جمهورى اسلامى ايران تظاهرات کارگران را به خون کشيد
کمپين در حمايت از کارگران خاتون آباد و مردم شهر بابک

 

 اخبار اعتراضات

اعتراض مجدد کارگران ذوب مس خاتون آباد عليه اخراج

رژيم اسلامى اجتماع کارگران ذوب مس کرمان را به گلوله بست!

کارگران و مردم شهر بابک دست به اعتصاب عمومى زدند

کارگران شرکت ايران خودرو کشتار کارگران خاتون آباد را محکوم مي کنند

گزارشى از تحصن کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد و حمله رژيم به صف کارگران و مردم 
تحصن کارگران مجتمع ذوب مس ادامه دارد - ۶ بهمن ۸۲

مقالات

کارگران و رسانه ها (بررسى مورد خاتون آباد)
-سياوش دانشور-١٨ فوريه ٢٠٠٤

مصاحبه راديو انترناسيونال با حميد تقوايى  درمورد شليک به کارگران خاتون آباد

مصاحبه نشريه انقلاب کارگرى با مصطفى صابر
درباره تاثيرات سياسى کشتار کارگران خاتون آباد

بايد به زيرشان کشيد
نبايد يک روز ديگر هم فرصت داد

حمله رژيم به کارگران در خاتون آباد يک اتفاق سياسى مهم - شهلا دانشفر 

اين بهاى تاخير ما در سرنگون کردن اين رژيم است - کاظم نيکخواه

شليک به کارگران خاتون آباد
آغاز يک دوره جديد سياوش دانشور

به ياد کارگران ذوب مس که به خاک افتادند!-مهرنوش موسوى

به گلوله بستن کارگران سرنگونى رژيم را تشديد خواهد کرد - اسد گلچينى

کشتار کارگران و مردم شهر بابک در استان کرمان بايد با عکس العمل وسيع روبرو شود.

کارگران نفت نبايد سکوت کنند!
پاسخ کشتار خاتون آباد: همبستگى طبقاتى

کشتار کارگران: بنزين بر آتش نبرد طبقاتى
مصاف طبقاتى کارگران و بحران جمهورى اسلامى

کشتار خاتون آباد:انعکاسى از استيصال حکومت اسلامى

The Islamic Republic of Iran has turned a labour protest into an atrocity!
The world must protest against this atrocity!

جمهورى اسلامى ايران تظاهرات کارگران را به خون کشيد
دنيا بايد به اين جنايت اعتراض کند
نامه اصغر کريمي به سازمانهاى کارگرى و احزاب و سازمانهاى سوسياليست و مدافع حقوق انسان

***

اطلاعيه شماره ۱۵ - محکوم کردن بين المللى جنايت خاتون آباد ادامه دارد
دو اتحاديه بزرگ فنلاند به جمهورى اسلامى اعتراض کردند

اطلاعيه شماره ١٤
کنفدراسيون سراسرى اتحاديه هاى کارگرى سوئد کشتار کارگران در خاتون آباد را محکوم کرد

اطلاعيه شماره ١٣
اتحاديه کارگران شهرداريهاى فنلاند به کشتار کارگران خاتون آباد اعتراض کرد

اتحاديه ال او در جنوب سوئد از کارگران خاتون آباد حمايت کرد

اتحاديه ساختمان، جنگل، معدن و انرژى استراليا به جنايت خاتون آباد اعتراض کرد

اعتراضات کارگران ايران و اتحاديه هاى کارگرى عليه جنايت رژيم در خاتون آباد ادامه دارد

اطلاعيه شماره ۱۱-٥١ اتحاديه کارگرى آمريکا جنايت خاتون آباد را محکوم کردند

کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد از جمهورى اسلامى به ILO شکايت کرد
اعتراض به کشتار کارگران در خاتون آباد

اجتماع هزاران نفر از مردم سنندج در آبيدر -و نصب تاج گلي در گراميداشت کارگران جانباخته در خاتون آباد از جانب حزب کمونيست کارگرى

تسليت به کارگران، زحمتکشان و مردم شريف ايران

اطلاعيه شماره ١٠
حمايت از کارگران خاتون آباد و محکوميت جمهورى اسلامى همچنان ادامه دارد

اعتراض عليه جنايت رژيم در خاتون آباد ادامه دارد

اطلاعيه شماره ۹
بخشهاى ديگرى از کارگران تهران جنايت رژيم در خاتون آباد را محکوم کردند

اطلاعيه شماره ۸
فدراسيون کارگران نفت نروژ کشتار کارگران ذوب مس کرمان را شديدا محکوم کرد

اطلاعيه شماره ٧
اتحاديه کشتيرانى و اتحاديه مونتاژ استراليا جنايت خاتون آباد را محکوم کردند

اطلاعيه شماره ٦
بخشهاى مختلف کارگران و مردم جنايت خاتون آباد را محکوم کردند

درخواست کمک مردم خاتون آباد شهر بابک از مردم ايران و سازمانهاى مدافع حقوق بشر

٢٣٥ تن از رهبران و فعالين اتحاديه هاى کارگرى کانادا و رئيس يک اتحاديه در استراليا جمهورى اسلامى را محکوم کردند

 طومار اعتراضى جمعهايى از کارگران و مردم در شهرهاى سنندج و کامياران:

٭ طومار اعتراضى کارگران و مردم شهرهاى سنندج و کامياران انتشار يافت.
به ياد کارگران جانباخته خاتون آباد و در محکوميت جمهورى اسلامى

 اطلاعيه جمعى از کارگران خباز، ساختمان، بيکار و مرکز ضنعتى از سقز
حمله به کارگران خاتون آباد را محکوم ميکنيم و از خواست آنان دفاع ميکنيم

گزارش روزنامه آلماني‌ واتز از تظاهرات در دورتموند عليه کشتار کارگران خاتون آباد

اعتراض کارگران کبريت سازى ممتاز و شرکت صنعتى سالمى به جنايت خاتون آباد

پيام به کارگران ذوب مس و مردم خاتون آباد و شهر بابک کرمان

کارگران سنگ آهن بافق و خبازان سقز کشتار کارگران خاتون آباد را محکوم کردند

تجمع و پيکتهاى اعتراضى در کشورهاى مختلف عليه کشتار کارگران در خاتون آباد