پنجشنبه، ٢٢ تير۱۳۸٥ - ١٣ ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارشهاي داوود رفاهي از دوبي

تجمع ٣٠ كارگر در مقابل وزارت كار دوبي

تعداد ٣٠ كارگر چيني از يك شركت پيمانكاري ساختمان در دوبي روز يكشنبه ٢ ژوئيه مقابل وزارت كار در دوبي تجمع كردند. آنها كه از ساعت شش و نيم صبح در آنجا حاضر بودند به عدم دريافت دستمزد براي اضافه كاري و همچنين نبود امكانات ايمني در محل كار اعتراض داشتند. اين كارگران چون نه به زبان انگليسي و نه عربي آشنايي داشتند٬ از محل تجمع شان تلفني با يك مترجم تماس ميگيرند تا اعتراضاتشان را به گوش مقامات وزارت كار برسانند. اما مسئولين وزارت كار از پذيرش شكايت آنها خودداري ميكنند و عنوان ميكنند كه كارگران بايد با يك مترجم حضوري مراجعه نمايند و اعتراضشان را عنوان بكنند. جالب توجه است كه با توجه به حضور صدها هزار كارگر مهاجر٬ وزارت كار حتي مترجميني براي رسيدگي به مشكلات كارگران ندارد.

***

اعتراض شديد كارگران به كمبود آب

صدها تن از كارگران از يك شركت پيمانكاري در دوبي بنام "آربتك" (Arabtec) بدليل كمبود آب در كمپهاي محل زندگي شان با شكستن در و پنجره و حمله به دفاتر مهندسين شركت دست به اعتراض زدند. اين اقدام كه روز دوشنبه ٣ ژوئيه اتفاق افتاد به اين علت بود كه از يكماه پيش كارگران بطور روزمره اعتراضشان را به مسئولين شركت گوشزد ميكردند ولي هيچگونه اقدامي براي بهبود وضعيت شان بعمل نيامده بود. مسئولين وزارت كار طبق معمول بجاي پيگيري دليل عكس العمل كارگران٬ اعتراض كارگران را محكوم كردند.
كارگران در امارات متحده عربي بدليل نداشتن هيچ نوع تشكل و حقوق برسميت شناخته شده٬ در خيلي از موارد چاره اي جز اعتراض فيزيكي براي بروز دادن اعتراضشان ندارند.
٤ ژوييه ٢٠٠٦