پنجشنبه،  ٥  مرداد  ۱۳۸٥ -  ٢٧  ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

خطاب به شما كه جبهه سوم را فرا خوانديد!

خطاب به سازمانهاي كارگري و سازمانهاي آزاديخواه در سراسر جهان

ما جمعي از كارگران شرق تهران هستيم. بيانيه جبهه سوم را خوانديم. بطور واقعي ما صداي اعتراض جبهه سوم در برابر دو قطب تروريستي هستيم كه شما از آنها نام برده ايد٬از همين رو ما حمايت خود را از بندهاي اين بيانيه اعلام ميكنيم و تلاش ميكنيم كه در صف مقدم اين اعتراض جهاني باشيم. از همه كارگران و از همه بخش هاي مردم٬ دانشجويان٬ معلمان٬ پرستاران و همه مردم ايران ميخواهيم كه با تاكيد بر خواستها و مطالبات خود و با فشرده كردن مبارزاتشان به اين جبهه بپيوندند و حمايت خود را رسما اعلام كنند. ما همچنين از همه سازمانهاي كارگري و سازمانها و نهادهاي آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيم كه از مبارزات ما كارگران و ما مردم ايران حمايت كنند و به جبهه سوم٬ جببه بشريت آزاديخواه و متمدن بپيوندند. ما ميخواهيم كه همراه با ما فشار بياورند تا جمهوري اسلامي از تمامي مراجع بين المللي و از جمله سازمان جهاني كار "آي ال او " اخراج شود.

با تشكر فراوان

جمعي از كارگران شرق تهران

٢٥ تير ٨٥_ ١٦ ژوئيه ٢٠٠٦