دومين روز اعتراض فعالين كمپين براي آزادي كارگران زنداني
به حضور هيات جمهوري اسلامي در اجلاس سالانه آي ال او

امروز ۶ ژوئن در پي فراخواني كه از سوي فعالیني از سندیکاهای ث ژ ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف .اس.او (FSU)، اونسا(OUNSA) و سولیدر (SOLIDAIRE) در فرانسه به شرکت در آکسیونی اعتراضي درمقابل سازمان جهانی کار در میدان ملل ژنو داده شده بود، جمعي از فعالين كمپين براي آزادي كارگران زنداني شركت داشتند.

در اين آكسيون اعتراضي نيروهايي از سازمانهاي سياسي مختلف ايراني و فعالين اتحاديه هاي كارگري شركت داشتند. يكي از اعضاي اتحاديه كارگري ث ژ ت، (CGT يك نفر از اعضاي اتحاديه هاي كارگري)، ث.اف.د.ت (CFDT) در فرانسه، يكي از اعضاي اتحاديه كارگران اف .اس.او (FSU EFITU در فرانسه، يكي از اعضاي سوليد فرانسه، يكي از اعضاي اتحاديه كارگران EFITU در مصر، يكي از اعضاي اتحاديه كارگري مستقل در الجزاير، خانمي از تشكل زنان مارس در سنگال، يكي از اعضاي اتحاديه كارگري UNIAدر سوييس و حبيب رضا پور عضو سابق سنديكاي شركت واحد و از همراهان فعالين كمپين براي آزادي كارگران زنداني از مله سخنرانان اين ميتينگ اعتراضي بودند. حبيب رضايي در سخنانش به خواست اخراج جمهوري اسلامي از آي ال او و آزادي همه كارگران زنداني از زندان تاكيد گذاشت. سخنرانان از كشورهاي ديگر در سخنان خود حمايتشان را از مبارزات كارگران ايران و كارگران زنداني اعلام داشتند. اين آكسيون از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر بود.

بدين ترتيب اين دومين روز اعتراض فعالين كمپين براي آزادي كارگران زنداني در اعتراض به حضور هيات جمهوري اسلامي در اجلاس سالانه جمهوري اسلامي و با خواست اخراج رژيم اسلامي از اين سازمان و آزادي فوري كارگران زنداني بود.

۲۰ ژوئن روز حمايت جهاني از زندانيان سياسي از ايران فرصتي مهم براي تداوم اين اعتراضات و مبارزه اي قدرتمند براي آزادي همه كارگران زنداني و زنداني سياسي است.

۶ ژوئن ۲۰۱۲
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com