پنجشنبه،  ٣٠  شهريور  ۱۳۸٥ -  ٢١  سپتامبر  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٤٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات كارگري

مبارزات كارگران اخراجي شركت واحد ادامه دارد
روز ٢٦ شهريور كارگران واحد در مقابل اداره كار مركزي جمهوري اسلامي در تهران تجمع كردند. كارگران اخراجي حدود ٦ هزار اطلاعيه را كه امضاي سنديكاي شركت واحد در زير آن قرار داشت و در آن خواهان حمايت و پشتيباني از خواستها و مبارزاتشان شده بودند و شماره حساب براي كمك به صندوق خود را اعلام كرده بودند٬ پخش كردند. اين اطلاعيه ها با استقبال خوبي از جانب كارگران روبرو شد. در مواردي كارگران از اعضاي سنديكاي واحد كه اطلاعيه ها را پخش ميكردند ٬ به خاطر مبارزاتي كه داشتند قدرداني ميكردند. كارگران شركت واحد اعلام داشته اند كه در صورتيكه به خواست فوري آنها خواست بازگشت به كارشان پاسخي داده نشود دست به حركت اعتراضي گسترده تري خواهند زد.
اين تجمعات در روزهاي ٢٥ شهريور و ١٨ و ١٩ شهريور نيز انجام گرفت اما تلاش و اعتراضات تا كنوني كارگران جز قول و وعده پاسخي نگرفته است.
كارگران اخراجي از فعالين سنديكا و اعضاي هيئت اجرائي سنديكا ميباشند كه حكم اخراجشان در روزهاي قبل از نوروز بدنبال موج اعتراضات كارگران شركت واحد در ماههاي دي و بهمن سال گذشته داده شد. اين كارگران مدت ۸ ماه است كه هيچ گونه دستمزدي دريافت نكرده اند، دفترچه بيمه آنها تمديد نشده است و از نظر مالي شديدا تحت فشار هستند. بخصوص كه بازگشايي مدارس در راه است و تامين وسايل تحصيل فرزندان خود يك مشكل جدي است. اخراج اين كارگران به قصد در هم شکستن سنديکاي کارگران و به تسليم کشاندن کارگران واحد است. اين سياست را بايد با همبستگي کارگران از سراسر کشور در هم شکست.
جمهوري اسلامي قصد دارد علاوه بر پيگرد و اذيت و آزار کارگران، از نظر اقتصادي نيز چنان آنها را تحت فشار قرار دهد که کمر آنها را بشکند و آنها را به تسليم بکشاند. کارگران شرکت واحد اما تاکنون سربلندانه ايستاده اند و عليرغم همه اين فشارها متحد و مصمم به مبارزه خود ادامه ميدهند. سنديكاي كارگران شركت واحد طي اطلاعيه اي از کليه كارگران شركت واحد و كارگران و مردم ايران خواسته است كه به صندوق همبستگي مالي كارگران اخراجي شركت واحد كمك مالي شود.
سنديکاي کارگران واحد خواسته است كه كمك هاي مالي يا بصورت مستقيم با دريافت قبض رسيد معتبر سنديكا پرداخت گردد و يا به شماره حساب 732280 بانك ملي ايران شعبه تهران نو كد 134( قابل واريز در همه شعبات بانك ملي) به نامهاي آقايان ابراهيم مددي، داود رضوي و ناصرغلامي واريز شود.
جا دارد همه مردم آزاديخواه و همه کارگران واحد و کارگران ساير مراکز کارگري از نظر مالي از کارگران اخراجي واحد حمايت کنند و با واريز کردن پول به صندوق آنها فشار مالي بر آنها را کاهش دهند. حزب کمونيست کارگري از همه مردم آزاديخواه در تهران و سراسر کشور ميخواهد که به فراخوان سنديکاي شرکت واحد پاسخ دهند.
كارگران اخراجي شركت واحد امروز بيش از هر زماني به حمايت وسيع ما كارگران و مردم آزاديخواه نياز دارند. بايد به تجمع اعتراضي آنان پيوست. به آنان قوت قلب داد و مقاومتشان را صلابت بخشيد. بايد نامه هاي حمايتي بسوي شان سرازير شود. بايد با دادن كمك مالي شرايط سخت و رنج آوري كه گريبان اين كارگران را گرفته كمي تخفيف داد. مبارزه متحدي را با هم آغاز كرديم و بايد امروز كارگران اخراجي را بيش از همه مورد حمايت خود قرار دهيم و كاري كنيم كه همه كارگران اخراجي با افتخار به سر كار خود بازگردند. اينها از فعالين يک مبارزه مهم کارگري براي احقاق حقوق کارگران بوده اند و شايسته حمايت گرم کارگران و همه مردم هستند.
اسامي كارگران اخراجي مناطق ٢٠ گانه شركت واحد عبارتست از:
منطقه يك : ١- سعيد ترابيان ٢- سيد داود رضوي ٣ - منصور حيات غيبي ٤- غلا مرضا فاضلي ٥ - ابراهيم غلامي٦- حبيب رضا پور ٧ - منوچهر مهدوي تبار ٨ - يعقوب سليمي
منطقه دو :١- ابراهيم مددي
منطقه سه :١- عبدالرضا طرازي٢ - آيت جديدي
منطقه چهار :١- منصور اسالو ٢ - غلا مرضا ميرزايي٣ - غلامرضا خاني ٤ - اصغر مشهدي ٥- وهاب محمد ٦- حسن دهقان
منطقه پنج :١- سيد رضا نعمتي پور ٢ - محمد نعماني پور ٣ - حسن سعيدي ٤ - علي بخشي شربياني٥ - هادي كبيري ٦- اميرقانعي
منطقه شش :١- عطا باباخاني ٢- محمود هژبري ٣ - سلطانعلي شكاري ٤ - علي اكبر پير هادي ٥- يوسف مرادي ٦- داود نوروزي٧- -سيد حسن دادخواه ٨- حسين كريمي سبزوار ٩- مسعود علي بابا نهاوندي ١٠- سيد حسين رخشت ١١- حبيب شامي نژاد ١٢ - صادق خندان ١٣ - غلامرضا خوشمرام ١٤ - امير تاخيري ١٥- مسعود فروغي نژاد
منطقه هفت :١- علي زاده حسين ٢- حسين شهسواري ٣- همايون جا بري ٤- حسين راد ٥- احمد مرادمند
منطقه هشت :١- ابراهيم نوروزي گوهري ٢- غلامرضا غلامحسيني ٣- جميل بهادري ٤- حسن كريمي
منطقه نه :١- جواد كفايتي ٢- مرتضي كمساري
منطقه ده:١- ناصر غلامي ٢- رضا شهابي٣ - نعمت اميرخاني ٤- عباس نژند كودكي ٥- فضل اله مظاهري
٦- اتوبوس برقي: حسن ميرزايي
تجمع اعتراضي كارگران" مخمل و ابريشم "كاشان ادامه دارد
صبح روز ٢٩ شهريور حدود ٥٠٠ نفر از کارگران کارخانه مخمل و ابريشم کاشان جاده فين به کاشان را بستند. در اين حركت اعتراضي كارگران با در دست داشتن پلاكاردهايي تحت عنوان شش ماه است كه حقوقي دريافت نكرده ايم اقدام به بستن جاده كرده و اعلام داشتند كه تا رسيدن به خواسته هاي خود به اعتراضشان ادامه خواهند داد. اعتراض اين كارگران از روز سه شنبه ٢١ شهريور با تجمع در مقابل فرمانداري اين شهر شروع شد و در طول اين هفته ادامه داشت. بنا به خبري در ٢٦ شهريور اين كارگران تا ساعات پاياني شب در كارخانه تجمع داشتند و در اين روز ضمن تجمع در مقابل اين واحد در خيابان اميركبير كاشان دقايقي روند عبور و مرور و تردد در اين منطقه را متوقف كردند.
كارفرماي كارخانه از پاسخ به کارگرن طفره رفته و اعلام کرده است كه "پول نداريم هر جايي كه دوست داريد برويد و شكايت كنيد!". در ٢٢ شهريور از طرف مقامات فرمانداري و اداره كار کاشان نشستي با كارگران صورت گرفت اما مسئولين اين ارگانها نيز پاسخي به خواست کارگران ندادند و بنا به گزارش كارگران در آن روز در ادامه اعتراضاتشان خيابان اميركبير كاشان را بستند و اعلام کردند كه اگر به خواستشان پاسخي داده نشود به تحصن خود ادامه خواهند داد.
در كارخانه مخمل و ابريشم كاشان حدود ٧٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند. اين كارخانه يكي از واحدهاي با سابقه نساجي در كاشان است و يابک ملي يكي از سهامداران اصلي آن است.
لازم به يادآوري است که كارگران كارخانه مخمل و ابريشم کاشان تاکنون بارها در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود تجمعات اعتراضي برپا داشته اند.
كارگران كارخانه مخمل و ابريشم کاشان تاکنون بارها در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود تجمعات اعتراضي برپا داشته اند و اين اعتراضات ادامه دارد.

تجمع اعتراضي كارگران رحيم زاده اصفهان
روز ٢٥ شهريور ٤٠٠ نفر از كارگران نساجي رحيم زاده در اعتراض به دستمزد پرداخت نشده ٩ ماه خود نامه اي به وزارت كار دادند و در آن برخواست خود پافشاري كردند. بدنبال اين اقدام كارگران روز يكشنبه ٢٦ شهريور از ساعت هشت و نيم صبح دست به اعتصاب زدند و در مقابل درب استانداري اصفهان تجمعي اعتراضي برپا داشتند. در اين تجمع اعتراضي تعدادي از همسران كارگران و كودكانشان ديده ميشد و بصورت تحصن بر روي اسفالت مقابل كارخانه نشسته بودند. در اين تجمع اعتراضي كارگران پلاكاردهايي همراه داشتند كه در آن خواهان ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود شده بودند. خبرنگاران براي تهيه خبر در محل تجمع كارگران حاضر بودند. اما نگهبانان مانع تهيه خبر از اعتراض كارگران و تماس خبرنگاران با كارگران ميشدند. اين حركت اعتراضي كارگران مورد حمله نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفت و كارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
كارگران نساجي رحيم زاده چندين سال است كه با مشكل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو هستند و بارها و بارها دست به اعتصاب٬ تحصن و راهپيمايي زده و به اين مساله معترض شده اند. اعتراض كارگران نساجي رحيم زاده ادامه دارد.
..
تجمع اعتراض آميز ساكنان شهرك ذوب آهن كرج
صبح روز ٢٦ شهريور جمعي از اهالي شهرك صنعتي ذوب آهن كرج در اعتراض به كارشكني هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي تهران در مقابل ساختمان مركزي اين سازمان تجمع كردند .
بنا به گزارش ايلنا اين شهرك كه ساكنان آن را بازنشستگان و خانواده‌‏هاي مستمري بگيران ٦ نهاد سازمان فني و حرفه‌‏اي , شركت فولاد , شركت فرش , وزارت اقتصاد و سازمان آب تشكيل مي‌‏دهند؛ مي‌‏گويند اشكال تراشي هاي سازمان آموزش فني و حرفه‌‏اي مانع از ساماندهي وضعيت اسكان اهالي شهرك مي‌‏شود.
يكي از تجمع كنندگان كه خواهان ملاقات با رئيس سازمان كار فني و حرفه‌‏اي بود، گفت: كاركنان نهاد هاي مذكور٥٠ سال پيش نخستين ساكنان اين منطقه بودند كه امروز همراه نسل سوم و چهارم خود در ساختمانهاي فرسوده و محيطي كه به محل تجمع افراد معتاد, جيب بر و ناهنجار منطقه كرج تبديل شده به سختي زندگي مي‌‏كنند .وي وسعت اين شهرك را كه در زمينهاي خالصه دولتي نزديك آزادراه تهران - كرج واقع شده ٢٠٠ هزار متر مربع عنوان كردو افزود : قرار بود طبق توافق قبلي نهادهاي ٦ گانه , شهرداري به عنوان متولي اراضي خالصه تمامي ساكنان شهرك را در ١٠ درصد اين اراضي تجميع ومابقي اراضي را به فضاي سبز اختصاص دهد .
وي گفت: با وجود آنكه هر كدام از خانواده هاي شهرك طبق قرارداد محضري بابت تجميع خانه ها 2 تا 3 ميليون تومان پرداخت كرده‌‏اند اما از 2 سال پيش سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌‏اي به بهانه دعواي حقوقي با 5 نهاد ديگر از اجراي پروژه تجميع خانه ها جلوگيري مي كند .
وي يادآور شد : ارديبهشت ماه نيز ساكنان شهرك صنعتي ذوب آهن كرج به سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي مراجعه كرده بودند كه با وجود توافق انجام شده هنوز پروژه تجميع واحدهاي مسكوني اين شهرك به حالت تعليق مانده است .
جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه آزاد شد!
جوانمير مرادي كه بدنبال احضار به اداره اماكن عمومي كرمانشاه در روز ۲۲ شهريور دستگير شده بود٬ روز گذشته پس از يک روز بازداشت آزاد شد. از جوانمير خواسته شده است كه براي رسيدگي به پرونده اش روز ۲۵ شهريور به دادگاه مراجعه كند. جرم جوانمير اين است كه در سازماندهي مراسم اول ماه مه در كرمانشاه نقش داشته است.
بدنبال دستگيري جوانمير مرادي اقداماتي در سطح بين المللي جهت اعمال فشار به جمهوري اسلامي براي آزاد كردن او آغاز شده بود. از جمله بدنبال تماس فعالين حزب كمونيست كارگري در كانادا با تشكلهاي كارگري٬ اتحاديه كارگران اتومبيل سازي كانادا CAW٬ شعبه ۲۰۰۲ در ونكوور طي نامه اعتراضي ضمن محكوم كردن سركوب كارگران خواهان آزادي فوري جوانمير مرادي شده بود.
تعرض جمهوري اسلامي به فعالين كارگري٬ دستگيري و آزار آنان نبايد بي جواب بماند. يك جزء اساسي مبارزه براي رسيدن به خواسته هاي برحق و تقويت اتحاد و همبستگي در صفوف ما حفظ و دفاع از فعالين و نمايندگان كارگري و جلوگيري از دستگيري، تهديد و اذيت و آزار رهبران و فعالين کارگري است. دست سركوبگران رژيم را از تعرض به فعالين کارگري، پرونده سازي و جريمه و وثيقه و غيره بايد كوتاه كرد. اين حق مسلم و اوليه ما است که اعتراض و اعتصاب سازمان دهيم، اجتماعات اول مه برگزاري کنيم و در مقابل تعرض هرروزه سرمايه داران و دولت آنها به زندگي خود دست به اعتراض بزنيم.
تجربه مبارزه کارگران در يکي دو سال گذشته نشان داده است که اين سياست سرکوبگرانه را ميتوان با هوشياري و اتحاد کارگران خنثي کرد و دست رژيم را از تعرض به فعالين کارگري کوتاه کرد. ضرورت اين اتحاد امروز از هميشه حياتي تر شده است.

تجمع کارگران شاهو در مقابل استانداري در شهر سنندج

روز ٢٧ شهريور کارگران شاهو همراه با خانواده هايشان در مقابل استانداري در شهر سنندج تجمع کردند. اين تجمع به دنبال ارسال نامه اي به استاندار صورت گرفت که در آن کارگران مطالبات خود را مجددأ مورد تاکيد قرار داده بودند.
اين تجمع از ساعت ٨ تا ١٠صبح به وقت محلي در مقابل استاندار ادامه داشت. در جريان اين تجمع اعتراضي نمايندگان کارگران با استاندار مذاکره کردند و در نتيجه اين مذاکرات استاندار طي نامه اي به اداره کار ياد آور شده است که به منظور رسيدگي به حقوق کارگران بايد اقدامات لازم انجام شود. همزمان نيروهاي انتظامي هم به اداره کار اعلام کرده اند که حقوق کارگران شاهو بايد پرداخت شود.
به دنبال حمله وحشيانه نيروهاي ضد شورش به کارگران پرريس که با اعتراضات متعددي روبرو شد مقامات دولتي در کردستان با اقدامات اخيرشان ميخواهند از خشم و نفرت کارگران بکاهند. اما کارگران کارخانه هاي نساجي شاهو٬ نساجي کردستان و پرريس با مشکلات عديده اي مثل اخراج و بيکارسازي٬ عدم پرداخت دستمزد و شرايط کار سخت روبرو هستند. کارگران اين کارخانه ها حدود دو سال است که در مقابل سياستهاي کارفرما و دولت متناوبأ دست به اعتراض و تجمع زده اند٬اما همه مطالبات آنها هنوز عملي نشده است.
کارگران شاهو از اول سال ٨٥ حقوقشان پرداخت نشده است. طبق تصميم مديريت کارخانه شاهو٬ همه کارگران اخراج شده و کارخانه قرار است به اسم جديدي آغاز به کار کند. کارگران خواهان پرداخت حقوقهاي معوقه و بازگشت به کار هستند.
بنا به گزارش ديگري كه به کميته کردستان حزب كمونيست كارگري رسيده است عصر روز يکشنبه ١۹ شهريور چهار نفر از فعالين و نمايندکان کارگران شاهو و نساجي در سنندج بازداشت شدند.
شيث اماني٬ جبارخدامرادي٬ حسن زارعي و خالد سواري ديروز عصر به وسيله نيروهاي اطلاعاتي رژيم اسلامي در سنندج بازداشت شدند. جرم اين کارگران فراخوان به تجمع در مقابل استانداري براي روز ٢٠ شهريور اعلام شده است. تعدادي از فعالين کارگري چند روز قبل در مصاحبه با ايلنا اعلام کرده بودند براي رسيدن به مطالباتشان که بازگشت به کار يا بيمه بيکاري است تجمع خواهند کرد. نيروهاي اطلاعات رژيم در سنندج فعالين کارگري را با تهديد و توهين بازداشت کردند و به اداره اطلاعات بردند اين فعالين تا ساعت ٩ شب يکشنبه در بازداشت بودند. مامورين اطلاعات آنها را تحت فشار قرار دادند که روز ٢۰ شهريور در مقابل استانداري تجمع نکنند.
کارگران شاهو و نساجي ونمايندگان بازداشتي آنها که ديشب ساعت ۹ آزاد شدند امروز ٢۰ شهريور در مقابل استانداري تجمع کردند. تا رسيدن اين خبر تجمع کارگران در مقابل استانداري سنندج همچنان ادامه داشته است. بازداشت و اذيت و آزار فعالين کارگري اخيراً در شهرهاي کردستان شدت بيشتري گرفته است. در مقابل اين اقدامات سرکوبگرانه رژيم اسلامي بايد قاطعانه ايستاد.

تجمع اعتراضي كارگران صندوق "نسوز كاوه" در شرق تهران
روز ٢٨ شهريور بيش از ٢٠٠ نفر از كارگران شركت صندوق" نسوز كاوه" واقع در شرق تهران در اعتراض به كاهش سطح دستمزدهايشان و وضعيت بلاتكليف خود در مقابل اين كارخانه دست به تجمع زدند. بنا به گزارش اين شركت در سال ١٣٧٨ توسط بنياد مستضعفان به بخش خصوصي واگذار شده است و اكنون كارخانه به حال نيمه تعطيل در آمده است و بخشي از ماشين‌‏آلات توليدي اين واحد به اصفهان منتقل شده و مديران تلاش دارند كه كارخانه را بفروشند و هم اكنون خطر بيكاري كارگران را تهديد ميكند. گفته ميشود علت به انحلال كشاندن كارخانه از سوي مديريت ارز ژش بالاش زميني است كه كارخانه در آن قرار دارد. در همين رابطه است كه مديريت كارخانه كارگران را تحت فشار قرارداده است تا به بازخريد و تسويه حساب تن بدهند. گفتني است كه از ابتداي سال جاري تا كنون ليست بيمه كارگران بر اساس دستمزدهاي تعينن شده پرداخت نمي كند كه اين موضوع در مزاياي شغلي آنها تاثير مستقيم دارد و مورد اعتراض كارگران است. در تجمع اعتراضي روز ٢٨ شهريور كارگران با طعنه و طنز ميگفتند : به هر كجا زنگ زديم، هيچ كس تحويلمان نگرفت؛ نه نيروي انتظامي آمد و نه خبرنگاري تشريف آورد تا گزارش تهيه كند! دلمان سوخت كه واقعا تنها هستيم!
يكي از كارگران در گفتگو با خبرگزاري ايلنا و با حالت تمسخر ميگويد: با اينكه وضع ما خوب نيست، اما حاضريم پول اياب و ذهاب خبرنگارتان را بدهيم! لطفا خبرنگارتان تشريف بياورند! اعتراض كارگران صندوق نسوز در شرق تهران روز ٢٩ شهريور نيز ادامه يافت و صبح اين روز نشستي مشترك ميان كارگران ٬ اعضاي هيات مديره و نيروي انتظامي انجام گرفت . در اين نشست كارگران بر بركناري مديريت تاكيد داشتند. اما اين نشست به نتيجه اي نرسيد و كارگران پاسخي جز وعده و وعيد نگرفتند. كارگران صندوق نسوز شب ٢٩ شهريور را در كارخانه بسر بردند تا از ورود احتمالي مدير عامل به شركت جلوگيري كنند. ساعت ٣ بامداد هنگاميكه مدير عامل قصد ورود به كارخانه را داشت با ممانعت كارگران روبرو شد. كارگران خواهان روشن شدن وضع بلاتكليف خود و افزايش دستمزدهايشان هستند. به كارگران قول داده شده است كه شنبه اول مهر جلسه اي با حضور نمايندگان آنان و اعضاي هيات مديره و ديگر مقامات دولتي برگزار خواهد شد و خواستهاي آنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت . كارگران اعلام داشته اند تا رسيدن به خواستشان به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

تجمع كارگران شركت نازنخ در قزوين
روز سه شنبه ٢٨ شهريور كارگران شركت نازنخ در قزوين در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان به مدت دوسال، براي چندمين بار دست به تجمع و اعتراض زدند. كارگران در محوطه شركت جمع شدند و خواهان توضيح مديريت و پرداخت فوري دستمزدهايشان شدند. از ادامه اين حركت اعتراضي هنوز گزارشي نرسيده است. اشاره كنيم كه شركت نازنخ در حالت تعطيل قرار دارد و ٣٥٨ كارگر اين شركت بيكار شده اند. به اين كارگران دستمزدهاي دوسال گذشته آنها پرداخت نشده است.
يک اتحاديه کارگري در استراليا در نامه اي به مقامات جمهوري اسلامي خواهان
لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور و پايان دادن به شلاق و سنگسار و سرکوب زنان شد

به دنبال تماس ارسلان ناظري از فعالين حزب کمونيست کارگري با اتحاديه کارگران ساختمان، جنگل، معدن و انرژي استراليا، رئيس اين اتحاديه آقاي اندرو فرگوسن روز ١٩ سپتامبر طي نامه اي به سفير جمهوري اسلامي در استراليا از او خواسته است که مخالفت اين اتحاديه را به حکم اعدام کبرا، اختناق، آپارتايد جنسي و بربريت نسبت به زنان اطلاع دهد. آندرو فرگوسن از جمهوري اسلامي بطور مشخص و قاطعانه خواسته است تا حکم اعدام کبرا لغو شود، مجازات اعلام پايان داده شود، شلاق و سنگسار متوقف شود و کنوانسيون حقوق بشر و حقوق فردي و اجتماعي زنان مراعات شود.