کمپين حزب کمونيست کارگری ايران در رابطه با مرگ دو کارگر در ايران خودرو

 

International Confederation of Free Trade Unions and all international labour organisations
Re: Workplace deaths in Iran-Khodro car-manufacturing factory- Shahla Daneshfar

 

به کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد وسازمانهاى کارگرى
در رابطه با مرگ دو کارگر در ايران خودرو  - شهلا دانشفر 

اعتراضات کارگران:

کارگران شرکت احيا گستر سبز وابسته به ايران خودرو اعتصاب کردند
کارگران خواهان معرفى مسببين مرگ همکارشان اميد اولادى هستند

کارگران احيا گستر ايران خودرو به اعتراضات خود ادامه ميدهند