بها حسينی  در سنندج توسط جمهوری اسلامی ربوده شد

جان اين کارگر مبارز در خطر است 

عليه اين آدم ربايي اعتراض کنيد

 

جمهورى اسلامى يک کارگر را در سنندج ربوده است
جان اين کارگر در خطر است. جمهورى اسلامى مسئول جان او ميباشد.

علیه آدم ربائی جمهوری اسلامی کارگران چندین کارخانه خواهان آزادی فوری بهاء الدین حسینی شدند

 

کمپين اعتراض به ربوده شدن بها حسينى - اطلاعيه شماره۲- ٤٨ شاخه اتحاديه هاى کارگرى آمريکا به ربوده شدن بهاء الدين حسينى اعتراض کردند

فعالين کارگرى ترکيه به ربوده شدن بها حسينى اعتراض کردند

علیه آدم ربائی جمهوری اسلامی