محرومند. كارفرمايان كه يك بخش بزرگ آن را خود دولت تشكيل ميدهد در هنگام وقوع حوادث كار به هيچ كس پاسخگو نيستند و هيچ پيگردي در مورد عاملين فجايع كار صورت نميگيرد.

محيطهاي كار در سرمايه داري با حاكميت جمهوري اسلامي چون كشتارگاهي است كه هر روز از كارگران قرباني ميگيرد. سودجوئي بيشتر سرمايه داران، عامل قتل و صدمات جسمي به کارگران است و مبارزه کارگران عليه اين شرايط و تلاش آنها براي متحد و متشکل شدن براي مبارزه عليه اين شرايط جهنمي و غيرانساني نيز با سرکوب دولت اسلامي سرمايه داران پاسخ ميگيرد. به اين وضع بايد خاتمه داد. كشته و مجروح شدن هيچ كارگري در محيط كار بخاطر سهل انگاري كارفرمايان٬ بخاطر پائين بودن ايمني كار٬ كهنه و فرسوده بودن ماشين و ابزارآلات٬ ساعات طولاني كار و صرفه جويي وغيره بايد با عکس العمل گسترده و متحد کارگران در سراسر کشور روبرو شود. از خانواده هاي كارگران آسيب ديده بايد حمايت همه جانبه كرد. بايد خواهان تضمين ايمني و بهداشت محيط كار شد. بايد خواهان پرداخت بيمه كامل در مقابل صدمات و خسارات ناشي از كار بدون هيچ قيد و شرطي شد. كارفرمايان در مقابل حوادث كار بايد پاسخگو باشند و خانواده كارگران جانباخته و كارگران مجروح و معلول بايد كاملا تامين گردند.

حزب کمونيست کارگري به خانواده هاي کارگران جانباخته و همکاران آنها صميمانه تسليت ميگويد و از کارگران و مردم آزاديخواه ميخواهد وسيعا در مراسم هاي بزرگداشت آنها شرکت کنند، در خود کارخانه براي آنها مراسم بگيرند و اين مراسم ها را به محکوميت اين نظام جنايتکار و غيرانساني و طرح خواستهاي خود از جمله تامين کامل خانواده هاي جانباخته و بيمه کامل کارگران مصدوم شده تبديل کنند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
۲۶ مهر ١٣٨٥، ۱۸ اكتبر ٢٠٠٦

***

حقوقهاي معوقه كارگران فورا پرداخت بايد گردد!

كارگران نفت گچساران و شركت گردباف يزد همچنان به مبارزه خود براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده ادامه ميدهند.

روز دوشنبه ٢٤ مهر بيش از ٢٢٠ كارگر بخش حراست شركت نفت گچساران در ادامه اعتراض خود به عدم پرداخت كامل ٦ ماه دستمزد٬ نبود امنيت شغلي و همچنين كار قراردادي بار ديگر دست به تجمع زده و براي پيگيري خواستهايشان به فرمانداري شهر گچساران مراجعه كردند و خواستار حضور مسئولان بهره برداري نفت و گاز گچساران در جمع خود شدند. در نتيجه فشار كارگران يوسف سجودي يكي از مسئولان شركت در جمع كارگران حاضر شد و قول رسيدگي به خواستهايشان را داد. اما كارگران اعلام داشتند كه تا رسيدن به نتيجه نهايي محل فرمانداري را ترك نخواهند كرد.

بنا به گزارش طي اين شش ماه تنها بصورت مساعده و آنهم بر اساس ميزان تعهدات سال گذشته بخشي از دستمزد كارگران پرداخت شده است و كارگران اكنون مابه التفاوت پرداختي دستمزد اين ٦ ماه و بعلاوه دستمزد شهريور و مهرماه خود را طلبكارند. در مقابل خواست فوري پرداخت طلبها از سوي كارگران٬ كارفرما اعلام كرده است كه پرداخت دستمزد شهريور ماه به او ارتباطي ندارد و از پرداخت طلب كارگران سر باز زد. برخي از كارگران حتي دستمزد مرداد خود را نيز دريافت نكرده اند.

كارگران نفت گچساران در همين رابطه قبلا در روز شنبه٬ ١٤ مهر در مقابل درب ورودي شركت نفت تجمع كرده و خواهان پاسخ به خواستهايشان شده بودند.

‌همچنين در صبح روز ٢٤ مهر ٦٠ نفر از كارگران شركت نساجي گردباف يزد در اعتراض به عدم دريافت حقوق سه ماهه خود در مقابل ورودي استانداري يزد تجمع كردند. كارگران با حمل پلاكارد پارچه اي كه حاوي خواست ٣ ماه دستمزد پرداخت نشده بود در محل حاضر شدند. اين تجمع اعتراضي حدود سه ساعت بطول انجاميد و با آمدن عبدالهي مشاور استاندار به ميان كارگران و قول و وعده هاي او كارگران موقتا به اجتماع خود پايان دادند.

موج جديد مبارزات كارگران براي دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده را بايد متحد و سراسري كرد. بايد ديگر بخشهاي جامعه به اين مبارزات حق طلبانه بپيوندند. خانواده هاي كارگري٬ دانشجويان و معلمان بايد با حمايتهاي همه جانبه خود از اين جنبش٬ پيروزي آن را تضمين كنند.

حقوقهاي معوقه كارگران فورا پرداخت بايد گردد!
زنده باد مبارزه سراسري و متحد كارگران براي دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده!
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي!
زنده باد جمهوري سوسياليستي!

حزب کمونيست کارگري ايران
۲۶ مهر ١٣٨٥، ۱۸ اكتبر ٢٠٠٦

***

نامه اعتراضي پرزيدنت اتحاديه کارگران پست كانادا در حمايت از فعالين کارگري سقز

2006-10-17

 آقاي محمود احمدي نژاد

رئيس جمهور، جمهوري اسلامي ايران

به نمايندگي از طرف ٥٤ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من اين نامه را بعنوان اعتراض اتحاديه خود نسبت به ادامه آزار و اذيت فعالين كارگري سقز برايتان ارسال مي دارم.
بنا بر آخرين خبرها، آقاي برهان ديوارگر به دوسال زندان محکوم شده و محمود صالحي رئيس سابق انجمن صنفي کارگران خباز در سقز در تاريخ ١٦ اكتبر ٢٠٠٦ به داگاه فراخوانده شده، جلال حسيني در تاريخ ١٨ اكتبر٢٠٠٦ و محسن حکيمي در تاريخ ١ نوامبر ٢٠٠٦
حق سازماندهي و برپايي جشن روز جهاني کارگران يکي از ابتدايي ترين حقوق كارگري و دموکراتيک است و هيچگاه و تحت هيچ شرايطي نبايستي بعنوان يک جرم شناخته شود و مورد پيگرد قرار گيرد.
دستگيري و متهم ساختن فعالين کارگري بخاطر برپايي جشن اول ماه مه و ديگر امور سازمانيابي کارگري بطور مشخص بي حرمتي به بنياني ترين حقوق شناخته شده کارگران است.
من قويا از شما درخواست مي کنم که در اين مورد اقدام فوري بعمل آوريد تا مطمئن شويد که تمامي اتهامات عليه فعالين کارگري نام برده شد، بدون قيد و شرط و بدون پيگيري مجدد برطرف شود.
ارادتمند،
دبرا بورگ
رييس كشوري
رونوشت: محمدرضا البرزي، سفير جمهوري اسلامي ايران در دفتر ژنو سازمان ملل بعمل آوريد تا مطمئن شويد که تمامي اتهامات عليه فعالين کارگري نام برده شد، بدون قيد و شرط و بدون پيگيري مجدد برطرف شود.
در همين رابطه دبير كل كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري در دانمارك در تاريخ ١٦ اكتبر نامه داده و ادامه اذيت و آزار كارگران سقز را مورد اعتراض قرار داده است.