کنگره سراسری اتحادیه ترانسپورت سوِئد کشتار کارگران معدن ماریکانا در آفریقای جنوبی را محکوم کرد

در ادامه اعتراضات  جهانی به کشتار کارگران در معدن ماریکانای آفریقای جنوبی، کنگره سراسری کارگران اتحادیه ترانسپورت سوِئد که در ماه اوت در شهر اروبورو برگزار گردید،  طی صدور بیانیه ای کشتار بیرحمانه این کارگران توسط پلیس افریقای جنوبی را شدیدا محکوم کرده و خواستهای خود را اعلام داشتند. متن این بیانیه ضمیمه است.

در همین رابطه پتی شنی اعتراضی قبلا از سوی فعالین کمیته همبستگی بین المللی کارگری  و تعدادی از فعالین کارگری در کشورهای سوید، فرانسه، کانادا، مراکش، اسپانیا، تهیه شده بود که توسط یوران گوستاوسون از اعضای اتحادیه کارگری سوِئد بر روی سایت ها گذاشته شد که تا هم اکنون بیش از 350 نفر از فعالین و اکتیویست های کارگری و فعالین سیاسی مختلف از کشورهای مختلف جهان آنرا امضا کرده اند.  متن بیانیه کارگران اتحادیه ترانسپورت سوید و پتی شن در حمایت از کارگران معادن آفریقای جنوبی  ضمیمه است.

کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران

19 سپتامبر 2012-09-19

 

متن فارسی بیانیه کنگره سراسری کارگران اتحادیه ترانسپورت سوِئد

پتی شن جهانی در همبستگی با کارگران معادن آفریقای جنوبی

بیانیه کارگران اتحادیه ترانسپورت سوِئد

کشتار بیرحمانه کارگران معدن ماریکانا توسط پلیس افریقای جنوبی را شدیدا محکوم میکنیم

ما کارگران و تشکلهای کارگری، شدیدا کشتار کارگران معدن پلاتینوم در ماریکانا در آفریقای جنوبی توسط پلیس این کشور را محکوم میکنیم. این یک وحشیگری تمام عیار، یک جنایت علیه بشریت و کشتار کارگران بی دفاعی است که با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب و تظاهرات زده بودند. همه شواهد نشان میدهد که پلیس از قبل تصمیم گرفته بود به کارگران بیرحمانه حمله کند و بهانه هایی که توسط پلیس آفریقای جنوبی برای توجیه این قتل عام ارائه میشود نفرت انگیز و غیر قابل قبول است. ما همه کارگران و مردم انسان دوست جهان را به محکوم کردن این جنایت کارفرمایان و پلیس آفریقای جنوبی فرا میخوانیم. ما خواستار این هستیم که:

۱- اسامی تمام کارگران جان باخته و همه مجروحین باید در سطح عمومی اعلام شود. تمامی دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند.

۲- تمام عاملین و آمرین این جنایت از بالا تا پایین باید در دادگاهی علنی و از قبل اعلام شده، محاکمه شوند.

۳- برای خانواده های قربانیان امکانات رایگان حقوقی (وکیل مدافع و مشاوره حقوقی و غیره) در این دادگاه فراهم شود.

۴- بازماندگان و خانواده های جانباختگان باید فورا از حمایت مالی مناسب و ازنظر زمانی نامحدود برخوردار شوند و زندگی آنها با استاندارد بالایی تامین شود.

۵- تمام مجروحین باید با بهترین امکانات و با هزینه کارفرما و زیر نظر دولت و نمایندگان کارگارن مورد معالجه قرار گیرند و به آنها غرامت پرداخت شود

۶- اعتصاب کارگران معدن پلاتین ماریکانا با هدف افزایش دستمزد صورت گرفته است. این یک خواست برحق است و کشتار کارگران نباید باعث شود که این خواست کارگران به حاشیه رانده شود. ما از مبارزات این کارگران و خواست افزایش دستمزد برای آنها وسیعا حمایت میکنیم.

اتحادیه کارگران ترانسپورت سوِئد

اروبورو

اوت 2012

 

INTERNATIONAL PETITION OF SOLIDARITY FOR SOUTH AFRICAN MINEWORKERS

Statement from the Swedish Transport Workers Union

 

We workers and union activists strongly condemn the massacre of Marikana platinum miners in South Africa by the police on August 16th. This was a sheer barbarity and a crime against humanity - a massacre of defenceless workers who just demanded a wage increase. All evidence points toward a planned attack on the strikers by the police and employer. No excuses justify this act of brutality against workers. We call upon all international workers and trade unionists and all people of the world to protest and condemn this barbarity by the South African police and employer.

We demand that:

 1- The identity of all the murdered miners should be publicized as soon as possible. All arrested workers and protesters must be released immediately.

2- All authorities and individuals who were in any level involved in this mass killing from decision making to organizing and shooting; should be put on trial in a public court.

-3 The miners and families of all the victims should have access to free legal defence and judicial consultation during this trial.

4-All families of the victims should immediately receive financial support at reasonable standard for the remainder of their whole lives.

5-All injured miners should have access to free and high quality medical treatment and should receive their full wage until they have completely recovered.

6-Marikana platinum miners were demanding a raise of wages when they were brutally attacked by the police. This mass killing should not overshadow the miners wage demand. We support The Marikana miner´s wage increase.

Swedish Transport Workers Union

Örebro, Sweden, August 2012

----

لینک پتی شن منتشر شده قبلی در سایت ها

http://www.change.org/petitions/the-south-african-government-and-the-lonmi-employers-at-the-marikana-mine-take-responsibility-for-the-massacre-of-34-mineworkers

 

 

متن پتی قبلی امضا شده بر روی سایت ها

کشتار بیرحمانه کارگران معدن ماریکانا توسط پلیس افریقای جنوبی را شدیدا محکوم میکنیم

ما کارگران و تشکلهای کارگری، شدیدا کشتار کارگران معدن پلاتینوم در ماریکانا در آفریقای جنوبی توسط پلیس این کشور را محکوم میکنیم. این یک وحشیگری تمام عیار و یک اعدام دسته جمعی و بیرحمانه کارگرانی بود که با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب و تظاهرات زده بودند. همه شواهد نشان میدهد که پلیس از قبل تصمیم گرفته بود به کارگران بیرحمانه حمله کند و بهانه هایی که توسط پلیس آفریقای جنوبی برای توجیه این قتل عام ارائه میشود نفرت انگیز و غیر قابل قبول است. ما همه کارگران و مردم انسان دوست جهان را به محکوم کردن این جنایت کارفرمایان و پلیس آفریقای جنوبی فرا میخوانیم. ما اعلام میکنیم:

۱- اسامی تمام کارگران جان باخته و همه مجروحین باید در سطح عمومی اعلام شود. تمامی دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند.

۲- تمام عاملین و آمرین این جنایت از بالا تا پایین باید در دادگاهی علنی و از قبل اعلام شده، محاکمه شوند.

۳- برای خانواده های قربانیان امکانات رایگان حقوقی (وکیل مدافع و مشاوره حقوقی و غیره) در این دادگاه فراهم شود.

۴- بازماندگان و خانواده های جانباختگان باید فورا از حمایت مالی مناسب و ازنظر زمانی نامحدود برخوردار شوند و زندگی آنها با استاندارد بالایی تامین شود.

۵- تمام مجروحین باید با بهترین امکانات و با هزینه کارفرما و زیر نظر دولت و نمایندگان کارگارن مورد معالجه قرار گیرند و به آنها غرامت پرداخت شود

۶- اعتصاب کارگران معدن پلاتین ماریکانا با هدف افزایش دستمزد صورت گرفته است. این یک خواست برحق است و کشتار کارگران نباید باعث شود که این خواست کارگران به حاشیه رانده شود. ما از مبارزات این کارگران و خواست افزایش دستمزد برای آنها وسیعا حمایت میکنیم.

۷- ما امضا کنندگان این بیانیه روز 16 اوت یعنی روز کشتار کارگران را هرسال روز اعتراض علیه توحش سرمایه داری اعلام میکنیم و ازهمه سازمانها و اتحادیه های کارگری میخواهیم که از این تصمیم رسما پشتیبانی کنند.

24 اوت 2012

Initial signers:

Shahla Daneshfar – Co-ordinator of International Labour Solidarity Committee-Iran

Bahram Soroush: speaker of Co-ordinator of International Labour Solidarity Committee-Iran

Pascal Descamps : member of CGT ADDSEA, Besançon – France

Anaïs Cinthias : member of CGT PEP -Lyon – France

Goran Gustafson : LO – Sweden

Masoud Arjang : union of Vancouver – Canada

Yadi Kohi : member of CGT PEP – Lyon – France

Arsalan Nazeri : contact person in Australia of International Labour Solidarity

Stéphane Julien, member of SNUipp-FSU – France

Aleksa Gvozden, Initiative Communiste-Ouvrière – France

Donatella Biancardi, national chairpersonn of Unione Sindacale di Base (USB) – Italy

Nicolas Dessaux, Solidarité Irak, France

Workers Party of America – USA

Willi Hajek, coordinator of the réseau international syndical et associatif Transnationals Information Exchange (TIE).

Dirceu Travesso, national chairpersonn of the Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brazil

Christian Mahieux, national chairpersonn of the Union syndicale Solidaires – France.

Stéphane Enjalran, member of the international commission of the Union syndicale Solidaires – France.

Luis Serrano, international relatioship deputy of the Confederación General del Trabajo (CGT) – Spain

Angel Bosqued, member of the international secretariat of the Confederación General del Trabajo (CGT) – Spain.

Ali Lofti, General deputy of the Organisation Démocratique du Travail (ODT) – Marocco.

Saïd Nafi, national responsable of the Observatoire des Droits des Travailleurs et des Libertés Syndicales au

 Maroc (ODTLSM) – Marocco

Giulio Moretti, national deputy of the Organizzazione Sindacati autonomi e di base (Or.S.A.) – Italy

Vicent Maurí Genovés, deputy of the Confederación Intersindical – Spain

Luis Blanco, deputy of the Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) – Catalunia, Spain.

Bayla Sow, general deputy of the Syndicat Unique des Travailleurs des Transports Aériens et Activités

 Annexes (SUTTAAAS) – Senegal

Marcel Kounouho, general deputy of the Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASESH) – Benin

Brahim Yakine, general deputy of the Organisation Démocratique du Rail (ODR) – Marocco

Pierre Stambul, national organiser of the tendency Emancipation, SNES/FSU – France.

Biel Caldentey, international coordinator of the Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza ; Intersindical – Spain.

Paco González, deputy of Sindicato Trabajadores del Metal – Intersindical Valenciana, Spain

Pascal Brun, local deputy of the Union syndicale Solidaires du Var – France.

Ludovic Arberet, activist of Syndicat National du Ministère de l’Agriculture et de la Pèche et des établissements publics CGT (SYAC CGT) – France.

Annick Coupé, general delegate of the Union syndicale Solidaires – France.

Alain Baron, member of the international commission internationale of the Union syndicale Solidaires – France.

Emmanuelle Bigot, member of the international commission internationale of the Union syndicale Solidaires – France.

Sophie Boiszeau, Initiative Communiste-Ouvrière – France

Yadi Mahmoudi