پنجشنبه،   ۱۲ خرداد  ۱۳۸۴  -   ۲  ژوئن  ۲۰۰۵

    کارگر کمونيست  ۱۰

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گفتگوي روژان بهاري با تعدادي از کارگران بارش
در تجمع اعتراضي آنان در خيابان سپه اصفهان

روژان بهاري: کارگران چه کارخانه اي هستيد؟

--: کارخانه ريسندگي و با فندگي بارش.

ر.ب: محل کارخانه کجاست؟

--: اصفهان نرسيده به شاهين شهر.

ر.ب: براي چه اينجا جمع شده ايد؟

--: اينجا خيابان سپه محل دفتر مرکزي کارخانه است. همانطور که روي بنرها مي بينيد از آذر ماه ۸۳ تا حالا به ما حقوق وسنوات پرداخت نشده.

ر.ب: روي بنرها در مورد بازنشسته ها نيز مطالبي هست.آيا آنها نيز مشکل شما را دارند؟

--: بله

ر.ب: چند نفر اينجا تجمع کرده اند؟

--: ۸۰ نفر و بقيه نيز بالا دم دفتر هستند.

ر.ب: کارخانه در حال حاضر چند نفر کارگر مشغول به کار دارد؟

--: ۱۵۰ نفر مشغول بکار هستند. سال گذشته۱۲۰۰ کارگر داشته که درعرض يک سال به ۱۵۰ نفر رسيده و بقيه کارگران کارگر بيکار شده اند.

ر.ب: آيا شما مجمع عمومي يا کانوني براي جمع شدن ورسيدگي به مسائلتان داريد؟

--: نه. آقاي ناصر رشيدي مديرعامل کارخانه و شوراي اسلامي کار قول داده بودند خودشان مسائل ما را پيگيري کنند و حقوق عقب افتاده ما وسالي يک ماه سنوات ومزايا پرداخت کنند اما تا بحال هيچ اقدامي نشده وما حالا خودمان مي خواهيم حقمان را بگيريم. ما حقوقمان را ميخواهيم.

ر.ب: چطورشد تصميم گرفتيدازاين طريق عمل کنيد؟

--: از روشهاي ديگر هم استفاده کرديم. کسي جواب ما را نميدهد. پارسال هنگامي که اعتصاب کرده بوديم نيروي انتظامي به کارخانه آمد و گازاشک آور زدند و درگيري بوجود آمد و زد و خورد شد، همه مان را کتک مفصلي زدند و رفتند و بارهاي ديگر نيز به همين صورت.

ر.ب: اين کارخانه زيرنظرکدام ارگان است؟

--: بنياد مستضعفان.

ر.ب: حقوق ماهانه شما چقدر است؟

متفاوت است ولي با سابقه ۲۵ تا ۳۰ سال کار حدود ۱۴۰ هزار تومان ميگيرند، تازه با اين سابقه کار.

ر.ب: خوب صحبتي اگر داريد مي توانيد بگوييد.

--: بگوييد کسي به داد ما برسد و حق ما را از اينها بگيرد و بما بگه که چکار بايد بکنيم.

سطور بالا گفتگو با تعدادي ازکارگران معترض در خيابان سپه اصفهان روبروي دفتر مرکزي کارخانه ريسندگي بارش ميباشد که روز سه شنبه ۱۰ مه در اين مکان تجمع کرده بودند و خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده خود در چند ماه گذشته بودند.

در ايران روزي نيست که کارگران جايي در پي گرفتن حقوق خود تجمع نکرده باشند و اين اوباش سرمايه با پستي هرچه تمامتر جواب آنها را با باتوم و گاز اشک آور و سرکوب ميدهند و اين حرکت خود را حق به جانب نيز ميدانند و کارگران را شورشي وخرابکار مينامند. بايد هرچه سريعتر با جنبش کمونيسم کارگري اين اوباش را با تمامي مدافعان آن به زير کشيده وانسانيت اين انسانهاي شريف که لگد مال شده را باز پس گرفت ودنياي بهتر را متحقق ساخت واين کار ماست.

زنده باد جنبش انقلابي مردم

زنده باد سوسياليسم