به:

- وزارت كار و امور اجتماعی

- سازمان‌های كارگری در سراسر جهان

و سازمان بين‌المللی كار I LO :

 

امروزه در ايران حدود نيمی از كارگران با قراردادهای موقت كار و حتی با برگه‌های سفيد امضا در بي‌حقوقی مطلق مشغول به‌ كارند. طبق پيش‌بيني‌های رسمي، كارگرانی كه با قراردادهای موقت به كار گرفته مي‌شوند، طی چند سال آينده 90 درصد از كارگران شاغل را در برخواهند گرفت. از سوی ديگر قانونگذاران در ايران به دنبال خارج كردن كارگاه‌های دارای كمتر از پنج و ده نفر (خروج از شمول سی ماده قانون كار) و كارگران قاليباف از شمول قانون كار، در پی محروم كردن كامل همه كارگران موقت از حداقل تأمين اجتماعی مي‌باشند. در اين شرايط سازمان جهانی كار با اعزام نمايندگانی به ايران و نظارت به امضای تفاهم‌نامه‌ای در خصوص اصلاحاتی در فصل ششم قانون كار موجود (در رابطه با تشكل‌های كارگري) كه بدون حضور نمايندگان مستقل كارگران انجام گرفته، در كمال تأسف عملاً بر بي‌حقوقی كارگران در ايران صحه گذاشته و به اين وسيله به آن رسميت بخشيده است. قطعاً كارگران ايران كه به دليل محروميت از داشتن تشكل‌های مستقل خود همواره شاهد تحميل قوانين ضد كارگری و مغاير با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی كار (ILO) بوده‌اند، تفاهم‌نامه‌ای را كه نمايندگان آنها در تنظيم و امضای آن حضور نداشته‌اند، به رسميت نخواهند شناخت.

لذا ما امضاكنندگان زير خواهان به رسميت شناختن آزادی ايجاد تشكل‌های مستقل كارگری هستيم. در اين راستا ضمن درخواست از وزارت كار و امور اجتماعی جهت رفع موانع تشكل‌يابی كارگران و به رسميت شناختن نمايندگان مستقل كارگران جهت حضور در تمامی نشست‌های مربوط به تدوين قوانين مرتبط با كار از سازمان‌های كارگری نيز در سراسر جهان مي‌خواهيم تا از خواست‌های برحق كارگران ايران حمايت نمايند. همچنين از همكاران خود در اين سازمان‌ها و ساير مجامع بين‌المللی كارگری مي‌خواهيم تا از سازمان جهانی كار بخواهند كه به رسميت‌ شناسی و نظارت به امضای هر گونه تفاهم‌نامه مربوط به قوانين كارگری در ايران را، منوط به حضور نماينده‌های مستقل كارگران (از طريق تصميمات جمعی كارگران) و استفاده از ابزارهای لازم جهت نظارت بر اين انتخابات، بنمايند.

 

كميته پيگيری ايجاد تشكل‌های آزاد كارگری در ايران

 

لیست امضاء کنندگان:

1-‌رضا‌ طاهر‌نژاد،  ‌راننده‌‌ 2-رحمان طاهر‌نژاد‌،    ‌بازنشسته 3-محمد‌رضا جعفري،    ‌كمك‌تكنيسين 4-مهدی سيفي،    ‌گرافيست 5-‌محمد هاشمی 6-‌فرشيد طياري،    گرافيست 7-پويا،    ‌معلم 8-سعيد صالح‌نژاد 9-سعيد طاهر‌نژاد،   گرافيست 10-متين بهزادی 11-‌سروش‌ستايش 12-مجيد احمدی 13-نصير الماسي،   ‌كارگر ساختمان 14-علی دارابي،   ‌خياط 15-محسن احمدي،   بازنشسته 16-محمد‌حسن جمشيديان،   اداری 17-‌امير همداني،   ‌آزمايشگاه 18-سيد‌جواد موسوي،   ‌آزمايشگاه 19-كاظم موسوی 20-خديجه بابايی 21-محمد‌مهدی بروهنده،   ‌كارگر‌فنی 22-احمد پيري،   ‌كارگر‌فنی 23-علی زارع،   ‌كارگر فنی 24-محمد اشرفي،   تاسيسات 25-رضا اقدسی نصاب‌شيشه 26-علی صوفی 27-كيكاوس محمدی 28-رضا سلطاني،   ‌بنا 29-‌غلام فرهيد‌مهر،  ‌كارگر‌فنی 30-كاظم حسن‌زاده،  اسكلت‌كار 31-حميد حسن‌زاده،  اسكلت‌كار 32-‌حميد فلاحي،  راننده33- مهدی اشرفي،  كارگر‌34‌- يعقوب اميري،  كارگر‌35-‌آزاده احمد‌پور‌36- شهرام اميري37-شهريار چهري‌38-حيدر عسگري‌39-جهانبخش كرمي‌40-جهانشام شريفي‌41-مهدی سياه بيدي‌42-رسول مرادي‌43-مصطفی احمديان‌44-فرهاد‌45-مجتبی نادري‌46-رضا وره زري‌47-منصور بوردي‌48-جعفر مرادي‌49-تيمور محمدي‌50-ولی قنبري‌51-فرهاد اميني‌52-بابامراد منوچهري‌53-احمد نعمتي‌54-فرشيد خاصپور‌55-فرامرز لرستاني‌56-خسرو جلالوند‌57-مجيد ياري‌58-مهران اميري‌59-مظفر رحيمي‌60-خدابخش ياري‌61-برزين رحيم ابادي‌62-ارمان رضائی كومه ای ‌63-كيوان رضائی گلدسته‌64-سياوش كاوياني،  دانشجوی عمران‌65-جبار رحيمي،  ديپلم مكانيك‌66-نادر خسروي‌67-ارش كياني،  قوطی سازی زاگرس‌68-ولی عبدي،  كارخانه‌69-پرويز نياكان،  شيمی دارو‌70-حسين كريمپور،  ايران يادگار‌71-بهرام فيزي،  هواكش سازي‌72-علی سلگي،  شركت محورسازان‌73-علی عبدالهي،  پارس تحرير‌74-مجيد رضائي،  پارس تحرير‌75-حميدرضا نعمتي،  پارس تحرير‌76-فريبرز اكبري،  كاوه اكسيژن‌77-حسن صادقي،  كارگر اخراجی كشمير‌78-بهرام ابراهيمي،  كارگر اخراجی كشمير‌79-كريم رياحي،  ارش ماكارون‌80-نجا علی زرافشاني،  كابل باختر‌81-برزو گومه اي،  كارگراخراجي‌‌‌‌82-علی فرهادي،  كارگرساختمان‌83-حسين رستمي،  كنتراتچی ميدان‌84-ولی اميري،  كارگرگچكار‌85-شيرولی رضائي،  مقنی كاراخراجي‌86-علی امير ناصري،  سفت كاراخراجي87-جوانمير رادمنش،  نقاش و نازك كار‌88-جهانگير پناهي،  خدماتی كارگربرق كشمير‌89-قدرت اميري‌90-خاصعلی كرمي‌91-محمود كيميايي‌92-كامبيز خزايي‌93-بابامراد دلفاني‌94-رحمت خاصپور‌95-مجيد محمدي‌96-مهران زارع‌97-حميد طلادوخت‌98-برومند رشيدي‌99-كامران مرادي،  بازنشسته سازمان آب‌100-اسماعيل عطايي،  سازمان آب‌101-خادم،  سازمان آب‌102-ناظر شاه مرادي،  شركت پخش مينو‌103-حميد،  مينو‌104-سيدرضا قهرماني،  سازمان آب‌105-وهاب احمدي،  شهرداري‌106-اصغر دانيالي،  سازمان آب‌107-ابراهيم محمدپور،  شهرداري‌108-شمس الدين رستمي،  الكترومكانيك‌109-اقبال قديمي،  تكنيسين برق‌110-شهرام خاطري،  فوق ديپلم برق كار‌111-قاسم صفري،  نماينده پرسنل شركت پوياغرب‌112-اردشير مهراب پور،  انباردار113-سهراب مرادي114-بهرام اسدابادي،  ريخته گر‌،   115-مظفر ستوده،  ريخته گر‌116-محمدعلی محمدي،  قالبساز‌117-ابراهيم محمدي،  ريخته‌گر‌118-سياوش ترابي،  راننده‌119-پيمان طاهرپور،  تراش كار‌120-روح الله الفتي‌121-جواد رضايي‌122-بهروز حسيني‌123-ايرج شاهدي‌124-افشار مينايي‌125-احمد رحماني‌126-گوري‌127-بهزاد بختياري‌128-اكبر‌129-اردشير زارعي‌130-احمد ربعي‌131-راشد حاتمي‌132-ايوب محمدي‌133-منصور احمدي‌134-اكبر،  تراشكار‌135-كيوان عزتي،  پرسكار‌136-امير بيراوند،  مونتاژكار‌137-فياض احمدي،  برق و سيم كشي‌138-محمد،  جوشكارصنايع ماشين پرس‌139-اسكندر قيطاسي،  كارگرجلوبندی كارگاه لب آب‌140-محراب رمضاني،  كارگرباطری سازی كارگاه لب آب‌141-جواد،  كارگرريخته گرقوطی سازی زاگرس‌142-فرشيد باوان پور،  تكنسين برق ساخت لوازم ايمني‌143-داود سليماني،  متخصص كارگركامپيوتر‌144-بهروز كرمي،  سرپرست‌145-اسماعيل مرادي،  برقكارصنعتي‌146-حسين سردري،  انجمن رانندگان پايانه‌147-عظيم رحيمی دلفاني،  انجمن رانندگان پايانه‌148-قادر فرهمند،  كارگر‌149-امان‌150-جميل‌151-محمدهادی رنجبر‌152-مجيد احمدی گوريني‌153-حاج هوشنگ اعمی پور‌154-فريدون يزداني‌155-حميدرضا فرجي‌156-سوده مرادي‌157-يدالله صادقي‌158-محمد خبره‌159-محمديار پيري‌160-عليرضا فتاحي‌161-باباملكي‌162-سجاد‌163-سيدابراهيم عزيزي‌164-عليرضا محمدي‌165-سيدمحمد اميني‌166-كريم كاظمي‌167-شمس الله منوچهري،  دبيرانجمن صنفی كارگران خبازاستان كرمانشاه‌168-كرم،  دبيرشورا‌169-احد نظري،  شورای كرپناز‌170-علی نظركومه،  نايب رئيس شورای كرپناز‌171-مراد امجديان،  شورای كرپناز‌172-حسن اسفندياري‌173-هاشم خسروي‌174-صديقه سليماني‌175-مژگان چقازردي‌176-رضوان رنجبر‌177-پوران‌178-مريم صفري‌179-معصومه عباسي180-صفري‌181-ثريا جمشيدي‌182-پگاه‌183-فريده نجفي‌184-فاطمه‌محمدي‌185-سارا رسولي‌186-يگانه محمدي187-‌اشرف الملوك خسروي‌188-بتول صباحي‌189-محيا رستمي‌190-مهرانگيز بخشي‌191-لادن سليماني‌192-فروزان نظري‌193-سميه كرمي‌194-بهمن يادگاري،  نماينده كارگران‌195-سيدجواد هاشمي،  مسئول كارگران پيمانكاري‌196-مجتبی فيضي‌197-سيدجلال احمدي‌199-عليرضا احمدي،  دانشجوی علمی كاربردي‌200-سعيد يوزي،  دبير انجمن برق و فلزكاران‌201-جليل حيدري،  تكنسين برق‌202-مجتبی طلادخت،  محقق اموربرق‌203-ليلا شاه مرادي،  كارگرومسئول برنامه نويسي‌204-حميدرضا اميري،  مهندس‌برق‌205-كيوان‌رحماني،  كارشناس‌‌عمران206-حسين هاشمي،   207-ناصر رشيدي‌نژاد208‌- منوچهرخدابخش209‌-قربان رجبوندي‌210- جعفر فروغي211‌-عباسي‌دالوند212‌- ايرج چگيني‌213‌-اسلام اكبري‌214- ولي‌الله‌215-علی كمالي216- علی اكبر حسن زاده 217-مجيد قربان خانلو218- احمد محمدي‌219-علی آقامحمدي‌220-حسين آقا محمدي221- محمود سلطاني222-حجت اله براتي223- عباس احمدي224- مير ابوطالب حسيني225- محمد‌هادی گلچين226-رضا بهرامي227- مرتضی حرري228‌- اروجعلی محمدي229- محمود محمدي230- عباس آتشين231- حسن نجاري232- علي233- روانبخش كافي234- علی اصغر شهبازي‌235- نويدي236- محمد ميرزا محمدي237- حميد رضا جلالي238- احمد خليفه239- رضا ولی پور240- ولی حيدري241- علی عبدلي242- حسن معرفت243- مجيد دلداري244- غلامرضا الياس245- اسماعيل عبدي246- سعيد رضايي247- دلاور سعيدي248- محمد طالب249- قنبرعلی آقامحمدي250‌- حسين اكبري‌251- ابوالفضل مرادي252- روح اله اميني253- صفر علی وصالي254- زيداله نوروزي255- محمدرضا محمدي256- سيداحمد حسيني257-حسين لطفي258- غلام رضا شهبازي259- اسد اله حسيني260 مصطفی حاجي‌محمدي261- امير حسين فرهادي262- غلامرضا كريمي263- علی محمدي264- علي265- سعيد عباسي266- احمد آقا محمدي267- استاد محمد مختاري268-حسن براتي269- علی اصغر كشوري270- محمد پناهي271-پيوندي272-خالد273-حسن محمدي274‌-مرتضی نبوي275-علی پاسداري276- علی فرخنده277- احسان رمضاني278- جلال داوري279- محمدي280- محمد آقا محمدي281-بهرامي282-ناصر مرادي283- ابوالفضل جواهري284-علی اصغر محمدي285-ولی اكبري286-علی اصغر جوادي287-محمد علی چراني288-محمد وحدت اميني289-داوري290- ابواقاسم291‌-جواهري292-ابوالفضل293-علی محمدي294-طاهر حسينيان295-حجت296-نقی عليجاني297- مهدی رامندي‌شاد298- محمدي299-جعفري300-تكولي301-بكائي302-علی رامندي303-عادل‌رضايي304-حسن طالبي305- محمد رضا جلالي306-حسين طالبي307-مهدي308-حسن309-محمدي310- مطلب جهانشاهلو311-آقا شاه نوريان312-ابراهيم احمدي313-مصطفی اميري314-غلامي315-اكبر ملكي316-بوران ملكي317-ركاب خداكرمي318-حسن ذوالفقاري319-امير حسين‌كاووس320-فاضل كاووس321-اسماعيل322-صفدر جعفري323-اكبر ملكي324-موسی ملكي325-اكبر شهبازي326-جمشيد شهبازي327-شهبازي328-محمد محمدي329‌- پهلوان خداكرمي330-اصغر خداكرمي331-بهمن شهبازي332-محمد شهبازي333-اكبر اكبري334‌-حسين غفاري335- حسن عباسي336-داود قنبري337‌-علی عسگري‌زاده338-امير جوادي339-محمد مسگرها340-محراب فرجي341-كريم آقايي342-علی عبدي343-رضا فرجي344-حسين مرادي345‌‌‌-هادی مسگر346-مجتبی حيدري347-گودرزي348-حيدر349-علی بقايي350-محمد درزي351-تاج زاده352‌-بلخاري353-محمد رضا‌خسروي354-بهنام رضايی يوسفي355- امير پورمحمدجعفر356-افشين روشن357-مجتبی روزآذر358-مهدي

359-داود عشقي360-تورج رضايي361-عليرضا جعفر زاده رضوان362-مازيار مهر پور363-سينا فتحي364-ابراهيم تقربي365-امير اسماعيلي366-آرش پاجائي367-اميد فلاح368-اسماعيل كاظمي369-ايوب جمشيدي370-امير زرنگي371-ابوالفضل رضاقلي372-اسماعيل دهقان273-امير پورمند374-سمانه عابديني375-مريم سميع نيا376-فاطمه احمدي377-غزال بابك‌آبادي378-زهرا اسد پور379-زينب رضوي380-فاطمه قديمي381-حامد محقق382-فرشاد توماج383-يداله مرادي384-خيراله مرادي385-سام حسيني386- شاهرخ مرادي387-رشيد مرادي388-علی پوريايي389-زمان مژد‌ه‌بر390-امير اسلامي391-سعيد سليماني392-رضا قاسمي393-سينا دوستدار394-سامان بزرگي395-تقی زالي396-حامد اسلامي397-فاطمه آذرباد398-حسن سلماني399- سپيده سليماني400-محمد ابراهيم پور401-مريم ابراهيم پور402-وحيد سليماني403-روح اله سيناپور404-بهزاد فزامي405- حسين سيناپور406-عليپور407-حسام عليزاده408‌-عليرضا فصيحي409-مرتضی صفاتي410-عليرضا وفادوست411-حسين يحيايي412-حسين سيفوري413-رضا اميري414-مهدی صالحي415-عليرضا برادران416-شاهرخ دادمنش417-اسماعيل نجفي418-ذكر شفيعي419-محرم خاكباز420-رضا شجاعي421-شهرام چادومايي422-عبدالحميد تركمن423-مهدی عبداله424-فيروز قاسم پور425-علی رضا قوی بازو426-حسن طالبي427-سعيد بهنام428-ابراهيم فلاحتي429-شفق فلاحتي430-حسين نوري431-مرتضی فردمنش432-يوسف شكرگزاري433‌-بهبود سلامتي434-كياوش خدامنش435- ابوالفضل محمدي436-داور تيغي437-الله وردی يزداني438-حميد سيفي439-صادق بيرانوند440-عباس مهدی پور441- محمد صحرائي442-عباس مصفا443-حسن محمدي444-علی گلپور445-حامد مرادي446-بهرام پورمهدي447-ايرج فرج زاده448-ناصر جانثار449-حسين عبادتي450-ياسر زيراني451-عبدالله فرج زاده452‌-داريوش زارع453-فرشيد زارع454- شهريار زريي‌زاده‌455-عبدالله پور‌رحمتي456-يوسف ولی زاده‌457-مرحمت ولی زاده‌458-عزيز شكرزاده‌459-محمود پورمهدي460-قربانعلی صفائي461-رحيم الله فرج زاده‌462-سيروس صفايي463-هارون جهانخواه‌464-سعدالله زارع465- گل‌وردي‌صفايي466-حسين بردبار467-شهرام فرخنده طالع468-داود پورمحرم469-عرفان پورمهدي470-فريدون زارع471-امير هاشمي472-حسن عباس زاده‌473-ساسان فرج زاده‌474-احمد فرج زاده‌475-مهربان عسلي476-قسمت هاشمي477-نادر شهبازي‌478-محسن كشوردوست479-ميثم كاظمي480-حسين پوراصغر481-رفع اله يوسفي‌پور‌482-مهران شهبازي483-نائب شهبازي‌484-داود زيواني485-برات صفائي486-شهرام صفائي487-سيروس پوريوسف488-فرشاد فرجي489-عطاءالله پورمهدي490‌-عارف خوشدل491-ياسر عبادتي492-زهرا مافی بهادري493- سيد محمدبهرامي494-سيده خاتون كياسرايي495-محمد رضا نجمي496-عباس گنجي497-عليرضا گنجي498-صمد احمدنژاد 499-بيژن اسماعيل زاده‌500-محمد بهنژاد501-عباس همرنگ502-حسين زكي‌زاده‌503-زيبا صادقيان504-صغری بهمنی 505- محمدرضا قاسمي506-محسن قاسمي507-سيدرضی طالب زاده‌508‌-مسعود بهپور509-مريم بهپور510-محمود سيار511- فاطمه همتي512-پروانه همتي513-پريوش پديدار514-پروانه كاسي515-سرور قنبری نژاد516-سوری زرعي517-خاتون محمودي518-علی فريدون پرست519-محمدرضا يوسفي520-احمد نامور فاتح521-بهروز زاهدي522-مسعود سليم پور523- سيد مرتضی رحيمی مقدم524-يوسف525-شاهپور نجاتي526-مصطفی علی نژاد527-بهنام خوشبين528-فريدون عليپور529-سيد شجاع حسيني530-منصور531-احمدعلی حسين پور532-حسن533-مسعود534-اميدي535-يوسفعلی تقوي536-هادی مددي537-حسن فروتن538-هادی فطرت نژاد539-غلامرضا مرادي540-زهرا زائري541-محمد محمدزاده‌542-انعام رستمي543-حبيب زاده‌544-اشرف حبيب زاده545-شاهين نوروزي546-رضا صالح پور547-سيد صاحب مظفري548-صادق يوسفي549-معرفت رشيدي550-رقيه گدوري551-هايده كلدكوبي552-حميد553-بشير نعيمي554-حميدرضا ابراهيم زاده555-سيروس پورحسين556-حسين557-رضا حيدر زاده‌558-علی عزيزي559-سيد احمد شكوفان560-نريمان جلالي561-ساعد پوررضا562-سرژيك563-وحيد سليماني564-سعداله بخشي565-سلمان يگانه566- محمد567-رسول چگيني568-فرشاد فكوري569-روانبخش چگيني570-علی فكوري571-اميد چگيني572-محراب چگيني573-جواد چگيني574-اسفنديار فكوري575-هادی بهاديوند576-رحيم فكوري577-جعفر طالبي578-مهدي579- اكبر برزو580-كريم581-محسن خير انديش582-مقدم583-بهروز حسيني584-عليرضا585-شريف حسينيي586-حسن قرباني‌مقدم587-محمدچگيني588-شريف حكيمي589-كوروش590-نجفعلی ميري‌591- قنبر علی بياباني592-رحمان چگيني593-امان الله چگيني594-مرزبان چگيني595-خدابخش چگيني596-منت علی قلبي597-جواد قلبي598-جبار تحاميوند599-بهروز قلبي600-اسكندر601-جلال قلبي602-خيراللهي603- البرز قلبي604-چنگيز605-كامران جنب606- محراب607-روانبخش608-خسرو609-اميرعلی پيرمردوند610-علی عليزاده611-يوسف رستمي612-غلامعلی رشيدمحمدی 613-روح الله رحيمي614-مرضيه نوري،  كارگر615-سيمين فروهر،  كارگر616-سميرا فرهادي،  كارگر617-فاطمه موسوي،  كارگر618-راضيه،  كارگر619-فاطمه حديري620-فاطمه عباسي،  كارگر،   621-زهرا حبيبي،  كارگر622-اسيه ابو،  كارگر623-مجتبی اميري،  كارگر624-زهرا خليلي،  كارگر625-زهرا عوض پور،  كارگر626-سعيد شنايي،  كارگر627-طاهره عليپور،  كارگر628-ساحره عوض پور،  كارگر629-عاطفه كردائي،  كارگر‌630-مريم كيايي،  كارگر،   631-اكرم شعبانی نيا،  كارگر632-فرشته صادقي،  كارگر633-الهام بابايي،  كارگر634-زينب رضايي،  كارگر635-زهرا تيموري،  كارگر636-مريم رنجبر،  كارگر637-معصومه فتاحي،  كارگر638-سارا دلفاني،  كارگر639-پروين صيدي،  كارگر640-ليلا مهربان،  كارگر641-لطيفه كريمزاده،  كارگر642-حامد يوسفيان،  كارگر643-سهيلا پرازي،  كارگر644-مرجان غلامي،  كارگر645-معصومه موسوي،  كارگر646-هانيه زارع647-زينب زاكريان،   648-منوچهر مرشدي،  كارگر649-خديجه رضايي،  ارايشگر650-ارژنگ عليزاده،  كارگر651-يارمحمد عليزاده،  كارگر652-بهار اقاامامي،  كارگر653-فرج فرضي،  كارگر654-منوچهر هيبت اله پور،  كارگر655-عزيز معماري،  كارگر656-محمود جهانيان،  كارگر657-حجت الله نادري،  كارگر658-شهرام معين نژاد،  كارگر659-بهنام اسمی زاده،  كارگر660-اميد زحمتكش،  كارگر661-رضا ياور،  كارگر662-سجادخسروي،  كارگر663-فاعج باوي،  كارگر664-شاهرخ حسين نژاد،  كارگر665-حسين نصيري،  كارگر666-اقامحمد مولايي،  كارگر667-حسين،  كارگر668-رضا پورحسن،  كارگر669-عباس بوژايي،  كارگر670-صالح قوام،  كارگر671-ثامن،  كارگر672-سعيد رضايي،  كارگر673-معماري،  كارگر674-افراسياب قاسمي،  كارگر675-هاني،  كارگر676-پژمان رحيمي677-محمدرضا احمدي،  كارگر678-احمد خليلوند679-دهقاني،  كارگر680-ابوذر ماضی زاده،  كارگر681-حدادي،  كارگر682-حميد پارسا،  كارگر683-حميد ربيعي،  كارگر684-يدالله اسكندري،  كارگر685-حبيب الله مهرابي،  كارگر686-روزبه ميانه،  كارگر687-احسان اسكندري688-فريد كياني689-علی قنبري690-عماد شوشتري،  كارگر691-اذرپناه،  كارگر692-رضا بختياری اصل،  كارگر693-سهيل،  كارگر694-سعادت چرخي،  كارگر695-امين،  كارگر696-سيف،  كارگر697-سيما خاوري،  كارگر698-عبدالله صدري،  كارگر699-حميد عامليان،  كارگر700-علی رحماني،  كارگر701-محمدحسين دهقاني،  كارگر702-خسرو گرامي،  كارگر703-محمد،  كارگر704-ارش چراغي،  كارگر705-فريبرز مومني،  كارگر706-مهرداد هدايتي،  كارگر707-شعبان،  كارگر708-فرخ مرادي،  كارگر709-مرضيه محبي،  كارگر710-سهراب حسني،  كارگر711-عبدالخليل كريمي،  كارگر712-مهدی سليم،  كارگر713-فرشيد مرادي،  كارگر714-كريمي،  كارگر715-نويد يزدانفر،  كارگر716-محسن باوان پور،  كارگر717-حجت موسوی زاده،  كارگر718-محمدحسين اهوازيام،  كارگر719-عزت الله رومياني،  كارگر720-ابراهيم مسكوتي،  كارگر721-رضا پريسايان،  كارگر722-منصور بلالي،  كارگر723-عليرضا كاظمي،  كارگر724-محمدعلی دانشفر،  كارگر725-پرويز،  كارگر726-احمد عبادي،  كارگر727-رضا رضاپور،  كارگر728-يوسف،  كارگر729-راهداري،  كارگر730-الهه مومن زاده،  كارگر731-نيما نديم732-روزبه كريمي733-سروش هاشم پور734-شهاب مومني735-اميد خسروفرازي736-حسين رجبي737-بهزاد بيژن وند738-مجيد باقري739 -روزبه اغاجري740-مهدی سروندي741-فرهاد742-عليرضا743-كوروش رحيمي،  مونتاژكار744-فرهاد محمدي،  جوشكار745-رامين وحدتي،  كارگر746-علي747-محمد حداديان،  كارگر748-علي749-فرهاد اسوفيش،  كارگر750-عليرضا متين،  جوشكار751-مهدی گلشاهي،  تراشكار752-سعيد نادري،  كارگر753-قاسم صفري،  تراشكار754-زينب رضايي،  ارايشگر755-پرويز،  تراشكار756-مهدي،  تراشكار757-منوچهر مرشدي،  مونتاژكار758-محمد احمدي،  برقكار759-حسين طالبي،  كارگر760-حميدرضا مرعشي،  كارگر761-عليرضا تاجمرادي762-احمدعلی قلی پور،  مكانيك763-مرتضی غضنفري،  كاركراخراجي764-فرح قادرنيا،  كارمند765-زاهدي،  كارمند766-ميثاق،  كارمند767-جوانمردي،  راننده768‌-قره گوزلو،  كارگر769-مداحي،  كارگر770-علی اميني،  كارگر771-احمد جعفري،  كارگر772-اسماعيل مساوي،  كارگر773-امير شيرمحمدي،  كارگر774-يعغوب مهديون،  كفاش775-گلی رضايي،  كارمند776-محمد رشتچي،  تكنسين برق777-سامان اندز،  كارمند778-الهام نيك شاپوري،  كارمند779-الهام مهربان،  كارمند780-مهين سلمان،  كارمند781-مريم غلاميان،  كارمند782-حسين صفاري،  كارمند783-نادر مدائن،  ناجي‌غريق784-مهدی سروقدي،  شركت گاز785-رمضان فشتنقي،  كارگر786-حسين مرادخواهي،  نگهبان787-مرادرفيعي،  نگهبان789-محمود زارعيان،  كارمند790-محسن كلاته،  كارگر791-احمد اميرپور،  كارگر792-حسن اعتمادي،  كارگر793-شهاب اقايي،  كارگر794-مرتضی كلاته،  كارگر795-نصرالله تك،  بازخريدشده796-كاظم فرج الهي،  بازخريدشده797-ايت نيافر،  بازخريدشده 798 -عليرضا ثقفي،  تراشكار799-پرويز بابايي،  بازنشسته800-علی صادقي،  معلم801-مريم محسني،  كارگر802-سعيد مقدم،  كارگر803-رضا رشيدي،  لوله سازی 804-رضا مرادی اسپيلي،  روزنامه نگار805-جعفر عظيم زاده،  جوشكار806-عبدالله وطن خواه،  كارگر807-حسن حبيبي،  كارگر808-بهرام عابديني،  جوشكار809-حسن گلزاري810-حشمت الله صفايي،  مسئول اجرا اسكلت سازي811-صديق صفرزاده،  كارمند812-زهرا كريم‌نيا‌813-خداكرم وهابي‌814‌-انور نيره‌815-عبدالله تابان‌816-لقمان حميدي‌817-رمضان محمديان‌818-اقبال محمدي‌819-احمد حسيني‌820-رحيم رشيدي‌821-طاهر ظالمي‌822-مختار حق شناس‌823-محمدكريم حق‌‌‌شناس‌824-حيدر قادري‌825-كريم ايماني‌826-احمد باب‌827-مختار احمدي‌828-دانا حق‌شناس‌829-ليلا وحيدي‌830-هانا محمودي‌831-تارا محمدي‌832-فتانه مرادي‌833-بهنيه احمدي‌834-بهبه احمدي‌835-عطيه ويسي‌836-مهناز مرادي‌837-سارا فتاحي‌838-منيجه ويسي‌839-ناروق عليمرداني‌840-جهانبخش پوراحمدي‌841-ياور اداك‌842-فرح حسيني‌843-فريبا حسيني‌844-نريمان‌845-عزت حسيني‌846-اميد حسيني‌ 847-محمد روشن‌848-احمد عظيمي‌849-مهدی 850-عمر شاددل‌851-سمين فريدوني‌852-بهزاد نامجو‌853-كاروان شكري‌854-يدالله تاب‌855-قادر مجيدي‌856-رشيد عزتي857-برزو تقی پور‌858-علی كرم مجد‌859-شعباني‌860-اسماعيل پيري‌861-عزيزالله ميرزايي‌862-گوهرتاج الهياري‌863-پرويز الهياري‌864-جوانمير مرادي‌865-حميد الهياري‌866-مهدی مهدی پور‌867-منوچهر محمدي‌868-مهدی هدايتي‌869-ارش الهياري‌870-بهزاد سهرابي‌871-جواد رسولي‌872-مراد رزلانري‌‌،  نماينده كارگران خباز‌873-امامعلی عيدي‌874-محمد عسري‌875-علی اشرف جامه شوراني‌876-داريوش‌مظلومي‌877-مازيار جعفري‌878-محمد قيطاسي‌879-حسن‌علي‌منفرد‌880-علی مراد نادری 880-ميرزا بيگي881-علی اجاقی 882-مرتضی شيری 883-بشردوست 884-سعيد دلفانی 885-حبيب دلفانی 886-وحيد زارعی 887-نصرا... رضايی 888-پيروز عزيزی 889-سلطانمراد جمشيدی 900-رضا يگانه 901-محسن اميری 902-محمد ويسی 903-شاپور 904-منصور رضوی 905-پاشا مرادی 906-منوچهر مرادی 907-حاجيمراد كريمی 908-عليكرم عزتي‌جميل پور 909-غلامرضا خسروی 910-حسين مراد غريبه 911-اسماعيلی 912-كهزاد بابايی 913-محمد الهياری 914-فردين الهياری 915-ظفر مروتی 916-عزيزعلی آوژوليده 917-سيامك مروتی 918-كاكاعلی آوژوليده 919-جوزعلی غلامی 920-بهروز ارمغان 921-حجت باغچقی 922-قدرت باغچقی 923-ولی ميرزايی 924-طبب مروتی 925-مظفر نظری 926-كيانوش نصرتی 927-ايرج مروتی 928-داريوش سهرابی 929-رحيم كريمی 930-شهرام محمدی 931-حوريه آهنگری 932-محمد دوستی 933-حبيب محمدی 934-صلاح يوزی 935-لطف ا... احمدی 936-امير وكيلی 937-مهدی حيدری 938-كريم ظفری 939-خبات محمدی 940-خليل حيدری 941-اسماعيل تورانی 942-محمد صادقی 943-هوشنگ حيدری 944-محدم احمدی 945-تورج 946-علی اكبر احمدی 947-اسعد 948-ابراهيم 949-پويا خسرونژاد 950-شاهرخ غلامی 951-فرهاد حبيبی 952-جمال منبری 953-علی صالحی 954-محمد صديق كمانگر 955-مصطفی فخری 956-تيمور فتحی 957-نبی حميدی 958-هيوا صالحی 959-فيضی 960-خبات مرادی 961-زمانه بابايی 962-صالحی 963-اكبرصالحی 964-حميد فتحی 965-اقبال خادمی 966-رضا 967-علی بهرامی 968-رسول مردانی 969-آرزو صالحی 970-كژال صالحی 971-دمير مرادويسی 972-نگين مرادويسی 973-فاطمه مارابی 974-عبدا... اسدی 975-عايشه دادرست 976-چيمن صالحی 977-شهين مرادی 978-حسين 979-منصور دوردي،  جوشكار 980-فريدون دوردي،  جوشكار 981-وريا فاتحی 982-كمال983-اميد تابعي984-محمد ابراهيمي985-كيوان واقعي‌مهر986-محمد موسوي987-اشرف خورشيدي988-محمد‌طاهر محمدي989-خبات ابراهيمي990-فرج‌الله مرادي991-محمد‌حسين اشرفي992-حسين مرادي993-علی شريعتي‌994-علي‌اكبر ابراهيمي995-محمد شريعتي996-‌خداداد صبوري997-فرياد روحاني998-پرويز نظري999-عبدالمجيد نديمي1000-خالد كمره‌گره1001-فرامرز قرباني1002-علی مرادي1003-رضا اسدي1004-والی رضايي1005-كرم جماتي1006-فريده رمضاني1007-عبدالله شريفي1008-سيروس محمدي1009-ليلا رحيمي1010-رحيم عالي‌خاني1011-كيوان گنجي1012-شيما الياسي1013-فاطمه رازياني1014-علي‌اكبر اسدي1015-اقبال نديمي1016-نامدار باطمي1017-مرضيه علي‌آبادي1018-جمال خسروي1019-طاهر مرادي‌1020-رئوف رحماني‌1021-كيهان رمضاني‌1022-شرافت دوستي‌1023-رمضان فريدي‌1024-سحر سليمي‌1025-كبری كريمي‌1026-فوزيه مرادي‌‌1027-سارا مرداني‌1028-علی فريدي‌1029-حشمت شيدايي‌1030-رضا جويبار‌1031-عبدالرحيم محمدي‌1032-حسين قرباني‌1033-شيروان يومي‌1034-حسام عبدي‌1035-سيروان رسولي‌1036-مولود ابراهيمي‌1037-فواد كمانگر‌1038-فواد فتحي‌1039-فرهاد صبوري‌1040-شهاب قبادي‌1041-فرهاد قبادي‌1042-وفا نوايي‌1043-منصور كمانگر‌1044-جبار درودي‌1045-كاوه ويسي‌1046-عثمن ابراهيمي‌1047-صديق كمانگر‌1048-احمد وارويي‌1049-محمود باباجاني‌1050-فردين‌صادقي‌1051-كيهان‌1052-اردشير الهياري،  پتروشيمي1053-جواد الوندي،  پتروشيمي1054-تيمور دوستي،  پتروشيمي1055-بهرام فتحيؤپتروشيمي1056-محسن الوندي،   پتروشيمي1057-رسول حفاري،  پتروشيمي1058-علی اميني،  پتروشيمي1059-مجتبی عزتي،  پتروشيمي1060-اردشير شريفي،  پتروشيمي1061-فرشاد مرادي،  پتروشيمي1062-يوسف مرادي،  پتروشيمي1063-حميدرضا اميري،  پتروشيمي1064-بهمن محمدي،  پتروشيمي1065-بهمن مرادي،   پتروشيمي 1066-علی ريزوندي،  پتروشيمي1067-فرشاد فلاح،  پتروشيمي1068-فتح‌الله اسماعيلي،  پتروشيمي1069-بهروز احمدي،   پتروشيمي 1070-مراد حسيني،  پتروشيمي1071-الله‌حسين ياوري،  پتروشيمي1072-علي‌حسين،  پتروشيمي1073-فرشاد،  پتروشيمي1074-پيمان ويسي،  كارگر 1075-محمد‌ ويسي،  كارگر1076-علی خداداده،  كارگر1077-شهرام خداداده،  كارگر1078-نادر حيدري،  كارگر1079-يزدان نوري،  كارگر1080-سعيد كراني،  كارگر1081-كرم ويسي،  كارگر1082-غلام حيدريان،  كارگر1083-روح‌الله اسماعيلي،  كارگر1084-شاپور بهرامي،  باغبان1085-منصور شريفي،  باغبان1086-سعيد جمشيدي،  باغبان1087-فرزاد حسيني،  باغبان1088-اردشير بوستاني،  باغبان1089-افشين 1090-محمود قهوه‌اي،   پتروشيمي1091-رضا ستاري،  پتروشيمي1092-كورش،  پتروشيمي1093-مهدی مريدي،  پتروشيمي1094-فرشاد فلاهرزي،  پتروشيمي1095-غلامرضا نيكنام،  پتروشيمي1096-محمد مجاري،  پتروشيمي1097-آيت محمدي،  پتروشيمي1098-فريدون روحاني1099-فرهاد حسيني‌1100-نجفيان‌1101-حميد اعظميان‌1102-جبار صدقي1103-مسعود كرمي1104-سياوش ايماني‌1105-رضا گوديني‌1106-ساجد حسابي‌1107-ايرج كاوسي‌1108-ناصر ابراهيمي‌1109-رسول جمعي‌1110-جمال رحماني‌1111-مهدی نادري‌1112-حسين صوري‌1113-جلال اميري‌1114-رضا جعفري‌1115-عبدالله رازقي‌1116-سيد‌رضا حسيني‌1117-چاوشاني‌1118-محمد صبوري‌1119-شهريار ثمري‌1120-احمد احمدي‌1121-حجت‌الله گوهري‌1122-سلطاني‌1123-شاپور مير‌بيگي‌1124-شاه‌مراد نجاتي1125-مجيد كرمي‌1126-حميد حميدي‌1127-جلال پيري‌1128-بهروز اكرامي‌1129-حميد پيرزادي1130-شهريار نكونام‌1131-سعيد جيراني‌1132-سعيد براتي‌1133-شاه‌مراد اميري‌1134-خداداد فلاحي‌1135-بهروز ديارا‌1136-محسن كردستانی 1137-رسول سلطاني‌1138-پيمان خدا‌بخشي‌1139-يدالله محمدي‌1140-سعيد كرمي‌1141-كامبيز اميريان‌1142-دل‌انگيزانر ‌1143-آرش خرم‌منش‌1144-امير پشوتن‌1145-محمود ملكی زاده 1146-علی نسرين الرعاعی 1147-فرهاد مراديان 1148-منوچهر احمدی 1149-اسماعيل غلامی 1150-مجتبی ستاری فر 1151-جلال مرادی 1152-نادر مرادی 1153-نادر رميم 1154-هوشنگ خسروی 1155-رضا رحيمی 1156-فريدون رحمتی 1157-انور رحمانی 1158-ولی صفری 1159-مهدی حشمتی 1160-يدا... سرداره 1161-افشار دارابی 1162-ناصر منوچهرآبادی 1163-فرشاد فلاح 1164-مسعود باقری 1165-منصور رضايی 1166-بهنام شهسواری 1167-امير عليپور 1168-علی صادقی 1169-علی بهرامی 1170-مراد حشمتی 1171-مقدم شهسواری 1172-محمد بساطی 1173-مراد حسينی 1174-بهمن مرادی 1175-بهروز احمدی 1176-ايمان شهابی 1177-شمس ا... رحيمی 1178-رسول پناهی 1179-رسول قاسمی 1180-حميد الله چاری 1181-علی گراوندی 1182-محمد كندی آبله 1183-داريوش رفيعی 1184-فردين علی اكبری 1185-محمدصادق صادقی 1186-حجت جان راها 1187-محمد مراد مرادی 1188-احمد صابر 1189-معصومعلی 1190-حيدر ورزبار 1191-غلام رازقی 1192-محمد رضا مرادی 1193-ميرعلی سيدالموسوی 1194-مرتضی پشنگ پور 1195-فرهاد ظاهری 1196-نورعلی حشمتی 1197-عليرضا بهرامی 1198-محمود قهوه ای 1199-بهدوش شرفی 1200-محب علی كرانيان 1201-محمدتقی كرانيان 1202-علی بيابانی 1203-مهدی تركشبند 1204-حسين مرادی 1205-هادی كرانيان 1206-عبدا... حميدی 1207-محمد خدادادی 1208-غلامرضا جمالپور 1209-فردين طباطبايی 1210-محمدعلی 1211-محمدی 1212-رحماني1213-كرميان1214-جعفر صفاري‌1215-برزو دورويي1216-راشد پور‌حميديان‌1217-ذكريا روحاني‌،  تعمير‌كار‌1218-جميل محمدي‌1219-ناصر كمانگر‌1220-جمال باباجاني‌1221-حسين بهرامي‌1222-دارا فرجي‌1223-خدا‌كرم شكري‌1224-محمد حسيني‌1225-نادر درودي‌1226-مسعود محمدي‌1227-كهريزي‌1228-جليل‌ حيدري‌1229-فرزاد بشتام‌1230-فواد فردين‌پور‌1231-هوشنگ محمدي‌1232-كيهان ابراهيمي‌1233-حسام محمدي‌1234-محمود اسدي‌1235-جمال عبدلي‌1236-فرياد قبادی 1237-علی قرباني‌1238-بهزاد شفيعي‌1239-فرزاد قرباني‌1240-شمس‌الله رحماني‌1241-هيوا رحماني‌1242-داريوش فريدي‌1243-سيوان رسولي‌1244-فواد محمدي‌1245-جوانمير محمدي‌1246-عمر‌1247-جمال محمدي‌1248-محسن محمدي‌1249-فتح‌الله مرادي‌1250-مسعود محمدي‌1251-جوانشير محمدي‌1252-حامد اماني‌1253-علي‌محمد خالدي‌1254-بهنام حيدري‌1255-خالد ابراهيمي‌1256-كرم گندابي‌1257-شورش محمدي‌1258-پرويز‌1259-پيمان غلامي‌1260-فرحبخش جليليان‌1261-ولی ابراهيمي‌1262-خليل ابراهيمي‌1263-جلال ابراهيمي‌1264-شهاب فيضي‌1265-فاروق باقري‌1266-شير‌خان بندي‌1267-فرامرز كمانگر‌1268-سردار يوسفي‌زاده‌1269-بهروز شادي‌1270-خبات صبوري‌1271-تيمور‌محمدي‌1272-جلال دورويي‌1273-اميد زهرونده‌1274-حبيب مظفري‌1275-پرويز فيضي‌1276-لقمان صبوري‌1277-اصلاح كمانگر‌1278-محمد‌رضا مراديان‌1279-اصغر كجاوند 1280-عزيز‌علی شفيعي‌1281-محمد مرادي‌1282-نجف ياري‌فقير‌1283-رضا فرجي‌1284-بيژن رستمي‌1285-مرتضی باقري‌،  پتروشيمي1286-سعيد روحاني‌،  پتروشيمي1287-بهمن رستمي‌،  پتروشيمي1288-داريوش فرهادي‌،  پتروشيمي1289-ابراهيم حيدر‌آباد،  پتروشيمي1290-بابك قيسوندي‌1291-سالم قرباني‌1292-لايق نوري‌1293-فايق‌ نوري‌1294-قربانعلی محمدي‌1295-رحمان بهرامي‌1296-سيدمراد‌ محمدي‌‌1297-علي‌اكبر بهرامي‌1298-جليل‌1299-حيدر‌1300-علی بهرامي‌1301-محمد بابايي‌1302-رضا نور‌مرادي‌1303-رحيم مرادي‌1304-بهزاد نوري‌1305-اسد اسدي‌1306-بهرام اسدي‌1307-علي‌احد بهرامي‌1308-سيد مراد بهرامي‌1309-قربانعلی رضايي1310-رضا صيدي‌1311-حسن مجيدي‌1312-احد احدي‌1313-مجيد احدي‌1314-رعنا مرادي،  كارگر موقت‌1315-جلال ابراهيمي‌وند1316-مجيد علي‌اكبري‌1317-علي‌حسن مراد‌بيگي‌1318-رستم پيري‌1319-ابراهيم احمدي‌‌1320-حسين عظيمي‌1321-كريم اسدي‌1322-رضا ويسي‌1323-فرهاد نوري‌1324-احمد يار احمدي‌1325-رضايت بهرامي‌1326-ولی واحدي‌1327-پرويز صمدي‌1328-محمود اعظمي‌1329-علی شير‌محمدي‌1330-منوچهر بهرامي‌1331-پرويز رحيمي‌1332-اقبال بابايي‌1333-مظفر خزايي‌1334-احمد مجيدي‌1335-ارصلان قادري،  كارگر‌موقت1336-رحيم پرتوي،  كارگر‌موقت1337-فريده صمدي‌1338-اختر صمدي‌1339-فاطمه اسدي‌1340-شهلا نوري‌1341-رحمان رضايي‌1342-علی محسني1343-سيد جلال‌مرادي‌1344-احمد قادري‌1345-حسن روحاني‌1346-رضا نورمحمدی 1347-اسد 1348-عباس كرمي،   1349-انور احمدی 1350-رضا نورمرادی 1351-امير امجدی 1352-مراد رحيمی 1353-اسد بالايی 1354-نورمحمد بيگ مرادی 1355-فاطمه احمدی 1356-رضا نظری 1357-ابراهيم محمدی 1358-علی اكبر رضايی 1359-محمدعلی خزايی 1360-سيديعقوب جعفری 1361-مهدی عابدی 1362-رضا احمدی 1363-جلال شجاعی 1364-رحيم محمدی 1365-رشيد مهديانی 1366-سعيد محمدی 1367-حسن آزادی 1368-اسماعيل صادقی 1369-رشيد پيری 1370-كيومرث رشيدی 1371-انوشيروان مكی 1372-فتاح محمودی 1373-مجيد احمدی 1374-ولی بهرامی 1275-ناصر رضايی 1376-محمد قادری 1377-مصطفی نادر پور 1378-مصطفی جلالی 1379-يونس نادری 1380-جلال احمدی 1381-عيسی قربانی 1382-صابر مارخی 1383-باقی مارخی 1384-جلال صابری 1385-حسين رحمانی 1386-مصطفی عرب 1387-مسعود احمدی 1388-جلال رحيمی 1389-احمد محمودی 1390-محمد محمودی 1391-حسين بازانی 1392-علی دشتی 1393-علی مراد بهرامی 1394-حسن علی پناهی 1395-حسين صفری 1396-يارعلی داودی 1397-حسن مراد مجيدی 1398-امير صمدی 1399-محمد اميری 1400-يدا... مرادی 1401-اردشير فتاحی 1402-ايرج كريمی 1403-موسی صيادی 1404-شيرزاد ياری 1405-حسين مرادوند 1406-اصغر حسينی 1407-رضا وارسته 1408-محمود وهابی 1409-شهلا قادری 1410-رحيم مرادی 1411-رضا احدی 1412-سعدا... ويسی 1413-مراد شاه بهرامی 1414-بهرام مرادي1415-علی مهروندي‌1416-حسن زندي‌1417-رضا مرادپور‌1418-ايرج محمدي1419-‌بهرام مرادي‌نورزري‌1420-شاهمراد حسيني‌1421-پدرام قادري‌1422-تحسين ويسي‌1423-ويس رضايي‌1424-مراد محمدي‌1425-امجد نوري‌1426-علی قادري‌1427-محمد نيازي‌1428-احمد لطفي‌نسب‌1429-رضا محمدي‌تبار‌1430-سلمان مجيدي‌1431-تقی مرادي‌1432-صادق نوري،  راننده‌1433-منوچهر نادري،  بيكار‌1434-سهراب قرباني،  بيكار‌1435-سلام زارعي،  بيكار‌1436-احمد رضايي،  بيكار‌1437-يوسف نادر‌پور،  بيكار‌1438-علي‌حسن نادر‌پور،  راننده1439-محمد فاطمي،  راننده‌1440-محمد‌توفيق محمودي‌1441-جمال ظاهري‌1442-امين پالاني‌1443-اسد صديقي‌1444-امير صفي‌خاني‌1445-عزيز مرادي‌1446-فاروق عليخاني‌1447-سيدحسن حسيني1448-محمد مهدوي‌1449-سالار صحرايي‌راد‌1450-عذرا يعقوبي‌1451-حميد كرد‌پور‌1452-اسلام طاهري‌فش1453-جبار ملكي‌1454-قادر بابايي‌1455-پارسا رستم‌زاده‌1456-جهان صوفي‌1457-فريده اصغرزاده‌1458-رسول حميدي‌1459-رحيم،  بيكار‌1460-رضا حميدي‌1461-موسی جلالي‌1462-رحيم قادري‌1463-رضا عبدي‌1464-علی نوري‌1465-حسن نوروزي‌1466-محسن نوري‌1467-حسين رضايي‌1468-تقی مرادي‌1469-محمد نادري‌1470-طاهر فتاحي‌1471-غلام نوري‌1472-جلال حسيني‌1473-تيمور جعفري‌1474-محمد اميني‌1475-اسد رضايي‌1476-لطف‌الله مرادي‌1477-حسن مجيدي‌1478-مهدی محمدي‌1479-عيسی محمودي‌1480-حسين شاهمرادي‌1481-رضا رضايي‌1482-مجتبی محمدي‌1483-احمد بازاني‌1484-جلال ويسي‌1485-رحيم محمدي‌1486-علي‌حسين مرادي‌1487-رضا ويس‌مرادي‌1488-احمد ويس‌مرادي‌1489-حشمت‌الله مجيدي‌1490-احمد راد‌مردي‌1491-شاهمراد محمدي،  كارگرموقت‌1492-محمد حسيني،  كارگرموقت‌1493-اسدالله محمدي‌1494-حسن نجفي‌راد1495-قادر احمدي‌1496-رضا باقري‌1497-شهلا عبدي،  كارگرقراردادي‌1498-قادر مرادي‌1499-رسول نوري‌1500-سودابه پاكدل‌1501-مرضيه محمدي‌1502-علی شهسواري‌1503-عابد ملكي‌1504-رضا سوري‌1505-الله‌مرادي‌1506-فتح‌الله فتحي‌1507-رضا احمدي‌1508-حسن مجيدي‌1509-محمد كرمي‌1510-كريم نوري‌1511-محسن بهرامي‌1512-عزيز لطفي‌1513-عليرضا ويس‌مرادي‌1514-شريف مجيدي‌1515-محمد اكبري‌1516-مراد‌خاني‌1517-ثريا شكري‌1518-سهيلا بهرامي‌1519-احمدي‌1520-فتاح حسيني‌1521-كريمي‌1522-شاهين قيسي‌1523-لطيف‌1524-عزيز مرادي‌1525-غلامرضا دهقاني‌1526-قلی عبدي‌1527-سيدعباس‌1528-مجيد محمدي‌1529-حنيفه مهدي‌پور‌1530-قلی ميرزايي‌1531-طاهر رستم‌پور‌1532-محرم‌1533-سعيد ملكي‌1534-حشمت غلامي‌1535-فيوجي‌1536-جاويد‌1537-كاظم باقرپور‌1538-اسماعيل اسلامي‌1539-جوادي‌1540-علی ياني‌1541-رضايي‌1542-حبيب‌زاده‌1543-مردي‌1544-علي‌1545-محمد اكبری 1546-مرتضی محمدي‌1547-جبار بيگي‌1548-محمد واثق‌1549-محمد غفار زاده‌1550-حميد بيات‌1551-حسين هاشمي‌1552-علی كريمي‌1553-ايمان قلي‌احمدي‌1554-بيژن‌1555-عباس‌1556-غلامرضا عبداللهي‌1557-محمد اسكندري‌1558-بابك خواجه‌ای 1559-ولي‌1560-محمود انصاري‌1561-مهدی خداياري‌1562-بهرام رحماني‌1563-مقصودي‌1564-داود خواجه‌اي‌1565-اكبر‌1566-عليرضا‌1567-آيت نيافر‌،  برقكار1568-كاميار فاتحي،  كارگر‌1569-جميله نيك‌فام،  كارگر‌شركت1570 ميرزايي‌1571-رستمي‌1572-غلامعلی مينايي‌1573-بايرامعلی كوري‌1574-جبرئيل حاجيلو‌1575-حسن روحي‌1576-حسن حسين‌زاده‌1577-صمد حاجيلو‌1578-توكل‌1579-غلام فرج‌پور‌1580-حسين حسيني‌نسب‌1581-ابراهيم حيدري‌1582-محمد محمدي‌منش‌1583-فرج‌پور‌1584-اسكندري‌1585-حميد آبادی 1586-جعفر شكوري‌1587-حميد رهني‌1588-حبيب‌الله فيضي‌1589-صادق‌ نژادي‌1590-محمد رنجبر‌1591-ناصر كردي‌1592-صادق نشاطي‌،  نانوا‌1593-عليرضا اكباتاني‌1594-موسی صالح‌آبادي،  نانوا‌ 1595-علي‌محمد رشيدي‌1596-جمشيد محمدي‌1597-نصيري،  ‌جوشكار‌1598-نظير احمدی 1599-محمد نجاتي‌،  جوشكار1600-مالك نوري‌1601-شاپور 1602-حسيني‌1603-نجفي‌1604-افشين‌1605-مصطفي‌1606-عباس‌نژاد‌1607-غيبعلی فلاحتي‌1608-يونس فلاحتي‌1609-ابراهيم دولتي1610-بهرام كريمي1611-شهريار ناصري‌1612-ناصر دوستي‌1613-سيد‌علي1614-سيد‌حبيب 1615-زرچيني‌1616-يدالله بابايی 1617-آرش 1618-مير‌ابراهيم‌1619-روح‌الله كريمي‌1620-باقر محمدي‌1621-محسن شاهي‌1622-ابراهيم آبادی 1623-حسين عطاری 1624-داريوش‌1625-ميرزايي‌1626-محمد منصوري‌1627-عيسي‌1628-بيدزاده‌1629-ولی زرچيني‌‌1630-جعفر‌آبادی 1631-داود كردلو 1632-حبيب 1633-شير‌محمدي‌1634-ابراهيم احمدي‌1635-مصطفی اميري‌1636-غفاري‌1637-جمشيد بهرامي‌1638-حسن 1639-جعفر 1640-رستمی 1641-رضا نجفي‌1642-حيدری 1643-رحيم سهرابي‌1644-تقی منصوري‌1645-يعقوب 1646-يوسف زماني‌1647-رشيد توحيدي‌1648-مسلم خدابنده‌لو‌1649-كردلو‌زاده‌1650-عادل ميراحمدي‌1651-محمد تقي‌كردلو‌1652-رضا كردلو 1653-اكبر خانی 1654-ميكائيل 1655-بهروز 1656-امير‌حسين كاوسي‌1657-مجيد فرامرزي‌1658-يدالله سهرابي‌1659-حسنعلی محمودي‌1660-حسين كردلو 1661-مرتضی عبدي‌1662-قاسم قنبري‌1663-ابوالفضل مختاری 1664-عباس حسنلو‌1665-علی 1666-محرمعلی حيدري‌1667-اكبر محمدي‌1668-رمضان 1669-امير ذولفقاري‌1670-جواد‌ 1671-علی رضايي‌1672-فخرالدين عباسی 1673-زارعی 1674-كاظم حاجيلو 1675-عادل نجفی 1676-حسين 1677-جهانگير 1678-انصاری 1679-يوسف سپهري‌1680-ولی 1681-رضا شهبازی 1682-جواد محمدی 1683-بهروز نادری 1684-محمد ملكي‌1685-حسين سيفعلي‌زاده‌1686-عدالت صادقي‌1687-كرامت صادقي‌1688-عادل 1689-بهرامعلی 1690-داود 1691-مهدی 1692-فتح‌الله قهرماني‌1693-صادقی 1694-احمد ساحی 1695-مهدی عزيزي‌1696-علی افشاری 1697-محمدرضا جواني‌1698-محمد 1699-سليمانی 1700-مظفری 1701-قربان 1702-حسنعلی 1703-محمدرضا محمدي1704-رضا حسين‌زاده‌1705-علی شهرياری 1706-عليرضا 1707-مرتضی 1708-داود محمدی 1709-اسد 1710-احد غفاری 1711-علی نوري‌1712-مرتضی حسيني‌1713-نوعي‌مقدم 1714-سعيد محمد‌ياري1715-صادق‌نژاد 1716-مصطفی باقرزاده‌1717-محمد آذري‌1718-محسن باقرزاده‌1719-فرامرز منصوري‌1720-روح‌الله 1721-حميدرضا 1722-مرتضی خدمتلو‌1723-فيض‌الله جعفري‌1724-محمد محمود‌خاني‌1725-حسين نجفي‌1726-فرهاد ميرزايي‌1727-اشرف عليپور‌1728-اكبر 1729-حسين محمدنيا‌1730-داوود حسني‌1731-ابراهيم حسني‌1732-عليرضا الماسي‌1733-عليرضا 1734-رضا قهري‌1735-كردلوزاده‌1736-اسحاق سپهري‌1737-رسول فرامرزي‌1738-مجيد فرامرزی 1739-يدالله سهرابي‌1740-عليرضا شهبازي‌1741-مطلب جهان‌شاهلو‌1742-آقاشاه نورياني‌1743-مصطفی اميري‌1744-اكبر ملكي‌1745-حسن ذولفقاري‌1746-امير‌حسين كاوسي‌1747-فاضل كاوسی 1748-اسماعيل 1749-‌صفدر جعفري‌1750-اكبر شهبازی 1751-جمشيد شهبازي‌1752-بشير شهبازي‌1753-محمد محمدي‌1754-سليمان خداكرمي‌1755-اصغر خدا‌كرمي1756-بهمن شهبازي‌1757-محمد شهبازي‌1758-اكبر اكبري‌1759-حسين غفاري‌1760-حسن عباسي‌1761-داوود قنبري‌1762-بايرامعلی اردكي‌فر،  جوشكار‌1763-حيدر نياز‌عبدلو‌،  مونتاژكار‌1764-نوبخت دلخسته،  جوشكار‌1765-سعيد روشنفكر‌1766-رضايی 1767-محمد ابراهيم سلطاني‌،  برقكار1768-ميثم 1769-بهروز دلخسته،  جوشكار‌1770-صفر‌علي‌1771-داود،  كارگرساختمان‌1772-مسلم مروخي،  كارگرساختمان‌1773-عنايت نوري‌كليبر،  نقاش‌ساختمان‌1774-مالك عليزاده،  نقاش‌ساختمان‌1775-غلامرضا غلامي‌1776-علی اميري‌1777-علی قرباني‌1778-صفدر درويشي‌1779-مصطفی حيدري‌1780-مهرداد زارعي‌1781-محسن 1782-مهری نظري‌1783-يحيی نظري‌1784-تورج شريفي‌1785-حسين آذرنويد‌1786-يدالله سروش‌1787-حيدر پاچيده 1788-جعفر آذرنويد 1789-وحيد اسدي‌1790-شاپور‌1791-بهروز سليمي‌1792-مسعود اسماعيلي‌1793-حسينی 1794-مجتبی حيدری 1795-منصور شريفی 1796-پيمان شريفی 1797-سلامت سارويي‌1798-عليرضا كاظمي‌1799-امجد 17-1800-ياسر ملك‌زاده‌1801-امير 1802-محسن خاكي‌1803-شهرام ملكي‌1804-حسين صادقي‌1805-علی صفري،  تكنيسين لوازم‌برقي‌1806-محمد سجادي‌1807-محمد گرايلي‌1808-محمد‌حسين پيرزاده‌1809-مرتضی محبي‌1810-حيدر صلواتي‌1811-اكبر رحماني‌1813-محمد‌حسين كاظمي‌1814-محمد‌رضا زالي‌1815-غلام اميرپور‌1816-احمد غلام‌زاده1817-امير‌حسين پيرزاده‌1818-علی اكبری 1819-علی فرزي‌1820-محمد نيرومند‌1821-مرتضی حيدري‌1822-بابايی 1823-مهدی اعتصامي‌1824-صادق رسولي‌1825-احمد 1826-محسن احمدي‌1827-سلطانمراد مرادي‌1828-محمد ميري‌1829-شهريار 1830-حجت 1831-آرش ميري‌1832-محمود ميري‌1833-جليل ميري‌1834-احسان فردمنش‌1835-كيانوش قبادي‌1836-شهرام قبادي‌1837-حسين خدادادی 1838-پرويز محرمي‌1839-سيروس شهبازي‌1840-اسكندر شهبازی 1841-پوريا رحيمي‌1842-پرويز شهبازي‌1843-غلامرضا ساده‌1844-مجتبی شهبازي‌1845-حميدرضا محمدي‌1846-سعيد مرادی 1847-رضا زماني‌1848-بهراد محمدي‌1849-چنگيز وثوقي‌1850-محمد اميري‌1851-يحيی قلي‌پور1852-يوسف شيركو1853-آرمان سعيدي‌1854-احمد احمدی 1855-صادق رحماني‌1856-كرم‌رضا كرمي‌1857-يارولی محمودي‌1858-رستم ساری 1859-نريمان محمدي‌1860-شهاب اسدی 1861-رضا ياری 1862-نادر قاسمي‌1863-حسين شكري‌1864-حسن اسدي1865-بهمن‌1866-حبيب مرادي‌1867-سليم قادری 1868-رسول رسولي‌1869-ياولی رئيسي‌1870-عزيزي‌1871-ابهر زماني‌1872-احمد رحيمي،  كارگرنگهبان1873-صادق فيض‌اللهي،  بيكار1874-جليل زارعي،  كارگرخدماتي 1875-محمد فرجي‌،  كارگرخدماتي‌1876-رضا دليري،  كارگرخدماتي‌1877-جمشيد زماني،  كارگرساختمان‌1878-احمد مولودي،  كارگرساختمان‌1879-غلامرضا احمدي‌،  كارگرساختمان1880-شهرام شريفي،  كارگرساختمان 1881-كلثوم عبدالمحمدي،  خدماتی 1882-سامان علي‌محمدي،  كارگرساختمان1883-محمد‌علی رحمانپور،  ساختماني‌1884-اميد كمالي،  ساختمان1885-حسين رجبي،  ساختماني‌1886-حسن خليلي،  ساختمان‌1887-بهروز عبدي،  ساختماني‌1888-اقبال اماني‌،  ساختماني1889-محمد كريمي‌،  ساختماني‌1890-ولی ارشدي،  سدكاوشان1891-كرمعلی ارشدي،  سدكاوشان1892-محمد حميدي،  سدكاوشان1893-فرهاد صادقي،  خباز1894-بختيار،  خباز1895-شاهرخ صيدي،  خباز1896-رحمان عبدالهي،  ساختماني1897-هوشنگ جوينده،  خدماتي1898-كوروش اماني‌،  خدماتي1899-بهاءالدين مروتي،  ساختماني‌1900-طاهر محمدي،  خدماتي1901-كاوه گودرزي،  ساختماني1902-مريم حسيني،  خدماتي‌1903-حسينعلی رزاقي1904-رجب رحيمي1905-فرهاد عليپور1906-علی محمدي‌1907-زهرا 1908-رحيم نوري1909-حكيم محمدي1910-جمشيد عليپور1911-راحله فرزانپور1912-ثريا قاسمي1913-محمد‌ 1914-بهزاد فرهادپور1915-محسن رهامي‌1916-ابراهيم نادي‌1917-حسين نادی 1918-زمانی 1919-فرشته قاسمي‌1920-عاليه رحيمي‌1921-داوود عبدالهي1922-بهرام حسني‌1923-نويد ابراهيمي‌1924-محمدی 1925-شهناز بروجردي‌1926-سهيلا برومند‌1927-مهدی نادري‌1928-جعفر 1929-آمنه بجنوردي‌1930-شيرين سيفي1931-الهه داوودی 18932-بهروز 1933-سعيد حميدي‌1934-ستاره جعفري‌1935-عسل پورحسيني‌1936-كيانا احمدي‌1937-ساناز وكيلي‌1938-علی حسيني‌1939-نسترن الهي1940-صادقی 1941-فرهاد بختيار1942-نيلوفر رشيدي‌1943-فرناز قاسمي‌1944-مصطفی احمدی 1945-سمانه رضايي‌1946-احمد سلطانيها1947-شيده گودرزي‌1948-آتنا مرادزاده‌1949-داوود 1950-فرنوش كياني‌1951-بهاره مهاجري‌1952-حميده يوسفي1953-الناز حبيبی 1954-سعيد پور‌بحريني‌1955-احمدی 1956-الناز توكلی 1957-ناصری 1958-حسين فرهودي‌1959-آرش فقيهي‌1960-الهه درياني‌1961-بهاره گلداري‌1962-بهنام احمدي‌1963-بهمن محمدي1964-هما احمديان1965-بهاره همتي‌1966-كاوه رويايي1967-محسن حسيني1968-داوودی 1969-مهدی يزدی 1970-فرزانه 1971-سلاجقه 1972-قاسم زماني1973-محسن غفوري1974-شهناز گلزاري‌1975-حميد روحي1976-نورالدين محمدي1977-محسن محمدي‌1978-عزيزالله رحيمي1979-فرهمند 1980-اللهوردی 1981-رويا 1982-فرهاد 1983-رحيم گلزار1984-حسن خواجه1985-احسان براتي‌1986-سميرا كاظمي‌1987-رحمت‌الله حسيني1988-حسن 1989-حسين خواجه‌دهي1990-مهدی حسيني‌1991-خليل خليلي‌1992-بهرام 1993-سعيد فرهودي‌1994-محسن حسينی 1995-حسن گلزاري‌1996-رويا زماني‌1997-برات محمدی 1998-اشرف گلزاری 1999-كاوه شقاقي2000-رقيه شقاقي‌2001-شجاع‌الدين زماني2002-اكبر شمس2003-سپهر آسماني2004-الهه زماني2005-بختيار خواجه‌دهي2006-رويا محمدي‌2007-مهدی امیری،  آردوازکار2008- جعفر علی آبادی 2009-ساناز احمدپور،  کارمند 2010-زهرا ورمزیار،  مدرس2011- شیرین وثوق 2012-زهرا شیر محمدیان2013-سمیرا رجبی،  دانشجو 2014-اعظم سوری2015-شبنم نادری،  کارمند 2016-غزال،  کارمند 2017-سالار کیا،  اداری2017- بهناز ریخته گری،  اداری2018-ایزد شناسان،  اداری2019- اعظم حسینی،  اداری2020-سمیرا میرزایی،  اداری2021-محمد فتاحی،  خبرنگار2022-محمدیان 2023-حسین پورامیدی،  فنی2024-فاطمه،  مخابرات2025-محمد 2026- فرهاد برزگری2027-محسن مرادی،  راه آهن2028-آرش رحمتی،  تراشکار2029-آرش خسروی،  سازمان سنجش2030-کیومرث احمدی،   مکانیک2031-اسدالله عطاری،  مکانیک2032-شیدا 2033-محسن 2034-ناصر خندان،  مترو 2035- نواب محمودخانی 2036- غلامعلی2037-اصغر رجبی 2038-محمود 2039-میرحسین سالاروند 2040-ملک حسنی 2041- آقایی 2042-مسلم 2043-محمد محمودخانی2044-عبادالله 2045-قربانعلی عبدالهی2046-یاور دین محمدی2047-حسین عابدینی2048-منصور 2049-حسن رحیم زاده2050-عزیزی 2051-حبیب حسنلو2052-سعدالله کیهانی2053-داوود نجفی2054-مصطفی امیری2055-حسن 2056-نعمت2057-حسین 2058-یدالله دوستی2059-حسنلو2060-مسلم حسنلو2061-علیرضا 2062-فیض الله عباسی2063- شعبان محمدی2064-علی توحیدلو2065-حجت 2066-محمدی 2067-رضا 2068-علی رضایی 2069-سلیمان 2070-محمد رضایی2071-محسن امیدواری2072-باقر بروکی میلان2073-علی سلمانی2074-ابوطالب سهرابی2075-طاهر 2076-پرویز شهبازی2077-جواد یعقوبی2078-رضا گنج خانلو2079-فرهاد حیدری2080-بهزاد امانزاده2081-شعبانی 2082-مرتضی 2083-محرمعلی 2084-سعید 2085-رسول بهرامی2086-قربانعلی خدایی2087-تقی پورحسنلو2088-حمید 2089-ذولفقاری 2090-محمودعلی اکرمیان2091-محمد شهبازی 2092-جمشید شهبازی 2093-بهمن ذولفقاری2094-یحیی ذولفقاری2095-ابراهیم ذولفقاری2096-محمدحسین حبیبی2097-محمدولی رجبی2098-یوسف محمدی2099-یعقوب احمدی2100-ایرج ملکی2101-علی ملکی2102-اسلام ذولفقاری2103-مهدی گنجی20104-امیر 2105-فیضالله عباسی2106-ابراهیمی 2107-حسین صادقی2108-مجید جمشیدی2109-حسین بهرامی2110-احمدعلی ملکی2111-عدالت صادقی2112-حسین 2113-علیرضا قاسمی2114-سیدمحمود حسینی2115-ایوب گنجی2116-جعفر سعادتی2117-خدابنده لو2118-داوود اسدی2119-محمد جلوزاده،  کارگرفنی2120-رحیم،  تراشکار2121-علی رضایی،  کارمند2122-امیرمحمدی 2123-بهمن دهقانی،  قراردادی مترو2124-دارلیوش اینانلو2125-مجید زنداکبری،  مترو2126-میثم،  قراردادی مترو2127-علی درویشیان 2128-میرموسی موسوی2129-رضا شیخی،  مترو2130-مهدی رضایی2131-علی حجتی2132-محمد ظریفی2133-سلمان ظریفی،  مترو2134-عبدالله محمدی،  ساختمانی2135-داوود مردانی،  فنی2136-محمدعلی شادمانی،  جوشکار2137-امیر قنبریان،  فنی2138-قباد یوسفی،  جوشکار2139-حامد سرحدی،  فنی2140-علیرضا پارسا،  برشکار2141-آصفی 2142- حسن صدائی،  کارگر تولیدی2143-علی،  کارگرفضای سبز2144-مالکی،  کارگر فضای سبز2145-اکبر نصیری2146-رحیم رفیع پور،  کارگر تولیدی2147-محمدرضا،  کارگرتولیدی2148-بهرام تجری،  اداری2149-میرمقصود میرمحمدی،  اداری2150-مهرداد،  کارگرتولیدی2151-رشید حسن پورزرقانی،  کلرگرتولیدی2152-جواد محمدی2153-حسین حسینی2154-علی اکبر،  جوشکار2155- شوان،  برقکار2156-محمد اسماعیل اسکندری2157-محمد امانی،  کارگرفنی2158-بابک عبدی پور،  برقکار2159-حسن اترکی،  دفتردار2160-امیر،  مخابرات2161-مهدی شعبانی،  مکانیک صنعتی2162-علی جمالی،  کارگرتولیدی2163-ابراهیم حیدری،  کارگرفنی2164-صفر ریاضی،  کارگرفنی2165-کریم ارفعی،  کارگرتولیدی2166-اسماعیل،  کارگرتولیدی2167-محمد مردانی2168-محمد امیدی2169-نصرت اسدی،  ساختمانی2170-حسن زمانی2171-جعفر احمدی،  کارگرتولیدی2172-مجید،  کارگرتولیدی2173-سجاد،  کارگرتولیدی2174-منصور پوراکرمی،  کارگرتولیدی2175-نصرت الله نجفی،  کارگرتولیدی2176-فرامرز داداشی2177-مهدی مهدوی،  کارگرفنی2178-یدالله محمدیان،  کارگرتولیدی2179-عباس محمدیان،  ترشکار2180-شهلا حمیدی،  منشی2181-حامد مستوفی،  انباردار2182-کریم یاوری،  انباردار2183-قربان دل آشوب،  برقکار2184-شهرام اسدی،  برقکار2185-مهدی زبرجدی،  کاشی کار2186-حسن خزلی،  کاشی کار2187-صلاح دل آشوب،  انبار2188-رمضان شکری،  انبار2189-محمد آشوری،  ساختمان2190-مختار بهاری،  کفش ملی2191-مهدی رجبی،  گچ کار2192-علی احمدی2193-غلام نظری2194-شهرام قاسمی،  تولیددارو2195-فتح الله رحمت خانی،  کفش ملی2196-شعبان اردوجانی،  مبلیران2197-کشاورز،  جهان چیت2198-خوش نیت مولائی،  ساختمانی2199-سالار سلطانی،  معمار2200-محمد عباسی،  معمار2201-داریوش گنجی،  ساختمان2202-محمد مهدوی،  ساختمان2203-اردشیر کهریزی،  ساختمان2204-مصطفی حبیبی2205-فرزانه دارابی،  خبرنگار2206-امان جلیلیان،  مکانیک2207-مرتضی فهیمی،  مکانیک صنعتی2208-محمود نکونام،  برقکار2209-علی تزنان،  برقکار2210-فرهاد کبیری،  مکانیک صنعتی2211-شعبان خانعلی پور،  خدمات2212-اصغر خانمحمدی،  خدمات2213-فرهاد سپهری،  خدمات2214-محمدعلی آسیابانی،  آشپز2215-مرداد حسنی2216-جهانگیر وطندوست،  آشپز2217-محمود زهره وند،  تولیدی2218-محمدرضا،  ساختمان2219-مهدی 2220-مرتضی محمدی2221-داوود 2222-رضا صفدری،  خدمات2223-مهرعلی کشت پرور،  خدمات2224-علی حق شناس،  پرسکار2225-محرم واحدی،  اپراتور2226-حمید مقدم،  کنترل2227-علی علی مرادی،  فلزکار2228-محمد 2229-مهدی 2230-علیرضا شهبازیان،  تراشکار2231-حسن شایانفر،  تراشکار2232-محمد گودرزی،  تولیدی2233-اکبر یاوری،  تولیدی2234-علی صالحی،  اپراتور2235-حسن صالحی،  تولیدی2236-ابراهیم کمالی،  آهنگر2237--مجتبی،  تولیدی 2238-حاجی مرادی،  تراشکار2239-محمد اعلائی2240-علی داودی،  ساختمان2241-جاوید جباری،  ساختمان2242-مهرداد سلیمانی2243-عباس بابائی،  نگهبان2244-نورمراد خزلی،  ساختمان2245-علی،  گچ کار2246-یوسف رضایی،  ساختمان2247-احمد زبرجدی،  کاشیکار2248-فرامرز رستمی،  کارگرکفاش2249-مهدی رجبی2250-عبدالله رجبی،  کارگرتره بار2251-مهدی مشکی،  سپرساز2252-جلال مرادی،  کارگرکفاش2253-رسول،  کارگرمکانیک2254-فرزاد علیپور،  تراشکار2255-مختار حمزه ای،  کارگرساختمان2256-بختیار،  کارگرساختمان2257-یوسف سرحدی،  نجار2258-قربان،  کارگرساختمان2259-پریوش فرهادی،  دوزنده2260-کبری اکبری،  دوزنده2261-شهلا همتی،  دوزنده بیکار2262-فریدون قربانی،  جوشکار2263-علی همتی،  لوله کش2264-فخری کشاورز،  کارگرخدمات ساختمانی2265-پروانه دبیری،  کارگرخدمات ساختمانی2266-تقی اکبری،  جوشکار2267-سبزعلی امیری،  جوشکار2268-مختار حمزه ای،  کارگرساختمان2269-جعفر کاسب،  کارگرساختمان2270-سلیمان کیانی،  کارگرمکانیک2280-برزو قاسمی،  کارگرنجار2281-جهانگیر زالخانی،  تراشکار2282-حمید فرجی،  کارگرنقاش2283-هوشنگ داودی،  کارگرتعمیرکار2284-غلامرضا میرزائی،  کارگرشهرداری2285-علی فتحی،  کارگرشهرداری2286-مهدی بازرگانی،  کارگرشهرداری2287-مجید رشیدی،  خدمات شهری2288-فتح الله ذولفقاری،  نجار2289-علی سروآزاد،  کارگرتراشکار2290-بهزاد رشیدی،  جوشکار2291-فتحعلی رضایی،  کارگرساختمان2292-جواد شاه علی،  کارگرلوله کش2293-پرویز دارابی،  بیکار 2294-مراد حق پرست،  کارگرتاسیسات2295-مرتضی رحیمی،  خدمات شهری2296-پروین رمضانی 2297-پروانه رستگار،  خیاط2298-فاطمه حق دوست،  خیاط2299-شاهپور مرتضایی،  کاشیکار2300-محمد زمانی،  کارگرساختمان2301-قاسم رحمتی،  کارگرساختمان2302-رضا 2303-فرج الله 2304-نصرت الله2305-خدادوست 2306-امیر احمدی2307-عباس مددی2308-غلامرضا غلامی2309-حسین عباسی،  برقکار2310-علی شیرودی،  تولیدی2311-حمید صبوری،  تولیدی2312- محمدعیسی قربانی،  تولیدی2313-حسین عباسی 2314-مجید کریمی2315-حسین خلفی2316-محمدرضا2317-داریوش دولتی،  تولیدی2318-ابراهیم رضایی2319-فرشته صدفی،  اداری2320-غلام،  آبدارچی2321-ناصر حیدری2322-اکبر ،  تولیدی2323-محمد فرشاداصل2324-فخرالدین امیری،  تولیدی2325-جعفر،  تولیدی2326-شهرام محمدی پور،  تولیدی2327-احمدرضا نجمی،  فضای سبز2328-وحید کبیری،  مکانیک2329-حسن تختی،  تولیدی2330-مهرداد طلوعی،  تولیدی2331-ذبیح الله زارعی،  تولیدی2332-محمدعلی ریخته گران2333-مجتبی مزروعی2334-حمید قنداق تراش2335-کیوان فرجی،  فضای سبز2336-یدالله کریمی،  فضای سبز2337-منصور نادری،  آزمایشگاه2338-جمشید میرزاورای2339-رضا رضایی،  آزمایشگاه2340-اصغر ستاری،  آزمایشگاه2341-محمدعلی گلابیان،  فنی2342-هوشنگ ،  فنی2343-احمدرضا طالبیان،  فنی2344-صادق گلابیان،  فنی2345-ابوالقاسم محمدخانی،  فنی2346-فرج الله اعلایی،  فنی2347-قربانپور،  کامپیوتر2348-فرید نادری،  کامپیوتر2349-فاطمه،  مخابرات2350-حسین جبارپور2351-رضا ریشی 2352-نریمان خندان2353-علی احمدی 2354-داود مرادی،  بیمارستان2355-بهروز لطفی،  فنی2356-اسدالله دولتی،  تولیدی2357-عباس همتی،  فنی2358-ایرانی،  تولیدی2359-مهران اسدی2360- جهانبخش قاسمی،  کارگرچوب بری2361- محمد بخشی،  تولیدی2362-رضا امین رفتاری2363-سیدمصطفی عمادی،  بازنشسته2364-سیدهادی عمادی،  دانشجو2365-جعفر پارسایی2366-سیدمهدی جعفری2367-سعید امیری2368-ایرج،  اداری2369-پویا رضایی،  آزمایشگاه2370-حمید جعفری،  آزمایشگاه 2371-کیان،  تولیدی..

 

ادامـــه دارد...