کمپين حزب کمونيست کارگرى ايران در دفاع از حقوق پايه اى کارگران در ايران

 
۶ - ليست اتحاديه ها، احزاب و سازمانهايي که از قطعنامه حقوق پايه اي کارگران ايران حمايت کرده اند

۷ - در دفاع از حقوق پايه اي کارگران ايران
چند اتحاديه کارگري ديگر در نروژ و استراليا و آلمان از قطعنامه حقوق پايه اي کارگران ايران حمايت کردند

۸- قطعنامه در دفاع از حقوق پايه اي‌ کارگران در ايران

۹- قطعنامه کارگران مراکز کارگري در شهرهاي کردستان          اول ماه مه ۸۰

۱ - کمپين حزب کمونيست کارگري ايران 
(در دفاع از حقوق پايه اي کارگران در ايران) ژانويه ۲۰۰۱

۲- اتحاديه هاي کارگري کانادا و استراليا
سند پايه اي کارگران ايران را امضاء کردند

۳- صدها نماينده اتحاديه هاي کارگري آلمان
سند پايه اي کارگران ايران را امضاء کردند

۴- ليست اتحاديه ها، احزاب و سازمانهايي که تا کنون از قطعنامه در دفاع از حقوق پايه کارگران در ايران حمایت کرده اند:

۵- در دفاع از حقوق پايه اي کارگران ايران
تعداد ديگري از اتحاديه هاي کارگري از قطعنامه حقوق پايه اي کارگران ايران حمايت کردند