پنجشنبه،  ٥  مرداد  ۱۳۸٥ -  ٢٧  ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm


كارگران دستگير شده شركت واحد آزاد شدند

در اطلاعيه قبل گزارش كرديم كه روز ٢٤ تير در تجمعي كه كارگران اخراجي شركت واحد با خواست بازگشت به كار برپا كرده بودند، نمايندگان كارگران بهمراه ٥ نفر ديگر از كارگران دستگير شدند. بنا به گزارشي كه امروز بدست ما رسيده است در آخرين ساعات روز ٢٤ تير همه دستگير شدگان يعني آقايان ابراهيم مددي، ابراهيم نوذري گوهري، يعقوب سليمي، عطا بابا خاني، ناصر غلامي، منوچهر مهدوي تبار، سيد رضا نعمتي پور و حسين شهسواري با وثيقه آزاد شده اند. جمهوري اسلامي كارگران دستگير شده را ناچار نموده است براي آزادي خود هركدام دو ميليون تومان وثيقه بسپارند. همچنين تحت فشار اعتراضات كارگران در دو سه روز اخير نزديك به ٣٠ نفر از كارگران اخراجي به سر كار خود بازگشته اند.

حزب كمونيست كارگري تعرضات بيشرمانه حكومت اسلامي به كارگران شركت واحد را شديدا محكوم ميكند و خواهان آزادي منصور اسانلو و عملي شدن تمام خواستهاي كارگران ميباشد. اعتراض و تجمع و اعتصاب حق كارگران است و تنها ابزار كارگران براي مقابله با تعرضات مداوم كارفرمايان و حكومت و مامورين و مزدورانش ميباشد. ما همه كارگران در ايران و در سراسر جهان را به اعتراض به پايمال كردن ابتدايي ترين حقوق كارگران شركت واحد فرا ميخوانيم.

مرگ بر جمهوري اسلامي
آزادي برابري حكومت كارگري
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب كمونيست كارگري ايران
٢٧ تير ١٣٨٥ – ١٨ ژوئيه ٢٠٠٦

***

هشت نفر از كارگران شركت واحد دستگير شدند

بنا به گزارش دريافتي امروز٢٤ تير از ساعت ٩ صبح كارگران اخراجي شركت واحد بنا به قرار قبلي در مقابل اداره كار كل استان در تهران براي پيگيري خواستهايشان و خواست بازگشت به كار خود دست به تجمعي اعتراضي زدند. در اين تجمع حضور چند نفر از خانواده هاي كارگران و كارگراني از مراكز ديگر كارگري توجه را جلب ميكرد و جمعيت به بيش از ١٥٠ نفر ميرسيد . نيروهاي سركوب رژيم از جمله گارد ويژه و نيروي امنيت از قبل در محل مستقر بودند و تعداد آنها به دو برابر جمعيت معترض ميرسيد. اما عليرغم اين كارگران در محل جمع شدند و خوستهاي خود را طرح كردند. از كارگران خواسته شد كه هياتي را به نمايندگي جهت مذاكره با معاون وزير كار به داخل بفرستند. ابراهيم مددي، يعقوب سليمي، ابراهيم گوهري و داود رضوي به نمايندگي از كارگران براي مذاكره به داخل سالن رفتند. سپس نيروهاي جمهوري اسلامي به كارگران اعلام كردند كه نمايندگانشان در مذاكره هستند و آنها بايد محل را ترك كنند و گرنه با مشكل مواجه خواهند شد. اما كارگران به اين تهديدات توجهي نكردند و به تجمع خود ادامه دادند. تهديد و فشار بر كارگران توسط نيروهاي انتظامي حكومت ادامه داشت و آنها مرتبا كارگران را تهديد ميكردند كه متفرق شوند. پس از ساعتي به كارگران گفته شد كه هيات نمايندگي آنها كارشان تمام شده و آنها بايد محل را ترك كنند. حدود ساعت يك بعد ازظهر كارگران بناچار محل را ترك كردند. و اعلام كردند كه براي پيگيري خواستهاي خود به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواهند داد. همانموقع خبر رسيد كه نمايندگان كارگران دستگير و به پايگاه ٨ اطلاعات منتقل شده اند و در همانجا پنج نفر ديگر از كارگران به اسامي عطا بابا خاني، ناصر غلامي، منوچهر مهدوي تبار، سيد رضا نعمتي پور و حسين شهسواري را در محل تجمع دستگير كردند. بنا به گزارش حكم جلب تمام اعضاي هيات مديره سنديكاي واحد توسط سه قاضي جمهوري اسلامي صادر شده است و اين كارگران هم اكنون تحت پيگرد قرار دارند. اعتراض كارگران شركت واحد ادامه دارد.
ما سركوب و دستگيري كارگران شركت واحد را شديدا محكوم كرده و خواهان آزادي فوري منصور اسانلو و هشت نفر دستگير شدگان در تجمع امروز، آقايان ابراهيم مددي، ابراهيم گوهري، يعقوب سليمي، منوچهر مهدوي تبار، سيد رضا نعمتي پور، عطا باباخاني، حسين شهسواري و ناصر غلامي هستيم. ما از تمامي سازمانهاي كارگري در سطح جهان تقاضا داريم كه به سركوب تجمع كارگران شركت واحد، به دستگيري كارگران و تعقيب و پيگرد اعضاي سنديكاي شركت واحد اعتراض كنند. ما خواهان يك همبستگي بين المللي كارگري در حمايت از مبارزات كارگران شركت واحد و همه كارگران در ايران و آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو و هشت كارگر دستگير شده در تجمع اعتراضي امروز و تمامي زندانيان سياسي هستيم. با نامه هاي اعتراضي خود كارگران در ايران را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهيد.

كميته همبستگي بين المللي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران
٢٤ تير ١٣٨٥ – ١٥ ژوئيه ٢٠٠٦

International Labour Solidarity Committee of the Worker-communist party of Iran
Co-ordinator: Shahla Daneshfar (shahla_daneshfar@yahoo.com)
Public Relations: Bahram Soroush (b.soroush@ukonline.co.uk) www.kargaran.org

***

نامه كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري و فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل به احمدي نژاد

ترجمه︰ جليل بهروزي

۱۸ ژوئيه ۲۰۰۶

آقاي رئيس جمهور:

در ارتباط با دستگيري اعضاي سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهران و حومه (شركت واحد)

كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري (ICFTU) و فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل (ITF ) به شديدترين وجه اي دستگيري ۸ تن از اعضاي سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهران و حومه (شركت واحد ) به تاريخ شنبه ۱۵ ژوئيه را محكوم ميكند و آزادي فوري آنان را خواهان است.

اين جز آخرين سري دستگيريهاي اعضاي شركت واحد است و من در چند مورد ديگر هم در ارتباط با آزار و اذيتهايي كه به اعضاي اين تشكل مشروع اتحايه اي و تجاوزات ديگر به حقوق كارگران شده اعتراض كرده ام.

اين دستگيريها زماني رخ داد كه كارگران شركت واحد تظاهراتي را در مقابل وزارت كار جهت برسميت شناسي اتحاديه خود برپا كردند. اين روز در عين حال سالگرد تظاهراتي بود كه در سال گذشته اتفاق افتاد. سنديكاي شركت واحد به ما اطلاع داد كه وزير كار تيم نمايندگان كارگران را براي مذاكره به ساختمان وزارتخانه دعوت كرد. پس مذاكره و در هنگام خروج نمايندگان، چهار تن از آنان به اسامي ابراهيم مددي، سيد داوود رضوي، ابراهيم نوروزي گوهري و يعقوب سليمي توسط مامورين انتظامي دستگير شدند. سپس چهار تن از اعضاي ديگر به اسامي ناصر غلامي، سيد رضا نعمتي پور، اعطا بابا خاني و منوچهر مهدوي تبار در خارج از ساختمان وزارتخانه دستگير شدند.

تلاش كارگران شركت اتوبوسراني از سال ۲۰۰۵ جهت ايجاد سنديكا مستقل و برسميت شناخته شدن آن بطور سيستماتيك مورد سركوب واقع شده است. سركوبي كه توسط خود ماموران شركت و نيروهاي امنيتي صورت گرفته در خيلي مواقع بسيار وحشيانه با دستگيريهاي دسته جمعي و كاملا شريرانه به همراه اخراج بوده است. بعضي از دستگيرشدگان اخير بطور مشخص ابراهيم مددي معاون رئيس كميته اجرايي سندكا، سيد داوود رضوي و يعقوب سليمي از اعضاي تيم مذاكره و ناصر غلامي عضو ديگر كميته اجرائي سنديكا قبلا نيز به بند كشيده شده بودند. و اين در حالي است كه منصور اصانلو رهبر سنديكا كارگران شركت واحد برخلاف وعده هاي مكرر شما مبني بر آزاد سازي او كماكان در زندان بسر ميبرد. با توجه به اين كه دسترسي او به وكيل بسيار محدود بوده و سلامتي اش نيز باعث نگراني است.

بايد يك بار ديگر بعنوان عضو يك سازمان جهاني كارگري يادآوري كنم كه جمهوري اسلامي موكدا متعهد به حفظ احترام مباني آزادي تشكل و حق قراردادهاي دسته جمعي است. سركوب مداوم اين سنديكا و آزار و اذيت اعضا و رهبران آن تجاوز آشكار به اين حقوق پايه اي است.

سنديكاي كارگران شركت واحد يك تشكل مشروع و برحق اكثريت آشكار كاركنان اين شركت است كه از حمايت بين المللي وسيعي برخوردار است، همچنان كه در ۱۵ فوريه ۲۰۰۶ بمناسبت "روز جهاني اقدام اتحاديه اي در ارتباط با ايران" به نمايش گذاشته شده است. سنديكاي كارگران شركت واحد همچنين يك عضو رسمي فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل ميباشد.

كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري و فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل از شما ميخواهد به مسئولين انتظامي و قضايي كشور حكم مقتضي را صادر كرده تا سريعا تمام هشت كاركن شركت واحد كه در تاريج ۱۵ ژوئيه دستگير شده اند و رئيس كميته اجرائي اتحاديه سنديكا، منصور اصانلو آزاد گردند. ما همچنين اصرار ميكنم كه رسميت سنديكاي كارگران شركت واحد تضمين گردد و ۱۸۰ كارگري كه از فوريه ۲۰۰۶ از كار اخراج شده اند با پرداخت غرامت ايام بيكاري بسر كار بازگردانده شوند.

با تشكر:

گاي ريدر

رئيس ICFTU

ديويد كاكروفت

رئيس ITF

رونوشت براي:

وزير كار، مدير كل امور بين الملل

وزير امور خارجه

آقاي جون سوماويا مدير كل دفتر كار بين الملل، ژنو

فرستاده جمهوري اسلامي در سازمان ملل، ژنو

سفارت جمهوري اسلامي ايران در بركسل
***

گزارشي از اعتصاب كارگران شركت پارس كيهان در پتروشيمي كرمانشاه

منوچهر سرمدي
 

روز چهار شنبه 28/4 کارگران شرکت پارس کيهان و پيمانکاران تابعه در پتروشيمي کرمانشاه هنگام ناهار با هم قرار گذاشتند كه در اعتراض به پرداختن نشدن حقوق سه ماه گذشته خود از سوي کارفرما دست به اعتصاب بزنند و از صبح روز ٢٩ تير تا وقتي حقوقشان پرداخت نشود به اعتصاب خود ادامه دهند . روز چهارشنبه بيش از ٣٠٠ نفر از کارگران پس از زدن كارت ورود، در محوطه كارخانه دور هم جمع شدند و اعتصاب خود را آغاز كردند. بسياري از کارگران حتي از پوشيدن لباس کار خودداري کردند. با شروع اعتصاب کارفرمايان ، حراست شرکت پارس کيهان و حراست پتروشيمي سراسيمه به محل تجمع کارگران آمدند. ابتدا کارفرمايان با کمک حراستيها اقدام به تهديد و ترساندن کارگران کردند اما کارگران اهميتي به تهديدات آنها ندادند و چند نفر به نمايندگي از کارگران اعلام کردند ما اهميتي به تهديدات شما نمي دهيم و تا حقوقمان را پرداخت نکنيد سر کار نمي رويم. کارفرما در خواست مهلت كرد. اما کارگران گفتند حتي يک روز هم مهلت نمي دهيم. کارفرما گفت آخر اين که انصاف نيست شما بدون هيچ خبري از قبل يک دفعه اعتصاب مي کنيد و ما را تحت فشار مي گذاريد. کارگران گفتند شماها گوش نداديد . ما از يك ماه قبل اولتيماتوم به اعتصاب داده ايم و زمزمه آن از يک ماه پيش شروع شده بود . بدين ترتيب اعتصاب كارگران همچنان تا بعد از ظهر به صورت دسته جمعي و در يک محل ادامه داشت. در ادامه اين كشاكش ها حراست پتروشيمي به کارگران فشار آورد و گفت كه اكنون كه شما سر کار نمي رويد ، نبايد دور هم جمع شويد . بايد متفرق شويد و زير سايه ها جدا از هم بنشينيد. زير فشار حراست کارگران متفرق شدند اما به هم قول دادند كه هيچ کس سر کار نرود . آخر آن روز کارگران باز هم به همديگر قول دادند كه اعتصاب خود را روز بعد ادامه دهند .
صبح روز پنجشنبه کارگران طبق وعده روز قبل بعد از کارت زدن دورهم جمع شدند و اعتصاب را از سر گرفتند. بعد از تجمع اطلاعيه انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در حمايت از اعتصاب و مطالبات کارگران شرکت پارس کيهان در ميان کارگران اعتصابي پخش شد که باعث خوشحالي کارگران گرديد. عوامل کارفرما از کارگران خواستند تا مقابل رئيس کارگاه پارس کيهان که نزديک محل تجمع بود جمع شوند و به حرفهايش گوش دهند. اما هيچ کدام از کارگران به درخواست آنان جواب مثبت ندادند و گفتند آقاي رئيس چرا ديروز نيامد ؟ ما نه مي خواهيم حرف او را بشنويم و نه مي خواهيم حرف جديدي بزنيم. حرف ما پرداخت فوري حقوقمان است .
نزديک ظهر کارفرما و مسئول حراست به کارگران اعلام كردند كه هر کسي كه کار نمي کند برود تسويه حساب کند. کارگران دسته جمعي به طرف دفتر به راه افتادند و براي تسويه اعلام آمادگي كردند. با دين اين وضعيت کارفرما و مسئول حراست دستپاچه شده و سعي كردند کارگران را آرام کنند. بعد از آنکه کارفرما و مسئول حراست کارگران را ترک كردند يکي از مسئولين پتروشيمي به همراه مسئول حراست به نزد کارگران آمد و گفت شما همين بعد از ظهر مي توانيد برويد حقوق ارديبهشت را که به حسابهايتان واريز شده دريافت کنيد و قول مي دهيم تا روز پنجم مرداد نيز حقوق خرداد را نيز پرداخت كنيم و از کارگران خواستند كه سر کار بروند. کارگران با ابراز خوشحالي از به نتيجه رسيدن اعتصابشان بعد از ظهر آنروز سر کارشان رفتند.
_امروز جمعه ٣٠ تير سومين روز اعتصاب كارگران در پارس كيهان در پتروشيمي كرمانشاه بود. از ساعت ٥.٦ صبح اعتصاب شروع شد و تا ساعت ١٠ ادامه داشت. دليل ادامه اعتصاب اين بود كه وقتي كارگران شب مراجعه كردند، متوجه شدند كه پولي به حسابشان ريخته نشده است. در اين روز كارگران تصميم گرفتند كه براي ادامه اعتراضشان به استانداري مراجعه كنند كه با واكنش تمامي روسا و پيمانكاري هاي شركت پارس كيهان و همچنين حراست شركت روبرو شدند. كارگران با حراست شركت كه آنها را تهديد به تسويه حساب كرده بود به تندي برخورد كردند . تعدادي از كارگران پيشرو در جواب به تهديدهاي حراست گفتند كه شما بايد برويد نه ما . كار مال ماست و ما ميتوانيم شركت را اداره كنيم. نه اينكه شما برويد با پول كارگران جرثقيل بخريد و آنوقت نتوانيد كار را بدرستي انجام بدهيد. الان به استانداري ميرويم و به استاندار اعلام ميكنيم كه اين آقاياني كه مدير و رئيس هستند ، نميتوانند اين مجتمع را بگردانند. بدنبال اين صحبت ها خواهش و تمناي كارفرما و پيمانكاران شروع شد. آنها به كارگران گفتند كه ما پول را به حساب ريخته ايم ولي بانك بدليل اينكه آخر ماه است پرداخت نكرده است. ما با بانك تماس ميگريم و به آنها گوشزد ميكنيم كه طلب شما را حتما پرداخت كنند. اگر تا فردا پول خود را نگرفتيد هر چه ميخواهيد بگوييد. سپس كارگران قرار تجمع در مقابل در استانداري را اعلام كردند. اين اعتراضات ادامه دارد.صبح روز شنبه کارگران مقابل دفتر جمع شدند و خواستار دريافت حقوق شدند کارفرما فوري دستور داد سرويس رفت و برگشت به شهر را در اختيار کارگران قرار دهند تا به بانک بروند و حقوق ارديبهشت را دريافت کنند و متعهد شد تا پنجم مرداد نيز حقوق خرداد را پرداخت نمايد ، کارگران علي رغم دريافت حقوق تا ظهر حاضر به کار کردن نشدند اما بعد از ظهر پيروزمندانه به سر کار رفتند .

***

اطلاعيه انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به مناسبت پيروزي اعتصاب کارگران شرکت پارس کيهان

کارگران مبارز
تچربه همکاران ما در مراکز ديگر کارگري و حرکت پيروزمندانه اخير شما ثابت کرده اند که نبايد به وعده و وعيدهاي کارفرما اعتماد کرد ، تنها رمز موفقيت اتحاد و تنها ابزار دفاعي ما کارگران اعتصاب است ، شما خود لذت اتحاد را چشيديد و ثمره اعتصاب منسجم را گرفتيد . اين تجربه موفق ديگري بود که جنبش کارگري ايران بايد به آن ارج نهد و در پيشبرد مبارزه خود به کارش گيرد .
اين انجمن صميمانه موفقيتتان را به شما و طبقه کارگر ايران تبريک مي گويد و برايتان آرزوي موفقيتهاي بيشتر و بزرگتر دارد .

انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 31/4/1385

***

اطلاعيه انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه

کارگران مبارز و حق طلب شرکت پارس کيهان و پيمانکاران تابعه
به تعويق انداختن حتي يک روز حقوق کارگر از سوي کارفرما بايد جرم محسوب و مجرم بايد مجازات شود ، به تعويق انداختن حقوق کارگر يعني با مشکلات اقتصادي و اجتماعي مواجه کردن عمدي خانواده هاي کارگران توسط کارفرما ، تا به حال موارد زيادي از زيانهاي جبران ناپذيري به خاطر همين مسئله دچار کارگران و خانواده هايشان شده است نمونه ها بيماراني که به خاطر نبود پول و امکان مالي در صورتي که خود بيمار و يا از اعضاء خانواده اش از کارفرما ماه ها حقوق طلب داشته اند تلف ويا دچار ضايعات جبران ناپذير شده اند يا کارگراني که به خاطر نياز فوري به پول براي حل مشکلاتشان چاره اي جزء خودکشي نيافته اند مي باشند ، اينها جناياتي هستند که کارفرمايان مستقيما مسئول و بايد جوابگو باشند . تا رسيدن به تمام خواسته هايتان به اعتصاب منسجم و تشکيل مجمع عمومي مقابل دفتر شرکت ادامه دهيد .
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به تعويق انداختن حقوق کارگران را شديدا محکوم مي کند و از اعتصاب و خواست پرداخت فوري حقوق معوقه سه ماهه گذشته شما اعلام حمايت مي کند.

انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 28/4/1385

***

ده روز اعتصاب كارگران پيمانكاري رضايي پتروشيمي غدير با موفقيت پايان يافت

بنا به گزارش دريافتي روز ١٧ تير بيش از ١٦٠ نفر از كارگران پيمانكاري رضايي از پيمانكاران "پتروشيمي غدير" واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ٤ ماه خود دست به تجمعي اعتراضي زدند. اين كارگران با تحصن در برابر ساختمان اداري اين مجتمع اعتراضشان را اعلام داشتند و تا بعد از ظهر در آنجا حضور داشتند. در اين روز به كارگران پاسخي داده نشد و كارگران اعلام كردند كه به اعتراضات خود تا گرفتن طلبهايشان ادامه خواهند داد. تجمعات و اعتراضات كارگارن پيمانكاري رضايي در روزهاي بعد نيز تا روز ٢٧ تير ادامه يافت. در اين روز كارفرما بناچار به خواست كارگران گردن گذاشت و اعلام كرد كه تمام حقوقهاي كارگران فورا پرداخت خواهد شد. با اين موفقيت اعتراضات كارگران در روز ٢٧ تير پايان يافت.

اشاره كنيم كه در مجتمع پتروشيمي غذير در كرمانشاه از ٤ ماه قبل تعدادي از شركت هاي پيمانكاري به حال تعطيل درآمده و كارگران از كار بيكار شده و دستمزدهايشان نيز پرداخت نشده است. علت اين موضوع بحران مالي اعلام شده است. بعضي از اين کارگران از سال گذشته نيز از شركت طلب هايي دارند كه به آنها پرداخت نشده است. به اين کارگران به دفعات از طرف مسئولين پتروشيمي غدير، با هدف دفع وقت و کش دادن موضوع وعده هايي داده شد تا به تجمع خودشان پيايان داده و منتظر بهتر شدن اوضاع شوند ، ولي کارگران به وعده ها گوش نداده و بر خواستهاي خود متحدانه پافشاري كردند.

حزب كمونيست كارگري ايران

٣٠ تير ١٣٨٥ – ٢١ ژوئيه ٢٠٠٦

***
تجمع کارگران شهر سنندج در 25 تيرماه

در اعتراض به بي حقوقي کارگران و عليه قرادادهاي موقت و اخراجها

امروز 25 تير ماه جمعي نزديك به ٦٠ نفر از كارگران در شهر سنندج عليه بي حقوقي خود و استخدام هاي برده وار قرارداد موقت در نزديکي چهارراه مردوخ نرسيده به صفري دست به تجمع اعتراضي زدند. اين تجمع از ساعت ٩ صبح آغاز شده و تا ساعت ١١ ادامه داشت. در اين تجمع اعتراضي شيث اماني از رهبران سرشناس كارگران در اين شهر، سخنراني كرد. او در سخنانش ضمن اشاره به موقعيت و شرايط بدي كه كارگران در آن بسر ميبرند، از جمله عدم پرداخت دستمزد كارگران، استخدام هاي برده وار قرارداد موقت، اخراج هاي دسته جمعي كارگران كه شيرازه خانواده هاي كارگري را از هم مي پاشد و غيره ، خطاب به كارگران گفت كه ما کارگران در مقابل اين بي حقوقيها ساکت نخواهيم نشست و به ضرورت اتحاد و همبستگي كارگري تاكيد كرد.سخنان شيث اماني با استقبال كارگران روبرو شد.
يادآوري كنيم كه شيث اماني در دو هفته گذشته بارها از طرف اطلاعات احضار شده و مورد تهديد قرار گرفته است. جمهوري اسلامي با احضار و دستگيري فعالين كارگري تلاش دارد تا مبارزات كارگري را عقب براند و در صفوف اعتراض كارگران تفرقه ايجاد كند. بايد در برابر اين سياست رژيم ايستاد. بايد با برپايي مجامع عمومي كارگري و حفظ اتحاد و همبستگي خود رهبران و سخنگويان كارگري را در حلقه حمايت و پشتيباني خود قرارداد. بايد هر كجا كه رهبران و نمايندگان كارگري مورد تهديد و فشار قرار ميگيرند با اعتراض متحد ما كارگران پاسخ بگيرد. احضار و تهيد فعالين و رهبران كارگري را بايد با تمام قوا محكوم كنيم و خواهان آزادي فوري تمامي كارگراني شويم كه همين امروز در زندان هستند. منصور اسانلو و كارگراني كه روز ٢٤ تير در تجمع كارگران شركت واحد در تهران دستگير شدند، ابراهيم مددي، ابراهيم گوهري، يعقوب سليمي، ناصر غلامي، عطا باباخاني، داود نوروزي، منوچهر مهدوي تبار، سيد رضا نعمتي پور و تمامي زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند.

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري

مرگ بر جمهوري اسلامي

***

تجمع کارگران نساجي و شاهو در سنندج

روز سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۵ کارگران شاهو و نساجي کردستان در شهر سنندج ساعت ۹ صبح در مقابل روابط عمومي کار و امور اجتماعي اين شهر تجمع کردند. در يک ماه اخير اين چهارمين تجمع کارگران اين دو مرکز در اين شهر است. کارگران اين دو مرکز با وجود اعتراض و تجمعات متناوب تا کنون جوابي از مقامات دولتي و کارفرما نگرفته اند.
کارگران نساجي کردستان و نساجي شاهو در سنندج مطالبات خود را اين چنين اعلام کردند:
1- پرداخت حقوقهاي معوقه
2- رسيدگي به پرونده پزشکي صدمه ديدگان در محل کار
3- کار براي تمام کساني که اخراج و يا بازخريد شده اند.

اين خواستهاي برحق کارگران از سوي کارفرمايان و دولت، تا کنون نه تنها پاسخي نگرفته، بلکه سرکوبگران حکومتي بارها کارگران را تهديد کرده و تعدادي از آنها را احضار و يا مورد بازجويي قرار داده اند. کارگران نساجي کردستان و شاهو در سنندج ، در يکسال گذشته مبارزات گسترده و موفقي را براي عقب راندن کارفرمايان و حکومت اسلامي انجام داده و با نيروي اتحاد خود به برخي از خواستهاي خود دست يافته اند. مبارازات امروزه اين کارگران بايد با بيشترين حمايت و پشتيباني در کردستان و در ايران مواجه شود.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران ، از همگان دعوت ميکند از مبارازت و خواستهاي برحق کارگران نساجي شاهو و کردستان در سنندج دفاع کنند.

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
۲۶ جولاي ۲۰۰۶

***

چند خبر از اعتراضات و مسائل كارگري


راهپيمايي كارگران ايران الكتريك گيلان

روز اول مرداد ٥٤٠ كارگر شركت" ايران الكتريك" گيلان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي سه سال خود از محل كارخانه تا مصلاي رشت دست به راهپيمايي زدند و با شعار دادن و سخنراني اعتراض و خشم خودرا ابراز كردند. اين كارگران تاكنون بارها براي گرفتن طلبهاي خود دست به تجمع و اعتراض زده اند اما تا كنون پاسخي به آنها داده نشده است. بنا به گزارش تحت فشار اعتراضات كارگران مدتي قبل معاون وزير صنايع و نمايندگان مجلس اسلامي به اين كارخانه رفتند و كارفرماي شركت بدليل اينكه نگهبان شركت درب را سرزده به روي مقامات دولتي باز كرده بود٬ او را از كار اخراج كرد.

تجمع كارگران شهرداري

روز اول مرداد ٦٠ نفر از كارگران و رفتگران شهرداري قائم شهر در اعتراض به عدم پرداخت بخشي از حقوقهاي خود از جمله بن كارگري و حق اولاد و همچنين اعتراض به پايين بودن دستمزدهايشان در مقابل شهرداري قائم شهر دست به تجمع اعتراضي زدند. بنا به گزارش كار گران شهرداري در شرايط بسيار دشواري به كار اشتغال دارند و ساعت كار آنها طولاني و از ساعت ٤ صبح تا ٦ بعد از ظهر است.

اخراج ٢٧٠٠ كارگر ماشين سازي اراك تحت عنوان طرح تعديل نيروي انساني

سبحاني مدير عامل شركت ماشين سازي اراك در گفت و گويي با سايت خبري ايلنا در تاريخ ١ مرداد از بيكارسازي ٢٧٠٠ كارگر در اين كارخانه خبر داد. بنا به اين گزارش تعداد كارگران اين كارخانه از ٥ هزار به ٢٣٠٠ كارگر كاهش يافته است. علت اين بيكارسازي كمبود نقدينگي عنوان شده است. در همين گفتگو سبحاني به انجام پروژه هاي بزرگ در اين كارخانه اشاره داشته و اين كارخانه را يكي از كارخانجات مهم در ايران اعلام كرده و ميگويد︰ماشين‌‏سازي جدا از توليدات , پروژه‌‏هاي متنوعي را در دستور كار خود قرار دارد و در ٢٠ سال گذشته اين شركت در اجراي پروژه اي بزرگ به عنوان يك واحد توليدي موفق حضور داشته است .

٤ كارگر به جرم شركت در اعتصاب از كار اخراج شدند

"اروم پيام" اروميه - در پي اعتصاب يك روزه كارگران شركت تعاوني توليدي و توزيعي" اروم پيام" اروميه كه روز ١٧ تير در اعتراض به سطح پايين دستمزدها و با خواست حق مسكن، حق خواربار و بن و حق اضافه كاري و افزايش دستمزدهايشان صورت گرفت، مديريت اين شركت چهار تن از كارگران را از كار اخراج كرده است. اين كارگران براي بازگشت به كار دست به اعتراض زده اند و به مقامات حكومت نامه هاي اعتراضي نوشته اند.