کمپين ها

 

کمپين حزب کمونيست کارگری ايران در رابطه با مرگ دو کارگر در ايران خودرو

کمپين در حمايت از مبارزات کارگران پتروشيمي

کمپين حزب کمونيست کارگري ايران در حمايت از اعتصاب کارگران نفت ايران

کمپين حزب کمونيست کارگری ایران برای آزادی محمود صالحي

کمپين حزب کمونيست کارگرى ايران در دفاع از حقوق پايه اى کارگران در ايران

کمپين در دفاع از کارگران چيت بهشهر -مه ۲۰۰۳ 

بها حسينی  در سنندج توسط جمهوری اسلامی ربوده شد
جان اين کارگر مبارز در خطر است 
عليه اين آدم ربايي اعتراض کنيد

طومار اعتراضی کارگران برای خواست ۴۵۰۰۰۰ تومان حداقل دستمزد را امضا کنید

كميته پيگيری ايجاد تشكل‌های آزاد كارگری در ايران

طومار اعتراضي کارگران به سازمانهای بین المللی کارگری و سازمان جهانی کار برای خواست حق تشکل 

کمپين در حمايت از کارگران نساجی در سنندج

دستگير شده گان اول مه در سقز فورى بايد آزاد شوند -may 2004

کمپين در حمايت از کارگران خاتون آباد و مردم شهر بابک