شوراي اتحاديه كارگران ونكوور و حومه در كانادا كشتار كارگران در آفريقاي جنوبي را محكوم كرد

بدنبال درخواست مسعود ارژنگ از همكاران كميته همبستگي بين المللي كارگري- ايران ،  از شوراي اتحاديه كارگران ونكوور در كانادا ، در جلسه ماه سپتامبر اين شورا موضوع كشتار كارگران در آفريقاي جنوبي مورد بحث قرار گرفته و محكوم گرديد. بدين ترتيب اين شورا همبستگي خود را با كارگران افريقاي جنوبي اعلام داشت.

کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران
۱۱ اكتبر 2012