پنجشنبه،  ١٩ مرداد  ۱۳۸٥ -  ١٠  اوت  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٤٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارشات مربوط به مبارزات كارگران شركت واحد

اسانلو آزاد شد

ساعت ٣ و نيم عصر امروز ١٨ مردادماه منصور اسانلو از زندان آزاد شد و مورد استقبال گرم خانواده و جمعي از کارگران و فعالين سنديکاي واحد قرار گرفت.
پس از هفت ماه زنداني بخاطر تلاش در راه متشکل کردن کارگران واحد، و بدنبال مبارزه بي وقفه کارگران واحد در هفت ماه گذشته، و همبستگي جهاني گسترده اي که در طول اين مدت به جريان افتاده بود، منصور اسانلو از زندان جمهوري اسلامي آزاد شد. منصور اسانلو را کارگران واحد، همه انسانهاي شريفي که در ايران و خارج از ايران براي آزادي او مبارزه کردند و جمهوري اسلامي را تحت فشار پيگير خود قرار دادند از زندان بيرون آوردند.
حزب کمونيست کارگري آزادي منصور اسانلو را يک پيروزي آشکار کارگران و مردم عليه جمهوري اسلامي ميداند و به منصور اسانلو وخانواده اش، به کارگران واحد و به همه مردمي که در طول اين چند ماه به جبهه گسترده مبارزه براي آزادي او پيوستند و به همه سازمانهاي کارگري و نهادها و سازمانهائي که در اين مبارزه شرکت داشتند صميمانه تبريک ميگويد.
کليه زندانيان سياسي بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند. سنديکاي کارگران واحد بايد به رسميت شناخته شود و همه محدوديتهائي که جمهوري اسلامي براي فعاليت آن ايجاد کرده است بايد برداشته شود و به پرونده سازي و تعقيب فعالين کارگري بلافاصله پايان داده شود. کارگران و مردم ايران اين پيروزي را به تخته پرشي براي گسترش مبارزه متحدانه خود عليه جمهوري اسلامي، براي آزادي کليه زندانيان سياسي وهمه مطالبات انساني و بحق خود تبديل خواهند کرد.

مرگ بر جمهوري اسلامي
آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
١٨ مرداد ١٣٨٥- ٩ اوت ٢٠٠٦

***

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري بر روي خط اينترنتي: ايران- آزادي رهبر اتحاديه خوشايند است اما سرکوب ادامه دارد

نهم آگوست سال 2006

بروکسل- نهم آگوست سال 2006 (کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري بر روي خط اينترنتي): فقط جند روز بعد از شکايت رسمي به سازمان جهاني کار از طرف اتحاديه هاي کارگري، منصور اسانلو؛ شاخص ترين زنداني اتحاديه هاي کارگري که براي مدت 7 ماه در زندان انفرادي در بازداشت بود امروز از زندان ننگين اوين در تهران آزاد شد.

گوي رايدردبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد ضمن استقبال از آزادي اسانلو اظهار داشت:
" اين آزادي خيلي زود اتفاق نيفتاد. دولت ايران بارها اين مرد را بخاطر ايستادگي و چديتش براي حقوق بنيادين بشر مورد آزار و اذيت قرار داد. ما به آنها تاکيد کرده بوديم که همه اتهامات عليه او و ساير فعالين اتحاديه هاي کارگري درگير در اين امر را فورا لغو کنند.". او همچنين افزود: "آزادي منصور اسانلو گواهي بر قدرت همبستگي بين المللي است. هر چند شرايط آزادي او به اندازه دستگيري او غير قابل قبول است و ما با شدت و قوت تمام عليه آن مبارزه خواهيم کرد".

مسئولين براي آزادي اسسانلو 150 ميليون تومان (معادل 165000 دلار امريکايي) وثيقه قرار دادند. همکاران اسانلو در اتحاديه؛ دوستان و اقوامش املاک شخصي شان را بعنوان ضمانت براي آزادي او از زندان اوين به گرو گذاشتند. زندان اوين در چند دهه گذشته به يکي از وحشتناک ترين مراکز آزار و شکنجه در جهان معروف شده است.

اسانلو رهبر اتحاديه مستقل رانندگان اتوبوسراني شرکت واحد تهران و حومه (سنديکاي شرکت واحد) که وابسته به فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل است ، بدنبال اعتراض اعضاي اين اتحاديه درماه دسامبر سال گذشته عليه پرداختهاي معوقه، شرايط بد محيط کار و عدم به رسميت شناختن اتحاديه از طرف شرکت که از ماه مي 2005 مجددا شروع به کار کرده بود، بازداشت شد.

گاي رايدر اضافه کرد: " همه ما قدردان اتحاديه هاي بيشمار وابسته به کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري، فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل و ساير وابستگان در سطح جهان و همچنين سازمان جهاني کار بخاطر تلاش هاي بي وقفه شان براي اين آزادي هستيم."

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل بارها تقاضاي آزادي اسانلو را داشته و به خودداري مقامات زندان در برخورداري او از مداواي پزشکي در درمان صدمات وارده درجريان حمله پليس به جلسه اتحاديه در ماه مي گذشته اعتراض کرده بودند.

ماه گذشته پس از ماهها امروز و فردا کردن وزارت کار براي آزادي اسانلو، شکايت مشترکي توسط کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل عليه مقامات تهران به سازمان جهاني کاردر سازمان ملل ارائه شد (متن شکايت نامه).

رايدر گفتارش را چنين پايان داد: " ما براي اسانلو تجديد دياري ايمن، آرام و شاد را با خانواده و دوستانش آرزو داريم و همچنين آرزوي بازگشت سلامتي ايشان را داريم که با دستهاي عذاب آور رژيم بمخاطره افتاده است. به هر حال ما به مبارزه براي به رسميت شناختن اتحاديه ايشان و همچنين براي بازگشت به کار دهها راننده اتوبوسراني شرکت واحد که به ناحق و غير قانوني بخاطر فعاليتهاي اتحاديه اي از ژانويه و فوريه سال گذشته اخراج شده اند ادامه خواهيم داد."

اتحاديه هاي مستقل کارگري بلحاظ قانوني در ايران ممنوع هستند. تلاشها براي تاسيس اين اتحاديه هاي مستقل همواره به شدت سرکوب مي شوند و تنها سازماني که اجازه حيا ت دارد "خانه کارگر"بعنوان يک سازمان تحت کنترل دولت است.

***

گزارش کوتاهي از آزادي منصور اسالو

منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران که از تاريخ 1/10/1384 با اتهامات واهي در زتدان اوين محبوس شده بود، امروز مورخه 17/5/1385 با سپردن وثيقه 150 ميليون توماني، پس از 7 ماه و 16 روز بازداشت، آزاد شد.
در ساعت 30/15، منصور درحالي که چند قدم از درب زندان اوين دور شده بود با فريادهاي : بچه ها منصور آمد، منصور، منصور... مواجه شد.
اين فريادهاي همکاران منصور و ساير کساني بود که از ساعت 30/7 صبح امروز در مقابل دادسرا و سپس در مقابل زندان اوين براي آزادي منصور اسالو لحظه شماري ميکردند. ظرف چند ثانيه منصور اسالو در آغوش گرم کساني جا گرفت که آنجا منتظرش بودند، منصور و همکارانش اشک شوق ميريختند، آنان براي اينکه همگان وي را در آغوش بگيرند به سختي از آغوش هم بيرون ميامدند. بلافاصله حلقه ي گلي بر گردن منصور اسالو انداخته شد اما اشک شوق و روبوسي هاي مکرر پاياني نداشت.
جمعيت حاضر با وسايل نقليه اي که از قبل در آنجا آماده بود به طرف منزل منصور اسالو روان شدند. در آنجا خبر رسيد که شرکت کنندگان در کنگره ي در حال برگزاري فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل، با شنيدن خبر آزادي منصور اسالو يک دقيقه سکوت کرده اند و سپس با کف زدنهاي ممتد به پيشواز آزادي وي رفته اند.
اين خبر حضار را چنان بوجد آورد که آنان بي اختيار از جاهاي خود بلند شدند و در حاليکه اشک شوق در چشمانشان حلقه زده بود به افتخار اين همبستگي بين المللي کارگري به زدن کف ممتد پرداختند.
هر لحظه تعداد هر چه بيشتري براي ملاقات منصور اسالو به منزل وي ميامدند، ديگر جايي براي جمعيت نبود از اينرو عده اي خانه را ترک ميکردند تا جا براي ديگران باز شود و.....................
سايت شورا 17/5/1385

***
دو خبر در ارتباط با آزادي اسانلو

انعکاس خبر آزادي اسانلو در کنگره فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل

و حضور نيروهاي انتظامي در اطراف منزل اسانلو

کنگره فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل که از روز دوم اوت در آفريقاي جنوبي شروع شده است در طول کنگره بارها و به اشکال مختلف حمايت خود را از سنديکاي کارگران شرکت واحد اعلام کرده و به بازداشت اسانلو اعتراض کرده بود. امروز با شنيدن خبر آزادي اسانلو، نمايندگان کنگره که آخرين روز کار خود را پشت سر ميگذارند، دقايقي روال عادي جلسه خود را قطع کردند و شروع به هورا کشيدن و دست زدن کردند و خود را در اين پيروزي و شادي شريک کردند.

لازم به توضيح است که سنديکاي کارگران واحد در ماههاي گذشته به عضويت در اين فدراسيون درآمد و نمايندگان آن نيز بطور ويژه اي به اين کنگره دعوت شده بودند اما جمهوري اسلامي مانع حضور کارگران واحد در اين کنگره شد. در اين کنگره ١٢٠٠ نماينده از ١١٠ کشور و ٣٤٢ اتحاديه شرکت داشتند و مهمترين چيزي که بر طبق گزارش سايت رسمي اين کنگره مورد توجه نمايندگان کنگره بود مساله همبستگي با کارگران واحد و اعتراض به بازداشت منصور اسانلو بود. يک اقدام بسيار جالب و سمبليک اين بود که در روز سوم کنگره، حاضرين در جلسه به صف ايستادند تا با امضاي يک پرچم، همبستگي خود را با اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد اعلام کنند.

طبق گزارش ديگري که از تهران به ما رسيده است بدنبال آزادي اسانلو ماموران وزارت اطلاعات و سرکوب جمهوري اسلامي در اطراف منزل اسانلو مستقر شده اند تا با ايجاد فضاي ناامن مانع کارگران واحد و دوستان اسانلو براي ملاقات با او بشوند. حزب کمونيست کارگري اقدام سرکوبگرانه جمهوري اسلامي را شديدا محکوم ميکند و از همه کارگران و مردم بويژه در تهران ميخواهد به هر شکل که ميتوانند، از جمله با ارسال گل و نامه به اسانلو و صدور اطلاعيه و تجمع، در شادي اين پيروزي خود را شريک کنند و اتحاد و همبستگي خود را به نمايش بگذارند.

زنده باد همبستگي جهاني کارگران

مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي، برابري، حکومت کارگري

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب كمونيست كارگري ايران

١٨ مرداد ١٣٨٥- ٩ اوت ٢٠٠٦

***
زنده باد سنديکاي کارگران شرکت واحد

خبر آزادي منصور اسانلو رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد نه تنها يک پيروزي براي کارگران شرکت واحد بلکه يک دستاورد بزرگ براي طبقه کارگر در ايران و حتي در جهان است طبقه اي که امروز در حال تلاش و مبارزه براي رهايي از فقر و تنگدستي است.تشکيل شوراها و تشکلهاي مستقل کارگري حق مسلم تمام کارگران است و منصور اسانلو عزيز نيز به خاطر احقاق همين حق پايه اي کارگران متحمل چند ماه زنداني و رنجهاي زيادي شد.در اين ميان اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واحد براي آزادي منصور اسانلوو به دنبال آن اتحاد و اعتراض تعداد زيادي از کارگران بخشهاي مختلف کارگري در داخل ايران و نيز حمايت گسترده بين المللي سنديکاها و بخشهاي گوناگون کارگري در سطح جهاني تحول مهمي در عرصه مبارزات کارگري بود.اين مسئله نشان داد که پيروزي طبقه کار گر در گرو اتحاد وهمبستگي جهانيش است.ما نيز بر حسب وظيفه انساني و طبقاتي خويش اين افتخار را داشتيم که در کنار صف اعتراض و مبارزه کاگران براي آزادي منصور اسانلو باشيم و به همين سبب خبر آزادي اين رهبر کارگري يک خبر مسرت بخش و يک پيروزي مهم برايمان بود.ما کارگران شهر سنندج ضمن تبريک اين پيروزي، آزادي منصور اسانلو عزيز را به او و خانواده اش تبريک مي گوييم و کليه کارگران ايران را به اتحاد براي به دست اوردن حقوق انسانيمان فرا مي خوانيم.

کارگران کارخانه نساجي کردستان

کارگران کارخانه نساجي شاهو سنندج

و جمعي از فعالين اجتماعي شهر سنندج

***


آزادي منصور اسانلو ثمره اتحاد کارگران جهان است

سرانجام اسانلو رئيس سنديکا اتوبوسراني تهران بعد از هفت ماه مقاومت و تحمل شکنجه ها ي روحي و جسمي طي دوره اي طولاني از مبارزات همبسته و گسترده جهاني از زندان آزاد شد زنداني شدن اسانلو برگ ديگري بود از تضييع پايه اي ترين حقوق کارگران ايران از سوي دولت و اما استقامت اسانلو و مبارزات گسترده جهاني براي آزادي او نمونه اي بود از عزم طبقه کارگر براي رسيدن به حقوق انساني و طبقاتي اش ، اکنون به جرات مي توانيم ادعا کنيم که ما کارگران ايران محق هستيم و بايد از حقوق خود مطابق معيارهاي جهاني برخوردار باشيم .
ما به اسانلو درود مي فرستيم و به طبقه کارگر اين پيروزي ارزشمند را تبريک مي گوئيم
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 19/5/1385

***

منصوراسالو آزاد شد


کارگران شرکت واحد،

فعالين کارگري،

اسانلوي مبارز ، رئيس هييت مديره سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني بعد ازتحمل بيش از 7 ماه زندان به همت شما آزاد شده و به آغوش خانواده خودوبه جمع کارگران مبارز شرکت واحد بازگشت.اسالو ي که بدليل فعاليت در سنديکاي قانوني و خواست به حق کارگران که همانااحياي سنديکا، افزايش دستمزدها و ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري و ...بوده مورد ضرب وشتم قرار کرفته و باز داشت شده بود.مبارزات كارگران اثبات کرد رسيدن به مطالبات به حق کارگري بدون از خود گذشتگي و فداکاري وتحمل سختيها امکان پذيرنيست.همچنانکه کارگران شرکت واحد، فعالين کارگري وتمامي کارگران جهان با همت و درايت از حقوق حقه خود و از اسالوي بي گناه با تمام توان وبضاعت اندکشان دفاع کردند .و امروز فداکاريها ومبارزاتشان به بار نشست.
کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري، آزادي منصور اسالو را به تمامي کارگران جهان،کارگران شرکت واحد ،آزادي خواهان وخانواده اش تبريک گفته و اين پيروزي را گام بزرگي در ادامه مطالبات بحق کارگران شرکت واحد که هماناباز گرداندن کارگران اخراجي به سر کار و افزايش دستمزد ها مي داند.
کميته پيگيري ايجادتشکلهاي آزاد کارگري

18/5/1385

www.komiteyepegiry.com

azaditashakol@yahoo.com

صندوق پستي : 1487- 13445

***

کارگران واحد تحصن خود را پایان دادند اما اعلام کردند اگر تا فردا
به خواستشان پاسخ داده نشود اعتراض را از سر خواهند گرفت


كارگران شركت واحد تحصنی را که از دیروز صبح شروع کرده بودند تا عصر امروز ادامه دادند. ساعت دو و نيم بعدازظهر امروز صادقي و باقري از مسئولين اداره كار با آنها به مذاكره نشستند و وعده هايي دادند. کارگران به وعده ها اعتماد نکردند وبه تحصن خود ادامه دادند. مسئولین اداره کار که کارگران دست رد به سینه آنها زده بودند از در تهدید درآمدند و به كارگران گفتند كه چون شب در ساختمان مانده ايد اينکار تصرف عدواني محسوب میشود و بايد به آن رسيدگي شود. كارگران وقعی ننهادند و خواستهايشان را مطرح كردند. ساعت سه و نيم عصر رئيس حراست تهران كه نیمه شب ديشب نيز با كارگران صحبت كرده بود به همراه تعداد دیگری از نیروهای انتطامي به ميان كارگران آمد و با آنها مذاكره كرد. اين مذاكره تا ساعت ٤ و نيم ادامه يافت. به كارگران قول داده شد كه فردا پاسخ آنها را شوراي امنيت تهران كه جلسه اي ويژه اين امر خواهد داشت خواهد داد. كارگران موقتا به تحصن خود خاتمه دادند اما اعلام کردند اگر تا فردا به خواست آنها پاسخ داده نشود اعتراض را از سر خواهند گرفت.


زنده باد اتحاد و همبستگي كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسياليستی

حزب كمونيست كارگری ايران
١٥ مرداد ١٣٨٥- ٦ اوت ٢٠٠٦

***

تحصن امروز کارگران واحد پايان يافت. تجمع و تحصن بعدي روز ۱۴ مرداد

تحصن امروز کارگران اخراجي شرکت واحد ساعت ٦ بعدازظهر به پايان رسيد اما کارگران تصميم گرفتند که روز شنبه ١٤ مرداد از ساعت ٩ صبح مجددا در مقابل اداره کار شرق تهران دست به تحصن بزنند.
همانطور که قبلا به آگاهي رسانديم بدنبال اعتراضات كارگران اخراجي شركت واحد بخش عمده اين كارگران به سركارشان بازگشتند. اما ٤٤ نفر از آنها كه عمدتا اعضاي هيات مديره و اعضاي فعال سنديكا هستند به كارشان بازنگشته اند. کارگران خواستار بازگشت فوري به کار هستند. همچنين توقف اذيت و آزار اعضا و فعالين سنديکا و همچنين آزادي فوري منصور اسانلو از ديگر خواستهاي کارگران است. در مقابل اعتراضات مکرر کارگران، مسئولين امر از رسيدگي به خواست کارگران شانه خالي مي کنند.
اعتراض کارگران واحد تا رسيدن کارگران به همه خواست هايشان ادامه خواهد يافت. جمهوري اسلامي همه نيرويش را براي سرکوب اين مبارزه بکار انداخت اما کارگران دست از مبارزه خود بر نداشته اند و بايد با حمايت گرم همه مردم مواجه شوند.
حزب کمونيست کارگري قاطعانه از مبارزه بحق کارگران واحد حمايت ميکند و همه کارگران و مردم آزاديخواه و همه سازمانهاي کارگري در سراسر جهان را به حمايت فعالتر و گسترده تر ازاين مبازه فراميخواند.

زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
١١ مرداد ١٣٨٥- ٢ اوت ٢٠٠٦

***

كارگران شركت واحد در برابر اداره كار تحصن کردند

صبح امروز ١١ مرداد بار ديگر كارگران اخراجي شركت واحد در برابر اداره كار شرق تهران دست به تجمع زدند و بر خواستهاي خود پافشاري كردند. به كارگران اعلام شد كه مسئول مربوطه در اداره حضور ندارد. كارگران تصميم به تحصن گرفتند و هم اکنون يعني ساعت ٥ به وقت ايران تحصن کارگران ادامه دارد. ياد آوري كنيم كه بدنبال اعتراضات كارگران اخراجي شركت واحد٬ بخش عمده اين كارگران به سركارشان بازگشتند. اما ٤٤ نفر از اين كارگران كه عمدتا اعضاي هيات مديره و اعضاي فعال سنديكا هستند به كارشان بازنگشته اند. اين كارگران به اعتراضات خود براي بازگشت به كار ادامه ميدهند و بطور مرتب در برابر اداره كار شرق تهران و ساير مراکز و ارگانهاي دولتي تجمع ميكنند.

اعتصاب و مبارزه كارگران شركت واحد صداي كارگران ايران را به جهانيان رساند و چهره ضد كارگري حكومت اسلامي را در انظار جهانيان افشا و رسوا كرد. سركوب وحشيانه اين كارگران يهيچوجه نتوانست و نميتواند شكست سياسي جمهوري اسلامي در برابر كارگران را خنثي كند. حزب كمونيست كارگري همه كارگران و مردم را به حمايت هرچه فعالتر و متحدانه تر از خواستها و مبارزات كارگران شركت واحد و اعتراض به پايمال كردن ابتدايي ترين حقوق كارگران فرا ميخواند. تمامي كارگران شركت واحد بايد به سر كار بازگردند. منصور اسانلو بايد بي قيد و شرط آزاد شود. تمامي خواستهاي كارگران شركت واحد بايد عملي شود. صف متحد و جهاني كارگري عليه جمهوري اسلامي و ادامه كارزار بين المللي در حمايت از كارگران شركت واحد، عملي شدن اين خواستها را تضمين خواهد كرد.

زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
١١ مرداد ١٣٨٥- ٢ اوت ٢٠٠٦

***

به احضار ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كارگران واحد اعتراض کنيد!


بنا با اطلاعيه منتشر شده از سوي سنديکاي کارگران شرکت واحد، ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي واحد از سوي دادسرا به دادگاه احضار شده است. بنا به اين خبر ابراهيم مددي پس از هماهنگي با وكلاي مدافع سنديكاي كارگران شركت واحد در روز شنبه ٧ مرداد به دادسراي فوق الذكر در ميدان پانزده خرداد مراجعه خواهد کرد.

مبارزه کارگران شرکت واحد با سرکوب و دستگيري و اذيت و آزار فعالين کارگري مواجه شده است اما با استواري و مقاومت کارگران روبرو شده است. اين مبارزه خاموش نخواهد شد. مبارزه حق طلبانه کارگران شرکت واحد همچنان مورد حمايت سازمانهاي کارگري در سطح بين المللي است و در داخل کشور نيز تاکنون موجي از همبستگي با کارگران و انزجار و نفرت عمومي عليه جمهوري اسلامي مواجه بوده است. همبستگي و مبارزه با کارگران شرکت واحد ادامه خواهد يافت. اين احضار نيز بايد مورد اعتراض قرار گيرد. شگرد سرکوبگرانه جمهوري اسلامي و احضار دائم فعالين کارگري بايد با ابتکار اعتراضي کارگران و تجمع دسته جمعي در مقابل دادسرا پاسخ بگيرد. بايد همه شهر و مراکز کارگري را خبر کرد و به اتفاق خانواده، بستگان، آشنايان و همکاران در محل حاضر شد. تنها با اعتراض جمعي است که ميتوان تعرض جمهوري اسلامي را خنثي کرد و به ضد خود تبديل نمود.

حزب کمونيست کارگري اقدامات سرکوبگرانه جمهوري اسلامي را شديدا محکوم ميکند و از همه کارگران و مردم ميخواهد با تقويت همبستگي اعتراضي خود و با حمايت از کارگران واحد، جمهوري اسلامي را وادار به متوقف کردن اين اقدامات سرکوبگرانه کنند. هيچکس حق بازجويي از کارگران معترض و يا دستگيري أنها را ندارد. با اعتراض وسيع و گسترده خود اين فرمان کارگران را با صدايي بلند در مقابل صف سرکوبگران فرياد بزنيد.
حزب كمونيست كارگري ايران
۶ مرداد ١٣٨۵ – ۲۸ ژوئيه ٢٠٠

****

بنا به گزارش پس از ابراهيم مددي در روز شنبه ٧ مرداد به دادسراي به دادسراي 4 ويژه كاركنان دولت در ميدان پانزده خرداد ، احضار او به هفته بعد موكول گرديد.