کمپين حزب کمونيست کارگری ايران برای آزادی محمود صالحي

        (محمود صالحي در تاريخ ۱۸ آپريل ۲۰۰۱ از زندان آزاد شد)

 

جمعي از کارگران نانوايي و مردم سقز با شور و شوق
به ديدار محمود صالحي در بيمارستان رفتند

به مبارزات خود براى آزادى دبير سنديکاى خبازان سقز ادامه دهيم!
خالد حاج محمدي

در دفاع از محمود صالحى
سيل نامه هاى اعتراضى به حکومت اسلامى همچنان سرازير است
اطلاعيه مطبوعاتى شماره ١٩

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ۲۰
٥٦٥ نفر از نمايندگان اتحاديه پست آلمان در قطعنامه اى
خواهان آزادى فورى محمود صالحى
و کليه زندانيان سياسى در ايران شدند

اتحاديه هاى کارگرى فرانسه ضمن اعتراض شديد
به جمهورى اسلامى، خواهان آزادى محمود صالحى شدند
اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢١

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٢
کمپين حزب کمونيست کارگرى
براى آزادى محمود صالحى با قدرت ادامه دارد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٣
محمود صالحى بدليل خونريزى کليه
به بيمارستانى در سنندج منتقل شد

طلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٤
کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى سوئد و تعدادى از
ژورناليستهاى سوئد به کمپين براى آزادى محمود صالحى پيوستند

بخشهايى از کارگران و جوانان انقلابى شهر بوکان
 خواستار آزادى محمود صالحى شدند.

محمود صالحى آزاد بايد گردد!

کارگران سقز خطاب به کارگران جهان

مبارزه براى آزادى محمود صالحى در شهرهاى کردستان گسترش مييابد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٥
فراخوان به تظاهرات براى آزادى محمود صالحى

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
کارگران و مردم شهرهاى کردستان طى بيانيه هايى
 خواهان آزادى محمود صالحى شدند

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
سنديکاى کارگران خباز شهر کامياران
 طى نامه اى خواستار آزادى محمود صالحى شد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٦
تعداد ديگرى از سازمان هاى کارگرى و سازمان دفاع
از حقوق بشر ترکيه به کمپين براى آزادى محمود صالحى پيوستند

کارگران چند مرکز کارگرى سنندج طى نامه هايى
خواستار آزادى فورى محمود صالحى شدند

کارگران و جوانان شهر بوکان
خواهان آزادى محمود صالحى شدند

جان و زندگى محمود صالحى با خطر روبرو است
محمود صالحى به زندان مرکزى سنندج انتقال داده شد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٧
تعداد ديگرى از سازمان هاى کارگرى در فيليپين،
کانادا، فرانسه، فنلاند و آلمانخواهان آزادى محمود صالحى شدند

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ۲۸
کنگره اتحاديه هاى کارگرى بريتانيا هم
به کمپين براى آزادى محمود صالحى پيوست

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٩
پشتيبانى سازمانهاى کارگرى از کمپين
براى آزادى محمود صالحى همچنان ادامه دارد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٠
دو سازمان کارگرى ديگر از انگليس و آلمان
به خاتمى نامه اعتراضى نوشتند

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
جمعهاى زيادى از کارگران و مردم نقده، اشنويه و پيرانشهر
به کمپين دفاع از آزادى محمود صالحى پيوستند.

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
اقدام بى سابقه مردم سنندج در دفاع از محمود صالحى

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
نمايندگان سنديکاى خبازان در ملاقات با مقامات حکومت اسلامى
خواهان آزادى محمود صالحى شدند

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣١
سازمانهاى کارگرى همچنان براى آزادى محمود صالحى
به خاتمى نامه اعتراضى مينويسند
و جمهورى اسلامى را محکوم ميکنند

اطلاعيه

محمود صالحى بار ديگر به بيمارستان اعزام شد
جمهورى اسلامى هر بار به بهانه اى از آزادى او سرباز ميزند

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٢
هيئت پارلمان اتريش و رئيس فدراسيون اتحاديه هاى اين کشور
در ملاقات با مهاجرانى و محجوب، خواهان آزادى محمود صالحى شدند

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ۳۳
سازمانهاى کارگرى دست از سر حکومت اسلامى برنميدارند

کارگران خباز سنندج الگوئى از يک همبستگى کارگرى- اصغر کريمی

درسهايى از مبارزه کارگران خباز سقز -مصطفى صابر

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٤
تلاش براى آزادى محمود صالحى کماکان ادامه دارد

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
مردم سقز طى نامه اى با صدها امضا به خاتمى
خواهان آزادى محمود صالحى شدند

محمود صالحى فورى بايد آزاد و معالجه شود
ناراحتى کليه و وضع جسمى او بار ديگر به وخامت گراييده است

گزارش: ليست سازمانهاى کارگرى و احزاب سياسى
مدافع محمود صالحى - اصغر کريمى

به سازمانهاى کارگرى، احزاب سياسى و نهادهاى مدافع حقوق انسان
محمود صالحي از زندان آزاد شد- اصغر کريمی

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران
محمود صالحى از زندان آزاد شد

پيام تبريک
به مناسبت آزادى محمود صالحى - رحمان حسين زاده 

نامه سرگشاده به سنديکاى کارگران خباز
در سنندج، سقز، مريوان و بانه
اسد گلچيني - ۴ ارديبهشت ۸۰

 اعلام کمپين از سوي دبير تشکيلات خارج - اصغر کريمی 
در ميتينگهاى اعتراضى حزب کمونيست کارگرى
براى آزادى محمود صالحى شرکت کنيد - اطلاعيه شماره ۳

کارگران خباز سنندج الگوئى از يک همبستگى کارگری- 
 اصغر کريمی

همسرنوشتى- رحمان حسين زاده 

مختصرى در معرفى سنديکاى خبازان سقز -خالد حاج محمدي 

محمود صالحى؛ کارگران به ميدان ميايند  
 يادداشتهايى سياسى در حاشيه هفته- منصور حکمت
انترناسيونال هفتگى ٢٨

مجمع عمومى خبازان سنندج در دفاع از محمود صالحى
زنده باد جنبش مجمع عمومى
-رحمان حسين زاده

اپوزيسيون رژيم اسلامى در آزمايشى ديگر-اسد گلچينى 

تحرک جدی کارگران و مردم معترض براي آزادي محمود صالحي


 در شهرهاي کردستان-
 مصاحبه با رحمان حسين زاده دبير کميته کردستان حزب

يک اقدام اضطرارى
براى نجات جان دبير سنديکاى خبازان شهر سقز 
فورا اقدام کنيد رحمان حسين زاده

 اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢
فدراسيون سراسرى اتحاديه هاى کارگرى هلند (FNV)
خواهان آزادى محمود صالحى شد

براى آزادى محمود صالحى دبير سنديکاى خبازان سقز
اعتراض کنيم- خالد حاج محمدى

 محمود صالحى دبير سنديکاى خبازان سقز 
فورا بايد آزاد شود

 محمود صالحى بايد فورا آزاد شود!
همبستگى - فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

براى آزادى فورى محمود صالحى متحدانه
به رژيم جنايتکار جمهورى اسلامى اعتراض کنيم

براى نجات جان دبير سنديکاى خبازان شهر سقز اقدام کنيد

عبدالله فولادى بر اثر شرايط بد زندان شهر سقز درگذشت

 قطعنامه ميتينگ اعتراضى براى آزادى 
محمود صالحى فعال جنبش کارگرى

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٤
اولين ميتينگهاى اعتراضى
براى آزادى محمود صالحى با موفقيت برگزار شد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٥
کنگره کار کانادا با ارسال نامه اى اعتراضى به خاتمى
خواهان آزادى محمود صالحى شد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٦
اتحاديه هاى کارگرى استراليا
خواهان آزادى محمود صالحى شدند

حمايت کارگران سقز از محمود صالحى ادامه دارد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٧
اتحاديه هاى کارگرى آمريکا و سوئد نيز
به کمپين حزب براى آزادى محمود صالحى پيوستند

اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى  ايران

در پي کمپين حزب کمونیست کارگري
يک اتحاد عظيم جهاني در حمايت از
محمود صالحي شکل گرفت - اصغر کريمی 

جمعى ديگر از کارگران و مردم شهر سقز
خواهان آزادى و مداواى محمود صالحى

اتحاديه کارگران پست کانادا و اتحاديه کارگران شيمى فنلاند
خواهان آزادى محمود صالحى شدند - اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٨


کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد در نامه به خاتمى:
تنها جرم محمود صالحى، کوششهاى شجاعانه او
براى متشکل کردن کارگران و دفاع از حقوق آنهاست -

  اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٩

مرکز اتحاديه هاى کارگرى هند، اتحاديه هاى کارگرى
 جنوب سوئد  و گروه پارلمانى حزب چپ در سوئد  
  خواهان آزادى فورى محمود صالحي شدند- اطلاعيه شماره ۱۰

                                                                                                   مجمع عمومى فوق العاده سنديکاى خبازان سنندج
 خواستار آزادى فورى محمود صالحى شد.

شوراى کارگرى ونکوور: محمود صالحى را فورا آزاد کنيد!اطلاعيه مطبوعاتى شماره ١١

تعداد ديگري از سازمانهاي کارگري و احزاب سياسي
خواهان آزادی محمود صالحي شدند
- اطلاعيه شماره ۱۲

اطلاعيه شماره ۱۳
حمايت اتحاديه هاي کارگري و احزاب و نهادهاي سياسي
از کمپين حزب براي آزادی محمود صالحي ادامه دارد- 

محمود صالحي بايد آزاد شود! ريبوار احمد
دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري عراق 

بيانيه جمعي از کارگران در زنجان
در باره دستگيری محمود صالحی
دبیر سنديکای خبازان سقز

اطلاعيه شماره ۱۴
محمود صالحي همچنان در زندان است
تعداد ديگري از اتحاديه ها و سازمانهاي سياسي
به اين کمپين پيوستند

اطلاعيه شماره ۱۵
کمپين براي آزادی محمود صالحي ادامه دارد
دفتر خاتمي عکس العمل نشان ميدهد

فراخوان بخشي از کارگران سقز
و کارگران کوره پزخانه ها
در باره مبارزه براي آزادی فوری محمود صالحي

حمايت فدراسيون سنديکاي متحد فرانسه و عفو بين الملل
از کمپين براي آزادي محمود صالحي
اطلاعيه شماره ۱۶

د گ ب بزرگترين اتحاديه کارگري در اروپا
به کمپين براي آزادی محمود صالحي پيوست
اطلاعيه شماره ۱۷

اطلاعيه خبرى در مورد محمود صالحى

تعداد ديگري از اتحاديه هاي کارگري و احزاب سياسي در
استراليا سوئد دانمارک و فنلاند به کمپين حزب
براي آزادي محمود صالحي پيوستند
اطلاعيه شماره ۱۸

فراخوان کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران:
۵ تا ۱۲ آذر هفته اعتراض به زنداني بودن محمود صالحي است

دفاتر هواپيمايي جمهوري اسلامي
مورد تعرض واحدهای سازمان جوانان کمونيست قرار گرفت!