رژیمی که کارگران را دستگیرو زندانی میکند و به شلاق می بندد، باید از سازمان جهانی کار اخراج شود

جمهوری اسلامی را از کنفرانس آی ال او اخراج کنید

هرساله هیاتی از سوی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار شرکت میکند. اینها نه تنها کارگران ایران را نمایندگی نمیکنند، بلکه نمایندگان رژیم اسلامی ایران هستند که با محروم کردن کارگران از حقوق پایه ای شان آنها را بطور سیستماتیک و دایم مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
جمهوری اسلامی کارگران را بخاطر ایجاد تشکل، بخاطر شرکت در اول مه و بخاطر اعتراض برای دستمزد و سایر حقوق پایمال شده شان، زندانی کرده و شلاق میزند،
این رژیم حقوق انسانی مردم و کارگران را وحشیانه زیر پا میگذارد،
کودکان را اعدام و زنان را سنگسار میکند و بعد از چین بالاترین رکورد اعدام در دنیا را دارد،
چنین رژیمی نه تنها جایش در آی ال او و مراجع جهانی نیست، بلکه جایش در دادگاههای بین المللی و محاکمه بخاطر جنایاتش علیه مردم است.
این رژیم باید از سازمان جهانی کار و همه نهادهای جهانی اخراج شود.

ما هر ساله با شرکت خود در اجلاس های سازمان جهانی کار تلاش کرده ایم که صدای کارگران و مردم ایران باشیم و اعتراض خود را به حضور جمهوری اسلامی در این سازمان اعلام داریم.


ما از همه سازمانهای کارگری و همه نمایندگان شرکت کننده در اجلاس آی ال او میخواهیم که علیه این رژیم بخاطر آزار و سرکوب کارگران و زیر پا گذاشتن ساده ترین حقوق مردم در ایران اعتراض کنند و خواهان اخراج هیات اعزامی آن از آی ال او شوند.

جمهوری اسلامی یک رژیم آپارتاید جنسی است و مانند رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی باید از همه سازمانها ونهادهای جهانی و بوِیژه آنجا که به اسم کارگر سخن میگوید اخراج شود.
۱- علیه شرکت رژیم اسلامی در کنفرانس آی ال او اعتراض کنید
۲- نمایندگان رژیم اسلامی را در آی ال او بایکوت کنید
۳- برای آزادی کارگران زندانی در ایران اعتراض کنید

رژیمي که کارگران را دستگیر و زندانی میکند و به شلاق می بندد، باید از سازمان جهانی کار اخراج شود

کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران
۸ خرداد ۹۱، ۲۸ مه ۲۰۱۲

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com