كميته پيگيری ايجاد تشكل‌های آزاد كارگری در ايران

 

توضيحات عليرضا ثقفي يپرامون مصاحبه‌هاي انجام شده‌‌

مصاحبه با عليرضا ثقفىدر مورد 
کميته پيگيرى  ايجاد تشكل‌های آزاد كارگری در ايران

 

مصاحبه سايت شورا 
با پنج تن از نماينده‌هاي منتخب كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري در ايران

طومار اعتراضي کارگران به سازمانهای بین المللی کارگری و سازمان جهانی کار برای خواست حق تشکل 

حمایت کارگران ایران خودرو از كميته پيگيري ايجاد تشكل‌هاي آزاد كارگري

طومار اعتراضى کارگران را وسيعا امضا کنيد! شهلا دانشفر