پنجشنبه،  ١٦  شهريور  ۱۳۸٥ -  ٧  سپتامبر  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٤٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اطلاعيه هاي خبري

کارگران پرريس پيروزمندانه بر سرکارهاي خود بازگشتند

امروز مورخه 8/6/1385 کارفرماي کارخانه ريسندگي پرريس به همه خواسته هاي کارگران به استثناي يک مورد گردن نهاد و کارگران پرريس پيروزمندانه بر سرکارهاي خود باز گشتند.

از ساعت 10 صبح امروز کارگران پرريس يک جلسه با اداره کار سنندج، يک جلسه با کارفرما و جلسه ديگري نيز با حراست فرمانداري سنندج برگزار کردند. طي مذاکراتي که در اين جلسات صورت گرفت کارگران موفق شدند به خواسته هاي زير دست يابند:

١- حق ايجاد تشکل در کارخانه

٢- حداقل دستمزد ١٨٠٠٠٠ تومان- بند دال بخشنامه جديد دستمزدها که به دنبال يکسان سازي دستمزدها کارفرما حاضر به پرداخت اين حداقل دستمزد نبود.

٣- از اين پس اخراج کارگران تحت اختيار کارفرما نخواهد بود و تشکل کارگران در رابطه با اخراج يا عدم اخراج کارگري تصميم خواهد گرفت

٤- تمديد قرارداد يکسان با همه کارگران طبق روال قبلي بصورت دو ماهه

٥- عدم اخراج ٤ نفر از کارگران که بدنبال سرکوب اعتصاب از طرف کارفرما به آنان ابلاغ شده بود

لازم به ذکر است که کارفرما قبلا از دريافت وثيقه دو ميليوني براي تضمين عدم اعتراض کارگران عقب نشيني کرده بود.

طي اين مذاکرات کارفرما حاضر به پذيرش بازگشت به کار بهزاد سهرابي نشد.

ما فعالين کارگري در سايت شورا دست يکايک کارگران پرريس را ميفشاريم و اين پيروزي را صميمانه به همه آنان تبريک ميگوئيم.

در عين حال ما اعتقاد داريم که بهزاد سهرابي بايد بر سر کار خود باز گردد. ما وظيفه خود ميدانيم و از عموم کارگران و تشکلهاي کارگري نيز ميخواهيم که به تلاشهاي خود براي بازگشت بکار بهزاد سهرابي ادامه دهند. نبايد اجازه داد که کارگران فعال در کارخانجات اخراج شوند، مبارزه کارگران براي دستيابي به حقوق انسانيشان حق مسلم آنهاست و بهزاد سهرابي بايستي بر سرکار خود باز گردد.

زنده باد همبستگي کارگري

سايت شورا 8/6/1385

***

از: انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه- جمعي از کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران- جمعي از کارگران نساجي کردستان- جمعي از کارگران آلومين- جمعي از کارگران شين باف- جمعي از کارگران اخراجي ايران خودرو- فعالين سايت کارگري شورا- کميته اول مه سنندج- جمعي ازکارگران نيرو رخش- جمعي از فعالين کارگري در سنندج

به: کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري

موضوع: سرکوب کارگران ريسندگي پرريس

کارگران کارخانه ريسندگي پرريس در شهر سنندج در اعتراض به شرايط کارفرما براي تمديد قراردادهايشان در مورخه 28/5/1385 دست به اعتصاب زدند.
بر اساس شرايط کارفرما، کارگران در سه گروه به شرح زير بايد تمديد قرارداد ميشدند.
1- هر کدام از کارگران که تاکنون اعتراضي به شرايط مشقت بار کارشان نکرده بودند بمدت يکسال تمديد قرارداد ميشدند 2- کارگراني که در مقطع اين تمديد قرار داد، کمتر معترض بودند سه ماه تمديد قرار داد ميشدند 3- کارگراني که در مقطع اين تمديد قرار داد به شرايط کارشان معترض بودند يکماه تمديد قرار داد ميشدند، بعلاوه اينکه يکي از کارگران به نام بهزاد سهرابي بر اساس درجه بندي کارفرما به دليل فعاليت حول مسائل کارگري بايد اخراج ميشد.
همچنين بر اساس شرايط کارفرما، کارگران از هرگونه فعاليت و تلاش براي احقاق حقوقشان منع ميشدند، کارفرما براي تضمين اين خواست خود از همه کارگران خواسته بود تا هر کدام يک وثيقه دو ميليون توماني در اختيار وي قرار دهند.
در اعتراض به اين شرايط برده وار بود که کارگران ريسندگي پرريس به دنبال اصرار کارفرما بر روي شرايط خود در مورخه 28/5/1385 دست به اعتصاب زدند و پس از دو روز از کارخانه خارج شده و در مقابل کارخانه به اعتصاب خود ادامه دادند.
اين اعتصاب همچنان ادامه داشت تا اينکه در مورخه 4/6/1385 نيروهاي گارد ويژه براي در هم شکستن اعتصاب با استفاده از باتوم و گاز اشک آور به کارگران و خانواده هاي آنان که در آنجا حضور داشتند حمله کردند و کليه امکانات کارگران را تخريب نمودند. در اين حمله همه کارگران بازداشت و در حال انتقال به مقر نيروي انتظامي از ترس اتهامات غير واقعي که در اينگونه موارد به کارگران اعتراضي در ايران زده ميشود، دست به فرار زدند. در اين يورش تعدادي از کارگران زخمي و دست يکي از زناني که در آنجا حضور داشت شکسته شد. دو نفر نيز به نامهاي اکو کردنسب( خبرنگار) و ابراهيم وکيلي از کارگران شين باف که براي اعلام همبستگي با کارگران پرريس در آنجا حضور داشت بازداشت شدند. (آنان پس از 24 ساعت آزاد شدند)
به دنبال اين وضعيت طي مذاکراتي که بين کارگران و کارفرما و اداره کارسنندج امروز مورخه 8/6/1385 صورت گرفت کارفرما از خواسته هاي خود عقب نشيني کرد اما با توافق اداره کار سنندج و بر خلاف خواست کارگران پرريس به بهزاد سهرابي اجازه بازگشت به کار داده نشد و ايشان از کار خود اخراج گرديد. همچنين پس از سرکوب کارگران در تاريخ 4/6/1385 ، کارگران اين کارخانه تحت فشار قرار گرفته و بطور مرتب مورد انواع تهديدها قرار گرفته اند. بهزاد سهرابي يکي از کارگران فعال کارخانه پرريس ميباشد و هم اکنون به دليل فعاليتهايش از کار اخراج شده است. اخراج و تحت فشار گذاشتن کارگران فعال در عرصه مسائل صنفي کارگران سالهاست که در ايران ادامه دارد و اين کارگران از هيچگونه امنيت شغلي و اجتماعي برخوردار نيستند.
ما امضا کنندگان اين نامه، حمله به کارگران پرريس را شديدا محکوم ميکنيم و از شما همکاران و دوستان عزيز در کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري ميخواهيم همچنانکه تاکنون در کنار کارگران ايران بوده ايد، با محکوم کردن حمله به کارگران پرريس، خواهان بازگشت بکار بهزاد سهرابي و تضمين امنيت شغلي و اجتماعي رهبران کارگري و کارگران فعال در ايران بشويد.

با سپاس فراوان
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه- جمعي از کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران- جمعي از کارگران نساجي کردستان- جمعي از کارگران آلومين- جمعي ازکارگران شين باف- جمعي از کارگران اخراجي ايران خودرو- فعالين سايت کارگري شورا- کميته اول مه سنندج- جمعي از کارگران نيرو رخش- جمعي از فعالين کارگري در سنندج.

***

جمهوري اسلامي تجمع کارگران پرريس را با گاز اشک آور و باتوم به هم زد
و دهها نفر را دستگير کرد

طبق خبري که به حزب رسيده است، صبح امروز ٤ شهريور (٢٦ اوت) تجمع كارگران پرريس كه براي كشاندن صداي اعتراضشان در مقابله كارخانه چادر زده بودند مورد حمله وحشيانه نيروهاي سرکوب جمهوري اسلامي قرار گرفت و تعدادي از کارگران پرريس و ساير کارگران و مردمي که در دفاع از آنها در اين محل حضور داشتند دستگير شدند.

کارگران پرريس از روز ٢٨ مردادماه در اعتراض به قراردادهاي برده وار و تعرضات اخير کارفرما و دولت دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند و چادرهائي در مقابل کارخانه احداث کرده بودند که به ظرف و محل همبستگي ساير مراکز کارگري و مردم آزاديخواه شهر سنندج تبديل شده بود. همبستگي با کارگران پرريس مرتب افزايش مي يافت و همسران و خانواده هاي کارگران و مردم هرروز با حضور در کنار کارگران پرريس همبستگي خود را به نمايش ميگذاشتند. صبح امروز با توطئه مشترک کارفرما و نيروهاي انتظامي، سرکوبگران به چادرها و کارگران حمله کردند. همسران کارگران به دور چادرها حلقه زدند تا مانع حمله سرکوبگران به کارگران شوند. اما سرکوبگران با باتوم به آنها حمله کردند و دهها نفر را دستگير کردند و با دو اتوبوس بطرف اطلاعات سنندج به راه افتادند. در بين راه و در نزديکي روستاي ساواله کارگران شيشه هاي اتوبوسها را شکستند، اتوبوسها را متوقف کردند و از آنها پياده شدند و به روستاي ساواله رفتند. ماموران حکومت موفق شدند تعدادي از کارگران را دستگير و به اداره اطلاعات ببرند که تعداد و اسامي آنها تا اين لحظه بدست ما نرسيده است. تعدادي از کارگران نيز در جريان حمله به کارگران در مقابل کارخانه پرريس مصدوم شدند.

حزب کمونيست کارگري جمهوري اسلامي را شديدا بخاطر اين اعمال جنايتکارانه محکوم ميکند و از همه مراکز کارگري در سراسر کشور و از سازمانهاي کارگري در سطح بين المللي و همچنين از مردم آزاديخواه در شهر سنندج ميخواهد که به هرشکل که ميتوانند از کارگران پرريس و خواست بحق آنها حمايت کنند و خواهان آزادي فوري دستگير شدگان شوند. تاکنون تعدادي از مراکز و تشکلهاي کارگري از جمله سنديکاي کارگران واحد از کارگران پرريس حمايت کرده اند. حزب ساير مراکز کارگري را به پيوستن به اين صف همبستگي فراميخواند. در مقابل هر تعرض جمهوري اسلامي و طبقه سرمايه دار بايد ابعاد همبستگي ما نيز گسترش يابد. اين يک نياز عاجل جنبش کارگري است.

مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد همبستگي کارگري
زنده باد جمهوري سوسياليستي

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
٢٦ اوت ٢٠٠٦، ٤ شهريور ١٣٨٥

***

دو نامه در حمايت از كارگران نساجي پرريس در سنندج

از : تعدادي از فعالين کارگري و کارگران شاغل در پتروشيمي هاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
به : کارگران کارخانه پرريس سنندج
دوستان کارگر

با سلام به شما

از مبارزه شما در برابر کارفرمايتان آگاه و باخبر شديم و از اينکه سرمايه داران تا به اين حد بيشرمي و گستاخي کرده و از شما براي به استثمار درآوردنتان طلب ضمانت کرده اند ، بشدت ناراحت و متاسف شديم . از اينکه براي سکوت و تضمين اخراج نشدنتان شما را تحت فشار قرارداده و بزور وبا گرو گرفتن زندگي تان ميخواهند از شما تضمين بگيرند ، نشانگر حد نهايت بيشرمي است . اميدواريم با مقاومت و ادامه مبارزه موفق شويد .
وظيفه خود ميدانيم که بدين وسيله از مبارزه شما حمايت کنيم ، چرا که ديگر بايستي دوران پراکندگي مبارزاتمان بپايان برسد و شاهد همبستگي هم طبقه اي هايمان از مبارزات همديگر باشيم . قدرت ما در تشکل و اتحادمان است . ما را در کنار خودتان بدانيد .

زنده باد اتحاد طبقاتي کارگران
3/6/85

به مردم آزاديخواه سراسر جهان
به سازمانهاي دفاع از حقوق بشر
به سازمانها دفاع از حقوق بشر
به مجامع بين المللي كارگري
به سازمانهاي بين المللي كارگري
جمهوري اسلامي توحش و بربريت را به نهايت رسانده است با سركوب آزاديهاي مدني ، سانسور مطلق، ميليتاريزه كردن جامعه و دستگيري و آزار و اذيت فعالين اجتماعي، سياسي و كارگري ، كشتار زندانيان سياسي ، حمله به زنان و جوانان، يورش وحشيانه به اعتراضات كارگري، ضرب و شتم كارگران، همسران و فرزندان آنها، از جمله حمله به اعتصاب كارگران ريسندگي پرريس سنندج و مورد ضرب و شتم قرار دادن كارگران و خانواده آنها همچنين دستگير تعدادي از كارگران و دهها مورد ديگر، ما كارگران نياز به بمب اتمي نداريم. ما كارگران كار ميخواهيم . ما از تمامي انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب ميخواهيم ضمن محكوم نمودن برخوردهاي ضد انساني جمهوري اسلامي از مبارزات حق طلبانه كارگران و مردم آزاديخواه ايران حمايت نمايند.
جمعي از كارگران شرق تهران

***

گزارشي از اعتصاب کارگران پتروشيمي هاي کرمانشاه و ايلام

طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري رسيده است، کارگران شرکت پارس تدبير فن پتروشيمي کرمانشاه روز دوشنبه ٣٠ مردادماه و روز چهارشنبه ١ شهريورماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زدند و تهديد کردند چنانچه به خواست آنها رسيدگي نشود روز سه شنبه ٧ شهريور مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.
کارگران پارس تدبير فن پتروشيمي کرمانشاه كه زير مجموعه شركت پارس كيان است، در اعتراض به دستمزد هاي پرداخت نشده خود از ساعت شش و نيم صبح روز دوشنبه ٣٠ مرداد دست به اعتصاب زدند. كارگران دستمزد ماههاي خرداد، تير و مرداد را طلب کار هستند. بعد از ساعاتي رئيس واحد برق به اسم مهندس كريمي به ميان كارگران رفت و به آنها گفت كه رئيس پروژه با او تماس گرفته كه به كارگران بگويد سر كارشان بروند ما طلب هايشان را تا ١٠ شهريور پرداخت خواهيم کرد. كارگران که معني واقعي اين وعده ها را ميدانند اعلام کردند تا زماني که دستمزدهايمان پرداخت نشود به سر كار نخواهيم رفت. ساعت ٩ صبح عليزاده رئيس پروژه به ميان كارگران آمد و تلاش کرد کارگران را با اراجيف خود فريب دهد. او ابتدا گلايه كرد و گفت شما بايد من را حمايت كنيد نه اينكه بر عله من بايستيد. اگر من ورشکست شوم نميتوانم کار بگيرم و به شما هم کار بدهم. اما كارگران بر خواست خود پافشاري کردند. عليزاده كه ديد گوش كارگران خريدار اينگونه مزخرفات نيست، شروع به تهديد کرد و گفت هر كس سر كار نرود اخراج ميشود. در اين لحظه يكي از كارگران به اسم آرش الله ياري در مقابل كارفرما ايستاد و گفت من به عنوان نماينده كارگران به شما اخطار ميكنم كه هر چه سريعتر حقوق كارگران را پرداخت كنيد در غير اينصورت ما دست به اقدامات ديگري خواهيم زد. از جمله در مقابل دفتر كارفرماهاي كل پتروشيمي تحصن خواهيم كرد . سپس رئيس پروژه از شگرد ديگري وارد شد و چند نفر از سرپرست ها را كنار كشيد و به آنها وعده داد که اگر اعتصاب را تمام کنند تا دو روز ديگر حقوق آنها و تعدادي ديگر را پرداخت خواهد کرد. سرانجام بعد از اين كشمكش ها كارگران ساعت ١٠ به اعتصاب خود خاتمه دادند. پس از دو روز، روز چهارشنبه ١ مرداد كارگران كه پاسخي نگرفته بودند مجددا با هماهنگي قبلي دست به اعتصاب زدند. اين بار آگاه تر و مصمم تر در مقابل هرکدام از از سرپرستان پارس تدبير که به ميان كارگران آمد، كارگران بر خواست خود تاكيد كردند. سرانجام فردي از پارس كيان به اسم فتوراچي ميان كارگران آمد و بعد از صحبت زياد با كارگران قول داد که روز دوشنبه ٦ شهريور حقوق خردادماه کارگران را بطور قطع پرداخت خواهند کرد. کارگران ساعت ده و نيم صبح به سر كار بازگشتند. اما منتظر اين وعده نشدند و شروع به جمع آوري امضا کردند. در فاصله کوتاهي ١٦٠ امضا جمع آوري شد. كارگران اعلام كردند كه آرش الله ياري نماينده همه ما كارگران است و او همراه با امضاهاي جمع آوري شده براي مذاكره به دفتر شركت مراجعه كرد. كار فرما در مذاكره گفته بود كه دستمزد ماه خرداد را خواهد داد و آرش الله ياري به عنوان قدم اول بر دستمزد ماه خرداد و تير تاكيد كرد. مديريت زير بار نرفت و پس از اينکه آرش الله ياري گزارش مذاکره را به کارگران داد کارگران اعلام کردند که روز سه شنبه ٧ شهريور دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
بدنبال اين حركت اعتراضي روز ٥ شهريور دستمزد معوقه خرداد ماه خود را دريافت كردند. اما كارگران خواهان تمام طلبهايشان هستند- کارگران مصممند چنانچه حقوق ماههاي تير و مرداد آنها نيز فورا پرداخت نشود اعتصاب را از سر بگيرند.
حزب کمونيست کارگري از خواست و مبارزه کارگران پتروشيمي کرمانشاه قاطعانه حمايت ميکند. عدم پرداخت حقوق کارگران يک جنايت است که توسط سرمايه داران و با پشتيباني همه جانبه حکومت اسلامي آنها عملي ميشود. حزب کمونيست کارگري کارگران در سراسر کشور را به مبارزه متحدانه براي بازپس گرفتن همه حقوق هاي معوقه و افزايش دستمزدها به حداقل ٥٠٠ هزارتومان در ماه فراميخواند.

تجمع اعتراضي کارگران پتروشيمي ايلام

بيش از ٦٠ نفر از کارگران شاغل در قسمتهاي مختلف صنعت پتروشيمي ايلام در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود روز پنجشنبه ٢ مرداد در محل اين شرکت دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت حقوق و مطالبه ‌هاي معوقه خود شدند. کارگران چهارماه دستمزد و مزاياي اضافه کاري را طلبکارند و هيجکدام از مسئولين جواب مشخصي به کارگران نداده اند.

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧ اوت ٢٠٠٦، ٥ شهريور ١٣٨٥

***

تجمعات اعتراضي  کارگران اخراجي واحد همچنان ادامه دارد

روز ٧ شهريور از ساعت ٩ صبح كارگران اخراجي شركت واحد در مقابل سازمان كار و فني و حرفه اي استان تهران واقع در خيابان سخايي تجمع كردند. در اين اجتماع به كارگران گفته شد كه شوراي تامين امنيت استان، جلساتي در مورد وضع آنها داشته است و روز شنبه پاسخ نهايي را خواهند داد. بنا به گزارش دريافتي اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار امر رسيدگي به خواستها و مشکلات ۵۵ کارگر اخراجي شرکت واحد را به رئيس سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان تهران محول کرده است. به همين دليل اعتراض امروز کارگران در مقابل دفتر اين سازمان برگزار شد. در همانحال گفته ميشود كه معاون وزير کار طي نامه اي به رئيس اداره کار تهران دستور رسيدگي به وضعيت کارگران شرکت واحد را داده است. اين در حالي است که نزديک به ۷ ماه است کارگران اخراجي شرکت واحد ميان دواير مختلف دولتي سرگردانند و به خواست بحق آنها مبني بر بازگشت به کار و دريافت حقوق پاسخي داده نشده است.

در اين  تجمع اعتراضي، كارگران از جمله پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود: "هفت ماه گرسنگي و دربدري کافي است"، به کجا شکايت کنيم، هفت ماه حقوق دريافت نکرده ايم" و ...

كارگران قرار گذاشتند كه براي پيگيري خواسته هايشان روز شنبه ۱۱ شهريور مجددا در همين محل تجمع كنند. كارگران اعلام داشته اند تا رسيدن به خواستهايشان به تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد.

***

تجمع كارگران اخراجي نساجي كردستان – سنندج

امروز شنبه ١١ شهريور ٥٠ نفر از كارگران اخراجي كه اساسا كارگران اخراجي نساجي كردستان بودند به نمايندگي از ديگر كارگران اخراجي در مقابل استانداري شهر سنندج تجمعي اعتراضي بر پا كردند. خواست كارگران بازگشت به كار و پرداخت بيمه بيكاري به كارگران اخراجي مي باشد. كارگران همچنين خواهان ٥٠ درصد از حقوق دوران اعتصاب خود كه ميبايست به آنها پرداخت ميشد هستند.
بنا به گزارش نيروهاي انتظامي تجمع كارگران را به محاصره در آوردند و تهيه هر گونه عكس و فيلم و گزارش از اين تجمع را ممنوع اعلام كردند و دوربين يك نفر را نيز گرفتند. اين تجمع تا لحظه رسيدن خبر يعني ساعت ١ بعد از ظهر ادامه داشته است. كارگران اخراجي نساجي كردستان در تجمع خود كارگران ديگر و مردم را به حمايت از اعتراض خود فراخواندند. در اطلاعيه هاي بعدي جزييات بيشتر خبر به اطلاعتان خواهد رسيد.
كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران از مبارزه كارگران اخراجي نساجي كردستان حمايت ميكند و همه كارگران در ديگر مراكز كارگري را به حمايت از مطالبات اين كارگران مبني بر خواست بازگشت به كار يا بيمه بيكاري فرا ميخواند.

كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران
١١ شهريور ١٣٨٥- ٢ سپتامبر٢٠٠٦

***

اعتصاب كارگران صنايع ماشين ابزار ايران خودرو

گزارشي از ياشار سهندي از ايران

کارگران شرکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو براي دومين بار در سال جاري براي عدم پرداخت به موقع حقوق خود دست به اعتصاب زدند. اعتصاب از ساعت 8 صبح روز شنبه 11 شهريور شروع شد. کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه چند ماه اخير و همچنين خواستار پرداخت معوقه هاي کارگران پيمان کاري از جمله سنوات سال گذشته و اضافه کاري ماه فروردين شدند. مديريت شرکت از جوابگويي طفره ميرفت و از کارگران ميخواست به سر کار بر گردند تا فقط حقوق مرداد ماه شان را پرداخت کند. کارگران اعلام کردند تا به طور کامل حقوق عقب مانده پرداخت نشود کار نخواهند کرد. مديريت شرکت از تهديد تا تطميع متوسل شده تا اين اعتصاب را بشکند و اعلام کرده شما ياد گرفتيد که براي رسيدن به خواسته تان دست به اعتصاب بزنيد ما فقط يک ماه را پرداخت خواهيم کرد و باقي مانده معلوم نخواهد بود کي خواهيم پرداخت. کارگران با قدرت اعتصاب را ادامه دادند و اعلام كردند تا لحظه اي که پول دستشان نرسد از کار خبري نخواهد بود. در روز دوشنبه 13 شهريوربخشهاي اداري نيز به اعتصاب پيوستند. مديريت اعلام ميکند از فردا کارخانه تعطيل است و ساعت 1.5 دوشنبه سرويسها خوهند آمد. پرسنل کارخانه با قاطعيت اعلام ميکنند تا آخر وقت اداري در کارخانه خواهند بود و فردا در صورت بسته بودن درب کارخانه به زور به داخل خواهند آمد. مديريت چون نمي تواند از پس کارگران برآيد متوسل به حراست شرکت تام ايران خودرو ميشود ( شرکت صنايع ماشين ابزار از شرکتهاي تابعه شرکت تام ايران خودرو است). ظهر دوشنبه ريس حراست شرکت تام شخصي به نام قمي در کارخانه حضور يافته و با ادعاي اينکه از ماجرا بي خبر بوده با کارگران ظاهرا همدري کرده و از کارگران خواسته که برگردند سرکار و او تا دو روز آينده تمام و کمال حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد. و کارگران خواسته هاي ديگر را نيز مطرح کردند. از جمله خواستار برقراي مزاياي گذشته شان که قطع شده بود مثل سهميه قند و چاي و سهميه روزانه شير و کيک و پرداخت اقلام ماهانه و مناسبتي و بستن قرادادهاي يک ساله و برچيدن قرار دادهاي سفيد امضا و قراردادهاي يک ماهه و امکانات رفاهي ديگر مثل بهبود وضع غذا شدند. که رييس حراست قول داده که به همه اينها رسيدگي کند. کارگران در روز سه شنبه به سر کار رفتند و فقط تا چهارشنبه به قمي فرصت دادند که حقوق را بپردازد در غير اين صورت اعتصاب مجددا براه خواهد افتاد.

***

كارگران ايران خودرو ديزل با عقب نشيني كارفرما به اعتصاب خود پايان دادند

 
كارگران شركت ايران خودرو ديزل پس از گذشت ۴۰ روز از شروع اعتراضشان به كاهش سطح دستمزدها، روز ۱۵ شهریور موفق شدند که عقب نشینی هایی را به کارفرما تحمیل کنند. در اثر اعتراض کارگران٬ تلاش کارفرما مبنی بر کاهش دستمزد كارگران قراردادي بر مبناي ١٥٠ هزار تومان در ماه كنار گذاشته شد و كارفرما ناچار شد علاوه بر پايه دستمزد، ماهانه ۲۰ هزار تومان به دستمزد کارگران قراردادی اضافه كند. بنا به اطلاعیه ای از سوی مدير توسعه منابع انساني كارخانه این افزایش دستمزد شامل حال كارگران پيمانكاري نيروي انساني نيز مي گردد .گفته شده است که قرار است دو ماه حقوق معوقه کارگران نیز در اسرع وقت پرداخت شود.

بنا به گزارش٬ مسوولان ايران خودرو ديزل پس از كاهش حقوق كارگران قرارداد موقت اين كارخانه كه حدود ٩٥ درصد از كارگران اين واحد را تشكيل مي‌دهند٬ قراردادهاي كارگران كارخانه را كه به صورت يك ساله بسته شده بود به يك ماه تغيير دادند. كارگران ايران خودرو ديزل به قراردادهاي يك ماهه كار و كاهش دستمزدهايشان كه بعضا سقف آن تا ٧٠ هزار تومان كاهش می یافت٬ دست به اعتراض زدند. اشاره كنيم كه از اين ٧٠ هزار تومان ٣٠ هزار تومان مربوط به دستمزد است و ١٠ هزار تومان بعنوان حق اولاد و ٣٠ هزار تومان پرداختي هاي كارگران براي اضافه كاري اجباري است. روز ۱۲ شهریور کارگران این کارخانه بار چندمین بار متوالی دست از كار كشيدند و برای پیگیری مطالبات خود یک تجمعي اعتراضي برپا كردند.

در تجمع روز ١٢ شهريور كارگران ضمن تاكيد بر خواست خود و خواست افزايش دستمزدهايشان٬ خواهان بركناري شيخاني٬ مديرعامل ايران خودرو ديزل شدند. با تداوم اعتراض کارگران نشانه هایی از عقب نشینی کارفرما دیده می شد. مسيول جديد حراست کارخانه از كارگران خواست كه تا روز ۱۵ شهریور به مديريت فرصت داده شود و مديريت طي اين مدت خواستهاي كارگران را عملي خواهد كرد. كارگران به سر كار رفتند اما مديريت بلافاصله ابلاغيه داد و به كارگران هشدار داد كه هيچكس حق ندارد با خبرنگاران و تلويزيونها در مورد اعتراضات و خواستهاي كارگران مصاحبه كند. اين ابلاغيه با اعتراض كارگران مواجه شد. تعدادي از خبرنگاران نيز براي تهيه گزارش از اعتراض كارگران به محل آمده بودند اما حراست كارخانه از ورود آنها به كارخانه جلوگيري كرد. با گسترش اعتراض كارگران، ادبي٬ معاون مديرعامل ايران خودرو، دانشيان معاون منابع انساني مديرعامل ايران خودرو و باقري مديركل حراست ايران خودرو در دفتر مديرعامل ايران خودرو ديزل تشكيل جلسه دادند. بر اساس همين خبر نوروزي قائم مقام ارشد ايران خودرو براي خاموش كردن اعتراض كارگران به ايران خودرو ديزل رفت. تحت فشار اين حركت اعتراضي يكي از مديران كارخانه به كارگران قول داد كه تا چهارشنبه ١٥ شهريور به آنان پاسخ دهد.

سرانجام روز ۱۵ شهریور كميته طبقه بندي در اين كارخانه اعلام كرد كه ماهانه ٢٠ هزار تومان به دستمزد كارگران قراردادي در كارخانه ايران خودرو افزوده می شود. در گزارشات٬ در مورد طول مدت قراداد کارگران موقت که کارفرما در پی کوتاه کردن آنها بود٬ چیزی گفته نشده است. بنا به خبر پس از این موفقیت٬ کارگران كارخانه ايران خودرو ديزل به اعتراض خود پایان دادند و به سر کارهای خود بازگشتند.

در جريان تجمع اعتراضي كارگران گفته شد كه سه دستگاه اتوبوس شركت آتش گرفته است و مسيولين كارخانه اين آتش سوزي را به گردن كارگران گذاشتند اما كارگران اين را يك توطيه براي سركوب اعتراضات خود اعلام كردند و هرگونه دخالت در اين آتش سوزي را تكذيب كردند.

نامه جمعي از كارگران ايران خودرو در حمايت از كارگران ايران خودرو ديزل

کارگران ايران خودرو براي اعلام همبستگي با کارگران ايران خودرو ديزل روز شنبه بر سرکار حاضر نخواهند شد

دوستان و همکاران گرامي
کارگران شرکت ايران خودرو ديزل همچنان براي رسيدن به خواستهاي خود به اعتصاب شکوهمند خود ادامه مي دهند براي همين منظور روز يکشبنه کارگران بازهم دست به اعتراض زدندودر جلو مديريت اجتماع کرده و خواهان جوبگوائي مديريت شدند آنها اعلام کرده اند اگر تا روز چهارشنبه به خواستهاي آنان جواب ندهند باز هم اجتماع خواهند کرد

دوستان کارگر
امنيت شغلي حق مسلم کارگران است

مديريت حدود 70هزار تومان حقوق افزايش يافته وزارت کار در سال جديد را از حقوق کارگران قراردادي کم کرده است واز کارگران خواست شده است که بايد قراردادهاي يک ماهه ببنديد.
کارگران اين ظلم آشکار را نمي پذيرند آنها خواهان استخدام و لغو قراردادهاي موقت هستند
آنها کم کردن دستمزد خودرا قبول ندارند آنها مي گويند با اين تورم حتي با حقوق کمتر از زير پانصد هزار تومان نمي توان زندگي کرد
حقوق کارگران قراردادي يکصدو پنجاه هزارتومان شده ده هزار تومان از حق اولاد آنها کم شده است
کارگران مي گويند در حاليکه در آمد شرکت ايران خودرو ديزل از طريق صادرات به ميلياردهاتومان مي رسد چرا مديريت به جاي پرداخت حق افزايش توليد (رکورد) تازه حقوق افزايش يافته آنها را کم کرده است.
دوستان کارگر
امروز روز اتحاد و همبستگي است کارگران ايران خودرو ديزل يکماه است لب به غذا نزده اند و اعتصاب غذاي آنها تا رسيدن به خواستهايشان ادامه دارد
اينک وظيفه ما کارگران ايران خودرو حمايت عملي از خواستهاي بر حق همکاران خود در ايران خودروديزل است
بيايم براي نشان دادن همبستگي خود روز شنبه 17 شهريور ماه که روز تعطيلي بوده ولي از طرف شرکت کار اعلام شده در سر کار حاضر نشويم
بيايد با عدم حضور خود در سرکار اتحاد و همبستگي کارگري خودمان را به نمايش بگذاريم
مابه مديريت ايرانخودر نشان دهيم ما يک خانواده هستيم خواست آنها خواست ما نيز است.
زنده باد مبارزه کارگران ايران خودرو ديزل
زنده باد همبستگي کارگري
جمعي از کارگران ايران خودرو 12/6/85
نامه جمعي از كارگران ايران خودرو در حمايت از كارگران ايران خودرو ديزل

***

اخباري از اعتراضات كارگران
 

تجمع اعتراضي كارگران ایران الکتریک رشت- روز ١٤ شهريور ١٥٠ نفر از كارگران به نمايندگي از سوي ٥٤٠ كارگر بازخريد شده كارخانه" ايران الكتريك" رشت در مقابل ساختمان مركزي وزارت صنايع و معادن در اعتراض به وضع بلاتكليف خود و براي گرفتن حق سنوات پرداخت نشده دست به تجمع زدند. بنا به گزارش حدود ٧٠ روز قبل اين كارگران طي نامه اي به احمدي نژاد اخطار كردند كه اگر به وضع آنها رسيدگي نشود دست به اعتراضات گسترده تري خواهند زد. در هفته اول شهریور نيز اين كارگران طي نامه اي به استانداري و نماينده خامنه ای در گيلان اخطار ۷ روزه ای را براي پاسخگويي به خواستهاي خود تعيين كردند ٬ اما باز هم پاسخي به آنها داده نشد. در تجمع روز ١٤ شهريور كارگران با دادن یک اولتيماتوم یکروزه اعلام کردند که اگر به اعتراض آنها پاسخی داده نشود اعتراض خود را در اشكال ديگري ادامه خواهند داد.
بنا به گزارشات منتشر شده در اين كارخانه قبلا بيش از ١٥٠٠ كارگر به كار اشتغال داشتند. تا سال ٨١ تعداد ٩٦٠ كارگر اين كارخانه از كار بيكار شدند. در سال ٨١ كارخانه به بخش خصوصي واگذار شد و كارفرما به بهانه انتقال كارخانه به خارج از شهر با ٥٤٠ كارگر باقيمانده اين كارخانه توافق كرد كه با پرداخت سنوات خدمت آنها از محل فروش زمين سابق كارخانه٬ آنها را بازخريد نمايد. اما تا كنون اين پول به كارگران پرداخت نشده است و كارگران در وضع بلاتكليفي بسر ميبرند. اين اعتراضات كماكان ادامه دارد.

تجمع كارگران بافندگي "خزر" قائمشهر- روز ١١ شهريور كارگران بافندگي" خزر" در قائمشهر در اعتراض به ١٠ ماه دستمزد پرداخت نشده خود٬ در مقابل منزل يكي از سهامداران شركت دست به تجمع زدند. اين كارگران قبلا نيز در اعتراض به تعطيلي بدون دليل كارخانه چندين بار در مقابل فرمانداري شهرستان قائم‌‏شهر تجمع كرده بودند. بنا به گزارش اين كارخانه حدود يكسال است كه به حال تعطيل درآمده و برق كارخانه قطع است اما كارگران با حضور بر سر كار خواهان روشن شدن وضع شغلي و دیگر خواستهای خود هستند.

شركت" ساميكو صنعت" همدان- روز ١٢ شهريور ١٤٣ كارگر شركت" ساميكوه صنعت" همدان در اعتراض به ٨ ماه دستمزد پرداخت نشده و وضع بلاتكليف كاري خود دست به تجمع زدند. اين كارخانه ٤ سال است كه به حال تعطيل درآمده و كارگران خواهان بازگشت به كار و دريافت فوري طلبهايشان هستند .

" نخ تاز" گيلان- روز ١٣ شهريور ٢٠٠ تن از كارگران و بازنشستگان" نخ تاز"گيلان اولتيماتوم دادند كه در اعتراض به ٤ سال وضع بلاتكليفي خود به همراه خانواده هايشان در مقابل ساختمان بانك صنعت و معدن در تهران تجمع خواهند كرد.
بنا به گزارش٬ كارگران بازنشسته " شركت نخ تاز " گيلان ٤ سال است كه بلاتكليفند و هنوز سنوات خدمتي بالاي ٢٥ سال خود را دريافت نكرده اند. تحت فشار اعتراضات كارگران در هفته اول شهریور جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان شفت و نماينده بانك صنعت و معدن برگزار گردید و به كارگران قول رسيدگي به خواستهايشان داده شد٬ اما تاكنون اقدامي در اين زمينه نشده است. بويژه اكنون مهلت پرداخت همان بيمه بيكاري ناچيزي كه به كارگران پرداخت ميشد پایان یافته است و كارگران در بلاتكليفي بسر ميبرند.

" ناز نخ" قزوين- روز ١٢ شهريور حدود ١٥٠ نفر از كارگران شركت" ناز نخ قزوين" براي چندمين بار در اعتراض به عدم پرداخت ۲۹ ماه دستمزد خود در مقابل مجلس اسلامي در تهران‌‏ تجمع كردند. اين كارگران پلاكاردهايي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: "كارگران شركت ناز نخ قزوين ٢٩ ماه است حقوق و مزايا دريافت نكرده‌‏اند"! . كارگران اعلام كرده اند تا رسيدن به خواستشان به اعتراض خود ادامه خواهند.