پنجشنبه،  ٣١  فروردين  ۱۳۸٥ -  ٢٠  آپريل  ٢٠٠٦

    کارگر کمونيست  ٣٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

به استقبال اول ماه مه برويم

شرايط متفاوت جنبش کارگري نسبت به گذشته

اميد رهايي از ايران

امسال جنبش کارگري در شرايط متفاوتي به استقبال اول ماه مه ميرود. سال گذشته از نظر وجود رهبران عملي آگاهتر و پيشروتر حاضر در صحنه مبارزه نسبت به سالهاي قبل پيشرويهاي خوبي داشتيم . رهبران عملي جسور و نترس که حتي در زندانها هم با روحيه اي بالا دست از مقاومت و مبارزه بر نداشتند و الگوي اراده و تصميم تاريخي در تلاش براي مبارزه حياتي طبقه کارگر عليه ظلم و ستم سرمايه و سرمايه داري شدند و به جامعه معرفي شدند. تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگري در سال گذشته هر روزه و به تعداد چند هزار در طول سال اتفاق افتاد . اين همه از نظر تعداد به حدي واقعيتي عيني ، چشمگير و غير قابل انکار بود که حتي مقامات رژيم و روزنامه هاي جيره خوارشان هم از انعکاس تعداد هزاران موردي آن ابا نکردند و در برابر اين واقعيت شورانگيز سر خم کرده و اعتراف کردند . دهها روز تجمعات کارگري در برابر درب مجلس اوباشان اسلامي ، دهها روز تجمع در برابر فرمانداريها، "ادارات کار"، ادارات "تامين اجتماعي" و استانداريها که عکس برخي از اين تجمعات در روزنامه هاي داخلي نيز انعکا س يافت، تنها گوشه اي از قدرت طبقه کارگر و پيشروي ان را در اوضاع پر التهاب ايران به نمايش گذاشت. به همه اين نوع ابراز وجودها صدها تجمع و اعتراض در درون محيطهاي کارگري و کارخانجات که به بيرون از محيطهاي کار کشيده نشد را اضافه کنيد ، تا به عظمت اين جنبش و پيشروي چشمگير آن پي ببريد.
اول ماه مه سال گذشته ، از تهران و سنندج و سقز و تبريز و ماهشهر و اصفهان و کاشان تا شهر هائي که در هرکدام و به نوعي اين روز را گرامي داشتند ، تا اعتصابات کارگران کارخانجات شاهو و سنندج و کشتي سازي و ايران خودرو و باشکوهترين آن يعني اعتصاب کارگران شرکت واحد، همه و همه بيانگر تغييرات اساسي است که جنبش طبقه کارگر نسبت به سالهاي گذشته، پذيرفته است . در برابر اين شرايط عقب نشيني هائي که اين جنبش به رژيم کثيف جمهوري اسلامي تحميل کرده است را نيز اضافه کنيد ، تا به مساعد بودن شرايط و در نتيجه لزوم تدارک هر چه وسيعتر روزجهاني کارگر بيشتر پي ببريم. رژيم با انتخاب يک مزدور و تير خلاص زن تمام عيار خود به رياست جمهوري ورشکسته و در حال زوال اش در نظر داشت که با بستن شمشير از رو، جنبش سرنگوني و بويژه راس آن يعني جنبش کارگري را به سکوت و سکون وادارد. در حاليکه نه تنها با سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد ، موفق نشد کارگر را از حضورش در خيابان براي احقاق حق خود باز دارد، بلکه عملا با تشديد اعتصاب و اعتراض روبرو شده و به عقب نشيني هائي تن داد. نه تنها نتوانست کارگران را که در ابعاد صدها نفر به زندان افکنده بود، به تمکين بکشاند، بلکه مجبور شد همگي را به جز اسانلو آزاد کند. به علاوه با حضور خيل کارگران زنداني شده و خانواده هايشان در خيابانها و جلوي مجلس روبرو شد. امروز گستردگي جنبش سرنگوني، با حضور زنان و جوانان که هشت مارس يکي از نمونه هاي بارز آن بود، عرصه پيشروي جنبش کارگري را سهل و آسان کرده است.
يکي ديگر از فاکتو.ر هاي متفاوت وضعيت جنبش کارگري، جنبه جهاني آن بود که در طي دهه هاي گذشته بينظير و نمونه بود. به يمن تلاشهاي حزب کمونيست کارگري در خارج و داخل ايران و همچنين فعالين و رهبران عملي کارگري که با نامه هاي خود به سازمانهاي جهاني مدافع حقوق انسان، به سازمانها و احزاب کارگري در سطح جهان، ١٥ فوريه در سطح جهان به عنوان روز همبستگي با کارگران ايران و مشخصا حمايت از کارگران شرکت واحد، اعلام شد. در ١٥ فوريه امسال کارگران جهان در ابعاد ميليوني در کشورهاي مختلف جهان از کارگران ايران حمايت کرده و با راهپيماييها و تجمعات خود حمايت طبقاتي خود را به نمايش گذاشتند . اين يک رويداد مهم و تاريخي بود. اين خود به تنهائي قدرت فوق العاده اي به جنبش کارگري ايران داد و يک نمايش جهاني را باعث شد و يک بار ديگر شعار " کارگران جهان متحد شويد " را در عمل به بشريت متمدن نشان داد و قدرت کارگر در تغيير اين جهان وارونه را يادآور شد. کارگران جهان براي اولين بار در ابعاد وسيع به طبقه کارگر ايران يادآوري کردند که در مبارزه بر عليه سرمايه و سرمايه داري تنها نيستند و تنها نخواهند ماند. چرا که تقابل کار و سرمايه ابعادي جهاني به خود گرفته است .
فاکتور مهم ديگري که بايد اضافه شود، اينست که جامعه ايران و جامعه جهاني شاهد اوضاع حساس بين المللي اي است که در نتيجه تقابل تروريسم دولتي امريکا و تروريسم اسلامي حاکمان ايران پيش آمده است. قطعا پيشروي جنبش کارگري بيش از پيش در جلوگيري از اوضاع سياهي که ميتواند و محتمل است که در ايران و بر عليه مردم پيش آيد، ميتواند نقش حياتي ايفا کند. به ميدان آمدن طبقه کارگر به عنوان يکي از طرفهاي مهم در گير در مسائل سياسي جامعه ، افق شرايط انساني را هر چه روشنتر مينمايد و اين مقدور نيست مگر با پيشروي هر چه بيشتر طبقه کارگر و در اين برهه از زمان به شکل مارشهاي هزاران نفره کارگران در اول ماه مه .

امسال اول ماه مه بايد از هر نظر متفاوت، با قدرت تر، گسترده تر، باشکوهتر و با قطعنامه هاي راديکالتر برگزار شود و در اين راه نياز به بسيج هر چه گسترده تر کارگران ميباشد . کارگران بايد بيش از پيش به قدرت و اراده خود باور داشته باشند که دوره اعتراض و اعمال وجود و حضور در سايه انجمن هاي اسلامي ، شوراهاي اسلامي و خانه کارگريها گذشته است و امسال سال طبقه کارگر، سال اعلام حضور در قامت خود و در صف مستقل خويش است. سالي که ميتواند شروع پيشرويهاي تعيين کننده و اعمال عقب نشيني هر چه بيشتر به رژيم سرمايه داران و مفتخوران اسلامي و غير اسلامي اش باشد. اين نيز دست همه فعالين و رهبران عملي کارگري را ميبوسد. در اين راه طبقه کارگر حزب خودش را دارد. تلويزيون حزبش را در اختيار دارد. که در تاريخ امروز ايران و منطقه و جهان، هيچ بخشي از طبقه کارگر، حزبي تا به اين حد راديکال ، بي تخفيف و موثر و با اهداف و سياستهاي شفاف و روشن ندارد و اين جاي بسي خوشبختي و فرصتي طلائيست .
زنده باد اول ماه مه روز همبستگي طبقاتي کارگران
با اميد به برگزاري مراسم هاي باشکوه
پيش به سوي برگذاري هر چه باشکوهتر اول ماه مه