پنجشنبه،  ٦  بهمن  ۱۳۸۴ -  ٢٦  ژانويه   ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٢٦

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارشي از منطقه صنعتي عسلويه

اميدر رهايي (ايران)

در عسلويه شمار زيادي شركتهاي پيمانكاري فعاليت دارند كه كارگران را بصورت قرارداد موقت به شركت مختلف اجاره ميدهند. در چند ماه اخير وضع شركتهاي پيمانكاري در پروژه ها در اين منطقه به شدت خراب شده است. عدم پرداخت به موقع بدهي كارخانه ها و مجتمع ها به پيمانكاران باعث شده است كه شركتهاي پيمانكاري قادر به ادامه كاري نباشند. اين وضعيت مستقيما بر وضعيت كارگران تاثيري فاجعه بار گذاشته است. شرايط كار و زندگي كارگراني كه همگي از مناطق مختلف ايران و بدنبال فروش نيروي كارشان به منطقه امده اند ، بشدت نزول كرده است. صفهاي طويل كارگران بيكار جوياي كار، در مقابل درب ورودي محوطه شركتهاي پيمانكاري٬ نشاندهنده وضعيت وخيم و بحراني كارهاي پروژه اي در اين منطقه است. از كل شركتهاي شاغل ، اين روزها فقط شركت " او يك " فعاليت نسبي دارد و كارگر استخدام ميكند . كارگراني كه بدليل تمام شدن اندك اندوخته شان در منطقه آواره مانده اند و كاري بدست نمي آورند٬ بدليل مشكل مالي از خوابگاه هاي كارگري و يا مسافرخانه ها نميتوانند استفاده كنند. اين كارگران در هواي سرد زمستاني منطقه در كنار خيابان و يا پياده رو خيابان و ميدان اصلي شهر ميخوابند. تعداد اين كارگران روز بروز بيشتر و بيشتر ميشوند . اين روزها اين وضعيت اسفبار نه فقط زندگي كارگران ساده ، بلكه سرنوشت كارگران متخصص و ماهر را نيز رقم ميزند .
كارگران ماهر و متخصصي كه تا همين دو ماه قبل از حقوقهاي ماهيانه يك ميليون توماني بهره مند بودند، امروز حاضرند با حقوق ماهيانه ٢٥٠ هزار تومان نيز بكار گرفته شوند و بيكاري نكشند . همين وضعيت باعث پائين آمدن ارزش نيروي كار در اين رقابت تحميلي شده است. دستمزدها بشدت پايين آمده است.

ريشه هاي بحران کاري جديد

پس از روي كار آمدن احمدي نژاد و بدنبال اختلاف باندهاي حکومتي بر سر تعيين وزير نفت جديد ، که خود ناشي از اختلاف بر سر سهم بري از دزديهاي کلان ( با توجه به امکان وسيع و گسترده موجود در اين وزارتخانه و مبتني بر درآمد هنگفت ارزي نفت ) بوده و کل ساختار نظام را تحت تاثير قرارداد، موقعيت مدير عامل شرکت سهامي پتروشيمي - نعمت زاده - زير سوال رفت . بر سر پست همين مدير و تلاش براي تغيير آن باندي که تا آن زمان از دزديها سهم کمتري نصيبش شده بود ، شروع به جمع آوري امضا در منطقه ماهشهر ( پتروشيمي هاي ماهشهر ) نموده و تمامي مسير هاي دزدي و لفت و ليسهاي انجام گرفته در يک دهه گذشته را افشا نمود تا از اين فرجه بدست آمده استفاده کرده و رقيب را از ميدان بدر کند. که موفق شد و در نهايت نعمت زاده از مدير عاملي برکنار گرديد. بهمراه او تعدادي از مديران رده بالاي پتروشيمي ها هم عوض شدند. اما اين كشمكشها و اختلافات ادامه يافت. تاثيرات اين کشمکشها در وضعيت پروژه ها اين بود که از فرداي انتخاب احمدي نژاد کليه مديراني که در باند نعمت زاده قرار داشتند، زير پاي خود را سست ديده و عملا آينده اي براي خود نميديدند. به همين دليل شروع به کارشکني کرده و تلاش داشتند و دارند که شرايطي را بوجود آورند که کارها از کندي قابل مشاهده اي برخوردار شده و بي كفايتي مديران جديد را نشان دهند. به اين صورت است که وضعيت روتين قراردادهاي پروژه ها به حالت بحران کشيده شد و تاثيرات مخرب خود را بر زندگي کارگران و همه مزد بگيران گذاشت و بي شك با ادامه اين كشاكش ها اوضاع ازين هم بدتر خواهد شد. ديگر مثل سابق نه تنها در عسلويه ، بلکه در ماهشهر هم ( وضعيت مشابه عسلويه ) پروژه ها به مناقصه گذاشته نميشود . عموما شرکتها منتظر اوضاعي هستند که در ٥ ماه گذشته کل جامعه را تحت تاثير قرار داده است . منتظرند که ببينند، که چه ميشود ؟ کي بر مسند خواهد نشست و تا چه حدي ثبات دارد ؟ اين افت فعاليتها و بحراني شدن وضعيت شركتهاي پيمانكاري بخش زيادي از كارگران را به آوارگي و بيكاري و مشقت كشيده است.