کمپين در دفاع از کارگران چيت بهشهر 

و اعتراضات کارگران برای دستمزدهای پرداخت نشده

 

اطلاعيه شماره ١٣
حمايت سازمانهاى کارگرى شهر ويکتوريا از کارگران چيت بهشهر

اطلاعيه شماره ١٢
حمايت بين المللى از کارگران چيت بهشهر ادامه دارد!

اطلاعيه شماره ۱۱
پنج تن از کارگران چيت بهشهر را خطر مرگ بطور جدى تهديد ميکند
کارگران اعتصابى به پشتيبانى و کمک فورى نياز دارند

اطلاعيه شماره ۱۰
کنگره کار کانادا با دو و نيم ميليون عضو از کارگران بهشهر پشتيبانى کرد

اطلاعيه شماره ٩:
حمايت چند تشکل و اتحاديه کارگرى کانادا از کارگران چيت بهشهر

اطلاعيه شماره ۸:
چهار نفر از کارگران اعتصابى چيت بهشهر را خطر مرگ تهديد ميکند!
کارگران اعتصابى به حمايت فورى نياز دارند!

اطلاعيه شماره ٧
فدراسيون اتحاديه هاى کارگران نفت نروژ جمهورى اسلامى را شديدا محکوم کرد

اطلاعيه شماره ٦: حمايت بين المللى از کارگران چيت بهشهر ادامه دارد

اطلاعيه ۵:حمايت بين المللى از کمپين حزب در دفاع از کارگران بهشهر شروع ميشود

اطلاعيه شماره ٤:
کارگران بهشهر تمام دستمزد خود را ميخواهند!
تحصن کارگران چيت سازى در درون کارخانه ادامه دارد

اطلاعيه شماره ۳
از کارگران چيت بهشهر حمايت کنيد
تحصن و اعتصاب غذای کارگران ادامه دارد

اطلاعيه ۲: کارگران  چيت بهشهر به تحصن و اعتصاب غذا ادامه ميدهند!

اطلاعيه ۱: کارگران چيت بهشهر در درون کارخانه تحصن کردند!

Urgent request to support workers in Iran

به سازمانهاى کارگرى و احزاب و سازمانهاى مدافع حقوق کارگر در سراسر جهان
تقاضاى اقدام اضطرارى در حمايت از کارگران ايران

به صندوق همبستگى مالى با کارگران چيت بهشهر کمک کنيد!

اطلاعيه شماره ٢٣ 
نامه حمايتى اتحاديه کارگران ساختمانى، جنگلبانى، معدن و انرژى استراليا

اظلاعيه شماره ٢٢
پناهندگان ايرانى در ترکيه از کارگران چيت بهشهر حمايت کردند

اطلاعيه شماره ٢١
کنفدراسيون اتحاديه هاى سوئد در گوتنبرگ جمهورى اسلامى را محکوم کرد

اطلاعيه شماره ۲۰
سومين روز تظاهرات کارگران چيت سازى و مردم بهشهر-۲۷ خرداد ماه

اطلاعيه شماره ١٩
تظاهرات کارگران چيت بهشهر به تظاهرات عمومى مردم شهر عليه جمهورى اسلامى تبديل شد

اطلاعيه شماره ١٨
اتحاديه اى. گ. متال آلمان با ٣ ميليون عضو از کارگران چيت بهشهر حمايت کرد

اطلاعيه شماره ١٧
کارگران بهشهر به اعتصاب غذا پايان دادند و دست به راهپيمايى زدند

اطلاعيه شماره ١٦

طومار پشتيبانى از کارگران چيت بهشهر از سوى کارگران در ايران

اطلاعيه شماره ١٥
نامه همبستگى خطاب به کارگران چيت بهشهر

اطلاعيه شماره ١٤
نامه جمعى از پناهندگان ايرانى در وان ترکيه
در حمايت از اعتصاب و تحصن کارگران چيت بهشهر