پنجشنبه،  ٥  مرداد  ۱۳۸٥ -  ٢٧  ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

آيا به شما هم چنين مي رسند؟

ناصر اصغري

موسوي٬ معاون تامين اجتماعي مركز خدمات حوزه هاي آخوندها ميگويد: "تا پايان سال جاري تعداد روحانيون بيمه شده به ٦٠ هزار نفر افزايش مييابد." او اضافه ميكند: "البته طبق قانون تامين اجتماعي٬ شرط سني براي ورود به صندوق تامين اجتماعي حداكثر ۵٠ سال است٬ اما به مصوبه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي٬ اين مجوز به طلاب تا سن ٦٠ سال نيز داده شد كه به جمع بزرگ تامين اجتماعي بپيوندند." در ادامه مي افزايد: "با حمايتهاي تامين اجتماعي٬ طلاب از آينده خود اطمينان مي يابند٬ به گونه اي كه مي دانند مي توانند از مزاياي بازنشستگي استفاده كنند٬ احيانا در صورتي كه حادثه اي براي آنان رخ دهد قادر خواهند بود از مزاياي ازكارافتادگي بهره مند شوند٬ همچنين پس از فوت مطمئن هستند كه زندگي خانواده هايشان تامين است."
همه انسانها حق دارند آنچنانكه شايسته يك انسان است٬ زندگي كنند و از آينده خود و اعضاي خانواده اشان مطمئن باشند. هيچ شرط سني نبايد مانع از استفاده كسي از مزاياي موجود در جامعه باشد. اما چرا فقط آخوندهاي مفتخور و موذي؟ آيا كارگران قراردادي و سفيد امضا كه بيشترين تعداد كارگران اين كشور را شامل ميشوند٬ از چنين مزايائي برخوردارند؟ تبعيض پايه و اساس اين جامعه است. اما وقتي كه اين چنين زمخت تبعيض قائل ميشوند و به كارگران هم اعلام ميكنند و برايش پز هم ميدهند٬ بايد وسيعا و به شدت مورد اعتراض جامعه و بخصوص فعالين كارگري قرار بگيرد. اين چه جامعه اي است كه در آن آخوند كه موجودي مفتخور٬ پست و رذل است چنين خدمات ميگيرد اما كارگران كه آفريننده تمام نعمات اين جامعه هستند حتي دستمزدهايشان هم پرداخت نميگردد.
١٩ ژوئيه ٢٠٠٦