کارگر کمونيست

 شماره ۴ -  بهمن ۱۳۸۲،  فوريه ٢٠٠۴
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
"زنده باد ليلا محمود"!
 

اوايل ديماه مردم ساکن منطقه "الهدا" طى تظاهراتى در برابر ستاد مرکزى نيروهاى آمريکا در بغداد، شعار ميدادند "مسکن حق ماست نه در دستان شما"، "زنده باد حزب کمونيست کارگرى"، "زنده باد ليلا محمود" و سپس تا محل دفتر حزب کمونيست کارگرى عراق به راهپيمايى ادامه دادند. مطلب زير متن مصاحبه نشريه جوانان کمونيست با ليلا محمود عضو کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق است که در شماره ١٢٢ منتشر شده است.

جوانان کمونيست: چه احساسى داشتيد وقتى جمعيت شعار ميداد "زنده باد ليلا محمود!"؟

ليلا محمود: از کمونيسم کارگرى احساس غرور ميکردم که مرا در چنين موقعيتى در بين مردم قرار داده است.

جوانان کمونيست: شما براى اين مردم چه کرده ايد؟

ليلا محمود: بعنوان عضو سازمان آزادى زن و حزب کمونيست کارگرى در عراق، به ساکنين "الهدا" کمک کرده ام تا مشکلات روزمره شان را حل کنند. کمک هاى انسان دوستانه بهشان رسانده ام، تلاش کردم به زنان کمک کنم، به برابرى زن و مرد فراخوانده ام شان، با آنها در مورد حقوق انسانى شان صحبت کرده ام و اينکه چگونه ميتوانند يک قدرت باشند اگر به حزب بپيوندند و خود را حول برنامه آن سازمان دهند. و مهمتر از همه در اين روزها به آنها کمک کرده ام تا از حق شان براى داشتن يک مسکن مناسب دفاع کنند.

جوانان کمونيست: همين موضوع آخر از چه قرار بود؟ نقش حزب چه بود؟ من کلمات "حزب الشيوعى العمالى" (حزب کمونيست کارگرى) را در آن پلاکارد سرخ جلو جمعيت تشخيص ميدهم.

ليلا محمود: حزب کمونيست کارگرى عراق اين مردم را رهبرى کرد تا تظاهراتى عليه تصميم وزرات کشور در عراق مبنى بر لزوم تخليه مساکن شان داشته باشند. آن پرچم سرخ حزب به مردم و همه رهگذران نشان ميداد که مردم تنها نيستند. آنها حزب کمونيست کارگرى دارند.

جوانان کمونيست: نتيجه اين حرکت چى بود؟

ليلا محمود: تظاهرات موفقيت آميز بود. مردم توانستند از آمريکايى ها اجازه بگيرند که در منازل مصادره اى باقى بمانند. قرار است مقامات اجازه کتبى بدهند که مردم تا دريافت مسکن مناسب در همينجا باقى بمانند.

جوانان کمونيست: اقدامات بعدى چيست؟ اين پيروزى ميتواند موقتى باشد!

ليلا محمود: اول ما بايد بين اين مردم و ساکنين ساير کمپ هاى مصادره شده در بغداد سازمان و اتحاد محکمى بوجود آوريم. مساله ديگر اينست که به آنها کمک کنيم تا حقوق پايه اى ديگرشان را بدست آورند. ما به کار و فعاليت در بين ساکنين الهدا ادامه ميدهم و ميکوشيم تا کمونيسم کارگرى را در بين آنها تقويت کنيم.

جوانان کمونيست: اوضاع سياسى عراق بطور کلى چيست؟ آخرين خبرها؟

ليلا محمود: بعد از اشغال (عراق توسط نيروهاى آمريکا و متحدين) اوضاع سياسى عراق هر روز از قبل بدتر ميشود. نه امنيت هست، نه برق درست و حسابى، نه آب، نه خدمات بهداشتى و نه مواد سوختى و... همه اينها زندگى مردم عراق را به يک جهنم تبديل کرده است. آنها در موقعيتى بحرانى قرار دارند. اسلاميون و ناسيوناليست ها در آستانه تحميل يک جنگ داخلى هستند. سياست نيروهاى آمريکايى هم در همين جهت فاجعه ساز است. مردم عراق در شرايط سناريو سياه قرار دارند.

جوانان کمونيست: و موقعيت حزب کمونيست کارگرى عراق در اين ميان؟

ليلا محمود: ميتوانيم بگوييم که تنها اميد مردم حزب کمونيست کارگرى است، تمام احزاب دست راستى خود عوامل سناريو سياه هستند. آنها نمى توانند به خواستهاى مردم جواب دهند. آنها حتى نمى توانند يک دولت جديد تشکيل بدهند، چرا که پاره پاره هستند و سياستهاى آنان جامعه را نابود ميکند. حزب کمونيست کارگرى الان محبوبيت خوبى پيدا کرده ولى ما هنوز نياز داريم سخت کار کنيم و از فرصتها استفاده کنيم تا جنبش قدرتمند کمونيستى کارگرى بسازيم. ما تنها راه حل براى جامعه عراق هستيم.

جوانان کمونيست: اخيرا آمريکا امنيت بغداد را به دست پنج نيروى سياسى (احزاب جلال طالبانى و مسعود بارزانى، چلبى، سپاه بدر سر به جمهورى اسلامى و يک نيروى ديگر که اسلامى به نظر ميرسد) سپرده است. راجع به چنين "امنيت"ى چه فکر ميکنيد؟

ليلا محمود: سياست برقرارى ميليشاى شيعى - کرد در بغداد، انعکاس شکست سياست هاى آمريکا در عراق است و اين سياستى بسيار خطرناک است که ممکن است به جنگ داخلى منجر گردد. بعلاوه اين سياست دست احزاب ارتجاعى ناسيوناليست و مذهبى را باز ميگذارد تا اختناق و سرکوب را عليه نيروهاى چپ، مترقى و کمونيست اعمال کنند. ما عليه اين سياست هستيم و تلاش ميکنيم تا با فشار اعتراض توده اى آنرا متوقف نماييم. تا آنجا که به "امنيت" برميگردد، تحت حضور نيروهاى آمريکا در عراق امنيت بى معنى خواهد بود.