کارگر کمونيست

 شماره ۴ -  بهمن ۱۳۸۲،  فوريه ٢٠٠۴
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
نقش طبقه كارگر در دوره حاضر
(نامه اى از تهران) بهروز بشارت
 

طبقه كارگر در قالب يک شبح در راه سر و سامان دادن به وضع موجود است. اين اوضاع و اين معضل فاجعه آفريني که بر طبقه كارگر تحميل گشته دارد دورانش به سر ميايد. طبقه كارگري که زير فشار اقتصادي كمرش خرد شده، قرباني زياد داده، مبارزه و از جان گذشتگي ها در سركوبهاي 24 ساله گذشته کرده، درس و تجربه گرفته و امروز خود را كارآزموده و حق به جانب تر ميبينيد.

دوران حاضر دوران پايان ركود و دوره تعرض است. اينبار جنبشهاي حق طلب ديگر بايد هم جهت با اين طبقه در تدوين و تدارك كيفر خواستي براي پايان بيداد گريهاي تابحال باشند.طبقه كارگر بايد بطور سريع و بدون وقفه اين ابتكار عمل را بدست بگيرد و خواب رويائي غرب با الگوهاي در دست در منطقه را در مورد جامعه ايران و طبقه كارگر و زحمتكشان را آشفته سازد. ديگر مقولات و ترفندهائي در قالب پروسه هاي رنگ عوض كردن و پوست انداختن دشمنان مردم، امر انقلاب را مخدوش و مشغول نخواهد كرد. امروز جنبش برابري طلبي و مبارزه جويي زمينه ساز يک خودآگاهي طبقاتي است و ضرورت وحدت و انسجام طبقه كارگر و امر جنبش كمونيزم كارگري به يك واقعيت اجتناب ناپذير بدل گشته است.

در منطقه جنبشهاي آزاديخواهي چشم براه انقلاب در ايران هستند.سريال اين تحول فراهم گشته، تمام دستجات و گرايشات ضد انقلابي در اين مدت بي كفايتي وبي ربط بودنشان در بعد انقلاب و بشردوستي خود را محك زدند، انقلاب نه خواست و نه كار آنها نيست.

با حضور ميليوني طبقه كارگر سيماي خيابانها و مراكز جمعي تغيير خواهد کرد. با حضور کارگر در صحنه، گماردگان مفلوك ديروز و امروز حاکميت در پيشگاه ناجيان بشريت چه خواهند گفت؟ بهترين پناهگاه امن براي يك زندگي انساني همين دنياست، بايد به اين دنيا و به اين خالقان هستي و رهبران آنان درود فرستاد.

دوره آتي، دوره به قدرت رسيدن طبقه کارگر، با هيچ يك از دوره هاي قبل از خود مقايسه نخواهد شد. ديگر در اين دوره مخالفين ما لازم نيست از ترس دستگيري برخود نقاب ببندند و صدا عوض كنند، نياز به هيچ ارگاني براي سانسور نيست، شادي و هلهله با صداي رساي سخنران تا اوج آسمان مي پيچد، چهره ها بشاش و واقعي خواهد بود، بازنشستگان و مبارزاني كه سن و سالشان گذشته، پس از پيروزي انقلاب زندگي راحتي خواهند داشت، ترس و رعب و محافظه كاري رخت برميبندد، و جوهر جسارت و شهامت در چهره هاي انسانها موج ميزند. اكنون ما اين دوران را در پيش داريم و مراحل را يكي پس از ديگر در دستور خواهيم گذاشت و قطعاً تعطيليش غير ممكن است.اين واقعيت است، رمز آن وحدت و انسجام و تشكل يابي است.

پيش بسوي تشكلهاي مستقل طبقه كارگر

موفق باشيد