برای هفتمین سال متوالی صدای کارگران ایران در سازمان جهانی کار طنین انداخت

امروز ٥ ژوئن جمعی از فعالین حزب کمونیست کارگری ایران و فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی با انجام آکسیونی اعتراضی در داخل محوطه ساختمان برگزاری اجلاس آی ال او در ژنو که صد و یکمین کنفرانس خود را برگزار میکرد حضور یافتند، جمهوری اسلامی را بعنوان رژیم سرکوب کارگران و مردم ایران معرفی کردند و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان و آزادی فوری کارگران زندانی در ایران شدند.

هفتمین سال است که فعالین حزب کمونیست کارگری بی وقفه در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور می یابند و سازمان جهانی کار در سالهای اخیر مراقبت های امنیتی بسیار ویژه ای برای جلوگیری از مخالفین جمهوری اسلامی سازمان داداه است. فعالین حزب و کمپین برای آزادی کارگران زندانی نیز برای دور زدن این تمهیدات، امسال در زمان استراحت نمایندگان شرکت کننده در آی ال او در سالن تریای کنفرانس حضور یافتند و آکسیون اعتراضی خود را برگزار کردند. همزمان یدی کوهی پرچم جمهوری اسلامی در سالن اصلی کنفرانس را پائین آورد و پلاکارد قرمزی که روی آن نوشته شده بود ایران از آی ال او اخراج شود را بجای آن گذاشت.

در این آکسیون پاسکال دکامپ به زبان انگلسی برای حاضرین سخنرانی کرد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سرکوبگر کارگران و مردم ایران است و باید از سازمان جهانی کار اخراج شود. او گفت که ما کارگران و مردم ایران را نمایندگی میکنیم و خواستار حمایت کارگران از این حرکت شد. بدنبال سخنرانی پاسکال، شرکت کنندگان در این آکسیون در حالیکه پلاکارد قرمزی با شعار ایران از آی ال او اخراج شود و پوسترهایی از کارگران زندانی در دست داشتند، به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و فارسی شعار میدادند: مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید از آی ال او اخراج شود و سپس اطلاعیه ای را به زبان های انگلیسی و فرانسوی در میان حاضرین پخش کردند. با شروع این آکسیون جمعیت حاضر در سالن کاملا ساکت شده و به سخنرانی و شعارها گوش میدادند. این آکسیون یکربع به طول انجامید. بسیاری از نمایندگان اطلاعیه را با استقبال میگرفتند و بعضا از این اکسیون عکس گرفتند. هیئت شرکت کننده از طرف جمهوری اسلامی نیز در سالن بود.

امسال هفتمین سال است که علیرغم تمهیدات امنیتی آی ال او، فعالین حزب و مدافعین حقوق کارگران در سازمان جهانی کار حضور می یابند و صدای اعتراض کارگران ایران را به گوش حاضرین در کنفرانس میرسانند و به حضور هیئت جمهوری اسلامی اعتراض میکنند. این موفقیتی برای کارگران و مردم ایران و خاری در چشم جمهوری اسلامی و نمایندگان شورای اسلامی است که آنها را در حضور سایر شرکت کنندگان در سازمان جهانی کار بعنوان سرکوبگران و شکنجه گران فعالین کارگری معرفی میکنند.

لازم به یادآوری است که فردا ٦ ژوئن نیز از سوی تعدادی از فعالین اتحادیه های کارگری فرانسه آکسیونی با خواست آزادی کارگران زندانی فراخوان داده شده است. ما ضمن شرکت در این آکسیون از همه مدافعین حقوق کارگران و مردم ایران میخواهیم در این آکسیون شرکت کنند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
٥ ژوئن ٢٠١٢، ١٦ خرداد ١٣٩١


اطلاعیه ای که امروز در میان شرکت کنندگان در کنفرانس سازمان جهانی کار پخش شد:

کمپین برای آزادی کارگران زندانی :
جمهوری اسلامی را از کنفرانس آی ال او اخراج کنید

هر ساله هیاتی از سوی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار شرکت میکند. اینها نه تنها کارگران ایران را نمایندگی نمیکند، بلکه نمایندگان رژیم اسلامی ایران هستند که با محروم کردن کارگران از حقوق پایه ای شان آنها را بطور سیستماتیک و دایم مورد آزاد و اذیت قرار میدهد.
جمهوری اسلامی کارگران را بخاطر ایجاد تشکل، بخاطر شرکت در اول مه و بخاطر اعتراض برای دستمزد و سایر حقوق پایمال شده شان، زندانی کرده و به شلاق میکشد،
این رژیم حقوق انسانی مردم و کارگران را وحشیانه زیر پا میگذارد،
کودکان را اعدام و زنان را سنگسار میکند و بعد از چین بالاترین رکورد اعدام در دنیا را دارد،
چنین رژیمی نه تنها جایش در آی ال او و مراجع جهانی نیست، بلکه جایش در دادگاههای بین المللی و محاکمه بخاطر جنایاتش علیه مردم است.
این رژیم باید از سازمان جهانی کار و همه نهادهای جهانی اخراج شود.
ما هر ساله با شرکت خود در اجلاس های سازمان جهانی کار تلاش کرده ایم که صدای کارگران و مردم ایران باشیم و اعتراض خود را به حضور جمهوری اسلامی در این سازمان اعلام داریم.

ما از همه سازمانهای کارگری و همه نمایندگان شرکت کننده در اجلاس آی ال او میخواهیم که علیه این رژیم بخاطر آزار و سرکوب کارگران و زیر پا گذاشتن ساده ترین حقوق مردم در ایران اعتراض کنند و خواهان اخراج هیات اعزامی آن از آی ال او شوند.
جمهوری اسلامی یک رژیم آپارتاید جنسی است و مانند رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی باید از همه سازمانها ونهادهای جهانی و بوِیژه آنجا که به اسم کارگر سخن میگوید اخراج شود.

۱- علیه شرکت رژیم اسلامی در کنفرانس آی ال او اعتراض کنید

۲- نمایندگان رژیم اسلامی را در آی ال او بایکوت کنید

۳- برای آزادی کارگران زندانی در ایران اعتراض کنید

رژیمي که کارگران را دستگیر و زندانی میکند و به شلاق میکشد باید از سازمان جهانی کار اخراج شود


کمپین برای آزادی کارگران زندانی
۸ خرداد ۹۱، ۲۸ مه ۲۰۱۲
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com


پرچم جمهوري اسلامي در آي ال او به زير كشيده شد.