کمپين در حمايت از اعتصاب و اعتراض در مجتمع های پتروشيمی و شرکتهای وابسته به صنعت نفت

 
مقالات:

١٦ آذر پيام همبستگى دانشجويان با کارگران -شهلا دانشفر

مصاحبه  با اصغر کريمى
در مورد کمپين در حمايت از کارگران پتروشيمی - نشريه انقلاب کارگرى شماره ۴

کارگران پتروشيمي در راس و پيشتاز مبارزه عليه بيکارسازيها
مصاحبه نشريه انقلاب کارگری شماره ۳ با شهلا دانشفر

همه چشمها بسوى کارگران نفت شهلا دانشفر

کارگران پتروشيمى بازهم اولتيماتوم دادند - کاظم نيکخواه-۲۷ نوامبر

اعتراضات کارگران پتروشيمى و "خصوصى سازيها"-کاظم نيکخواه

گزارشى از يکماه مبارزه کارگران پتروشيمى و ديگر شرکتهاى وابسته به نفت در ايران

مصاحبه نشريه انقلاب کارگر
با شهلا دانشفر
آخرين وضعيت مبارزاتي کارگران پتروشيمي

  کارگران نفت و انقلاب آتى -امير توکلى

کارگران پتروشيمى و جمهورى اسلامى
کاظم نيکخواه

کارگران نفت: مقابله با بازخريدهاى اجبارى - شهلا دانشفر

کارگران پتروشيمى پيشتاز مبارزه عليه بيکارسازيها
شهلا دانشفر

کارگران در دو هفته اخير - شهلا دانشفر

کارگران نفت عليه حکومت بايد به ميدان بيايند - فاتح بهرامى

 سازمان دادن اعتصابى که رژيم شاه را فلج کرد
برگردان: ناصر اصغرى

سالروز يک اعتصاب تاريخى!
يک يادآورى مهم
- سامى نيکنام

مرورى بر مبارزات کارگران نفت در سالهاى ٥٧ تا ٨٧
  شهلا دانشفر 

کارگران پتروشيمى راه را نشان ميدهند!  کاظم نيکخواه

 

کمپين همبستگي با اعتراضات کارگران پتروشيمي:

به سازمانهاى کارگرى در سراسر دنيا-اصغر کريمي

به کارگران پتروشيمى ها-اصغر کريمي

حمايت بين المللى اتحاديه هاى کارگرى
 از کارگران پتروشيمى

اطلاعيه شماره (۱)
 ٢٨ اتحاديه کارگرى آمريکا از کارگران پتروشيمى حمايت کردند 

اطلاعيه شماره (٢)
اتحاديه کارگران فلز آلمان از کارگران پتروشيمى پشتيبانى کرد

  اطلاعيه شماره ٣
فدراسيون سراسرى کارگران صنايع شيميائى ث ژ ت از کارگران پتروشيمى حمايت کرد

اطلاعيه شماره ۴-اتحاديه پست کانادا نيز از کارگران پتروشيمى اعلام پشتيبانى کرد

اطلاعيه شماره ۵
حزب سوسياليست دموکراتيک و سازمان سوسياليستهاى آلترناتيو آلمان از کارگران پتروشيمى پشتيبانى کردند

 اطلاعيه شماره ٦اتحاديه کارکنان بيمارستانهاى کانادا از کارگران پتروشيمى حمايت کرد

اخبار اعتراضي کارگران:

اولتيماتوم کارکنان پتروشيمى آبادان: همگى تحصن خواهيم کرد!
پتروشيمى آبادان چندين ساعت بسته شد - ٢٣ ديماه

نامه سرگشاده کارکنان پتروشيمي آبادان به استاندار خوزستان  

کارکنان پتروشيمى آبادان دست به اعتصاب و تجمع اعتراضى زدند!-۶ ديماه 

تجمع اعتراضي کارگران پتروشيمي آبادان -۲۷ آذر ماه

کارگران پتروشيمى اراک به تجمعات اعتراضى خود ادامه ميدهند

کارگران پتروشيمى بار ديگر دست به تجمع و اعتراض زدند

بخشى از کارکنان پتروشيمى اراک دست به اعتصاب غذا زدند - ٩ آذر

تجمع اعتراضى کارگران پتروشيمى اراک و اولتيماتوم به مقامات پتروشيمى

کارگران چهار کارخانه پتروشيمى به دولت اولتيماتوم دادند - دوم آذر ماه 

اولتيماتوم کارگران پتروشيمي اراک برای رسيدگي به خواستهايشان
بيش از هزار نفر از  از کارگران پتروشيمى اراک دست به اعتصاب زد ند!

اعتراض در شرکتهاى پتروشيمى، اراک، اصفهان، خارک و آبادان ادامه دارد

اولتيماتوم کارگران پتروشيمى خارک- ۲۵ آبانماه

کارگران اخراجى پالايشگاه آبادان دست به تجمع زدند!-٢٢ آبانماه

اعتراضات در پتروشيمى ادامه دارد-٢١ آبانماه

اعتراضات کارگران پتروشيمى ادامه دارد -۱۴ آبانماه 

مديريت پتروشيمى در برابر اعتراضات کارگران عقب نشست -١٣ آبان ماه

اعتصاب به پتروشيمى اصفهان و خارک کشيده شد

اعتراضات چند روزه کارگران پتروشيمى اراک ادامه دارد

تجمع اعتراضي کارگران شرکت خدمات و پشتيباني صنعت نفت در تهران

 

To labour organisation worldwide
Iranian oil workers are fighting for their rights again; support them!

On the recent industrial disputes in the Iranian oil and petrochemical industry
By Shahla Daneshvar
Editor of 'Workers'