پنجشنبه،  ٣١  فروردين  ۱۳۸٥ -  ٢٠  آپريل  ٢٠٠٦

    کارگر کمونيست  ٣٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

فراخوان اول مه ٨٥

خانه کارگر جمهوري اسلامي مراسم دولتي روز کارگر (١١ ارديبهشت) امسال را در جلوي سفارت سابق آمريکا برگزار ميکند. ميخواهند به زور و نيرنگ جمعيتي را جلوي خانه "شيطان بزرگ" شان بياورند تا اينطور وانمود کنند که گويا کارگران در دعواي جاري بين جمهوري اسلامي و آمريکا، پشت سر رژيم اسلامي اند. از همين يک نمونه هم ميتوان دريافت که اول مه امسال حائز چه اهميت سياسي ويژه اي است.

سال گذشته که مضحکه انتخابات بود کوشيدند کارگران را حامي رفسنجاني جلوه دهند که با هو و اعتراض کارگران اين کانديد رياست جمهوري اسلامي حتي جرات حضور در ورزشگاه را نيافت. امسال تلاش اوباش اسلامي خانه کارگر براي کشاندن کارگران به جلوي سفارت آمريکا و پشت سر رژيم جنايتکار اسلامي سرمايه قطعا بايد محکم تر از مضحکه انتخاباتي پارسال پاسخ بگيرد. مراسم دولتي نه فقط بايد با تحريم وسيع کارگران روبرو شود که کارگران بايد مراسم هاي مستقل خود را با قدرت و وسعت برپا کنند.

اين مهم است که طبقه کارگر ايران در اوضاع واحوال سياسي کنوني، در شرايطي که کشمکش بين جمهوري اسلامي و اسلام سياسي اش از يکسو با آمريکا و شرکايش از سوي ديگر، زندگي ٧٠ ميليون انسان را در ايران و صدها ميليون را در منطقه و جهان در معرض خطر جنگ و تباهي قرار داده است، با پرچم آزادي و برابري خود به ميدان بيايد. لازم است که کارگران در اول ماه مه امسال بعنوان نيرويي ظاهر شوند که به نجات خود و کل جامعه از شر جمهوري اسلامي و ورطه هولناکي که سرمايه داران تدارک ديده اند بپا ميخيزد.

اعتصاب کارگران شرکت واحد و حمايت وسيع داخلي و جهاني از آن شاخص بسيار خوبي است که چگونه مردم ايران و همينطور کارگران و مردم آزاده جهان چشم به حضور هرچه قدرتمند تر طبقه کارگر ايران در صحنه سياست دوخته اند. اول مه فرصتي است براي ابراز وجود نيروي رهايي بخش کارگران، فرصتي است براي طرح خواسته ها و مطالبات سراسري کارگران و مهمترين خواسته هاي مردم. فرصتي است براي اعلام اين حقيقت به جهان که کليد واقعي رهايي از شر بمب اتم و جنگ و به تباهي کشيدن زندگي بشريت توسط تروريسم اسلام سياسي و ميلتاريسم دولت آمريکا و متحدينش، عروج طبقه کارگر در پيشاپيش مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري يک جامعه آزاد و برابر سوسياليستي است. طبقه کارگر ايران بي شک به دليل اوضاع و احوال خاص ايران، وجود يک جنبش وسيع انقلابي و سرنگوني طلبانه، حضور قدرتمند کمونيسم کارگري و حزب آن، و به دليل اينکه اکنون جمهوري اسلامي در مرکز يک بحران همه جانبه جهاني قرار دارد، ميتواند نقش تاريخي در پايان دادن به اين عصر سياه ايفاء کند. اول ماه مه ٨٥ فرصت گرد آوري نيرو، طرح هرچه روشنتر مطالبات، تحکيم اتحاد صفوف کارگران براي ايفاي اين نقش است.

حزب کمونيست کارگري همه کارگران را به برپايي مراسم هاي مستقل اول مه با شعارها و مطالباتي چون آزادي تشکل و اعتصاب، افزايش حداقل دستمزد به ٥٠٠ هزارتومان، انحلال شوراهاي اسلامي و خانه کارگر، آزادي زندانيان سياسي، محکوميت سرکوب کارگران واحد، آزادي و برابري، توقف فوري فعاليت هاي اتمي جمهوري اسلامي، و محکوميت هرگونه تهديد نظامي و تحريم اقتصادي فراميخواند. حزب همه مردم آزاده و بويژه زنان و جوانان را به حمايت گسترده از اول ماه مه کارگران فراميخواند. اول مه ٨٥ بايد روز نشان دادن عزم و اراده کارگران و همه مردم آزاده براي بدست گرفتن سرنوشت خود باشد.
زنده باد اول ماه مه
مرگ بر جمهوري اسلامي
آزادي، برابري، حکومت کارگري

حزب کمونيست کارگري ايران
٣٠ فروردين١٣٨٤، ١٩ آوريل ٢٠٠٦

***

جهان به تغييري بنيادي نياز دارد

زنده باد اول مه

اول ماه مه روز نمايش عزم استوار طبقه کارگر جهاني براي رهايي بشر از بندگي سرمايه و پايان بخشيدن به فقر و فلاکت سرمايه داري است. مارش جهاني کارگران در اول ماه مه٬ نماد اعتراض و مقاومت جهاني طبقه کارگر در برابر جهاني است که نظم و مناسبات حاکم بر آن در تضاد آشکار با منافع بشريت قرار دارد. اين نظامي است که در آن پيشرفتهاي عظيم بشر در توليد و بارآوري کار بجاي آنکه به خوشبختي انسانها بيانجامد به محروميت اجتماعي بيشتر خود آنها منجر مي شود. اين نظامي است که "رشد وتوسعه" اقتصادي اش با بيکاري و محروميت کارگران و جوانان همراه است. اين نظامي است که انحصار اقليتي ناچيز بر وسايل کار و توليد٬ بشر را از ثمر و قدرت معجزه آفرين کار خود محروم مي کند. اين نظامي است که رمز بقاي خود را در تعرض به حقوق پيران٬ بيماران و امکانات رفاهي کودکان مي داند. اين نظامي است که عليرغم پيشرفت شگرف علم و دانش٬ به اشاعه جهل و باورهاي خرافه آميز مذهبي مبادرت مي کند چرا که خرافه و دستگاه مذهب به طول عمرش مي افزايد. اين نظامي است که مدافعينش براي تداوم سروري و آقايي خود بر جهان٬ بيمي ندارند که با راه انداختن جنگ شيرازه جوامع انساني را از هم بگسلند.

مارش عظيم کارگران در اول ماه مه نويد دهنده تغيير و برپايي يک دنياي ديگر است. دنيايي که در آن غذا٬ مسکن٬ پوشاک، بهداشت و وسايل برآورده کردن نيازهاي بشري در همه نقاط به رايگان در اختيار همه است. جهاني که امکانات کار و توليد اجتماعي در مالکيت مشترک همه است و همه شهروندان در دسترسي به امکانات کار و فعاليت اجتماعي و بهره مندي از ثمره آن برابرند. جهاني که در آن از استثمار٬ ستم٬ جنگ و سرکوب و تفرقه قومي و مذهبي خبري نيست. جهاني که آزادي و احترام بشر حکم اول جامعه است و تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد ديگران است.

کارگران نيروي متحقق کننده چنين دنيايي هستند. اول مه روز رژه جهاني کارگران براي به خط کردن و نمايش اين نيروي عظيم و رهائيبخش است. رژه اي که امسال بدنبال اعتراضات و اعتصابات موفقيت آميز کارگري در فرانسه و ديگر نقاط دنيا وحشتي به مراتب بيشتر براي سرمايه داري در برخواهد داشت. جدال کارگران نه تنها بايد مقابله با تعرضات سرمايه داري به حقوق کارگران و شهروندان را در دستور داشته باشد بلکه بايد سرنوشت بشر و چند و چون جهان بشري را در دستور کار خود بگذارد.

اينک جهان پس از افغانستان و عراق در خطر بروز يک جنگ خانمان برانداز ديگر قرار دارد. سياست قلدرمنشانه آمريکا که پس از پايان جنگ سرد در پي ايفاي نقش ژاندارمي جهان بوده است٬ خاورميانه و جهان را با تهديد جنگي ديگر روبر و ساخته است. بهانه اينبار توليد سلاح هسته اي از سوي جمهوري اسلامي ايران است. جمهوري اسلامي ايران٬ سوي ديگر اين کشمکش مخاطره آميز را تشکيل مي دهد که جنگ را براي خود نعمت آسماني ميداند. اين رژيم مذهبي سرکوبگر در حلقه نفرت و اعتراض مردمي قرار دارد که رفتن آن را روزشماري مي کنند و مترصد به زير کشيدن آن هستند. جمهوري اسلامي با مجهز شدن به سلاح هسته اي و با رفتن به پيشواز جنگ مي خواهد نارضايتي گسترده کارگران٬ جوانان و زنان ايران را سرکوب کند و حيات خود را تداوم بخشد. جا دارد که در قبال چنين وضعيتي کارگران و شرکت کنندگان در تطاهراتهاي اول مه صداي بشريت مترقي و آزاديخواه را طنين انداز کنند. از نظر ما هر دو طرف اين مناقشه بايد محکوم شوند. راه جلوگيري از تکرار آنچه که در عراق و افغانستان به وقوع پيوست٬ به ميدان آمدن کارگران و مروم جهان در مقابل ميليتاريسم آمريکا و متحدينش و جمهوري اسلامي ايران هر دو با هم است. ما همه کارگران را فرا مي خوانيم که با شعار " نه به حمله نظامي آمريکا و نه به جمهوري اسلامي" حمايت خود از مبارزات کارگران و مردم ايران را با صدايي رسا اعلام کنند. با اعلام همبستگي جهاني با مبارزات کارگران و مردم ايران٬ به تقويت آن نيروي مردمي برخيزيم که با سرنگوني جمهوري اسلامي راه حل فوري جلوگيري از بروز يک جنگ احتمالي را دست دارد.

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد همبستگي جهاني طبقه کارگر!
زنده باد سوسياليسم!

تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 

روز اول مه همه جا پرچم دفاع از کارگران واحد را برافرازيد

مبارزه کارگران شرکت واحد واقعه مهمي در تاريخ جنبش کارگري در ايران بشمار ميايد. جمهوري اسلامي با تمام قوا به مقابله با کارگران واحد برخاست تا پيام خود را به کل طبقه کارگر و اعتصابات رو به رشد کارگري بدهد: با وضع موجود بسازيد، اعتصاب نکنيد، با اعتصاب راه به جائي نميبريد. والا با سرکوب و زندان و اخراج طرف خواهيد بود.

جمهوري اسلامي انتقام از اعتصابات رو به رشد کارگري را از کارگران واحد گرفت. انتقام از کارگران نساجي کاشان و سنندج و ايران خودرو و پتروشيمي ها را از سنديکاي واحد گرفت. اما عليرغم همه سرکوبگري ها، هم اعتراض کارگران واحد ادامه يافت و هم ساير بخش هاي کارگران پيام رژيم را ناديده گرفتند و به اعتصاب ادامه دادند. سازمانهاي کارگري در سطح جهان به حمايت از کارگران واحد برخاستند و بزرگترين همبستگي را سازمان دادند. کارگران ايران صدرا و ايران خودرو و قزوين و کاشان و پتروشيمي کرمانشاه و دهها مرکز کارگري ديگر پيام خود را نه از رژيم که از کارگران واحد گرفتند و پاسخ رژيم را با گسترش اعتصاب دادند. کارگران کشتي سازي صدرا دست به اعتصاب طولاني مدت زدند و تا تحقق خواستهاي خود کوتاه نيامدند و حتي حق روزهاي اعتصاب را از حلقومشان بيرون کشيدند. کارگران قزوين و کاشان اتحاد خود را مستحکم تر کردند و چند کارخانه دسته جمعي و مکررا دست به تجمع و اعتصاب زدند. پاسخ کارگران روشن است: مرعوب نميشويم. اعتصاب را گسترش ميدهيم و سازمان يافته تر و قدرتمندتر به ميدان ميائيم.

اول مه در پيش است. اعلام همبستگي با کارگران واحد ويژگي مهم اول مه امسال است. اين به يک معني از هر اقدامي و از هر شعار و مطالبه اي مهم تر است. نشانه رشد خودآگاهي طبقه کارگر است. نشانه عزم کارگران براي ادامه راه کارگران واحد است. نشانه توجه کارگران به تشکل است. کارگران واحد مبارزه کل طبقه کارگر را قدم مهمي به جلو سوق دادند. اول مه بايد اعلام شود که مبارزه کارگران واحد ادامه خواهد يافت و مطالباتشان توسط همه کارگران دنبال خواهد شد. و مهمتر از همه اعلام همبستگي با کارگران واحد نشانه اين است که کارگران اقدام رژيم را بي پاسخ نخواهند گذاشت و خشم و نفرت تلنبار شده همه جا سرريز خواهد شد.

همه جا پرچم دفاع از کارگران واحد را بر افرازيد. همه جا و در همه تجمعاتتان جمهوري اسلامي را بخاطر آنچه با کارگران واحد کرد قاطعانه محکوم کنيد. در سخنراني هايتان اعلام کنيد و در قطعنامه ها و پلاکاردهايتان بنويسيد که اسانلو بايد آزاد شود و کارگران به سر کار برگردند. اعلام کنيد که تشکل حق مسلم کارگر است. از سنديکاي واحد دفاع کنيد. نشان دهيد که هر اقدام ضدکارگري رژيم عليه هربخش کارگران با عکس العمل همه کارگران پاسخ ميگيرد. اول مه امسال روز تجلي همبستگي با کارگران واحد و به اين معني تجلي همبستگي طبقاتي شما است. روزي است که نشان ميدهيد که طبقه کارگر منفعت واحد، دوستان واحد و دشمنان واحدي دارد، قدر و حرمت خود را ميداند، کوتاه نمي آيد، پاسخ سرکوب و توطئه براي تفرقه و پراکندگي را با آگاهي و اتحاد ميدهد و عزمش را براي بزير کشيدن بساط استثمار و نابرابري و سرکوب و خفقان جزم کرده است.

حزب کمونيست کارگري ايران

٢٤ فروردين ٨٥، ١٣ آوريل ٢٠٠٦

***

کارگران چهار کارخانه نساجي کاشان، متحدانه مبارزه خودرا به پيش ميبرند

گرارشها گوياي اينست که کارگران چهار کارخانه نساجي کاشان روز ٢٢ فروردين بطور همزمان جاده ترانزيتي کاشان- بندرعباس را براي بار دوم در يک هفته بستند و صداي اعتراض خودرا به گوش مردم رساندند. کارگران همچنين از روز ١٤ فروردين دست به اعتصاب زدند و هرگونه توليد را در کارخانه متوقف نمودند. اعتراض کارگران نساجيهاي کاشان در مورد دستمزدهاي پرداخت نشده شان است. کارگران اين ٤ کارخانه بيش از به يک ماه است مبارزات گسترده اي را براي نقد کردن دستمزدهاي معوقه شان آغاز کرده اند. بنا به گزارشها اين کارگران قبل از تعطيلات سال جديد اولتيماتوم داده بودند که اگر به خواستهاي آنها پاسخ داده نشود و دستمزدها و طلبهايشان پرداخت نشود در سال جديد کارخانه را تعطيل خواهند کرد و اجازه شروع توليد را نخواهند داد. اين کارگران با عملي نشدن خواستهايشان از روز ١٤ فروردين اولتيماتوم خودرا به اجرا گذاشتند و با حضور در کارخانه دست به اعتصاب زدند و توليد را خواباندند. کارگران اعلام کردند که اجازه راه افتادن توليد را نخواهند داد. اين گزارشها حاکيست که کارگران علاوه براين هفته گذشته نيز جاده اصلي ترانزيتي کاشان- بندرعباس را ساعتي بستند و با تهديد و دخالت نيروهاي انتظامي و وعده هاي معاون فرمانداري کاشان، تجمع کارگران پايان يافت.

روز گذشته قرار بود نمايندگان کارگران با مسئولين کارخانه مذاکره کنند. اما چون مسئولين کارخانه در موعد مقرر حاضر نشدند، کارگران براي بار دوم جاده ترانزيتي کاشان- بندر عباس را بستند و به اعتراضات خود ادامه دادند. تا انتشار اين گزارش تجمع و اعتصاب کارگران ادامه داشته است.

اتحاد کارگران چهار کارخانه و مبارزه متحد و همزمان آنها براي مقابله با قلدري و زورگويي کارفرمايان و دولت، يک گام مهم و رو به جلو در مبارزات کارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده است. حزب کمونيست کارگري ايران ضمن حمايت از خواستهاي بحق اين کارگران، از همه کارگران و مردم ميخواهد که بهر طريق ممکن از مبارزات اين کارگران حمايت کنند. ما بويژه از کارگران و مردم کاشان ميخواهيم که از خواستها و مبارزات اين کارگران فعالانه حمايت کنند. بايد با ابراز همبستگي با کارگران نساجي هاي کاشان، کاري کنيم که اين مبارزه با قدرت هرچه بيشتري به پيش رود و مفت خوران سرمايه دار و دولت اسلامي آنها را به عقب نشيني وادار کند. ايجاد صف هرچه گسترده تر کارگري عليه نپرداختن دستمزدها، تنها راه و ضامن موفقيت کارگران در مقابله با اين قلدري و زورگويي جنايتکارانه کارفرمايان و حکومت اسلامي آنهاست.

زنده باد اتحاد کارگري!

مرگ بر جمهوري اسلامي!

حزب کمونيست کارگري ايران

٢٣ فروردين ١٣٨٥- ١١ آوريل ٢٠٠٦

***

منصور حيات غيبي پس از چند روز اعتصاب غذا از زندان آزاد شد

منصور حيات غيبي که در روز ٢٩ اسفند ماه تنها پس از يک روز آزادي از زندان، مجددا دستگير شده بود از چند روز قبل دست به اعتصاب غذا زد و امروز عصر از زندان آزاد شد و مورد استقبال اعضاي خانواده و تعدادي از کارگران شرکت واحد در مقابل زندان اوين قرار گرفت.

مصنور اسانلو همچنان در زندان است و هزار نفر از کارگران بدنبال اعتصاب و دستگيري اخراج شده اند. کارگران شرکت واحد تاکنون تجمعات متعددي براي آزادي اسانلو و بازگشت به کار کارگران اخراجي سازمان داده اند. آخرين بار روز ١٦ فروردين بود که در مقابل دفتر مرکزي شرکت واحد تجمع کردند و خواست هاي خود را مطرح کردند. تجمع بعدي آنها روز ٢٣ فروردين در مقابل اداره کار شرق تهران اعلام شده است.

حزب کمونيست کارگري کليه کارگران شرکت واحد و خانواده هاي آنها و همه مردم آزاديخواه را به تداوم فعال حمايت از کارگران شرکت واحد و خواستهاي آنها فراميخواند.

مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي، برابري، حکومت کارگري

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران

٢١ فروردين ۱۳۸٥- ١٠ آوريل ۲۰۰۶

***

تجمع  کارگران شرکت واحد در مقابل دفتر اداره كار شرق تهران

کارگران اعلام کردند که اگر خواستهايشان ظرف چند روز آينده پاسخ نگيرد

اين بار در مقابل وزارت کار تجمع خواهند کرد

همانطور که قبلا اطلاع داديم امروز کارگران شرکت واحد در مقابل دفتر اداره کار شرق تهران دست به تجمع زدند. عليرغم حضور نيروهاي انتظامي و ماموران لباس شخصي بتدريج تعداد کارگران به ٢٠٠ نفر رسيد. در اين تجمع کارگران خواستهاي خود را بار ديگر اعلام کردند.

در اين تجمع مددي و دو نفر ديگر از کارگران با مسئول اداره کار ملاقات کردند. از طرف مسئولين اداره کار به آنها قول داده شد که حقوق معوقه آنان پرداخت خواهد شد و درمورد بازگشت به کار نيز اداره کار تا چند روز ديگر به آنها پاسخ خواهد داد. کارگران اعلام کردند که چنانچه تا چند روز ديگر به خواست هايشان پاسخ داده نشود اينبار در مقابل وزارت کار دست به تجمع خواهند زد.

هنگامي که خبرنگار شبکه مرکزي واحد خبر براي تهيه گزارش و عکس به ميان کارگران آمد با خشم و اعتراض کارگراني مواجه شد که به او ميگفتند دروغ ميگوئيد و ابتدا مانع تهيه گزارش توسط او شدند. خبرنگار شبکه مرکزي خبر قول داد که گزارش اين اعتراض پخش خواهد شد و در ساعت شش عصر گزارشي از اعتراض امروز پخش گرديد. در اين گزارش گفته شد که به کارگران قول داده شده است که بخشي از معوقه هاي آنان پرداخت شود. تجمعات اعتراضي پي در پي کارگران، جمهوري اسلامي را مجبور کرد که گوشه اي از اعتراض کارگران را از رسانه خود منعکس کند و قول رسيدگي به بخشي از خواستهايشان را رسما به اطلاع مردم برساند.

يکي ديگر از خواستهاي کارگران آزادي منصور اسانلو است. منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکا که ماهها است در زندان بسر ميبرد، کارگران را فراخوانده است که همچنان براي پيگيري مطالبات بحق خود به اعتراض ادامه دهند.

اعتراض کارگران شرکت واحد ادامه خواهد يافت. اين اعتراضات بايد با حمايت فعال تر همه کارگران و خانواده هايشان و همه مردم آزاديخواه مواجه شود.

مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي برابري حکومت کارگري

حزب کمونيست کارگري ايران

٢٣ فروردين ١٣٨٥ – ١٢ آوريل ٢٠٠٦

***

ياد کارگر جانباخته عزت خاکپور گرامي باد

روز ٢٢ فروردين عزت خاكپور راننده قطارهاي برقي در حاليكه مشغول تعمير برق ترن بود با ترن ديگري که از کنار آن ميگذشت اصابت کرد و بلافاصله جانش را از دست داد. اين موضوع با خشم و اعتراض رانندگاني که در محل حاضر بودند روبرو شد. کارگران در کنار رفيق جانباخته شان تجمع کردند اما مسئولين از ترس شروع اعتراض به مخالفت با تجمع کارگران پرداختند. حتي با تقاضاي کارگران براي مرخصي مخالفت شد.

كارگران شركت واحد در کنار خانواده عزت مراسم سومي برگزار کردند و ياد همکارشان را گرامي داشتند. سنديكاي شرکت واحد متن کوتاه تسليتي خطاب به خانواده عزت نوشت و آنرا مقابل منزل او نصب کرد.

حزب کمونيست کارگري جانباختن عزت خاکپور را صميمانه به خانواده او و کارگران شرکت واحد تسليت ميگويد و ياد او را گرامي ميدارد. عزت خاکپور قرباني ناامني محيط کار، قرباني خفقان و بيحقوقي است. تامين زندگى مادام العمر خانواده عزت جاکپور توسط شرکت واحد و دولت کوچکترين غرامتى است که رژيم بايد بپردازد.


مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي، برابري، حکومت کارگري

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران

١٤ آوريل ٢٠٠٦، ٢٥ فروردين ١٣٨٥

***

سنديکاي کارگران واحد خواهان عضويت در فدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت شد

سنديکاي کارگران شرکت واحد امروز ١٣ آوريل طي نامه اي از فدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت (آي تي اف) تقاضاي عضويت کرد. در اين نامه سنديکاي کارگران واحد همچنين بخاطر حمايت هاي گرم اين فدراسيون از مبارزه کارگران واحد قدرداني کرده است. تقاضاي عضويت در يک سازمان کارگري بين المللي ابتکار باارزشي است و در صورتيکه آي تي اف به سنديکاي واحد پاسخ مثبت بدهد موفقيت بزرگي براي سنديکاي کارگران واحد محسوب ميشود.

سنديکاي کارگران شرکت واحد همچنين امروز طي نامه اي به اتحاديه ث ژ ت فرانسه برگزاري چهل و هشتمين کنگره آنرا تبريک گفت و از نقش اين سنديکا در مبارزات اخير در فرانسه و نيز از حمايت هاي اين سنديکا از مبارزات کارگران واحد قدرداني نمود. سنديکاي کارگران واحد طي اطلاعيه ديگري همبستگي خود را با مردم فرانسه و سازمانهاي کارگري و دانشجوئي اين کشور بخاطر پيروزي اخير آنها اعلام کرد.

زنده باد همبستگي بين المللي کارگري

زنده باد سوسياليسم

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران

١٣ آوريل ٢٠٠٦، ٢٤ فروردين ١٣٨٥

***

چند خبر از اعتراضات کارگران

تجمع کارگران "چيت سازي بهشهر"
کارگران چيست سازي بهشهر روز شنبه ٢٦ فروردين ماه در اعتراض به بلاتکليفي خود و نگراني ار عدم پرداخت مطالباتشان در برابر فرمانداري اين شهر تجمع اعتراضي برپا داشتند. کارگران ابتدا براي بيان نارضايتي شان در برابر دادگستري اين شهر تجمع کرده و ضمن اعتراض به بلاتکليفي شان, به طرف فرمانداري حرکت کرده و در برابر فرمانداري تجمع نمودند. کارگران خواهان رسيدگي به وضعيت اين کارخانه مي باشند. لازم به يادآوري است که کارخانه چيت سازي بهشهر يکي از بزرگترين کارخانه هاي پارچه بافي مي باشد. حدود دوسال پيش که طرح موسوم به "بازسازي و نوسازي" در اين کارخانه به اجرا گذاشته شد, تعداد کارگران آن از ١٣٠٠ به ٥٠٠ نفر کاهش پيدا کرد. يعني اکثريت کارگران اخراج يا بازخريد شدند. کارفرما و مديريت و صاحبان کارخانه با فروش وسايل کارخانه و ايجاد بحرانهاي ساختگي در صددند اعلام ورشکستگي کنند و طلبهاي کارگران و مايملک کارخانه را بالا بکشند. ٥٠٠ نفر از کارگران اين کارخانه در بلاتکليفي بسر ميبرند. اعتراضات و مبارزات کارگران در طول اين مدت ادامه داشته است. کارگران خواهان پرداخت طلبهايشان و تامين شغلي ميباشند.
اشاره کنيم که کارگران چيت بهشهر در سال ٨٢ براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده شان دست به مبارزه اي شکوهمند و طولاني مدت زدند و توانستند نهايتا کارفرما و مقامات محلي را به پرداخت دستمزدهايشان مجبور کنند. در خرداد سال ٨٢ حدود ٢٠ هزار نفر درراهپيمايي کارگران چيت بهشهر شرکت کردند. اين مبارزه در سطح بين المللي نيز انعکاس يافت و تشکلهاي کارگري در سطح جهان به حمايت از آنها برخاستند.

اعتراض به حقوق بالاي مديران و حقوق پايين کارگران
روز ١٧ فروردين تعداد ١٥٠ تن از کارگران شرکت صنايع چوب و کاعذ مازندران واقع در شهرستان ساري با تجمع در جلوي در ورودي اين شرکت به حقوق هاي بالاي مديران و افزايش ٣٠٠ درصدي اين حقوقها و پايين بودن حقوق کارگران اعتراض کردند. کارگران خواهان پايان دادن به اين نابرابري در پرداخت ها شدند. در اثر اعتراضات کارگران کارفرما و مسئولين شرکت قول دادند که به خواسته هاي کارگران رسيدگي نمايند

کارگران مجتمع "تندر و نصر لاتن" تبريز دست به تجمع زدند
روز چهارشنبه ١٧ فروردين کارگران مجتمع توليدي و صنعتي "تندر و نصر" در تبريز با بر پايي تجمع اعتراضي در برابر خانه کارگر رژيم، نسبت به اخراج وپرداخت نشدن حقوق هاي معوقه خود اعتراض کردند. کارگران معترض دليل اخراج ها را جمع آوري امضا در اعتراض به بي حقوقي کارگران اين شرکت اعلام کردند. کارگران مي گويند که بعد از ارسال امضاها و گزارشات کارگران در مورد نقض حقوق کارگران به مراجع دولتي, کارفرما اقدام به اخراج کارگران معترض نموده است. علاوه بر اين کارگران به بالارفتن ساعات کار بدون دريافت دستمزد و عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل معترض بوده و خواهان رسيدگي به مشکلاتشان مي باشند. اعتراضات کارگران "تندر و نصر" ادامه دارد.

ادامه اعتراضات کارگران فرش البرز مازندران
روز يکشنبه ٢٠ فروردين ٧٠ تن از کارگران فرش البرز با برپايي تجمعي در مقابل استاتداري مازندران در مورد عدم پرداخت ١٣ ماه حقوق و دستمزدهايشان اعتراض کردند. کارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه شان بوده و اعلام کردند که تا گرفتن جواب مساعد محل را ترک نخواهند کرد. با ادامه اين تجمع، استاندارمازندران ناچار از حضور در تجمع کارگران شد. کارگران با انتخاب تمايندگانشان وارد مذاکره با مقامات استانداري شدند. در حاليکه نمايندگان کارگران مشغول مذاکره با مقامات استاتداري بودند اعتراض کارگران ادامه داشت.لازم به توضيح است که اين کارخانه از مدت ها پيش به حالت تعطيل در آمده و از تعداد ٧٣٠ کارگر اين کارخانه تنها تعداد ١٧٠ نفر هنوز بر سرکارند. بقيه کارگران اخراج شده اند. کارگران اين کارخانه تا به حال اعتراضات و مبارزات وسيعي را در اعتراض به بلاتکليفي و عدم پرداخت دستمزدهايشان بر پا داشته اند. مديريت, کارفرما و مقامات استانداري هنوز جواب روشني به خواستهاي کارگران نداده اند و اعتراضات ادامه دارد.

مرگ چهار کارگر در مرکز صنعتي پارس جنوبي
روز يکشنبه ٢٠ فروردين چهارتن از کارگران شاغل در يک معدن سنگ در منطقه صنعتي پارس جنوبي جنوب بوشهر به دليل انفجار مواد آتشزا جان خود را از دست دادند. يک شاهد عيني گفته است که سه تن از کارگران به نحو فجيعي درجا کشته شدند و نفر چهارم به به بهداري سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس انتقال يافت و در آنجا جان باخت اسامي کارگران جانباخته عبارتند از رضا مهديان, دانش رمضاني, مسيب محمدي فرد و خدايار صيادپور. پارس جنوبي بزرگترين مرکز اقتصادي ايران محسوب ميشود که در جنوب بوشهر قرار دارد. لازم به ياد آوري است که هزاران کارگر در منطقه پارس جنوبي و عسلويه در بدترين شرايط و بدون هيچگونه شرايط ايمني به کارهاي سخت و طاقت فرسا مشغولند. نبود استانداردهاي ايمني کار و صرفه جويي هاي کارفرمايان و سرمايه داران اين منطقه را به يک اردوگاه وحشتناک کار تبديل کرده است. شرايط کار کارگران بهيچوجه امن نيست و فشار کار کشنده است.

اعتراض کارگران کشتي سازي ايران صدرا به اخراج نمايندگانشان
بنا به گزارش "ايلنا" کارفرماي کشتي سازي ايران صدرا دو تن از کارگران اين کارخانه را بدليل شرکت در اعتصاب و اعتراضات بهمن ماه و اسفندماه کارگران اخراج کرده است. در اين گزارش اسامي کارگران اعلام نشده و تنها با حروف "گ.ق" و "ع. آ" به آنها اشاره شده است. اين کارگران در بخش سالن توليد مشغول بکار بوده اند و در گزارش آمده است که "گفته ميشود اين دو نفر نقش نمايندگان غير رسمي کارگران را بازي ميکرده و سخن و خواسته ساير کارگران را اعلام مينمودند" يکي از کارگران گفته است که کارت کارگري اين دو کارگر ضبط شده و از حضور آنها در محل کار جلوگيري شده است. در اعتراض به اين اخراجها کارگران دست از کار کشيدند و دست به تجمع زدند. کارگران کشتي سازي ايران صدرا که تعداد آنها ١٧٠٠ نفر است، با مبارزاتي گسترده و طولاني مدت که از ٩ بهمن شروع شد و ٢١ روز ادامه يافت کارفرما را ناچار به پذيرش خواستهاي خود کردند که از جمله طرح طبقه بندي مشاغل و پرداخت حقوق ايام اعتصاب و تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گرفتن کارگران قراردادي، در بر ميگرفت.

تجمع بيش از ١٠٠٠ تن از کارگران نساجي کاشان
بیش از هزار تن از كارگران كارخانه ریسندگی و بافندگی كاشان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع كرده و خیابان های این منطقه را مسدود كردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن شانزده ماه حقوق معوقه کارگران صورت گرفت. کارگران همچنين خواهان برکنار شدن مسئولين اين کارخانه شدند. اين اعتراضات ادامه دارد.

 

***

متن اصلي سه اطلاعيه سنديكاي كارگران  شركت واحد و اتوبوسراني تهران و حومه
 

از: سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران
به: I.T.F

تاريخ:22/1/1385
شماره:
با درودهاي گرم كارگري به سازمان بزرگ و پر افتخار I.T.F و سپاسگذاري صميمانه از حمايت‌هاي كارگري شما از سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران ما به اين حمايتها و همكاري‌ها افتخار مي‌نمائيم و خواستار گسترش آن مي‌باشيم.
بدينوسيله تقاضاي عضويت سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران را در I.T.F تقديم مي‌نمائيم. پيشاپيش سربلندي و افتخار خود را از عضويت در I.T.F اعلام ميداريم.

***

تاريخ:20/1/1385

شماره:1002

پيام شاد باش و همبستگي سنديكاي كارگران شركت واحد به مناسبت پيروزي كارگران و دانشجويان و مردم فرانسه

مردم ايران به ويژه كارگران و زحمتكشان و دانش‌جويان و سنديكاي ما اخبار هفته‌هاي اخير كشور فرانسه را با دقت و اشتياق بسيار از طريق راديو تلوزيون و مطبوعات و ديگر رسانه‌ها پي گيري كرده و دردل ارزوي پيروزي جنبش عدالت خواهانه سنديكاي بزرگ كارگري و دانشجويي مردم فهيم فرانسه را داشتند.
اخبار اين جنبش براي فعالان سنديكايي زنداني شده روحيه بخش و اميد افرين بود.سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران پيام شادباش و همبستگي خود را به مناسبت اين پيروزي به مردم فرانسه به ويژه به سنديكاي بزرگ كارگران و دانش‌جويي تقديم مي‌نمايد.
سنديكاي ما آرزومند است همچون كشور شما حقوق سنديكايي كارگران و زحمتكشان در دفاع از منافع صنفي خويش مطابق مقاوله 87 سازمان بين المللي كار هر چه زودتر به صورت كامل در كشور ما نيز فراهم آيد.

به اميد آن روز

با درودهاي گرم و آرزوي جهاني بهتر
سنديكاي كارگران شركت

***

«پيام همبستگي سنديكايي»

 

تاريخ:22/1/1385
شماره:1001

از: سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران
به: سنديكاي پر افتخار ث ژ ت
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران چهل و هشتمين كنگره

سنديكاي كارگري ث. ژ. ت. را صميمانه شاد باش مي‌گويد و آرزوهاي نيكو خود را به آن سنديكاي بزرگ و خوشنام تقديم مي‌كند.
پيروزي اخير جنبش عدالت خواهانه مردم فهيم فرانسه كه سنديكاي ث.ز.ت. نقش اساسي در اين جنبش بزرگ را بر عهده داشت براي سنديكاي ما و ديگر مردم ايران و به ويژه عموم كارگران و زحمتكشان و دانش‌جويان و دانش‌آموزان بسييار اميد بخش، شادي‌آور و آموزنده بود.
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران بعنوان يگانه سنديكاي كارگري ايران و بعنوان نماد جنبش صد ساله سنديكاي كارگري ايران همبستگي پايدار خود را در راه حفظ و بهبود حقوق كارگران و عموم زحمتكشان را به شما اعلام مي‌نمايد و از تلاشهاي گسترده و دوستانه شما در دفاع از حقوق سنديكائي كارگران ايران و به ويژه از سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و آزادي زندانيان سنديكايي سپاسگزاري مي‌نمايد.
آرزو و تلاش سنديكاي ما اين است كه كارگران و زحمتكشان ايران با تشكيل سنديكاي خود همانند سنديكاي بزرگ شما بتوانند آزادانه از حقوق خويش دفاع نمايند.

به اميد فرا رسيدن آن روز