کمپين در حمايت از کارگران نساجی در سنندج

 

اطلاعيه شماره ١٥- کارگران نساجى کردستان از سازمانهاى کارگرى تقاضاى پشتيبانى کردند

اطلاعيه شماره ١٤- اداره کار کارگران نساجى را به اخراج تهديد کرد

اطلاعيه شماره ١٣- کارگران نساجى کردستان احتياج به حمايت دارند

اطلاعيه شماره ١٢ 
کارگران اعتصابى نساجى کردستان محکم ايستاده اند 

اطلاعيه شماره ١١
کارگران سالن شماره ٢ نساجى امروز وارد اعتصاب شدند

اطلاعيه شماره ١٠
اعتصاب کارگران نساجى کردستان هفتمينن روز خود را پشت سر گذاشت

 اطلاعيه شماره ٩
مديريت و اداره کار نمايندگان کارگران نساجى را تهديد کردند

اطلاعيه شماره ٨
اعتصاب کارگران نساجى کردستان وارد هشتمين روز خود شد
مراکز کارگرى در سنندج، کرمانشاه و سقز اعلام همبستگى کردند

 اطلاعيه شماره ٧
کارگران نساجى روز چهار شنبه مجمع عمومى فوق العاده برگزار ميکند

اطلاعيه شماره ٦
آخرين اخبار روز يکشنبه از اعتصاب کارگران نساجى

اطلاعيه شماره ٥ -کارگران اعتصابى نساجى در سنندج صندوق حمايت از اعتصاب تشکيل دادند
کارگران اعتصابى، کميته بحران تشکيل دادند.

اطلاعيه شماره ٤ - اعتصاب کارگران نساجى در سنندج، با قدرت ادامه دارد!ترفندهاى کارفرمايان و مقامات حکومتى، با عزم جزم کارگران روبرو شده استدفاع از اعتصاب کارگران نساجى وظيفه هر انسان آزاديخواهى است

اطلاعيه شماره ۳ کارگران فردا با اداره کار در مورد مطالباتشان وارد مذاکره ميشوند.

اطلاعيه شماره ٢ کارگران نساجى در سنندج احتياج به کمک و حمايت فورى دارند

کارگران نساجى کردستان بار ديگر دست به اعتصاب زدند

اولتيماتوم کارگران نساجى به کارفرماى اين کارخانه

فراخوان به حمايت و همبستگى با کارگران نساجى کردستان

پایان اعتصاب نساجی کردستان،درسهایی از یک تلاش موفق  هومن فرجام از سنندج

اتحاديه کارگران بيمارستانهاى کانادا از کارگران نساجى کردستان حمايت کرد

اعتصاب کارگران نساجى کردستان با موفقيت پايان يافت
کارگران موفق شدند مطالباتشان را به کارفرما تحميل کنند.

آطلاعيه شماره ٤:
آخرين اخبار از ادامه اعتصاب کارگران نساجى کردستان در سنندج

اطلاعيه دوم  - کارگران ومردم آزادیخواه سنندج! سازمانهاو نهادهای مدافع حقوق کارگران !

مصاحبه با بهزاد الهى يکى از کارگران اعتصابى نساجى کردستان

نامه کارگران اعتصابي نساجي کردستان در سنندج - خطاب به کارگران و مردم آزاديخواه

اطلاعيه شماره ٣
اعتصاب کارگران نساجى وارد سومين روز خود شد

اطلاعيه شماره ٢
اعتصاب کارگران نساجى سنندج همچنان ادامه دارد

کارگران نساجى کردستان بار ديگر دست به اعتصاب زدند

اطلاعيه شماره۴: کارگران نساجى سنندج به تحصن خود پايان دادند

اطلاعيه دوم کمیته حمايت از کارگران اعتصابی

اطلاعيه شماره ۳
تحصن همه کارخانه نساجى کردستان را در برگرفت

اطلاعيه شماره ۲
کارگران اعتصابى در سنندج در محاصره نيروهاى جمهورى اسلامى قرار گرفته اند

از کارگران اعتصابى سنندج حمايت ميکنيم

ادامه اعتصاب غذا در کارخانه نساجی کردستان 

کارگران نساجى سنندج دست به تحصن زدند

مصاحبه  نسرين رمضانعلى با سعيد سهرابى کارگر اعتصابى نساجى سنندج

to:ICFTU
from:Kazem Nik-khah
Sanandaj, Iran: factory under siegeThe hunger strike by 75 textile workers enters its third day
5 workers hospitalized

اطلاعيه شماره ٤٢
کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد نسبت به محاکمه فعالين اول مه سقز و احضار کارگران نساجى کردستان به "آى ال او" شکايت کرد

گزارشى از کار صندوق همبستگى مالى با کارگران اعتصابى در سنندج !صندوق همبستگى مالى حمايت از کارگران نساجى کردستان به صندوق حمايت از اعتصاب کارگران در ايران تبديل شد

صندوق همبستگى مالى با کارگران اعتصابى در سنندج !

اطلاعیه شماره ۴۱-شوراى کارگران ونکوور به جمهورى اسلامى اعتراض کرد

اطلاعیه شماره ٤٠
حمایت از کارگران نساجی کردستان و نمایندگان آنها شیث امانی و فرشید بهشتی زاد ادامه دارد
اعلام حمایت کارگران مراکز صنعتی در تبریز، اهواز، آبادان و ماهشهر از کارگران نساجی کردستان 

اطلاعيه شماره ٣٩- کارگران چند کارخانه در تهران و کرج از کارگران نساجى کردستان حمايت کردند

اطلاعيه شماره ٣٨
فدراسيون اتحاديه هاى نفت نروژ: کارگران نساجى کردستان سمبل شجاعت هستند

ااطلاعيه شماره ٣٧
کارگران نساجى کردستان حقوق ١٦ روز دوران اعتصابشان را گرفتند

کمپين دفاع از کارگران نساجى کردستان - اطلاعيه شماره ٣٦
کنفدراسيون کارگران بخش عمومى ترکيه و سنديکاى کارگران پست به جمهورى اسلامى اعتراض کردند

رئيس اتحاديه بيمارستانهاى کانادا به تهديد نمايندگان کارگران اعتراض کرد

نامه به دبير کل کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى
در مورد تهديد و اذيت و آزار کارگران نساجى کردستان

به تمام اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى جهان
کاظم نيکخواه

بازداشت و تهديد نمايندگان کارگران نساجى را محکوم کنيم

اطلاعيه شماره ٣٤ - بازداشت، تهديد و بازجويى نمايندگان کارگران نساجى را محکوم کنيد

پيام محمد آسنگران به کارگران متحصن نساجى کردستان

اطلا عيه كميته حمايت از كارگران اعتصابي  در سنندج

حمايت از کارگران نساجي يک وظيفه است (محمود صالحي، محمد عبدی پور، جلال حسيني)

امصاحبهراديو فردا با دو کارگر
 [ audio ] (rm) صدا | (wma) صدا [ 4:48 mins ]

اطلاعيه شماره ٣٢
کارگران نساجى کردستان کميته هاى پيگيرى مطالباتشان را سازمان دادند

اطلاعيه شماره ٣١
توطئه هاى جديد دولت و کارفرما را هم در هم مى شکنيم

اطلاعيه شماره ٣٠ - ٦ کارگر اخراجى نساجى کردستان بر مطالبات خود پا فشارى ميکنند.

اطلاعيه شماره ٢٩
شش کارگر نساجى کردستان از کارفرماى اين کار خانه شکايت کردند

اطلاعيه شماره ٢٨ - نامه اعتراضى کنگره کار کانادا به خاتمى در مورد کارگران نساجى کردستان

اطلاعيه شماره ۲۷- گزارشى از کارخانه نساجى کردستان بدنبال پيروزى اعتصاب

اطلاعيه شماره ٢٦-  براي خواندن متن انگليسي نامه ICFTU اينجا را کليک کنيد    
کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى از کارگران نساجى کردستان اعلام پشتيبانى کرد

اطلاعيه شماره ٢٥- کارگران شاهو در سنندج آهنگى به کارگران نساجى کردستان تقديم کردند

اطلاعيه شماره ٢٤ مذاکرات امروز کارگران نساجى کردستان با موفقيت کامل کارگران به پايان رسيد

اطلاعيه اطلاعيه شماره ۲۳ - ۵۱ اتحاديه کارگرى آمريکا و کارگران نفت نروژ از اعتصاب کارگران نساجى کردستان پشتيبانى کردند

شماره ٢٢- اتحاديه کارگران پست کانادا در نامه به خاتمى:

اطلاعيه شماره ٢١- امروز ٢٢ نفر از نمايندگان کارگران نساجى با اداره کار وارد مذاکره ميشوند

اطلاعيه شماره ١٩- کارگران نساجى بر مذاکرات در مجمع عمومى تاکيد ميکنند

اطلاعیه شماره ١٨ 
سازمانهای کارگری حمایت از کارگران نساجی را شروع کردند

اطلاعيه شماره١٧-اطلاعيه زير در حمايت از کارگران اعتصابى نساجى به ما رسيده است که عينا منتشر ميشود.

اطلاعيه شماره ١٦- کارگران نساجى همچنان بر خواستهاى خود پافشارى ميکنند